Opatření ze dne 25.10.2000, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001

16.11.2000 | Sbírka:  45/2000 (OP) | Částka:  109/2000ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Pasivní derogace: 16/2001 (OP), 11/2001 (OP), 309/1999 Sb.
45/2000 Sb.
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ NA ROK 2001
ze dne 25. října 2000
Změna: 11/2001
Změna: 16/2001
Pro statistická zjišťování uvedená v tomto programu jsou zpravodajské jednotky povinny podle § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, poskytovat veškeré požadované údaje.
V popisech jednotlivých statistických zjišťování je bodem "2. Okruh zpravodajských jednotek" stanovena zpravodajská povinnost podle převažující činnosti charakterizované kódem "Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)" a počtem zaměstnanců zjištěným při posledním statistickém zjišťování nebo získaným z jiného administrativního zdroje. Tento údaj je rozhodující pro stanovení zpravodajské povinnosti pro rok, ke kterému se vztahuje Program statistických zjišťování.
I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
 1. P 3-04        Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty
             vybraných produkčních odvětví
 2. P 4-01        Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty
             vybraných produkčních odvětví
 3. P 5-01        Roční    statistické    zjišťování
             u ekonomických   subjektů  vybraných
             produkčních odvětví
 4. Zem J 1-12      Měsíční výkaz o porážkách hospodářských
             zvířat
 5. Zem 7-04       Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných
             výrobků
 6. Zem 13-02      Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže
 7. Zem V 6-01      Roční  výkaz o  sklizni zemědělských
             plodin
 8. Osev 3-01      Výkaz o  plochách osevů zemědělských
             plodin
 9. Zem HZ 1-01     Soupis   hospodářského   zvířectva
             k 1. 3. 2001
 10. Zem HZV 1-04     Výběrové šetření o skotu
 11. Zem HZV 2-04     Výběrové šetření o prasatech
 12. Zem HZV 3-04     Výběrové šetření o drůbeži
 13. Zem V 6 až 10    Odhady sklizně zemědělských plodin
 14. Les 8-01       Roční  výkaz  odvětvových  ukazatelů
             v lesnictví
 15. Prům 1-12      Měsíční výkaz v průmyslu
 16. Prům 2-12      Měsíční výkaz o produkci průmyslových
             výrobků a služeb
 17. Prům 2-01      Roční výkaz v průmyslu
 18. Stav 1-12      Měsíční výkaz ve stavebnictví
 19. Stav 2-12      Měsíční výkaz o stavebních povoleních
             a o zrušení bytů
 20. Stav 6-04      Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek
 21. Stav 8-04      Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
 22. Stav 4-99      Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro
             bydlení nebo zrušení celého bytu
 23. Stav 7-99      Hlášení o dokončení stavby (budovy),
             v níž je alespoň jeden byt
 24. Stav 5-01      Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve
             stavebnictví
 25. S P 1-12       Měsíční dotazník
 26. Dop 2-04       Čtvrtletní výkaz v silniční a městské
             hromadné dopravě
 27. CR 1-12       Měsíční dotazník o hostech v ubytovacích
             zařízeních
 28. CR 9-01       Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení
 29. CR 8-01       Dotazník o činnosti cestovních kanceláří
             a cestovních agentur
 30. Zdp 3-04       Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
 31. Poj 3-04       Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních
             fondů
 32. Pen 3a-04      Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních
             institucí
 33. Pen 3b-04      Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních
             institucí
 34. Zdp 5-01       Roční výkaz zdravotních pojišťoven
 35. Poj 5a-01      Roční výkaz pojišťoven
 36. Poj 5b-01      Roční výkaz penzijních fondů
 37. Pen 5a-01      Roční  výkaz  bankovních  peněžních
             institucí
 38. Pen 5b-01      Roční  výkaz  nebankovních  peněžních
             institucí
 39. SONO 1-01      Roční výkaz neziskových organizací
