Vládní nařízení ze dne 29.12.1928, kterým se vydávají předpisy o podávání žádostí za finanční podporu elektrisace venkova a o postupu při jejich vyřizování

31.12.1928 | Sbírka:  226/1928 Sb. | Částka:  75/1928ASPI

Vztahy

Nadřazené: 139/1926 Sb.
Pasivní derogace: 273/1949 Sb.
226/1928 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 29. prosince 1928,
kterým se vydávají předpisy o podávání žádosti za finanční podporu elektrisace venkova a o postupu při jejich vyřizování.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 4., zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova ve znění zákona ze dne 28. června 1928, č. 112 Sb. z. a n.:
Žádosti místních elektrárenských družstev a venkovských obcí.
§ 1.
(1) Místní elektrárenská družstva a venkovské obce mohou žádati za poskytnutí příspěvků na náklady spojené s výstavbou transformačních stanic a sekundérních rozvodných sítí spolu s domovními přípojkami až k elektroměru, pokud tyto náležejí vlastníku sekundérní rozvodné sítě, a to ať jde o odběr elektrické energie od elektrického podniku všeužitečného či od podniku bez práva všeužitečnosti. Přípojkou rozumí se nejkratší přívod elektrické energie k obytnému domu. K těmto nákladům patří také náklady na zřízení veřejného osvětlení, dále vydání spojená s opatřením projektů a s úředními komisemi a úředními dozory až do výše 4 % úhrnného nákladu zjištěného při kolaudaci podporované stavby.
(2) Žádost (v prvopise s jedním opisem) budiž podána podle vzorce předepsaného ministerstvem veřejných prací, který žadateli vydá za režijní cenu okresní úřad. V žádosti budiž uveden počet obyvatel a počet obytných budov (popisných čísel) v obci (v osadě), dále hospodářské, finanční a daňové poměry žadatelovy z tří posledních let a způsob úhrady stavebních nákladů. V žádosti obce budiž též uvedeno, že si opatřila schválení dohlédacího úřadu k provedení sekundérní rozvodné sítě a k úhradě nákladů; družstvo udá v žádosti, že příslušná obec povolila rozvod elektrické energie po veřejném statku a že usnesení obecního zastupitelstva bylo schváleno dohlédacím úřadem. Dále budiž v žádosti uvedeno prohlášení, že žadatel splní veškeré podmínky při udělení finanční podpory mu předepsané, zejména podmínky stanovené tímto vládním nařízením.
(3) K žádosti buďtež připojeny:
a) projekt sestávající z polohopisného plánu sekundérní rozvodné sítě a domovních přípojek v měřítku 1 : 2880 s udáním napětí elektrického proudu, průřezu elektrického vedení a místa, kde síť bude napájena (z transformační stanice nebo z elektrárny),
b) podrobně sestavený rozpočet na stavbu transformační stanice, staničního zařízení, sekundérní rozvodné sítě, veřejného osvětlení a domovních přípojek,
c) výpočet rentability těchto zařízení, nebude-li sekundérní rozvodná síť napájena elektrickým proudem z elektrárny, která bude dodávati a účtovati elektrickou energii přímo až ke konsumentům,
d) opis ujednání s elektrickým podnikem, který bude dodávati elektrickou energii do sekundérní rozvodné sítě a
e) u družstev též doklad o jejich právní existenci, opis stanov a seznamu členů a upsaných podílů.
(4) Doklady uvedené v odstavci 3. pod lit. c) a d) musí obsahovati přesné údaje cen, za něž elektrická energie bude nakupována od elektrického podniku, i údaje veškerých cen, za něž bude prodávána soukromým spotřebitelům i pro veřejné účele.
(5) Projekt a rozpočet musí zahrnovati výstavbu sekundérní rozvodné sítě aspoň pro celé souvisle osídlené území obce neb osady a musí proto býti za poskytnutí stavebního příspěvku pro území celé obce neb osady zažádáno najednou.
(6) Ustanovení odstavců 2. až 5. nevztahují se na žádosti, které byly podány u zemědělských rad před účinností tohoto vládního nařízení.
(7) V případě společné elektrisace dvou nebo více obcí jednou transformační stanicí musí každý žadatel podati samostatnou žádost, při čemž smí do investičních nákladů pojmouti jen onu část, která se týká jen jeho. Spojovací elektrické vedení mezi několika obcemi připojenými na touž transformační stanici, smí býti zahrnuto do nákladů na sekundérní rozvodnou síť jen tehdy, je-li nízkého napětí. Polohopisné plány a rozpočty takových vedení nutno rovněž k žádosti připojiti. Všechny žádosti společně elektrisujících žadatelů musí býti podány zároveň a označeny, že spolu souvisejí.
(8) Za venkovské obce podle § 2, odst. 1., lit. a) zákona č. 139/1926 Sb. z. a n., jest pokládati nejen venkovské obce s převahou zemědělských hospodářství, nýbrž i venkovské obce s převahou maloprůmyslové a živnostenské výroby a práce domácké.
