Vyhláška ze dne 18.3.1996 o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin

19.4.1996 | Sbírka:  82/1996 Sb. | Částka:  27/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 289/1995 Sb.
Prováděcí: 149/2000 - 5100, 148/2000 - 5100
Aktivní derogace: 248/1993 Sb.
Pasivní derogace: 139/2004 Sb.
82/1996 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 18. března 1996
o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 6 a § 30 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):
ODDÍL PRVNÍ
PODROBNOSTI O GENETICKÉ KLASIFIKACI, O POŽADAVCÍCH NA VÝBĚROVÉ STROMY A LESNÍ POROSTY KE SBĚRU SEMEN
§ 1
Zdroje pro reprodukci lesů
Vlastníci lesů mohou použít k obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa pouze reprodukční materiál lesních dřevin, který pochází ze zdrojů uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.
§ 2
Podrobnosti o genetické klasifikaci lesních porostů
(1) Právnická nebo fyzická osoba1) při zpracovávání lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy:2)
a) klasifikuje porosty olše, břízy a osiky starší 30 let, douglasky tisolisté, jedle obrovské a borovice vejmutovky starší 40 let a porosty ostatních dřevin starší 60 let,
b) provádí genetickou klasifikaci podle těchto kritérií:
1. původnost, nepůvodnost,
2. objemová produkce; u kategorií A a B má být vyšší než tabulkový průměr pro danou bonitu dřeviny,
3. zdravotní stav (odolnost vůči nepříznivým činitelům abiotickým a biotickým),
4. morfologické znaky stromů v porostu (zejména přímost, plnodřevnost, vhodný typ větvení, přirozené vyvětvování),
5. jakost dřeva;
c) zařazuje lesní porosty, porostní skupiny a etáže do těchto fenotypových kategorií:
1. fenotypová kategorie A, do níž patří hospodářsky vysoce hodnotné porosty, které jsou buď původní, nebo jejich původnost je pravděpodobná; do této kategorie se zařazují i porosty, které nejsou původní, avšak vynikají množstvím produkce, jakostí, odolností, případně jinými cennými vlastnostmi,
2. fenotypová kategorie B ostatní porosty nadprůměrné hospodářské hodnoty a dobrého zdravotního stavu,
3. fenotypová kategorie C porosty průměrné hospodářské hodnoty a méně uspokojivého zdravotního stavu. U vybraných lesních dřevin se z porostů této kategorie nesklízí osivo; tyto porosty je však možno obnovovat přirozenou obnovou,
4. fenotypová kategorie D porosty geneticky a hospodářsky nevhodné (podprůměrné hospodářské hodnoty), případně porosty se zřetelně zhoršeným zdravotním stavem nebo se znatelně zhoršenou stabilitou. Nesklízí se z nich osivo a není je možno obnovovat přirozenou obnovou; tyto porosty je nutno postupně obnovovat a nahrazovat je porosty geneticky hodnotnějšími.
(2) U smíšených porostů se zařazují do fenotypových kategorií všechny zastoupené dřeviny; je-li některá dřevina uznána ke sklizni osiva, uvádí se jako výměra uznaného porostu plocha úměrná zastoupení uznané dřeviny.
ODDÍL DRUHÝ
PODROBNOSTI O UZNÁVÁNÍ ZDROJŮ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU, O STANOVENÍ OCHRANNÝCH LHŮT A O ZAKLÁDÁNÍ A UZNÁVÁNÍ SEMENNÝCH SADŮ A MATEČNIC
§ 3
Zásady uznávání lesních porostů a výběrových stromů
(1) Orgán státní správy lesů uznává zdroje reprodukčního materiálu na základě posudku pověřené osoby, který musí být přiložen k žádosti o uznání zdroje reprodukčního materiálu.
(2) Uznávají se porosty všech lesních dřevin domácích i geograficky nepůvodních nebo jejich části, které jsou předmětem hospodaření. Výjimku představují porosty a skupiny stromů topolů černých, balzámových, bílých a stromových vrb, v nichž se uznávají pouze vybraní jedinci jako stromy výběrové.
(3) Uznané porosty fenotypové kategorií A, B musí mít v době uznávacího řízení minimální skutečnou výměru 2 ha souvislé plochy. Uznané porosty kategorií A, B dřevin geograficky nepůvodních a dřevin, které netvoří zpravidla větší souvislejší porosty (modřín, javory, jilmy, lípy aj.), mohou mít i menší výměru. U porostů kategorie A se připouští menší výměra tehdy, když jde o zbytky cenných původních populací. Počet stromů dřeviny v uznané jednotce však nesmí klesnout pod 40 kusů.
(4) Uznané porosty fenotypové kategorie B lze slučovat do skupin (dále jen "uznané jednotky") v rámci:
a) téže dřeviny,
b) téhož vlastníka lesa,
c) téže přírodní lesní oblasti,
d) téhož lesního vegetačního stupně,
e) téže genové základny, pokud je vymezena.
Porosty fenotypové kategorie A se neslučují.
(5) Uznaným porostům a nebo uznaným jednotkám přiřazuje orgán státní správy lesů evidenční čísla. Skladba evidenčního čísla a význam jednotlivých symbolů je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.
(6) Výběrové stromy vybraných lesních dřevin se vyhledávají a uznávají především v porostech kategorií A, B, výjimečně i v porostech kategorie C. U ostatních lesních dřevin se výběrové stromy vyhledávají a uznávají v porostech všech fenotypových kategorií. Za výběrové stromy lze uznávat i výstavky v mladých lesních porostech.
§ 4
Podrobnosti o ochranných lhůtách
Při stanovení ochranné lhůty3) zdroje reprodukčního materiálu přihlíží orgán státní správy lesů k věku porostu, k obnovní době a k fázi obnovy porostu.
§ 5
Podrobnosti o zakládání a uznávání semenných sadů, klonových archivů a matečnic
Při podání žádosti o uznání semenného sadu, klonového archivu nebo matečnice předkládá vlastník těchto účelových výsadeb odborný posudek vypracovaný pověřenou právnickou osobou,4) kterým dokládá, že účelová výsadba byla založena podle zásad umožňujících použití semen a vegetativních částí jako reprodukčního materiálu pro obnovu lesů a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
§ 6
Podrobnosti o uznávání zdrojů reprodukčního materiálu
(1) Náležitosti žádosti o uznání stromů nebo porostů5) jsou uvedeny v tiskopisu "Žádost o uznání zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin", jehož vzor je přílohou č. 3 této vyhlášky. Žádost ve trojím vyhotovení zasílá pověřené osobě vlastník lesa, nebo rozhoduje-li z vlastního podnětu, orgán státní správy lesů.