 40. OPS 1-01       Roční  výkaz   obecně  prospěšných
             společností
 41. Kult 7-01      Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
 42. Kult 8-01      Roční výkaz o televizním vysílání
 43. Práce 2-04      Čtvrtletní výkaz o práci
 44. Práce 3-01      Roční výkaz o práci
 45. ÚNP 4-01       Výkaz o úplných nákladech práce
 46. Iv 1-04       Čtvrtletní výkaz o investicích
 47. Iv 3-01       Roční výkaz o investicích
48. Leasing 1-01     Finanční leasing
49. EP V 1-12      Měsíční  výkaz  o  ropě  a  ropných
             produktech  pro  zpracovatele  ropy
             a výrobce ropných produktů
 50. EP S 1-12      Měsíční  výkaz  o  ropě  a  ropných
             produktech pro obchodní, skladovatelské
             a spotřebitelské subjekty
 51. EP 5-01       Roční výkaz o spotřebě paliv a energie
             a zásobách paliv
 52. EP 7-01       Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
 53. EP 8-01       Roční výkaz o energetických pochodech
             zušlechťování paliv
 54. EP 9-01       Roční výkaz o spotřebě paliv a energie
             na výrobu vybraných výrobků
 55. EP 10-01       Roční  výkaz  o  výrobě  a  rozvodu
             elektrické a tepelné energie
 56. EP 11-01       Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých
             paliv v obchodě
 57. Nem Úr 1-02     Pololetní výkaz o pracovní neschopnosti
             pro nemoc a úraz
 58. Odp 5-01       Roční výkaz o odpadech
 59. VTR 5-01       Roční  výkaz  o  výzkumu  a  vývoji
             a licencích
 60. VH 8a-01       Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách
             povrchové vody
 61. VH 8b-01       Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
 62. Obyv 1-12      Hlášení o uzavření manželství
 63. Obyv 2-12      Hlášení o narození
 64. Obyv 3-12      Hlášení o úmrtí
 65. Obyv 4-12      Hlášení o rozvodu
 66. Obyv 5-12      Hlášení o stěhování
 67. Ceny Prům 1-12    Měsíční výkaz  o cenách průmyslových
             výrobců
 68. Ceny Prům 1a-12   Výkaz parametrického porovnání užitných
             vlastností reprezentantů
 69. Ceny Prům 1b-12   Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům
             1-12
 70. Ceny Teplo 1-12   Měsíční výkaz o cenách tepla
 71. Ceny ZO 1-12     Měsíční výkaz o cenách v zahraničním
             obchodě
 72. Ceny Zem 1-12    Měsíční výkaz  o cenách zemědělských
             výrobků
 73. Ceny D Zem 1-04   Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv
             a sadby pro zemědělství
 74. Ceny D Zem 2-04   Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových
             hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
 75. Ceny D Zem 3-04   Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro
             zemědělství
 76. Ceny D Zem 4-04   Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních
             a plemenářských služeb pro zemědělství
 77. Ceny D Zem 5-04   Čtvrtletní  výkaz  o  cenách  strojů
             a zařízení pro zemědělství
 78. Ceny Les 1-12    Měsíční  výkaz  o  cenách  v lesním
             hospodářství
 79. Ceny Vod 1-12    Měsíční  výkaz o  cenách ve  vodním
             hospodářství
 80. Ceny Spoj 1-12    Měsíční výkaz o cenách za služby spojů
 81. Ceny Dop Ž 1-12   Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní
             železniční nákladní dopravě
 82. Ceny Dop S 1-12   Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní
             silniční nákladní dopravě
 83. Ceny Dop L 1-12   Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní
             letecké nákladní dopravě
 84. Ceny Dop Ř 1-12   Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní
             říční nákladní dopravě
 85. Ceny Dop P 1-12   Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní
             potrubní dopravě
 86. Ceny Psn 1-12    Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti
             nemovitostí
 87. Ceny Pss 1-12    Měsíční  výkaz o  cenách služeb  za
             pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy
 88. Ceny Psz 1-12    Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti
             zpracování dat a souvisejících činností
 89. Ceny Pso 1-12    Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních
             podnikatelských služeb
 90. Ceny Poj 1-12    Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
 91. Ceny Ban 1-12    Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
 92. Ceny     Ban 2-12    Měsíční  výkaz  o  cenách  ostatních
             bankovních služeb
 93. Ceny Leas 1-12    Měsíční výkaz o cenách služeb finančního
             leasingu
 94. Ceny Stav 1-04    Čtvrtletní  šetření  o  pohybu  cen
             stavebních prací
 95. Ceny Služ ZO 1-12  Měsíční  výkaz o  cenách mezinárodní
             železniční nákladní dopravy
 96. Ceny Služ ZO 1a-12  Měsíční  výkaz o  cenách mezinárodní
             železniční osobní dopravy
 97. Ceny Služ ZO 2-12  Měsíční  výkaz o  cenách mezinárodní
             letecké dopravy
 98. Ceny Služ ZO 5-12  Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
             ve styku se zahraničím
 99. Ceny E 1-12     Měsíční výkaz o cenách ropy
100. Ceny E 2-12     Měsíční výkaz o spotřebitelských cenách
             pohonných hmot u čerpacích stanic
101. Ceny E 3-12     Měsíční výkaz  o cenách průmyslových
             topných olejů a spotřebitelských cenách
             plynového topného oleje pro komunální
             účely
102. Ceny E 5-04     Spotřebitelské ceny plynu pro domácnosti
103. Ceny E 6-04     Ceny plynu pro průmyslové využití
104. Ceny E 7-04     Ceny   elektřiny   pro  průmyslové
             spotřebitele  (velmi  vysoké  napětí,
             spotřebitelé s technickým maximem do
             10 MW)
105. Ceny E 8-04     Ceny   elektřiny   pro  průmyslové
             spotřebitele (vysoké napětí)
106. Ceny E 9-04     Ceny   elektřiny   pro  průmyslové
             spotřebitele    (nízké    napětí,
             podnikatelský maloodběr)
107. Ceny E 10-04     Spotřebitelské  ceny  elektřiny  pro
             domácnosti
108. Ceny E 11-01     Roční  výkaz  o  spotřebě  a  počtu
             odběratelů elektřiny pro velkoodběr
109. EV Prům 1-12     Konjunkturální průzkum v průmyslu
110. EV Stav 1-12     Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
111. EV Sl 1-12      Konjunkturální  průzkum  ve vybraných
             odvětvích služeb
112. Stav 2001      Šetření ve stavebnictví
113. SP-01        Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
114. D OZOČ-04      Dotazník  pro  organizace provádějící
             zahraniční obchod
115. přímé zjišťování   Index světových cen průmyslových surovin
             a potravin ČSÚ
116. přímé zjišťování   Měsíční zjišťování spotřebitelských cen
             zboží a služeb
117. přímé zjišťování   Týdenní zjišťování spotřebitelských cen
             potravinářského zboží
118. přímé zjišťování   Průměrné ceny a index cen nemovitostí
119. PANEL 2001      Dotazník pro podniky a podnikatele
120. RES 2001       Dotazník  pro  nově  vzniklé podniky
             a podnikatele
121. Iv 2000       Jednorázové šetření o drobném nehmotném
             a hmotném  majetku  nezařazeném  do
             investičního majetku
122. Sit 2001       Dotazník   o   síti  pohostinských
             a ubytovacích provozoven
123. TI 2001       Dotazník o inovacích
II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady
a) ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD
 
1. TS (ČTÚ) 1-02     Pololetní  výkaz  o telekomunikačních
             službách
2. TP (ČTÚ) 1-02     Pololetní  výkaz  o  telekomunikačním
             provozu
3. TK (ČTÚ) 1-02     Pololetní   výkaz   o   kvalitě
             telekomunikačních služeb
4. TH (ČTÚ) 1-02     Pololetní  výkaz o  hustotě hlavních
             telefonních stanic
5. TZ (ČTÚ) 1-02     Pololetní  výkaz  o telekomunikačních
             zařízeních
6. TR (ČTÚ) 1-02     Pololetní výkaz o radiokomunikacích
7. FET (ČTÚ) 1-02     Pololetní výkaz o výnosech, nákladech,
             investicích    a    zaměstnancích
             v telekomunikacích
8. FER (ČTÚ) 1-02     Pololetní výkaz o výnosech, nákladech,
             investicích    a    zaměstnancích
             v radiokomunikacích
b) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
 
