Opatření ze dne 2.12.1996, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele

13.12.1996 | Sbírka:  281/80 380/1996 | Částka:  92/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 281/71 701/95
Pasivní derogace: 281/97 417/2001
281/80 380/1996
Opatření
Ministerstva financí,
kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele
Ministerstvo financí podle §4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
1) Tímto opatřením se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele.
2) Úprava obsahu účetní závěrky vyplývá z přílohy tohoto opatření.
3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF č.j. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2) Podle tohoto opatření se sestaví účetní závěrka a údaje z ní se zveřejní za rok 1996.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí České republiky:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
Opatření Ministerstva financí České republiky č.j. 281/71 701/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele se mění a doplňuje takto:
1/ Příloha 1, článek I, odst. 7
V odstavci 7 se za závorku "(Netto)" vkládá "a ve sloupci 6 Stav v minulém účetním období,".
2/ Příloha 1, článek II
Odstavec 3 se ruší a nahradí se tímto textem:
"(3) Účetní jednotka je povinna po schválení výroční zprávy:
a) umožnit každému do ní nahlédnout v sídle účetní jednotky nebo v místě zveřejněném oznámením (viz §769 obchodního zákoníku),
b) uložit jí v písemné nebo elektronické podobě v Národním informačním středisku České republiky1) nejdéle do dvou měsíců po schválení účetní závěrky příslušným orgánem účetní jednotky. Národní informační středisko České republiky zveřejní informaci o způsobu předání výročních zpráv. Pokud předaná výroční zpráva nebude obsahovat náležitosti podle odst. 4, písm. a) až d), může Národní informační středisko České republiky vrátit výroční zprávu předkládající účetní jednotce k doplnění. Opravená výroční zpráva musí být doručena Národnímu informačnímu středisku České republiky do jednoho měsíce ode dne vrácení."
Doplňuje se nový odstavec č. 4 a současný odstavec č. 4 se přečísluje na č. 5.
"(4) Ve výroční zprávě je povinna účetní jednotka uvést zejména:
a) základní identifikační údaje účetní jednotky (obchodní jméno s uvedením právní formy, sídlo, IČO),
b) zveřejňované údaje z rozvahy a výkazu zisků a ztrát,
c) přílohu k účetní závěrce (v úplném rozsahu),
d) výrok auditora, který se týká účetní závěrky včetně jména (názvu) a čísla oprávnění (čísla dekretu nebo čísla licence) auditora, který ověřil účetní závěrku,
e) údaje o důležitých skutečnostech, k nimž došlo mezi datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku a datem konání valné hromady, která schválila účetní závěrku,-
f) výklad k uplynulému a předpokládanému vývoji podnikání a finanční situaci účetní jednotky,
g) informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, pokud tyto údaje nejsou uvedeny již v příloze k účetní závěrce,
h) informace o pořizování vlastních akcií a důvodech jejich pořízení, popř. postoupení."
3/ Příloha 2, článek IV
Ve vysvětlivkách k rozvaze sestavované v plném rozsahu se
- v řádku 050, ve sloupci 1 za účet 335A doplňuje účet "373" ,
- v řádku 054, ve sloupci 1 se doplňuje na konec číslo účtu "256",
- text řádku 070 s výjimkou čísla řádku se vypouští,
- v řádku 100, ve sloupci 5 se na začátek doplňuje číslo účtu "374".
4/ Příloha 2, článek V
Ve vysvětlivkách k výkazu zisků a ztrát sestavovanému v plném rozsahu se v řádku 25,ve sloupci 1 vypustí číslo "645".
5/ Příloha 2, článek VI
Ve vysvětlivkách k rozvaze sestavované ve zkráceném rozsahu
- v řádku 043, ve sloupci 1 za účet 335A doplňuje účet "373" ,
- v řádku 047, ve sloupci 1 se doplňuje na konec číslo účtu "256",
- text řádku 063 s výjimkou čísla řádku se vypouští,
- v řádku 093, ve sloupci 5 se na začátek doplňuje číslo účtu "374".