(2) Odborný posudek obsahuje:
a) vyjádření k jednotlivým položkám návrhu,
b) návrh na sloučení porostů kategorie B,
c) návrh na přidělení evidenčního čísla uznané jednotky,
d) návrh na ochrannou lhůtu uznaných porostů,
e) návrh způsobu hospodaření v porostech kategorie A,
f) návrh doby uznání zdrojů reprodukčního materiálu.
(3) Pro zdroje reprodukčního materiálu obsažené v potvrzené žádosti předloží vlastník lesa ve trojím vyhotovení uznávací listy a zašle je orgánu státní správy lesů. Tento je potvrdí a zašle po jednom vyhotovení vlastníkovi lesa a pověřené právnické osobě. Vzory uznávacích listů jsou v příloze č. 4 této vyhlášky.
(4) Lesní porosty se ke sklizni osiva uznávají nejméně na dobu shodnou se stanovenou ochrannou lhůtou. Zpravidla při obnově lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy se provádí revize stavu uznaných porostů a jejich částí, na jejímž základě je možno uznání zrušit. O této změně orgán státní správy lesů informuje pověřenou právnickou osobu.
(5) Účelové výsadby (semenné sady, matečnice a klonové archivy) se stávají zdrojem reprodukčního materiálu až po uznání.
§ 7
Označení výběrových stromů v terénu
(1) Výběrové stromy se označují dvěma žlutými pruhy o šířce 5 cm a mezerou mezi pruhy 20 cm. Do mezery se žlutou barvou napíše evidenční číslo výběrového stromu (na straně přivrácené k nejbližší cestě).
(2) Označení provádí nebo obnovuje vlastník lesa.
§ 8
Evidence uznaných zdrojů
(1) Ústřední evidenci uznaných zdrojů reprodukčního materiálu vede pověřená právnická osoba. Evidenci v rozsahu své působnosti vede orgán státní správy lesů, který rozhodoval o uznání zdrojů reprodukčního materiálu, a vlastník lesa.
(2) Přehled o uznaných zdrojích reprodukčního materiálu lesních dřevin je součástí lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy.6)
(3) Správní řízení o uznávání lesních porostů nebo výběrových stromů ke sběru osiva probíhá v roce předcházejícím roku, ve kterém má být schválen lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářská osnova.
ODDÍL TŘETÍ
STANOVENÍ OBLASTÍ PŮVODU, PODROBNOSTI O PŘENOSU SEMEN A SAZENIC LESNÍCH DŘEVIN
§ 9
Stanovení oblastí původu
(1) Pro lesní dřeviny se vymezují oblasti původu (dále jen "semenářské oblasti") sloučením určených přírodních oblastí.7)
(2) Pro smrk ztepilý, borovici lesní a modřín opadavý se vymezují semenářské oblasti uvedené v příloze č. 5 této vyhlášky.
§ 10
Podrobnosti o přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin
(1) Přenos reprodukčního materiálu lesních dřevin je přípustný v rámci téže přírodní lesní oblasti s vertikálním posunem o plus nebo minus jeden lesní vegetační stupeň, s výjimkou lesních vegetačních stupňů 8 a 9, kam není povolen přenos z nižších lesních vegetačních stupňů.
(2) V případě, kdy nelze krýt potřebu reprodukčního materiálu podle odstavce 1, lze uskutečnit jeho přenos mezi přírodními lesními oblastmi, a to:
a) u dřevin, které mají vymezeny semenářské oblasti podle § 9, podle zásad stanovených pro jednotlivé dřeviny v § 11, 12 a 13 s přípustným vertikálním posunem podle odstavce 1,
b) u ostatních lesních dřevin je přípustný přenos uvnitř hercynské oblasti (přírodní lesní oblasti 1 až 31, 33 a 34) a uvnitř moravské části karpatské oblasti (přírodní lesní oblasti 32, 35 až 41) s přípustným vertikálním posunem podle odstavce 1. U buku je přípustný přenos z moravské části karpatské oblasti do oblasti hercynské,
c) použití reprodukčního materiálu pocházejícího ze semenných sadů se řídí zásadami uvedenými v uznávacích listech těchto sadů. Tyto zásady budou uveřejněny ve Věstníku Ministerstva zemědělství.
§ 11
Podrobnosti o přenosu reprodukčního materiálu smrku ztepilého
(1) Do přírodních lesních oblastí 11 -- Český les, 13 -- Šumava, 14 -- Novohradské hory, 27 -- Hrubý Jeseník, 40 -- Beskydy a 41 -- Hostýnsko-Vsetínská vrchovina není přípustný dovoz reprodukčního materiálu z jiných přírodních lesních oblastí.
(2) Reprodukční materiál z přírodních lesních oblastí 40 a 41 lze použít ve všech přírodních lesních oblastech s výjimkou přírodních lesních oblastí 11, 13, 14 a 27.
(3) Při nedostatku sazenic v 7. nebo 8. lesním vegetačním stupni v semenářských oblastech I., V. a VI. se připouští vzájemný přenos. Do těchto semenářských oblastí je povolen dovoz ze semenářských oblastí III., VII. a VIII. s přípustným vertikálním posunem uvedeným v § 10 odst. 1.
§ 12
Podrobnosti o přenosu reprodukčního materiálu borovice lesní
(1) U borovice lesní je přípustný přenos reprodukčního materiálu pouze uvnitř vymezených semenářských oblastí s vertikálním posunem podle § 10 odst. 1.
(2) Do semenářské oblasti VI. je povolen dovoz reprodukčního materiálu ze semenářské oblasti VII.
§ 13
Podrobnosti přenosu reprodukčního materiálu modřínu opadavého
(1) Reprodukční materiál ze semenářské oblasti II. je možné používat pouze v této oblasti s přípustným vertikálním posunem podle § 10 odst. 1.
(2) Dovoz reprodukčního materiálu ze semenářské oblasti II. do semenářské oblasti I. není povolen.
(3) Reprodukční materiál ze semenářské oblasti I. je možné používat v semenářské oblasti II. přípustným vertikálním posunem podle § 10 odst. 1.
§ 14
Genové základny
(1) K zachování biologické různorodosti [§ 8 odst. 2 písm. f) lesního zákona] a k záchraně a reprodukci genových zdrojů původních regionálních populací lesních dřevin slouží genové základny.
(2) Genové základny jsou komplexy převážně původních lesních porostů nebo komplexy lesních porostů s významným podílem původních lesních dřevin takové rozlohy, která postačuje k udržení biologické různorodosti populace, které jsou, při vhodném způsobu hospodaření, schopny autoreprodukce.
(3) Základním způsobem reprodukce v genových základnách je přirozená obnova. Je-li nutná obnova umělá, používá se u dřevin, pro které je genová základna vyhlášena, reprodukční materiál pocházející z téže genové základny.
