Opatření ze dne 2.12.1997, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

31.12.1997 | Sbírka:  283/74 734/1997 | Částka:  109/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 530/1992
Pasivní derogace: 283/76 104/2000
283/74 734/1997
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
Referent : Ing. J. Podhorský,
tel.: 5704 2653
Ing. D. Prokůpková,
tel.: 5704 2652
Ing. J. Eminger,
tel.: 5704 2675
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví :
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vydané FMF č.j. V/20 530/1992 ze dne 30. července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků uvedených v příloze k tomuto opatření.
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1998.
Ministr financí České republiky v zastoupení
Ing. Jana Fürstová v. r.
Příl.
Účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce vydaná FMF č.j. V/2O 53O/1992 ze dne 30. července 1992 ve znění změn a doplňků
č.j. 283/16 421/1993 ze dne 15. 3.1993
č.j. 283/69 817/1993 ze dne 27.12.1993
č.j. 283/16 890/1994 ze dne 25. 3.1994
č.j. 283/73 246/1994 ze dne 28.12.1994
č.j. 283/47 773/1995 ze dne 27. 7.1995
č.j. 283/71 706/1995 ze dne 29.12.1995
č.j. 283/ 3 770/1996 ze dne 24. 1.1996
č.j. 283/51 437/1996 ze dne 11.10.1996
č.j. 283/71 761/1996 ze dne 11.11.1996
se mění a doplňuje takto :
V účtové osnově pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
1/ se ruší účty :
242 - Běžné účty účelových fondů
243 - Běžné účty prostředků finančních fondů
246 - Běžné účty zvláštních prostředků,
2/ se zřizují účty :
236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací
237 - Běžné účty finančních fondů rozpočtových organizací
238 - Běžné účty státních fondů
243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb
933 - Převod zúčtovaní příjmů a výdajů z minulých let
3/ se upravují názvy účtů a účtových skupin :
217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí
218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí
24 - Ostatní bankovní účty
912 - Fond kulturních a sociálních potřeb
93 - Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti rozpočtových organizací a z činnosti příspěvkových organizací a převod zúčtovaní příjmů a výdajů orgánů místní samosprávy
V postupech účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a velké obce
Úvod
Čl. I bod (10)
Text druhé a třetí věty se mění a doplňuje takto : "Jako účelové fondy tvoří např. obce a okresní úřady fondy rezerv a rozvoje a sociální fond.
Finančními fondy jsou fond odměn, fond kulturních a sociálních potřeb a fond rezervní".
Čl. III písmeno d)
V písmenu d) se slovo československou nahrazuje slovem "českou".
Čl. IV oddíl II, bod (2)
V bodu (2) prvá odrážka se upravují názvy účtů "217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí, 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí".
V bodu (2) třetí odrážka se doplňuje text v závorce "(s výjimkou účtů 231 - Základní běžný účet, 232 - Vkladový výdajový účet rozpočtových organizací, 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací, 236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací, 237 - Běžné účty finančních fondů rozpočtových organizací a 238 - Běžné účty státních fondů)".
Čl. IV oddíl II, bod (4)
Bod (4) se doplňuje :
"- zůstatek účtu 933 - Převod zúčtovaní příjmů a výdajů z minulých let".
Čl. V bod (1)
V bodu (1) se text Federálního ministerstva financí nahrazuje textem "Ministerstva financí České republiky".
Čl. XIII bod (1)
V bodu (1) se slovo československou nahrazuje slovem "českou".