 1. Dop (MDS) 1-12    Měsíční výkaz o veřejné drážní osobní
             a nákladní dopravě
 2. Dop (MDS) 6-04    Čtvrtletní souhrnný  výkaz o veřejné
             drážní osobní dopravě
 3. Dop (MDS) 1-01    Roční výkaz o veřejné drážní dopravě
 4. Dop (MDS) 2-01    Roční výkaz o veřejné nákladní drážní
             dopravě
 5. Dop (MDS) 2-04    Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti
             dopravců veřejné autobusové dopravy
 6. Dop (MDS) 3-04    Čtvrtletní výkaz o veřejné autobusové
             dopravě
 7. Dop (MDS) 2-99    Výběrové šetření  vozidel v silniční
             nákladní dopravě
 8. Dop (MDS) 4-04    Čtvrtletní výkaz  o městské hromadné
             dopravě
 9. Dop (MDS) 1-04    Čtvrtletní  výkaz  o  přepravě zboží
             prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
10. Dop (MDS) 5-04    Čtvrtletní  výkaz  o  pohybu  zboží
             a osobních  plavidel  ve  veřejných
             přístavech
11. Dop (MDS) 4-01    Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
12. Dop (MDS) 6-01    Roční výkaz o letecké dopravě
13. Dop (MDS) 7-01    Roční výkaz o kombinované dopravě
14. PO (MDS) 1-01     Roční výkaz o technických prostředcích
             a zaměstnancích
15. PO (MDS) 2-02     Pololetní  výkaz  o  vnitrostátním
             poštovním provozu
16. PO (MDS) 4-02     Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních
             zásilek
17. PO (MDS) 6-02     Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním
             provozu
18. PS (MDS) 1-01     Roční výkaz o poštovních službách
c) MINISTERSTVO KULTURY
 
 1. Kult (MK) V 1-01   Roční výkaz o divadle
 2. Kult (MK) V 2-01   Roční výkaz o stálých profesionálních
             symfonických  orchestrech,  komorních
             souborech a pěveckých sborech
 3. Kult (MK) V 4-01   Výkaz o repertoáru divadla
 4. Kult (MK) V 5-01   Roční výkaz o periodickém tisku
 5. Kult (MK) V 12-01   Roční výkaz o knihovně
 6. Kult (MK) V 14-01   Roční výkaz o muzeu, galerii (muzeu
             výtvarných umění) a památníku
 7. Kult (MK) V 15-01   Roční výkaz o neperiodických publikacích
 8. Kult (MK) V 16-01   Roční výkaz  o hvězdárně, planetáriu
             a astronomické pozorovatelně
 9. Kult (MK) V 17-01   Roční výkaz  o památkových objektech
             s kulturním využitím
10. Kult (MK) V 18-01   Roční výkaz o vydavateli
11. Kult (MK) V 19-01   Roční  výkaz  o  výstavní  činnosti
             v oblasti  profesionálního  výtvarného
             umění a architektury
12. Kult (MK) V 21-01   Roční  výkaz o  výrobě a distribuci
             audiovizuálních děl
d) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
 
 1. Soc (MPSV) V 1-01   Roční výkaz o zařízeních sociální péče
 2. V (MPSV) 10-01    Roční výkaz o sociální péči a dávkách
             sociálního zabezpečení
 3. V (MPSV) 19a-01    Roční výkaz o zaměstnancích, platech
             a odměnách  za  pracovní  pohotovost
             v oblasti zařízení sociální péče
 4. V (MPSV) 19b-01    Roční výkaz o zaměstnancích, platech
             a odměnách  za  pracovní  pohotovost
             v oblasti   sociálního  zabezpečení,
             zaměstnanosti,   bezpečnosti   práce
             a mezinárodněprávní ochraně dětí
 5. V (MPSV) 20-01    Roční výkaz o výkonu sociálně-právní
             ochrany  dětí,  službách  a  dávkách
             sociální   péče    pro   rodiny
             s nezaopatřenými dětmi
 6. V (MPSV) 26-01    Roční  výkaz  o  sociální  práci
             s příslušníky marginálních skupin
 7. ISPV (MPSV) V 1-04  Čtvrtletní šetření o ceně práce
 8. V (MPSV) 9-04     Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče
e) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
 
 1. Prům (MPO) P 1-04   Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji
             zbrojní techniky
 2. Prům (MPO) P 2-04   Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji
             vybraných zbrojních výrobků
 3. ENG (MPO) 1-12    Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení
             paliv
             Hnědé  uhlí  a  lignit,  Brikety
             hnědouhelné,  Černé  uhlí,  Brikety