(4) Výměra genových základen se volí diferencovaně podle druhů lesních dřevin nebo jejich souborů, tvořících lesní ekosystémy, a podle současného stavu lesních porostů na konkrétních lokalitách. Výměra jedné genové základny nesmí být zpravidla menší než 100 ha.
(5) Základem pro vymezení genových základen jsou přírodní lesní oblasti jako rámec regionálních populací lesních dřevin. V případech, kdy je lesní oblast výrazně vertikálně členěna, se vymezují genové základny i v rámci oblasti diferencovaně podle souborů lesních vegetačních stupňů (například odděleně pro smrkové porosty vyšších a horských poloh).
(6) Hlavním cílem hospodaření v genových základnách je zachování biologické různorodosti dřevin, pro které byla genová základna vymezena. Tomuto cíli je přizpůsoben režim hospodaření, který je stanoven lesním hospodářským plánem nebo lesní hospodářskou osnovou na základě odborného posudku pověřené právnické osoby.
(7) Evidence genových základen je vedena v lesním hospodářském plánu nebo v lesní hospodářské osnově, a to soupisem všech porostů tvořících genovou základnu. Ústřední evidenci genových základen vede pověřená právnická osoba.
ODDÍL ČTVRTÝ
PODROBNOSTI O OBNOVĚ LESA A ZALESŇOVÁNÍ POZEMKŮ PROHLÁŠENÝCH ZA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA A O EVIDENCI PŘI NAKLÁDÁNÍ S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM LESNÍCH DŘEVIN
§ 15
Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin
(1) Kvalita reprodukčního materiálu lesních dřevin je určena vnějšími (morfologickými) a vnitřními (genetickými a fyziologickými) znaky.
(2) Kvalita semene lesních dřevin se posuzuje podle přílohy č. 6 této vyhlášky.
(3) Kvalita semenáčků a sazenic lesních dřevin je charakterizována těmito znaky:
a) vnějšími (morfologickými):
1. výškou nadzemní části (v cm),
2. tloušťkou kořenového krčku (v mm),
3. poměrem nadzemní části a kořenů,
4. štíhlostním koeficientem;
b) vnitřními genetickými znaky semenáčků a sazenic, které jsou dány jejich původem;
c) vnitřními fyziologickými znaky semenáčků a sazenic, které jsou dány:
1. obsahem vody v pletivech,
2. obsahem zásobních látek,
3. stupněm vegetačního klidu (dormance),
4. růstovým potenciálem kořenů.
(4) Podle výšky nadzemní části a tloušťky kořenového krčku se semenáčky a sazenice lesních dřevin zařazují do dvou tříd podle přílohy č. 7 této vyhlášky.
(5) Pro výsadbu topolů a stromových vrb lze použít pouze sadebního materiálu získaného množením původních domácích druhů a vegetativním množením kultivarů. Seznam kultivarů bude uveřejněn ve Věstníku Ministerstva zemědělství.
(6) Pro obnovování lesních porostů a zalesňování lze použít pouze semenáčků a sazenic, které mají průběžný, nevětvený terminální výhon, na konci vegetačního období zdřevnatělý, ukončený terminálním pupenem (s výjimkou vícevrcholových dřevin) a vyvinutý kořenový systém, odpovídající velikosti nadzemní části, bez výrazných deformací kořenů. Dále jsou mechanicky nepoškozené (mimo záměrného krácení nadzemní části nebo kořenů), v dobrém zdravotním stavu, s nenarušeným vodním režimem, s nenarušeným stavem zásobních látek a ve stavu růstového klidu (dormance).
(7) U reprodukčního materiálu, kde bylo zjištěno napadení škodlivými organismy karanténního charakteru, se postupuje podle zvláštního předpisu.8)
§ 16
Podrobnosti o obnově lesa a zalesňování
(1) Obnova lesa a zalesňování musí být prováděny tak, aby bylo dosaženo takového stavu lesních porostů a lesního prostředí, který zachovává jejich biodiversitu, odolnost, stabilitu, produkční schopnost a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti i budoucnosti odpovídající ekonomické, ekologické i sociální funkce.
(2) K obnově lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa se smí použít pouze reprodukční materiál jednotlivých druhů lesních dřevin, který splňuje podmínky přenosu pro konkrétní místo výsadby a u kterého je doložen původ.
(3) Při zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa zpracovává vlastník pozemku v součinnosti s odborným lesním hospodářem projekt zalesnění, který je přílohou žádosti o vydání rozhodnutí podle § 3 odst. 4 lesního zákona.
(4) Způsoby obnovy lesa a zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být voleny tak, aby bylo dosaženo zajištěné lesní kultury ve lhůtě stanovené lesním zákonem.
(5) Počet a kvalita sazenic (příp. stromků z náletu) jednotlivých druhů lesních dřevin musí být volena tak, aby bylo dosaženo zajištěné kultury a cílové skladby dřevin. Minimální počty jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin na jeden hektar pozemku při obnově lesního porostu nebo zalesnění pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou uvedeny v příloze č. 8 této vyhlášky.
(6) Za obnovený nebo zalesněný pozemek je považován takový stav lesní kultury nebo náletu, jestliže na něm roste nejméně 90 % minimálního počtu životaschopných jedinců rovnoměrně rozmístěných po ploše. V tomto množství může být maximálně 15 % pomocných dřevin. Rovnoměrné rozmístění jedinců po ploše nemusí být dodrženo při obnovách horských lesů v 8. až 9. lesním vegetačním stupni a v případech požadavků vyplývajících z funkčního zaměření (kategorie lesů ochranných a lesů zvláštního určení).
(7) Při posuzování zajištěnosti lesního porostu se hodnotí tato kritéria:
a) stromky vykazují trvalý výškový přírůst,
b) stromky jsou po ploše rovnoměrně jednotlivě nebo skupinově rozmístěny a jejich počet nepoklesl pod 80 % minimálního počtu pro obnovu nebo zalesnění,
c) stromky jsou odrostlé působení buřeně a nejsou výrazně poškozeny.
§ 17
Podrobnosti o evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
(1) Každý oddíl reprodukčního materiálu lesních dřevin musí být v celém průběhu výroby a manipulace (sklizeň, skladování, luštění, expedice osiva, pěstování sazenic, jejich doprava, skladování až po použití při obnově lesa a zalesňování) ukládán odděleně a opatřen následujícími údaji:
a) přírodní lesní oblastí,
b) lesním vegetačním stupněm,
c) označením místa původu,
d) fenotypovou kategorií zdroje.
(2) Oddíly reprodukčního materiálu pocházející z uznaných zdrojů musí být označeny evidenčním číslem uznané jednotky.
(3) Údaje podle odstavců 1 a 2 se zaznamenávají a prokazují "Listem o původu plodů, semen a vegetativních částí" a "Listem o původu sadebního materiálu lesních dřevin", jejichž vzory jsou v přílohách č. 9 a č. 10 této vyhlášky.
(4) List o původu plodů, semen, vegetativních částí a sadebního materiálu vyzvednutého z náletu a nárostu vystaví vlastník zdroje, ve kterém byl tento reprodukční materiál sebrán, ihned po ukončení sběru.9) O vystavených listech o původu vede evidenci po dobu 20 let, ze které je patrná identifikace odběratele a množství odebraného reprodukčního materiálu.
(5) Za vystavení Listu o původu sadebního materiálu lesních dřevin odpovídá provozovatel školky.9) O vystavených listech o původu sadebního materiálu vede evidenci po dobu 20 let, ze které je patrná identifikace odběratele a množství odebraného reprodukčního materiálu.
(6) Pro transport vystaví vlastník plodů, semen a vegetativních částí "Průvodní štítek", jehož vzor je v příloze č. 11 této vyhlášky, kterým je každé balení oddílu označeno vně i uvnitř.9)
(7) Vlastníci lesů vedou evidenci o původu reprodukčního materiálu použitého při obnovování lesních porostů a zalesňování a doklady o tom uchovávají po dobu 20 let od obnovy lesního porostu nebo od zalesnění pozemku.
(8) Právnické a fyzické osoby, které se zabývají podnikatelskou činností podle § 30 odst. 1 lesního zákona, vedou evidenci o původu reprodukčního materiálu a doklady o tom uchovávají po dobu 20 let od vzniku těchto dokladů.
(9) Pověřená právnická osoba zpracuje celostátní seznam uznaných zdrojů reprodukčního materiálu s uvedením minimálně těchto údajů:
a) druh dřeviny,
b) výměra zdrojů, reprodukčního materiálu jednotlivých druhů podle fenotypových kategorií, vlastníků a územně správních celků,
c) číslo uznané jednotky,
d) údaje charakterizující přírodní podmínky (přírodní lesní oblast, lesní vegetační stupeň).
ODDÍL PÁTÝ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 18
Zrušuje se vyhláška Ministerstva zemědělství č. 248/1993 Sb., o zakládání a obnovování lesních porostů.
§ 19
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Lux v. r.
Příl.1
1. Zdroje reprodukčního materiálu jsou:
a) lesní porosty, a to
1. porosty uznané ke sklizni osiva, což jsou dospělé porosty, event. porostní skupiny nebo etáže, které byly vybrány a schváleny pro sběr reprodukčního materiálu,
2. porosty neuznané ke sklizni osiva kromě vybraných lesních dřevin;
b) výběrové stromy, což jsou stromy mimořádně geneticky hodnotné z hlediska množství a jakosti produkce nebo odolnosti, které svými vlastnostmi převyšují stromy stejného druhu a věku na daném stanovišti a které jsou určeny a uznány především pro odběr roubů k produkci roubovanců, sběru semen a k dalším šlechtitelským účelům;
c) uznané semenné sady, což jsou účelové výsadby potomstev lesních dřevin (generativních i vegetativních), které byly založeny a uznány k produkci osiva;
d) uznané matečnice, což jsou účelové výsadby lesních dřevin požadovaných vlastností, které byly založeny a uznány k odběru reprodukčního materiálu pro vegetativní množení;
e) uznané klonové archivy, což jsou účelové výsadby potomstev výběrových stromů lesních dřevin pěstovaných mimo původní místo;
f) uznané semenné porosty (udržovací porosty), což jsou porosty lesních dřevin pocházející z osiva porostů fenotypové kategorie A a sloužící k zachování genofondu nejcennějších porostů;
g) nálety, což jsou růstové fáze lesa, které vznikly z přirozené obnovy a jsou tvořeny jedinci, jejichž další existence není dosud růstově zabezpečena;
h) nárosty, což jsou růstové fáze lesa, které vznikly přirozenou obnovou a jsou tvořeny růstově zabezpečenými jedinci.
2. Reprodukčním materiálem lesních dřevin určeným k obnově lesa nebo k zalesňování se rozumí:
a) plody a semena pro generativní reprodukci;
b) části rostlin (řízky, rouby, pletiva) pro vegetativní reprodukci;
c) rostliny vypěstované generativním nebo vegetativním způsobem;
d) rostliny pocházející z náletů a nárostů.
3. Pro obchod podle pravidel OECD se zdroje reprodukčního materiálu člení na:
a) identifikovaný zdroj, kterým se rozumí porost;
b) selektovaný zdroj, kterým se rozumí uznaný porost, výběrový strom;
c) kvalifikovaný zdroj, kterým se rozumí uznané semenné sady, klonové archivy a matečnice;
d) testovaný zdroj, kterým se rozumí uznaný porost, výběrový strom, semenný sad, klonový archiv, matečnice po ověření genetických vlastností a kultivary identifikované podle charakteristik předepsaných v mezinárodním kodexu pro šlechtěné rostliny.
4. Oddíl reprodukčního materiálu je reprodukční materiál jednoho druhu dřeviny, který musí vykazovat následující společné znaky:
a) stejný porost (skupina porostů) nebo uznaná jednotka;
b) stejný rok zralosti a sběru;
c) stejný způsob zpracování, skladování a ošetřování;
d) stejná délka období ve školce jako semenáčky nebo sazenice.
Příl.2
Označení uznaných jednotek
Evidenční číslo uznané jednotky obsahuje:
a) Označení T -- před evidenční číslo uznané jednotky -- testovaný zdroj
b) Označení zdroje reprodukčního materiálu -
  A uznaný porost kat. A
  B uznaný porost kat. B
  SS semenný sad
  VS výběrový strom
  M matečnice
  SP semenný porost
  K klonový archiv
c) Zkratka dřeviny10)
d) Evidenční trojmístné číslo
e) Číslo přírodní lesní oblasti
f) Číslo lesního vegetačního stupně
g) Zkratka regionu (okresu).
Příklad:
B -- BK -- 001 -- 10 -- 4 -- BN
Jedná se o uznaný porost -- fenotypová kategorie -- B
dřevina -- buk
evidenční číslo -- 001
přírodní lesní oblast 10 -- Středočeská pahorkatina
lesní vegetační stupeň -- 4
okres Benešov.
Příl.3
               Žádost
   o uznání zdroje reprodukčního materiálu lesních dřevin