Čl. XIII bod (3)
Text bodu (3) se mění takto :
"(3) Kursové rozdíly zjištěné při uzavírání účetních knih na bankovních účtech rozpočtových organizací a na bankovních účtech účelových a finančních fondů rozpočtových organizací (účtová skupina 23) se účtují
a) na vrub účtu 231 - Základní běžný účet ( rozpočtová položka 8902 - Nerealizované kursové rozdíly ) a ve prospěch účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí při vzniku kursového zisku,
b) na vrub účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí a ve prospěch účtu 231 - Základní běžný účet (rozpočtová položka 8902 - Nerealizované kursové rozdíly) při vzniku kursové ztráty,
c) na vrub příslušných účtů účtové skupiny 23 - Bankovní účty rozpočtových organizací ( rozpočtová položka 8902 - Nerealizované kursové rozdíly ) a ve prospěch souvztažných účtů účtové skupiny 91 - Finanční fondy, popř. účtu 921 - Státní fondy (pokud by tento případ nastal u státních fondů) při vzniku kursového zisku a
d) na vrub příslušných účtů účtové skupiny 91 - Finanční fondy, popř. účtu 921 - Státní fondy a ve prospěch účtů účtové skupiny 23 - Bankovní účty rozpočtových organizací (rozpočtová položka 8902 - Nerealizované kursové rozdíly) při vzniku kursové ztráty.
Kursové rozdíly, které se týkají hospodářské činnosti rozpočtových organizací, příspěvkových organizací a obcí se účtují
a) na finančních účtech účtových skupin 24, 25a 26 a na vrub účtu 545 - Kursové ztráty, popř. ve prospěch účtu 645 - Kursové zisky a
b) na účtech pohledávek, závazků, úvěrů, finančních výpomocí a na účtech finančních investic se souvztažnými zápisy na příslušných účtech aktiv a pasív v účtové skupině 38".
Čl. XV bod (2)
V bodu (2) se za slovo emitentů doplňuje "a nominálních hodnot".
Čl. XV bod (3)
V bodu (3) se za slova "stejných emitentů" doplní čárka a slova "stejných nominálních hodnot".
Čl. XV bod (4)
V článku XV se doplňuje bod "(4) U příspěvkových organizací se u dlužných cenných papírů naběhlý alikvotní výnosový úrok za dobu držby účtuje na vrub účtu 385 - Příjmy příštích období a ve prospěch účtu 652 - Výnosy z finančních investic, popř. 655 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku. V případě pořízení dlužných cenných papírů s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem do doby pořízení, a naběhlý alikvotní výnosový úrok je cenným papírem (kupón), účtuje se o tomto cenném papíru na účtech dlužných cenných papírů".
Čl. XVII bod (1)
V prvé větě bodu (1) se vypouští text "v bodu 1 přechodných a závěrečných ustanovení novely č. 149/1995 Sb.".
Čl. XVII bod (5)
Bod (5) se doplňuje textem "U pohledávek v cizí měně, ke kterým se tvoří zákonná opravná položka, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly".
Účtová třída 0 - Investiční majetek
Čl. I bod (5) písmeno a)
Text písmena a) se ruší a nahrazuje se novým textem "pozemky, budovy, stavby6),byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č. 72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky10) a předměty kulturní hodnoty11), pokud nejsou finančními investicemi".
Čl. I bod (5) písmeno b)
V písmenu b) se za text "delší než jeden rok" doplňuje text " ,včetně předmětů z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi".
Čl. I bod (6) písmeno a)
Písmeno a) se doplňuje textem "pokud nejsou finančními investicemi".
Čl. I bod (9)
Text úvodní věty bodu 9 se ruší a nahrazuje novým textem "V účtové třídě 0 - Investiční majetek účtuje jednotka o majetku, k němuž má právo vlastnické nebo právo hospodaření 12) a dále :".
Čl. I bod (9) písmeno a)
Text v písmenu a) se ruší a nahrazuje textem "o koupeném majetku, jehož vlastnictví kupující nabývá zaplacením a do nabytí vlastnictví ( zaplacení ) kupující majetek užívá".
Čl. III bod (9)
V bodu (9) se vypouští text ",vytěžené suroviny".
Čl. V bod (4)
Bod 4 se doplňuje novým odstavcem "Je li účetní jednotka povinna bezúplatně převést hmotný a nehmotný investiční majetek podle platných právních předpisů o hospodaření se státním majetkem, rozpočtová organizace jednorázově odepíše pořizovací cenu na vrub účtu 901 - Fond investičního majetku a příspěvková organizace odepíše pořizovací cenu ve prospěch příslušného majetkového účtu a na vrub příslušného účtu oprávek a zůstatkovou cenu zaúčtuje ve prospěch příslušného účtu oprávek a na vrub účtu 901 - Fond investičního majetku".