§ 2.
(1) Žádost místního elektrárenského družstva nebo venkovské obce za poskytnutí stavebního příspěvku budiž řízena ministerstvu veřejných prací. Jde-li o žádost obce, budiž podána u okresního úřadu, v jehož obvodu jest obec. Jde-li o žádost družstva, budiž podána u Centrokooperativu, svazu jednot hospodářských družstev republiky Československé, zapsaného společenstva s ručením obmezeným v Praze, který ji přezkouší po stránce družstevní, nevyhovuje-li, vrátí ji žadateli a vyhovující zašle se svým vyjádřením okresnímu úřadu, v jehož obvodu je žadatel.
(2) Okresní úřad prozkoumá žádost i přílohy po stránce formální, přezkouší správnost údajů v žádosti obsažených vyjma projekt, rozpočet a výpočet rentability a obstará vyjádření o finančních a daňových poměrech žadatelových, pokud mu nejsou známy, od příslušného finančního úřadu prvé stolice pověřeného správou přímých daní, který podá své vyjádření nejpozději do 20 dnů ode dne, kdy spis mu byl doručen. Neúplnou nebo nesprávně doloženou žádost vrátí okresní úřad žadateli. Žádost okresním úřadem přezkoušená a opatřená příslušnou doložkou budiž zaslána zemědělské radě. V Podkarpatské Rusi, pokud tam nebude zřízena zemědělská rada, předloží okresní úřad žádost přímo zemskému úřadu.
(3) Ustanovení odstavců 1. a 2. nevztahují se na žádosti podané u zemědělských rad před účinností tohoto vládního nařízení.
(4) Zemědělská rada přezkouší žádost po stránce hospodářské, připojí k ní své vyjádření, navrhne výši podpory v procentech celkového nákladu a zašle ji zemskému úřadu.
(5) Zemský úřad přezkouší žádost s hlediska technicko-hospodářského a s hlediska soustavné elektrisace a v Podkarpatské Rusi, pokud tam nebude zřízena zemědělská rada, též po stránce hospodářské, zjistí, zda projekt, rozpočet a rentabilní výpočet jsou správnými a zda ceny elektrické energie v rentabilitním výpočtu a ceny v rozpočtu uvedené jsou přiměřené a vyšetří úhrnný náklad oněch staveb, na něž možno podporu uděliti. Dále se vyjádří o tom, zda elektrický podnik, na nějž sekundérní rozvodná síť žadatelova bude nebo již jest připojena, je schopen dodávati elektrickou energii po dobu smluvní nerušeně, v dostatečném množství a za ceny přiměřené, načež předloží žádost ministerstvu veřejných prací.
Žádosti elektrických podniků.
§ 3.
(1) Elektrické podniky (všeužitečné i bez práva všeužitečnosti) mohou žádati za udělení podpory na výstavbu primérních přípojek k venkovským obcím, prokáží-li, že výstavbu přípojek nemohou provésti vlastním nákladem bez trvalé hospodářské újmy. Žádost doložená plánem v měřítku 1 : 2880 a plánem hlavního napájecího vedení, od něhož přípojka odbočuje, rozpočtem a výpočtem rentability přípojky, jakož i poslední bilancí elektrického podniku, budiž řízena ministerstvu veřejných prací a podána u zemědělské rady, v Podkarpatské Rusi, pokud tam nebude zřízena zemědělská rada, u zemského úřadu.
(2) Elektrickým podnikům bez práva všeužitečnosti může býti taková podpora udělena jen v případech výjimečných a zvláštního zřetele hodných, a to jde-li o kraje, v nichž elektrický podnik všeužitečný dosud zřízen není, a jde-li o zařízení v rámci soustavné elektrisace, jakož i bude-li zjištěno, že podpora takto udělená přijde též k dobru elektrickému podniku všeužitečnému, který by snad později zařízení podporovaná převzal [§ 2, odst. 1., lit. b) zákona]. Krajem rozumí se politický okres, v němž je obec, o kterou jde.
(3) Primérní přípojkou rozumí se elektrické vedení vysokého napětí od primérního elektrického vedení napájecího k transformátoru družstva neb obce. Primérním vedením napájecím jest vedení vysokého napětí, jež má sloužiti pro dodávku elektrické energie více než jedné obci. Projekt primérního vedení napájecího s primérními přípojkami musí vyhovovati požadavkům soustavné elektrisace.
(4) Zemědělská rada přezkouší žádost po stránce hospodářské, připojí k ní své vyjádření, navrhne výši podpory v procentech celkového nákladu a zašle žádost zemskému úřadu.