6/ Příloha 2, článek VIII
Ve vzoru rozvahy v plném rozsahu se vypustí text řádky 070 s výjimkou čísla řádku.
7/ Příloha 2, článek IX
Ve vzoru výkazu zisků a ztrát v plném rozsahu, v řádku 11 ve sloupci b se text v závorce upravuje takto: "(ř.03+04-08)".
8/ Příloha 2, článek X
Ve vzoru rozvahy ve zkráceném rozsahu se vypustí text řádky 063 s výjimkou čísla řádku.
9/ Příloha 3, článek I, odst. 4
Za slovem "závěrky" se ruší čárka a doplňují se slova " a státní podniky".
10/ Příloha 3, článek IV, odst. 3.3, písm. a)
Slova "...na účtech 414 a 415," se nahrazují slovy "na účtu 414,".
11/ Příloha 3, článek V, odst. 12
Konec třetího odstavce se mění takto:
"...se zahrnou do provozní činnosti, popř. do finanční činnosti".
12/ Příloha 3, článek V, odst. 17, část Přehled o peněžních tocích (cash flow)
V bodu A.1.3 se vypouští text "včetně oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí".
13/ Příloha 3, článek V, odst. 17, část Poznámky-vysvětlivky,
poznámka 2
Vysvětlivka 2 se ruší a nahrazuje tímto textem:
"2) Tato položka obsahuje pravidelné odpisy investičního majetku podle odpisového plánu účetní jednotky. Dále se do tohoto údaje zahrnou také zůstatkové ceny, popř. pořizovací ceny fyzicky likvidovaných nebo darovaných stálých aktiv, kromě případů prodeje stálých aktiv. Údaj se vykáže se znaménkem "+"."
poznámka 6)
Ve druhém odstavci se ruší poslední věta začínající slovy "Do této kategorie..."
poznámka 7)
Vysvětlivka 7 se ruší a nahrazuje tímto textem:
"7) Pro účely tohoto přehledu může účetní jednotka zjistit výdaje spojené s pořízením investičního majetku buď
a) brutto způsobem, tzn. přírůstek (nabytí) investičního majetku se upraví o změnu závazků souvisejících s pořízením investičního majetku, nebo
b) netto způsobem, u kterého se vykáží skutečné výdaje spojené s pořízením investičního majetku.
Brutto způsob
Za nabytí stálých aktiv se považuje zejména
a) nákup,
b) vytvoření vlastní činností,
c) poskytnutí půjček a úvěrů charakteru finančních investic a půjček a úvěrů k podnikům ve skupině a spřízněným osobám.
Do nabytí stálých aktiv se nezahrnuje zvýšení, resp. snížení jejich ocenění, které se účtuje souvztažným zápisem na účet 414.
Údaje se čerpají z obratů strany Má dáti účtů 041,042,051,052, event. účtů účtových skupin 01,02,03 a účtů účtové skupiny 06 (příslušná částka se vykáže se znaménkem "-").
Do změny stavu závazků souvisejících s pořízením investičního majetku je nutno zahrnout také změnu zůstatků kurzových rozdílů aktivních a pasívních vztahujících se k závazkům v cizí měně z titulu pořízení investičního majetku."
poznámka 8) Poslední odstavec poznámky 8 se ruší a nahrazuje tímto textem:
"Spřízněnou osobou ve vztahu k vykazující účetní jednotce se pro účely tohoto opatření rozumí:
a) podniky, které společně s vykazující účetní jednotkou tvoří skupinu podniků,
b) společníci a akcionáři, event. osoby blízké těmto společníkům a akcionářům, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u vykazující účetní jednotky,
c) členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám,
d) podniky, ve kterých osoby uvedené v písm. b) a c) tohoto odstavce mají podstatný nebo rozhodující vliv,
e) podniky, které mají společného člena vrcholového řízení s vykazujícím podnikem."