Čl. VII bod (2) písmeno g)
V písmenu g) se doplňuje text " a dále daň z převodu nemovitostí."
Čl. IX bod (1)
Text bodu (1) se ruší a nahrazuje novým textem "Účetní jednotka, která po 1.1.1997 koupí pozemek s ložiskem nevyhrazeného nerostu nebo jeho částí (dále jen "ložisko"), vyúčtuje zvlášť pozemek a zvlášť ložisko ( účet 029 - Ostatní hmotný investiční majetek ). Oceněním ložiska nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko těžené v souladu s vyhláškou č. 175/1992 Sb. se odpisuje odpisovou sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby.Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podíl pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t,m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku".
Čl. IX bod (3)
V první větě bodu (3) se nahrazuje "a věcech" slovy ",nemovitých a movitých věcech, popřípadě jejich souborech ".
Čl. IX bod (4)
Bod (4) se doplňuje textem "Zvířata základního stáda ostatních hospodářsky využívaných chovů (např. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů) lze účtovat jako hmotný investiční majetek v případě, že se jedná o druhy zvířat jejichž pořizovací cena odpovídá kategorii hmotného investičního majetku a jejichž využitelnost v chovu je delší než 4 roky. Účetní jednotka rozhodne o převodu zvířat základního stáda ostatních hospodářských chovů pořízených před 1.1.1998 z účtu 124 - Zvířata na účet 026 - Základní stádo a tažná zvířata".
Čl. XI bod (2)
Bod (2) se doplňuje textem "V analytické evidenci, v případech majetku, ke kterému nemá účetní jednotka vlastnické právo, je nutno tuto skutečnost zachytit s uvedením vlastníka".
U třídy 0 se doplňují odkazy pod čarou :
"10) § 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 1 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
12) § 761 odst. 1 obchodního zákoníku Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodařením s národním majetkem ."
Účtová třída 1 - Zásoby
Čl. I bod (7)
V bodu (7) se text poslední věty ruší a nahrazuje se novým textem "Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení".
Čl. II bod (3.1.1)
V bodu (3.1.1) se ruší poslední věta.
Účtová třída 2 - Vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtu organizací a rozpočtové a ostatní finanční účty
Čl. I bod (2)
Druhá věta bodu (2) se nahradí tímto textem :"Okresní úřady a obce účtují na účtech 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí a 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí o úhrnech příjmů a výdajů za okresní úřad nebo obec jako celek".
Čl. I bod (4)
Poslední věta bodu (4) se ruší.
Č. I bod (5)
Bod (5) se ruší a nahrazuje novým textem "Na účtech účtové skupiny 24 - Ostatní bankovní účty účtují rozpočtové organizace o pohybech mimorozpočtových finančních prostředků a příspěvkové organizace o pohybech na svých bankovních účtech".
Čl. II bod (1.1), pátá odrážka
V bodu (1.1) páté odrážce se upravuje název účtu "218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí".
Čl. II bod (4)
Text bodu (4) se ruší a nahrazuje se novým textem : "Na účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí se účtují příjmy okresního úřadu nebo obce jako celku, jež byly přijaty na základní běžný účet nebo na příjmové účty rozpočtových organizací jimi zřízených ( včetně okresního úřadu nebo obce). Na tomto účtu se rovněž účtují přijaté účelové dotace v průběhu roku, neúčelové dotace a dotace na investiční výstavbu, příjmy a výdaje z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi a podnikatelskými subjekty.
Koncem roku před uzavíráním účetních knih se převede zůstatek účtu 217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí na účet 933 - Převod zúčtovaní příjmů a výdajů z minulých let".
Čl.II bod (5)
Text bodu (5) se ruší a nahrazuje se novým textem : "Na účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí se účtují na straně Má dáti uskutečněné výdaje na investice, na provoz okresního úřadu nebo obce jako celku. Pokud se financování investičních a neinvestičních výdajů uskutečňuje prostřednictvím vkladových výdajových účtů, pak realizované výdaje se převedou na tento účet koncem každého měsíce ze strany Dal účtu 212 - Poskytnuté dotace rozpočtovým organizacím.