(5) Ve výjimečných a zvláštního zřetele hodných případech mohou elektrické podniky (všeužitečné i bez práva všeužitečnosti) žádati za přiměřenou podporu také k částečné úhradě jiných, než v odstavci 1. uvedených finančních břemen, která jim vznikla nebo vzniknou za účelem usnadnění soustavné elektrisace venkovských obcí. Žádost řádně doložená příslušnými výpočty a poslední bilancí podniku budiž řízena ministerstvu veřejných prací a podána přímo u zemského úřadu. Jde-li o podnik, jehož elektrické sítě nepřesahují hranice politického okresu, budiž žádost podána u okresního úřadu, který ji přezkouší obdobně jako žádost uvedenou v § 2, odst. 2., a předloží ji zemskému úřadu.
(6) Zemský úřad přezkouší žádosti v tomto paragrafu uvedené s hlediska technicko-hospodářského a s hlediska soustavné elektrisace, přezkoumá správnost údajů v žádostech uvedených, zjistí pravděpodobné náklady na stavby, na něž možno podporu uděliti, a předloží žádosti s vyjádřením a s návrhem ministerstvu veřejných prací.
Rozhodování o žádostech.
§ 4.
(1) Ministerstvo veřejných prací rozhodne o žádosti družstva nebo obce za stavební příspěvek (§§ 1 a 2) dohodnuvši se s ministerstvem zemědělství, načež vrátí spisy s přílohami kromě opisu žádosti zemskému úřadu a zpraví o rozhodnutí žadatele, zemský úřad, okresní úřad, zemědělskou radu, jakož i elektrický podnik a, jde-li o žádost družstva, též Centrokooperativ.
(2) O žádosti elektrického podniku za podporu podle § 3, odst. 1. rozhodne ministerstvo veřejných prací v dohodě s ministerstvem zemědělství, načež vrátí spisy s přílohami kromě opisu žádosti zemskému úřadu a zpraví o rozhodnutí žadatele, zemský úřad a zemědělskou radu.
(3) O žádosti elektrického podniku za podporu podle § 3, odst. 5., rozhodne ministerstvo veřejných prací dohodnuvši se s ministerstvem financí a, jde-li o žádost elektrického podniku bez práva všeužitečnosti, též s ministerstvem obchodu, načež vrátí spisy zemskému úřadu a zpraví o svém rozhodnutí žadatele, zemský úřad a po případě i okresní úřad, byla-li tímto žádost přezkoušena.
§ 5.
(1) Při rozhodování o žádosti třeba nejprve zjistiti, zda hospodářské poměry žadatelovy odpovídají podmínkám zákona č. 139/1926 Sb. z. a n., a posouditi projekt s hlediska soustavné elektrisace a po stránce technicko- hospodářské. Výše podpory stanoví se podle toho, jak podporovaná stavba žadatele finančně zatíží.
(2) V rozhodnutí, kterým se stavební příspěvek nebo podpora uděluje, dlužno uložiti žadateli splnění potřebných podmínek, zejména, že poskytnuté částky bude použito výhradně k podpoře soustavné elektrisace venkova a k odepsání od stavebního nákladu, po případě v důsledku toho ke snížení cen elektrické energie, že u staveb, které nebyly již zadány do dne účinnosti tohoto vládního nařízení, bude dbáno předpisů vládního nařízení ze dne 17. prosince 1920, č. 667 Sb. z. a n., o zadávání státních dodávek a prací (zadávacího řádu), že dokončení podporované stavby bude oznámeno zemskému úřadu ke zjištění výše skutečného stavebního nákladu podle účtu a správného provedení stavby (hospodářská kolaudace), že žadatel se podrobí kdykoliv úřední kontrole o tom, jak užil poskytnutých částek, zda příslušná elektrická zařízení jsou v řádném stavu a podobně, jakož i že žadatel vrátí poskytnutou finanční podporu, nesplní-li předepsané podmínky nebo převede- li podporovanou stavbu na jiného vlastníka bez souhlasu ministerstva veřejných prací nebo zjistí-li se, že předpoklady, za nichž finanční podpora byla udělena, byly nesprávné.
Kolaudace staveb a poukazování splátek.
§ 6.
(1) Hospodářskou kolaudaci podporovaného elektrického zařízení provede zemský úřad, nevyhradí-li si to ministerstvo veřejných prací. Zemský úřad předloží ministerstvu veřejných prací kolaudační elaborát s vyjádřením, zda stavba byla řádně provedena.
(2) Poukazování splátek stavebních příspěvků a podpor přísluší ministerstvu veřejných prací, které poukáže prvou splátku k výplatě, předloží-li mu žadatel potvrzení okresního úřadu, že se stavbou podporovaného elektrického zařízení bylo započato. Konečnou splátku poukáže ministerstvo veřejných prací k výplatě po dokončení podporované stavby a po provedené hospodářské kolaudaci.
§ 7.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1929. Jeho provedením se pověřuje ministr veřejných prací v dohodě s ministry financí, zemědělství a obchodu.
Dr. Šrámek v. r.
Černý v. r.
Dr. Gažík v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting. v. r.
Dr. Nosek v. r.
Novák v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Tiso v. r.
Udržal v. r.
Dr. Vlasák v. r.