Okres         ..........................................
    
Vlastník lesa     ..........................................

Nájemce nebo podnájemce lesa ...................................

Návrh zpracoval    ..........................................

Přírodní lesní oblast ........................ č. .............

Semenářská oblast   ........................ č. .............

Druh zdroje (zaškrtněte): A, B, SP, SS, VS, M, K

Doplňující údaje ...............................................

V ................................. dne .........................


Odborný posudek pověřené právnické osoby ........................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

 ................................................................

V ................................. dne .........................


Stanovisko orgánu státní správy: ................................

 ................................................................

 ................................................................

V ................................. dne .........................


Poznámka k vyplnění:

Druh zdroje: A - uzn. por. kat. A  B - uzn. por. kat. B
       SP - semenný porost   SS - semenný sad
       VS - výběrový strom   M - matečnice
            K - klonový archiv

Obdrží: 1x vlastník lesa
    1x orgán státní správy lesů
    1x pověřená právnická osoba
-----------------------------------------------------------------
Příl.4
        Uznávací list č. ........ rok .....
        lesních porostů ke sklizni osiva

Okres      ....................  Dřevina ...............

Vlastník lesa  ...............................................

Nájemce nebo podnájemce lesa ...................................

Přírodní lesní oblast .......................... č. ...........


 I. Návrh

  Navrhovatel ...................... žádá, aby porosty uvedené

  v tomto tiskopise (případně přílohách) byly uznány za vhodné

  pro sklizeň osiva.

  V ............. dne .............

                  ...............................
                  Podpis a razítko navrhovatele

II. Rozhodnutí orgánu státní správy lesů

  Okresní úřad v ..............................................

  Podle ustanovení ............... Sb. se uznávají tyto

  porosty jako:

  1. Hospodářsky vysoce hodnotné, kategorie A.

    ..........................................................

    ..........................................................

    ..........................................................

  2. Hospodářsky hodnotné, kategorie B.

    ..........................................................

    ..........................................................

    ..........................................................

  Uznaným jednotkám se přidělují evidenční čísla, stanoví se

  ochranná lhůta a doba, na kterou jsou porosty uznány, jak je

  uvedeno dále.

  3. Neuznávají se tyto porosty:

    ..........................................................

    ..........................................................

    V ............... dne ..............


                        ..................
                        Podpis a razítko
------------------------------------------------------------------

              list č. 2

------------------------------------------------------------------

  Uznávací list semenného sadu (matečnice, klonového archivu)

            č. ...... rok .....

Okres      ....................  Dřevina ...............

Vlastník lesa  ...............................................

Nájemce nebo podnájemce ........................................

I.  Návrh

   Navrhovatel ............................................
   žádá, aby semenný sad (matečnice, klonový archiv)
   Prozatímní evidenční číslo .............................
   Přírodní lesní oblast ............... č. ...............
   Lesní vegetační stupeň ....... nadm. výška .............
   Počet klonů ........ počet roubovanců ..................
   Výměra .... ha     Rok založení ...................

   Původ výběrových stromů:
   Přírodní lesní oblast ............... č. ...............
   Lesní vegetační stupeň .................................
   Ekotyp .................................................
   byl uznán za vhodný pro sklizeň reprodukčního materiálu.


   V ........ dne ...........

                 ...............................
                 Podpis a razítko navrhovatele

II. Rozhodnutí orgánu státní správy lesů

   Okresní úřad v .........................................
   Podle ustanovení .......... Sb. uznává tento semenný sad
   (matečnici, klonový archiv) jako zdroj reprodukčního
   materiálu.
   Semennému sadu (matečnici, klonovému archivu) přiděluje
   evidenční číslo .......... a uznává se na dobu .........

   Reprodukční materiál sklizený v tomto semenném sadu
   (matečnici, klonovém archivu) lze používat v
   přírodních lesních (semenářských) oblastech ............
   lesních vegetačních stupních: ..........................

   V ........ dne ...........

                      ..................
                       Podpis a razítko
------------------------------------------------------------------

              list č. 3

------------------------------------------------------------------
        Uznávací list pro výběrový strom

           č. ........ rok .......

Okres      ....................  Dřevina ...............

Vlastník lesa  ...............................................

Nájemce nebo podnájemce ........................................

I.  Návrh

   Navrhovatel ............................................
   žádá, aby výběrový strom
   Prozatímní číslo ......................................
   Porost (lokalita) ......................................
   Lesní vegetační stupeň .......... nadm. výška ..........
   Věk ....... výška ...... m  výčetní průměr ........ cm
   Ekotyp .................................................
   Doplňující údaje
   ........................................................
   ........................................................

   byl uznán za vhodný pro sklizeň reprodukčního materiálu.


   V ........ dne ...........

                 ...............................
                 Podpis a razítko navrhovatele

II. Rozhodnutí orgánu státní správy lesů

   Okresní úřad v .........................................
   Podle ustanovení ....... Sb. uznává tento výběrový strom
   jako zdroj reprodukčního materiálu do roku .............
   a přiděluje mu evidenční číslo .........................


   V ........ dne ...........

                      ..................
                       Podpis a razítko
-----------------------------------------------------------------
Příl.5
Vymezení semenářských oblastí
a) pro smrk ztepilý

I. krušnohorská       zahrnuje přírodní lesní oblasti - 1, 2a

II. středočeská       zahrnuje přírodní lesní oblasti - 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15

III. jihočeská        zahrnuje přírodní lesní oblasti - 11, 12, 13, 14

IV. Českomoravské vrchoviny zahrnuje přírodní lesní oblasti - 16, 30, 31, 33

V. severočeská        zahrnuje přírodní lesní oblasti - 5, 18, 19, 20

VI. západosudetská      zahrnuje přírodní lesní oblasti - 21, 22, 23, 24

VII. východosudetská     zahrnuje přírodní lesní oblasti - 25, 26, 27, 28, 29, 32

VIII. západokarpatská    zahrnuje přírodní lesní oblasti - 36, 37, 38, 39, 40, 41

b) pro borovici lesní:

I. západočeská        zahrnuje přírodní lesní oblasti - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11

II. šumavská         zahrnuje přírodní lesní oblasti - 12, 13, 14

III. třeboňská        zahrnuje přírodní lesní oblasti - 15

IV. severočeská       zahrnuje přírodní lesní oblasti - 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

V. východočeská       zahrnuje přírodní lesní oblasti - 17

VI. středočeská       zahrnuje přírodní lesní oblasti - 10

VII. Českomoravské vrchoviny zahrnuje přírodní lesní oblasti - 16, 30, 31, 33

VIII. východosudetská    zahrnuje přírodní lesní oblasti - 25, 26, 27, 28, 29, 32

IX. beskydská        zahrnuje přírodní lesní oblasti - 39, 40

X. jihomoravská       zahrnuje přírodní lesní oblasti - 34, 35a, 36, 37, 38, 41

XI. rohatecko-záhorská    zahrnuje přírodní lesní oblasti - 35b

c) pro modřín opadavý:

I. jesenická         zahrnuje přírodní lesní oblasti - 27, 28, 29, 32

II. ostatní území ČR     zahrnuje ostatní území ČR

Přírodní lesní oblasti 2a, 35a, 35b budou vymezeny v oblastním plánu rozvoje lesů
---------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.6
 1 pořadové číslo
 2 dřevina
 3 podíl semen v šiškách (sypavost) v %
 4 čistota v %
 5 podíl plných semen v %
 6 klíčivost nebo životnost čistých semen v %
 7 hektolitrová hmotnost nevysušených šišek (plodů) v kg
 8 hmotnost 1 000 semen v g
 9 počet čistých semen v 1 kg hmotnosti
10 počet čistých klíčivých nebo životaschopných semen v 1 kg hmotnosti

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1        2          3     4     5       6       7       8     9     10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poř. Dřevina           Podíl semen Čistota Podíl plných  Klíčivost  Hektolitrová  Hmotnost  Počet   Počet
                 v plodech        semen   (životnost)   hmotnost   1 000 ks čistých  čistých
číslo               (sypavost)            čistých semen nevysušených   semen  semen  klíčivých
                   %     v %    v %     v %    šišek (plodů) kg  v g  v 1 kg semen v 1 kg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Jehličnany
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1. Borovice Banksova
   Pinus banksiana Lamb.      -     85     -      70       -       3,9  256 000  152 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2. Borovice černá
   Pinus nigra Arnold       3,0     90     90      75      43       20,8  48 000   32 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 3. Borovice kleč (kosodřevina)
   Pinus mugo Turra        2,0     90     90      75      33       6,1  164 000  110 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. Borovice lesní
   Pinus sylvestris L.       1,5     95     95      85      46       6,3  159 000  128 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 5. Borovice limba
   Pinus cembra L.        20,0     90     -      70      61      242,5   4 100   2 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6. Borovice tuhá
   Pinus rigida Mill.        -     90     -      80       -       6,5  154 000  111 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7. Borovice vejmutovka
   Pinus strobus L.        3,0     90     90      58      29       19,5  51 500   27 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8. Chamaecyparis lawsoniana
   (Murr.) Parl           -     90     -      20       -       2,2  454 000   82 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9. Douglaska tisolistá
   Pseudotsuga menziesii
   (Mirbel) Franco         1,5     85     60      60      29       10,3  97 000   49 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Jalovec obecný
   Juniperus communis L.      -     30     -      65       -       13,6  73 500   14 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Jedle bělokorá
   Abies alba Mill.        14,0     85     60      45      47       47,4  21 000   8 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Jedle ojíněná
   Abies concolor (Gord.) Engelm.  -     80     -      30       -       29,1  34 500   8 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Jedlovec kanadský
   Tsuga canadensis (Bong.) Carr.  -     70     -      80       -       3,0  333 000  187 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Modřín opadavý
   Larix decidua Mill.       5,2     70     40      35      35       4,5  222 000   54 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Modřín japonský
   Larix kaempferi (Lamb.) Carr.  -     60     -      30       -       3,9  256 000   46 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Modřín sibiřský
   Larix sibirica (Muenchh.) Ledeb. -     60     -      30       -       10,9  91 500   16 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Smrk pichlavý
   Picea pungens Engelm.      -     90     -      80       -       4,1  244 000  176 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Smrk ztepilý
   Picea abies (L.) Karst.     3,0     90     90      80      34       8,8  114 000   82 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Tis červený
   Taxus baccata L.         -     90     -      85       -       58,7  17 000   13 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Zerav západní
   Thuja occidentalis L.      -     70     -      45       -       1,25 800 000  252 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Zeravec východní
   Platycladus orientalis (L.)
   Franco              -     80     -      70       -       20,2  49 500   28 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Listnáče
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Brslen bradavičnatý
   Euonymus verrucosus Scop.    -     60     -      80       -       20,0  50 000   24 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Brslen evropský
   Euonymus europaeus L.      -     60     -      80       -       70,0  14 000   6 800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Břestovec západní
   Celtis occidentalis L.      -     80     -      70       -      210,0   5 000   2 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Břízy
   Betula spp.          25      30     20      35       9       0,15 6,5 mil.  700 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Buk lesní
   Fagus sylvatica L.        -     90     90      70      48      234,0   4 300   2 700
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Čimišník stromkovitý
   Caragana arborescens Lamk.    -     90     -      80       -       27,7  36 000   26 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Dřezovec trojtrnný
   Gleditschia triacanthos L.    -     90     -      50       -      170,0   6 000   2 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Dub cer
   Quercus cerris L.        -     95     -      70       -     3 600,0    280    185
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Dub červený
   Quercus rubra L.         -     95     95      70      70     3 220,0    310    206
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Dub letní
   Quercus robur L.         -     95     95      70      75     3 970,0    250        168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Dub zimní
   Quercus petraea (Mattusch.)
   Liebl.              -     95     95      70      80     2 620,0    380    254
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Habr obecný
   Carpinus betulus L.      55      90     70      60       5,5      48,0  21 000   11 200
                                          (s listeny)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Hloh jednoblizný
   Crataegus monogyna Jacq.     -     90     -      70       -      125,1   8 000   5 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. Hloh obecný
   Crataegus oxyacantha L.     -     90     -      50       -       46,0  22 000   9 800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36. Hrušeň obecná
   Pyrus communis L.        0,8     70     -      60       -       28,0  36 000   15 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37. Jabloň lesní
   Malus sylvestris Mill.     0,6     80     -      70       -       34,0  30 000   16 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38. Jasan ztepilý
   Fraxinus excelsior L.      -     80     80      80       -       74,0  13 500   8 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39. Javor horský (klen)
   Acer pseudoplatanus L.      -     80     80      80      13       95,0  10 500   6 700
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. Javor jasanolistý