Koncem roku před uzavíráním účetních knih se převede zůstatek účtu 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí na účet 933 - Převod zúčtovaní příjmů a výdajů z minulých let.
Analytická evidence k účtu 218 se vede v členění
a) výdaje hrazené na vrub rozpočtových prostředků obce nebo okresního úřadu, popř. na vrub prostředků státního rozpočtu,
b) výdaje hrazené z úvěrových prostředků poskytnutých peněžním ústavem v případě jejich přímé úhrady z poskytnutých úvěrů".
Čl. IV bod (1)
Bod (1) se doplňuje novým odstavcem "U okresních úřadů a velkých obcí může základní běžný účet kromě shora uvedené náplně plnit zároveň funkci vkladového výdajového účtu rozpočtových organizací a funkci příjmového účtu rozpočtových organizací při dodržení souvztažností s účty 217, 218, 215, 964 a s dalšími syntetickými účty v oblasti rozpočtového hospodaření, jako např. s účty 112, 315, 321, 331, 336, 400, 042, apod".
Čl. IV bod (3)
V bodu (3) se upravují názvy účtů "217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí, 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí".
Čl. IV bod (6) a (7) se ruší a nově se zřizují
Bod "(6) Na účtu 236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací se účtuje zejména o stavu a pohybu finančních prostředků fondu rezerv a rozvoje, prostředků fondu bydlení a sociálního fondu obcí ".
Bod "(7) Na účtu 237 - Běžné účty finančních fondů rozpočtových organizací se účtuje zejména o stavu a pohybu finančních prostředků rezervního fondu rozpočtových organizací, fondu odměn rozpočtových organizací ".
Bod "(8) Na účtu 238 - Běžné účty státních fondů se účtuje o stavu a pohybu finančních prostředků státních fondů, zřizovaných v souladu s příslušnými právními předpisy např.: Státní fond životního prostředí, Státní fond pro zúrodnění půdy, Státní fond tržní regulace v zemědělství, Státní fond kultury České republiky a Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj kinematografie".
Bod "(9) U účtů 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, a 238 se vede analytická evidence rozpočtových příjmů a výdajů v členění závazně stanoveném rozpočtovou skladbou".
Čl. V
Název článku V se upravuje "Ostatní bankovní účty".
Čl. V bod (2)
Text bodu (2) se ruší a nahrazuje se tímto textem : "Na účtu 243 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb účtují rozpočtové organizace, okresní úřady a příspěvkové organizace o stavu a pohybu finančních prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb".
Čl. V bod (3)
Text bodu (3) se ruší a nahrazuje se tímto textem : "Na účtu 245 - Ostatní běžné účty účtují rozpočtové organizace o stavu a pohybu cizích prostředků včetně různých forem sdružených prostředků a příspěvkové organizace o finančních fondech, pokud nemají prostředky těchto finančních fondů soustředěny na svém běžném účtu.
Čl. V bod (4), (5), (6), (7), (8)
Bod (4), (5) a (8) se ruší.
Bod (6) se přečísluje na bod (4), bod (7) se přečísluje na bod (5).
Čl. IX bod (2)
V bodu (2) se v třetí větě od konce upravuje název účtu "218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí".
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
Čl. IV bod (4.1)
V bodu (4.1) se text první odrážky ruší a nahrazuje textem "- u rozpočtové organizace (včetně obcí a okresních úřadů) za zaměstnance vykonávající hlavní činnost se souvztažným zápisem na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací, příp. 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy".
Čl. V bod (1)
Za první větou bodu (1) se ruší tečka a věta se doplňuje textem "a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy ve smyslu zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost".
Čl. VIII bod (2)
V bodu (2), druhém odstavci se ruší poslední věta a nahrazuje se novým textem "Cena opce se v okamžiku realizace, resp. propadnutí vyúčtuje do nákladů zápisem"
V bodu (2), druhém odstavci se nově doplňuje třetí odrážka "- v případě uplatnění opce její cena vstupuje do pořizovací ceny či ceny pořízení podkladového aktiva."
