Opatření ze dne 20.8.1998, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti

11.9.1998 | Sbírka:  283/50 991/1998 | Částka:  73/1998ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 283/71 700/1995
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
283/50 991/1998
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
Referent: Ing. Podhorský,
tel. 5704 2653
Ing. Muk,
tel. 5704 2496
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/94 Sb., stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro obecně prospěšné společnosti vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro obecně prospěšné společnosti, vydané MF ČR čj. 283/71700/1995 ze dne 28. listopadu 1995, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr financí České republiky
Mgr. Ivo Svoboda v.r.
Příloha
   Účtová osnova a postupy  účtování pro obecně prospěšné
společnosti vydaná MF ČR čj. 283/71 700/1995 ze dne 28. listopadu
1995 ve znění pozdějších změn a doplňků
č.j. 283/71 760/1996 ze dne 15.11.1996
č.j. 283/83 621/1997 ze dne 2.12.1997

   se mění a doplňuje takto:

        Účtová třída 0 - Investiční majetek

1) Čl. I odst. (5) písm. b)

    se mění takto:

"b) samostatné movité věci, popř.  soubory movitých věcí se
  samostatným  technicko ekonomickým  určením, jejichž doba
  použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je ve výši
  částky stanovené zákonem o daních z příjmů pro tento majetek
  (dále jen "stanovená částka") včetně předmětů z drahých kovů,
  pokud nejsou finančními investicemi,"

2) Čl. I odst. (6)

    se mění takto:

   "(6) Drobný hmotný investiční majetek jsou věci, popřípadě
soubory movitých  věcí se samostatným  technicko ekonomickým
určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok
a ocenění je nižší než stanovená částka, jde-li o
a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou finančními investicemi,
b) věci  z finančního  leasingu  koupené  nájemcem, popřípadě
  bezúplatně převzaté a oceněné reprodukční pořizovací cenou
  nižší než je stanovená částka,
c) další věci určené účetní jednotkou."

3) Čl. I odst. (12)

V článku I se nově zřizuje odstavec (12) v tomto znění:

   "(12) V ocenění podle odstavce 5 písm. b) a odstavce 6 se
účtuje o majetku, který byl uveden do užívání počínaje dnem 1.
ledna 1998. O majetku, který byl uveden do užívání před tímto
datem, se účtuje podle dříve platných opatření."

4) Čl. III odst. (5)

Ve druhé větě slova "nepřevýší 20 000 Kč" se nahrazují slovy "je
nižší než stanovená částka."

5) Čl. III odst. (10)

V článku III se nově zřizuje odstavec (10) v tomto znění:

   "(10) V ocenění podle odstavce 5 se účtuje o technickém
zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání počínaje dnem 1. ledna
1998. O technickém zhodnocení, jež bylo uvedeno do užívání před
tímto datem, se účtuje podle dříve platných opatření."