   Acer negundo L.         -     75     -      80       -       50,0  20 000   12 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41. Javor mléč
   Acer platanoides L.       -     80     80      80      13      125,0   8 000   5 100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42. Javor babyka
   Acer campestre L.        -     75     80      70       -       80,0  12 500   6 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43. Jerlín japonský
   Sophora japonica L.       -     80     -      50       -      120,0   8 500   3 300
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44. Jeřáb břek
   Sorbus torminalis (L.) Crantz  -     80     -      80       -       25,0  40 000   25 600
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45. Jeřáb ptačí
   Sorbus aucuparia L.       3,0     80     -      80       -       3,4  294 000  188 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46. Jeřáb oskeruše
   Sorbus domestica L.       0,2     75     -      70       -       35,0  28 000   15 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47. Jilmy
   Ulmus spp.            -     40     30      45       7       13,0  77 000   13 800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. Jírovec maďal
   Aesculus hippocastanum L.    -     95     -      90       -      11 530    90     74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49. Krušina olšová
   Frangula alnus Mill.       -     90     -      80       -       23,7  42 000   30 300
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50. Lípa malolistá
   Tilia cordata Mill.      50      85     85      70      34,9      34,0  29 500   17 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51. Lípa velkolistá
   Tilia platyphyllos Scop.    60      85     85      70      95,9      87,0  10 500   6 800
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52. Líska obecná
   Corylus avellana L.       -     90     -      60       -     1 151     900    469
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53. Olše lepkavá
   Alnus glutinosa (L.) Gaertn.  12,0     60     40      50      17,8      1,2  833 000  250 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54. Olše šedá
   Alnus incana (L.) Moench    10,0     50     40      33       -       0,6  1,6 mil.  275 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55. Olše zelená
   Alnus viridis
   (Chaix in Vill.) DC.      8,0     50     -      30       -       0,25 4,0 mil.  600 000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56. Ořešák černý
   Juglans nigra L.        50      95     -      55      30     12 300     80     42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57. Pajasan cizí
   Ailanthus peregrina (Buch.)
   Barkl.              -     80     -      70       -       26   38 500   21 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58. Ptačí zob obecný
   Ligustrum vulgare L.       -     50     -      90       -       18,3  54 500   24 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59. Růže šípková
   Rosa canina L.          -     90     -      80       -       16,6  60 000   43 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60. Střemcha obecná
   Padus padus L.          -     90     -      70       -       60,5  16 500   10 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61. Topol bílý
   Populus alba L.         -     80     -      70       -       0,12  8 mil.   4,6 mil.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62. Topol osika
   Populus tremula L.       1,3     80     -      70       -       0,1  10 mil.   5,6 mil.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63. Trnka obecná
   Prunus spinosa L.        -     90     -      80       -      170,8   5 850   4 200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64. Trnovník akát
   Robinia pseudoacacia L.    25      95     90      55       -       19,0  52 500   27 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65. Třešeň ptačí
   Prunus avium L.        12      90     -      70      159,8     114    8 700   5 500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66. Vrba jíva
   Salix caprea L.         -     80     -      70       -       0,9  1,1 mil.  620 000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.7
Vnější znaky kvality sadebního materiálu
--------------------------------------------------------------------------
  Dřevina       Výšková třída       Rozměry
                   -------------------------------------
                    výška nadzemní  nejmenší tloušťka
                    části (v cm)  kořenového krčku
                              (v mm)
--------------------------------------------------------------------------
Jehličnany
--------------------------------------------------------------------------
Borovice černá     I.        15 - 24      4
--------------------------------------------------------------------------
Borovice kleč     I.        15 - 19      -
                   (šířka koruny 10+)
            II.        20 - 24      -
                   (šířka koruny 20+)
--------------------------------------------------------------------------
Borovice lesní     I.        15 - 24      4
            II.        25+        5
--------------------------------------------------------------------------
Borovice vejmutovka  I.        15 - 24      4
            II.        25+        4
--------------------------------------------------------------------------
Borovice pokroucená  I.        15 - 19      4
            II.        20+        5
--------------------------------------------------------------------------
Douglaska tisolistá  I.        15 - 34      5
            II.        35+        5
--------------------------------------------------------------------------
Jedle bělokorá     I.        20 - 24      6
            II.        25+        7
--------------------------------------------------------------------------
Jedle obrovská     I.        25 - 34      6
            II.        35+        7
--------------------------------------------------------------------------
Modřín opadavý     I.        35 - 54      5
            II.        55+        6
--------------------------------------------------------------------------
Smrk ztepilý      I.        25 - 34      6
            II.        35+        7
--------------------------------------------------------------------------
Smrk exoty       I.        25 - 39      5
            II.        40+        6
--------------------------------------------------------------------------
Listnáče
--------------------------------------------------------------------------
Břízy         I.        30 - 49      4
            II.        50+        5
--------------------------------------------------------------------------
Buk lesní       I.        30 - 49      6
Habr obecný      II.        50+        8
--------------------------------------------------------------------------
Dub letní a zimní   I.        30 - 49      7
Lípy          II.        50+        8
--------------------------------------------------------------------------
Jasany, Javory, Jilmy I.        30 - 49      4
            II.        50+        5
--------------------------------------------------------------------------
Jeřáb ptačí      I.        30 - 40      5
            II.        50 - 70      6
--------------------------------------------------------------------------
Olše          I.        30 - 49      4
            II.        50+        5
--------------------------------------------------------------------------
Topol osika      I.        30 - 49      6
            II.        50 - 70      8
--------------------------------------------------------------------------