Čl. VIII bod (2)
V bodu (2), třetím odstavci se ruší druhá věta a nahrazuje se novým textem "Cena opce se v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje do výnosů zápisem"
Účtová třída 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a náklady příspěvkových organizací
Čl. II bod (6.2)
Bod (6.2), první odstavec se doplňuje textem " a 385 - Příjmy příštích období v případech prodeje dlužných cenných papírů, k nimž je na účet 385 vyúčtován naběhlý alikvotní výnosový úrok."
Účtová třída 6 - Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací a z činnosti příspěvkových organizací
Čl. I
V článku I se doplňuje nový bod
"(3) V případě příjmů ( výnosů ), které se ve smyslu zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 - Daň z příjmů, v ostatních případech na vrub účtu 591 - Daň z příjmů".
Čl. I
V článku I se původní bod (3) přečísluje na bod (4) a bod (4) na bod (5).
Účtová třída 9 - Fondy, Hospodářský výsledek a dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty
Čl. I bod (1) písmeno d)
Text písmena d) se ruší a nahrazuje se novým textem :
"d) hospodářského výsledku příspěvkových organizací a hospodářské činnosti rozpočtových organizací, jakož i převodu zúčtovaní příjmů a výdajů orgánů místní samosprávy na účtech účtové skupiny 93 - Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti rozpočtových organizací a z činnosti příspěvkových organizací a převod zúčtovaní příjmů a výdajů orgánů místní samosprávy".
Čl. II bod (1), písmeno b), prvá odrážka
Text v písmenu b), prvá odrážka se ruší a nahrazuje se novým textem : "- hmotnému a nehmotnému investičnímu majetku převodem zdrojů z účtu 916 - Fond reprodukce investičního majetku",
Čl. III bod (1)
V bodu (1) prvém odstavci se ruší účty : "911 - Fond odměn, 912 - Fond sociální", v druhém odstavci se upravuje název účtu "912 - Fond kulturních a sociálních potřeb".
Čl. III bod (2)
Bod (2) se ruší a nahrazuje novým textem : "Okresní úřady a obce účtují na účtu 917 - Účelové fondy o tvorbě a použití těchto fondů. Účelovým fondem může být např. fond rezerv a rozvoje, sociální fond. Přebytek hospodaření je součástí zůstatku účtu 217 a převede se koncem roku před uzavíráním účetních knih ve prospěch účtu 933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let".
Čl. III bod (3)
Text bodu (3) se ruší a nahrazuje se tímto textem : "Na účtu 918 - Ostatní finanční fondy se účtuje o tvorbě a použití sdružených prostředků, o kulturních fondech obyvatel ústavů sociální péče a pod.".
Čl. V
Název článku V se upravuje takto : "Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti rozpočtových organizací a z činnosti příspěvkových organizacích a převod zúčtovaní příjmů a výdajů orgánů místní samosprávy ".
V článku V se doplňuje nový bod (4) tohoto znění : "Zůstatky účtů 217 a 218 se převedou koncem roku před uzavíráním účetních knih na účet 933 - Převod zúčtovaní příjmů a výdajů z minulých let. Zůstatek účtu 933 je podkladem pro finanční vypořádání příslušnými orgány místní samosprávy.
Pokud má účet 933 pasívní zůstatek, může se tento zůstatek převést v následujícím roce ve prospěch účtů účelových fondů v případě, že okresní úřad nebo obec má účelové fondy zřízeny.
Pokud má účet 933 aktivní zůstatek, může se tento zůstatek vypořádat v následujícím roce na vrub účtů účelových fondů v případě, že okresní úřad nebo obec má účelové fondy zřízeny.
Ke změně zůstatku účtu 933 dochází zejména při uzavírání účetních knih po převodu nových zůstatků účtů 217 a 218 za běžný rok".
Konečné zůstatky účtů 217 nebo 218 za rok 1997 se převedou při otevírání účetních knih v roce 1998 na účet 933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let.
