Zákon ze dne 1.7.1926 o finanční podpoře elektrisace venkova

24.7.1926 | Sbírka:  139/1926 Sb. | Částka:  64/1926ASPI
139/1926 Sb.
Zákon
ze dne 1. července 1926
o finanční podpoře elektrisace venkova.
Změna: 112/1928 Sb.
Změna: 46/1929 Sb.
Změna: 72/1932 Sb.
Změna: 161/1944 Sb.
Změna: 235/1946 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Na podporu soustavné elektrisace venkova, pokud takto podporované stavby jsou v souladu se zásadami celostátního plánování, povolují se na rok 1946 částka 16,000.000 Kčs, na rok 1947 částka 80,000.000 Kčs a na rok 1948 částka 100,000.000 Kčs. Tyto částky buďtež až do vydání zákona o úpravě působnosti jednotlivých ministerstev zařazovány do rozpočtu ministerstva průmyslu.
§ 2.
(1) Povolené roční částky se použije:
a) k poskytování stavebních příspěvků místním elektrárenským družstvům nebo venkovským obcím;
b) k udělování podpor na náklady spojené s přívodem elektrické energie do venkovských obcí všeužitečným elektrickým podnikům, zřízeným ve smyslu zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace, nebo zákona ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z. a n., jímž se doplňuje zákon předchozí. Pokud by šlo o kraje, v nichž takový podnik dosud zřízen není, může v případech výjimečných a zvláštního zřetele hodných udělena býti podpora i na výstavbu přívodu elektrické energie z elektráren bez práva všeužitečnosti, jde-li o zařízení v rámci soustavné elektrisace a pokud bude zjištěno, že podpora takto udělená bude též k dozoru podniku všeužitečnému, který by snad později zařízení podporovaná převzal.
(2) O udělení těchto příspěvků a podpor rozhoduje ministerstvo veřejných prací v dohodě s ministerstvem zemědělství na podkladě řádně doložených žádostí po vyjádření příslušné zemědělské rady a na podkarpatské Rusi civilní správy, pokud tam nebude zřízena zemědělská rada.
(3) Při udělování příspěvků a podpor budiž v první řadě přihlíženo k územím, poškozeným okupací nebo válkou, k hospodářsky slabým oblastem a místům a ke krajům, které se osidlují nebo v nichž by se elektrisací dosáhlo zvýšení zaměstnanosti anebo zvýšení výroby zemědělské nebo živnostenské.
(4) Podrobné předpisy o podávání žádostí a postupu při jejich vyřizování budou vydány nařízením.
§ 3.
(1) Stavební příspěvek dle §u 2, lit. a) poskytuje se na nově zřizované transformační stanice, rozvodné sítě sekundérní a domovní přípojky až do výše 50 % stavebního nákladu schváleného ministerstvem veřejných prací.
(2) Podpory všeužitečným elektrickým podnikům dle §u 2, lit. b), mohou býti poskytnuty na částečnou úhradu stavebních nákladů na nově zřizované primérní přípojky k venkovským obcím až do výše 50 %, v chudých horských oblastech až do výše 75 % stavebního nákladu schváleného ministerstvem veřejných prací, prokáží-li elektrické podniky, že nemohou provésti stavbu přípojky vlastním nákladem bez trvalé hospodářské újmy.
(3) Na stavby elektrovodných zařízení v územích poškozených okupací nebo válkou může býti poskytnut stavební příspěvek až do výše 75% stavebního nákladu.
§ 4.
(1) Roční částky povolené § 1 použije se též na vyplácení podpor, které ministerstvo povolilo již před účinností tohoto zákona, při čemž o postupu výplaty splátek se dohodne ministerstvo veřejných prací s ministerstvem zemědělství.
(2) Ve výjimečných a zvláštního zřetele hodných případech může ministerstvo veřejných prací v dohodě s ministerstvem financí a pokud by šlo o podniky nevšeužitečné též s ministerstvem obchodu, povoliti podnikům, uvedeným v §u 2, lit. b) přiměřenou podporu také k částečné úhradě jiných finančních břemen, která jim vznikla nebo vzniknou za účelem usnadnění soustavné elektrisace venkovských obcí.
§ 5.
zrušen
§ 6.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Jeho provádění ukládá se ministrům veřejných prací, financí, zemědělství a obchodu.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r.
Roubík v. r.