Sadební materiál topolů a vrb - rozměry

--------------------------------------------------------------------------
   Dřevina     Věk a způsob      Rozměry
            pěstování  ---------------------------------------
                  výšková třída   výška nadzemní části
                              (v cm)
--------------------------------------------------------------------------
Topoly         1/1     I.        180 +
--------------------------------------------------------------------------
Stromové        1/2, 2/2  I.        250 - 350

vrby                II.        351 +
--------------------------------------------------------------------------
Stromové        2/3     I.        350 - 500

vrby                II.        501 +
-------------------------------------------------------------------------
Příl.8
Minimální hektarové počty prostokořenného sadebního materiálu v tis. ks
----------------------------------------------------------------------------------------------
   Dřevina         Stanoviště    Hlavní  Přimíšená dřevina Přimíšená dřevina
            (hospodářské soubory)  dřevina    sazenice     poloodrostky
                       sazenice
----------------------------------------------------------------------------------------------
Smrk ztepilý      Horské polohy všechny  3         -         -
            stanoviště: HS 71, 73,
            75, 77, 79, (02, 03)
----------------------------------------------------------------------------------------------
            Stanoviště neovlivněná
            vodou vyšší, střední a
            nižší polohy: HS 51, 53,
            55, 41, 43, 45 a (13,
            25, 31, 35)       4         3,5        -
----------------------------------------------------------------------------------------------
            Stanoviště ovlivněná
            vodou vyšší, střední a
            nižší polohy: HS 39,
            57, 59, 27, 29     3,5        3         -
----------------------------------------------------------------------------------------------
Jedle bělokorá                 5         3         1
----------------------------------------------------------------------------------------------
Jedle obrovská                 2         2         1
----------------------------------------------------------------------------------------------
Douglaska tisolistá              3         3         1
----------------------------------------------------------------------------------------------
Borovice lesní     Nižší polohy,
            exponovaná kyselá
            živná stanoviště
            HS 13, 21, 23, 25,
            31, 35         9         8         -
----------------------------------------------------------------------------------------------
            Střední a vyšší polohy
            přev. kyselé (část. i
            expon.) a živná
            stanoviště HS 43, 53
            (41, 45, 51, 55) a
            všechna stanoviště
            ovlivněná vodou: HS
            27, 29, 57, (01)    8         7         -
----------------------------------------------------------------------------------------------
Borovice černá a
exoty borovice                 7         5         -
----------------------------------------------------------------------------------------------
Borovice
vejmutovka                   5         5         -
----------------------------------------------------------------------------------------------
Borovice kleč                 2,5        -         -
----------------------------------------------------------------------------------------------
Modřín evropský                3,0        -         -
----------------------------------------------------------------------------------------------
Dub zimní       Lužní a živná
a letní        stanoviště HS 19, 25,
            35, 45         10         5         2
----------------------------------------------------------------------------------------------
            Ostatní stanoviště
            (kyselá, exponovaná,
            oglejená, podmáčená):
            HS 13, 21, 23, 27, 31,
            39, 43, (01)      8         4         2
----------------------------------------------------------------------------------------------
Buk lesní       Živná stanoviště v
            nižších, středních a
            vyš. polohách: HS 25,
            27, 35, 45, 55     9         5         1,5
----------------------------------------------------------------------------------------------
            Ostatní stanoviště
            (kyselá, expon.
            oglejená, horská):
            HS 21, 23,     41, 43, 51,
            53, 71, 73, 75, (57),
            01           8         4         1
----------------------------------------------------------------------------------------------
Lípy, javory, jasany,
dub červený                  6         4         1
----------------------------------------------------------------------------------------------
Osika, olše                  4         3         1
----------------------------------------------------------------------------------------------
Břízy a jeřáby                 6         3         1
----------------------------------------------------------------------------------------------

Minimální počty prostořených odrostků a poloodrostků topolů a stromových vrb


-------------------------------------------------
   Dřevina         způsob výsadby
-------------------------------------------------
            plošná      řadová
            1 000 ks/ha    ks/km
-------------------------------------------------
Vrba stromová     1,1        500
-------------------------------------------------
Topoly šlechtěné
a osika        0,4        250
-------------------------------------------------

Pozn.: Počet sazenic na 1 ha se odvodí pronásobením minimálních hektarových
    počtů procentem projektovaného zastoupení dřeviny. Při použití
    odrostků se používá hektarový počet 500 ks/ha, který se pronásobí
    procentem projektovaného zastoupení. Při použití krytokořenného
    sadebního materiálu lze uvedené minimální hektarové počty dále
    snížit o 20 %.
Příl.9
             List o původu
 plodů, semen a vegetativních částí rostlin č.: ... rok: ....

Vlastník lesa .................................................

Nájemce lesa  .................................................

Sběr provedl  .................................................


Licenci číslo .... vydal ......... dne ...............

Rok zrání semen ................................................

Datum zahájení sběru ..........................................

Datum ukončení sběru ..........................................

Rod, druh (odrůda) ............................................

latinský název ................................................

Původ (zatrhněte): - původní, - neznámý,

           - introdukovaný z ................ (místo)

Lesní oblast (oblast provencience) ........ č. .................

Místo sběru (provencience) .....................................

Kategorie zdroje (zatrhněte):  - identifikovaný - selektovaný

                  - kvalifikovaný - testovaný

Porostní označení: ... věk ... Revír (polesí) ..................

Evidenční číslo uznaného zdroje (sem. sadu) ....................

Název NPR, PR, číslo genové základny ...........................

Nadmořská výška ...............m/m

Lesní vegetační stupeň ...........

Způsob sběru: ....................

Množství semen (plodů): ....... kg

Počet klonů (stromů) .............

Uskladněno od: ...................

Způsob uskladnění: ...............

Zjevné poškození .................

Vystaven ............ dne ...........

Razítko a podpis osoby oprávněné   Přebírající (přesná adresa)

vystavovat list o původu

-----------------------------------------------------------------
Příl.10
              List původu
   sadebního materiálu lesních dřevin č. ...... rok .....

Okres .........................................................

Vlastník lesní školky .........................................

Provozovatel lesní školky .....................................

Licenci č. ..... vydal ............ dne ........................

Rod, druh (odrůda) .............................................

Latinský název .................................................

Původ - původní ................. neznámý ......................

Přírodní lesní oblast ..........................................

Lesní vegetační stupeň .........................................

Semenářská oblast ..............................................

Evidenční číslo uznané jednotky pro sběr .......................

Způsob pěstování ...............................................

Věk ............................................................

Výška nadzemní části (cm) ......................................

Tloušťka kořenového krčku (mm) .................................

Kořenový systém ................................................

Zjevné poškození sadbového materiálu ...........................

 ...............................................................

 ...............................................................

Přebírané množství:

Vystaven ......................  dne .........................


Razítko a podpis osoby oprávněné   Přebírající (přesná adresa)

vystavit list o původu

-----------------------------------------------------------------
Příl.11
             Průvodní štítek
        k oddílu č. ........ rok č. .......

Na tento oddíl semen se vztahuje List o původu plodů, semen a

vegetačních částí:

číslo ............., vystavený ............, dne ...............


Rod, druh (odrůda): ............................................

Latinský název .................................................

Původ: - původní ...............................................

    - neznámý ...............................................

    - introdukovaný .........................................

Přírodní lesní oblast ..........................................

Lesní vegetační stupeň .........................................

Semenářská oblast ..............................................

Kategorie zdroje OECD - identifikovaný (žlutá) .................

           - kvalifikovaný (zelená) .................

           - semenný sad (růžová) ...................

           - testovaný (modrá) ......................

Evidenční číslo uznaného zdroje ................................

Množství semen (plodů) .........................................

Počet a forma balení ...........................................

Záznam o výsledku zkoušky jakosti semen: .......................


Štítek vystavil ..........................   dne .............

-----------------------------------------------------------------
1) § 26 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
2) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
3) § 29 odst. 3 lesního zákona.
4) § 29 odst. 4 lesního zákona.
5)§ 29 odst. 6 lesního zákona.
6) § 5 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb.
7) § 2 písm. p) lesního zákona.
8) Zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, ve znění pozdějších předpisů.
9) § 30 odst. 1 lesního zákona.
10) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1996 Sb.