Čl.VII bod (2) písmeno a)
V písmenu a) se upravuje název účtu "218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí".
Poslední věta v písmenu a) se ruší.
Čl. IX bod (1)
V bodu (1) poslední větě se mění text "civilní obrany" na "civilní ochrany".
Čl. IX bod (2)
V bodu (2) se ve třetí odrážce vypouští text "majetek přijatý do prozatímní správy".
V šesté odrážce se mění text "civilní obrany" na "civilní ochrany". Ruší se celý text osmé odrážky ( o výdajích dávek státní sociální podpory ), šestnácté a sedmnácté odrážky.
Bod (2) se doplňuje :
"- Pohledávky z pevných termínovaných operací
- Závazky z pevných termínovaných operací
- Pohledávky z opcí
- Závazky z opcí
V účtové osnově a postupech účtování pro malé obce
Čl. I bod (2)
V bodu (2) se mění název účtů :
217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí,
218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí
V bodu (2) se zřizují účty :
236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací,
933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let
Čl.I bod (4)
V bodu (4) se ruší účty:
242 - Běžné účty účelových fondů
243 - Běžné účty prostředků finančních fondů
399 - Vyrovnávací účet malých obcí
911 - Fond odměn
912 - Fond sociální
V bodu (4) se zřizují účty :
236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací
245 - Ostatní běžné účty
Čl. II bod (1)
V celém bodu (1) se upravují názvy účtů "217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí, 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí".
V třetí odrážce, se ruší text ve druhém a třetím odstavci této odrážky, o posílení prostředků ze státního rozpočtu vlastními doplňkovými zdroji.
Čl. II bod (1.1)
Text bodu (1.1) se ruší a nahrazuje novým textem : "Zůstatky účtů 217 a 218 se převedou koncem roku před uzavíráním účetních knih na účet 933 - Převod zúčtovaní příjmů a výdajů z minulých let. Zůstatek účtu 933 je podkladem pro finanční vypořádání příslušnými orgány místní samosprávy.
Pokud má účet 933 pasívní zůstatek, může se tento zůstatek převést v následujícím roce ve prospěch účtů účelových fondů v případě, že okresní úřad nebo obec má účelové fondy zřízeny.
Pokud má účet 933 aktivní zůstatek, může se tento zůstatek vypořádat v následujícím roce na vrub účtů účelových fondů v případě, že okresní úřad nebo obec má účelové fondy zřízeny.
Ke změně zůstatku účtu 933 dochází zejména při uzavírání účetních knih po převodu nových zůstatků účtů 217 a 218 za běžný rok".
Konečné zůstatky účtů 217 nebo 218 za rok 1997 se převedou při otevírání účetních knih v roce 1998 na účet 933 - Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let".
Čl. II bod (1.2)
Text bodu (1.2) se ruší.
Čl. II bod (2)
V celém bodu (2) se upravují názvy účtů "217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí, 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí".
Čl. II bod (6.2)
V bodu (6.2) se upravuje název účtu "218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí".
Čl. II bod (7)
V celém bodu (7) se upravují názvy účtů "217 - Zúčtování příjmů okresních úřadů a obcí, 218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí".
Poslední věta bodu (7) se ruší.
Čl. III bod (3)
V bodu (3) druhé odrážce se text poslední věty ruší a nahrazuje tímto textem "Převod finančních prostředků se zaúčtuje na vrub účtu 236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací".
Čl. IV bod (1)
V bodu (1) se ruší účet 242 - Běžné účty účelových fondů a nahrazuje se účtem "236 - Běžné účty účelových fondů rozpočtových organizací".
Čl. IV bod (2)
Bod (2) se ruší.
Čl. IV bod (3)
V bodu (3) se upravuje název účtu "218 - Zúčtování výdajů okresních úřadů a obcí.
Bod (3) se přečísluje na bod (2).
Čl. IV bod (4)
V bodu (4) se nově upravuje text v prvé závorce "( tj. účtů 917 a 918)" a ve druhé závorce "( t.j. 236 nebo 245 )"
Bod (4) se přečísluje na bod (3).