             černouhelné, Koks
             a vybrané technicko-ekonomické ukazatele
             těžby (výroby)
 4. ENG (MPO) 2-12    Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny,
             tepla a energetických plynů a o palivech
             užitých na výrobu elektřiny a tepla
 5. ENG (MPO) 3-04    Čtvrtletní  výkaz  o  spotřebě paliv
             a energie a spotřebitelských     zásobách
             paliva
 6. ENG (MPO) 4-01    Roční  výkaz  o  výrobě  energie
             z obnovitelných a ostatních zdrojů
 7. CRS (MPO) 1-01    Roční  dotazník o  provozu čerpacích
             stanic pohonných hmot
 8. CRS (MPO) 1-02    Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic
             pohonných hmot
 9. IC (MPO) 1-01     Roční  výkaz  dodavatelů investičních
             celků
10. Res (MPO) P 3-04   Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty
             v průmyslu,   stavebnictví,  obchodě
             a vybraných službách
11. Tech (MPO) Ba 1-01  Roční výkaz bavlnářského průmyslu
12. Tech (MPO) Lv 1-01  Roční výkaz průmyslu lýkových vláken
13. Tech (MPO) Vl 1-01  Roční výkaz vlnařského průmyslu
14. Tech (MPO) Pl 1-01  Roční výkaz pletařského průmyslu
15. Tech (MPO) Op 1-01  Roční výkaz oděvního průmyslu
16. Tech (MPO) Kž 1-01  Roční výkaz kožedělného průmyslu
17. Tech (MPO) Chem 1-01 Roční výkaz chemického průmyslu
18. Tech (MPO) SK 1-01  Roční výkaz sklářského a keramického
             průmyslu
19. Tech (MPO) Dp 1-01  Roční výkaz dřevozpracujícího průmyslu
20. Tech (MPO) Dp 2-01  Roční výkaz dřevozpracujícího průmyslu
21. Tech (MPO) HU 1-02  Pololetní výkaz hutního průmyslu
22. Tech (MPO) SL 1-01  Roční výkaz slévárenství
23. Tech (MPO) NK 1-01  Roční  výkaz   hutního  zpracování
             neželezných kovů
24. Stav (MPO) 1-01    Roční  podnikový výkaz  o regionální
             struktuře stavebních prací
25. Hor (MPO) 1-01    Roční   výkaz   báňsko-technických
             a provozních údajů
26. Tech (MPO) PC 1-01  Roční výkaz průmyslu papíru a celulózy
27. Tech (MPO) KO 1-01  Roční výkaz kovárenství
f) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
 
 1. Škol (MŠMT) V 1-01  Výkaz o mateřské škole
 2. Škol (MŠMT) V 2-01  Výkaz o školní družině-školním klubu
             samostatném, při mateřské škole, při
             víceleté střední škole
 3. Škol (MŠMT) V 3-01  Výkaz o základní škole
 4. Škol (MŠMT) V 3a-01  Příloha  k výkazu  o základní škole
             o speciálních-specializovaných třídách
 5. Škol (MŠMT) V 4-01  Výkaz o speciálních školách
 6. Škol (MŠMT) V 4a-01  Příloha k výkazu o speciálních školách
             o střední  škole,  odborném učilišti,
             praktické škole
 7. Škol (MŠMT) V 4b-01  Příloha k výkazu o speciálních školách
             o základní-zvláštní škole
 8. Škol (MŠMT) V 4c-01  Příloha k výkazu o speciálních školách
             o pomocné škole,  rehabilitační třídě
             a přípravném stupni
 9. Škol (MŠMT) V 4d-01  Příloha k výkazu o speciálních školách
             o mateřské škole
10. Škol (MŠMT) V 5-01  Výkaz  o  přihlášených  a  přijatých
             uchazečích do 1. roč. denního studia na
             středních školách
11. Škol (MŠMT) V 6-99  Přijímací řízení ke studiu na vysoké
             škole
12. Škol (MŠMT) V 7-01  Výkaz  o  gymnáziu-střední  odborné
             škole-konzervatoři
13. Škol (MŠMT) V 7d-01  Příloha k  výkazu o gymnáziu-střední
             odborné škole-konzervatoři
14. Škol (MŠMT) V 10-01  Výkaz o vyšší odborné škole
15. Škol (MŠMT) V 11-01  Výkaz o vysoké škole
16. Škol (MŠMT) V 14-01  Výkaz   o  zařízení   pro  výkon
             ústavní-ochranné výchovy
17. Škol (MŠMT) V 15-01  Výkaz o činnosti střediska pro volný čas
             dětí a mládeže
18. Škol (MŠMT) V 16-01  Roční výkaz o menzách
19. Škol (MŠMT) V 17-01  Výkaz  o  společném  stravování dětí
             a mládeže
20. Škol (MŠMT) V 18-01  Výkaz o státní jazykové škole
21. Škol (MŠMT) V 19-01  Výkaz o ubytovacím zařízení
22. Škol (MŠMT) V 20-01  Výkaz o vysokoškolských kolejích
23. Škol (MŠMT) V 21-01  Roční výkaz o vysokoškolské knihovně
24. Škol (MŠMT) V 23-01  Výkaz   o  pedagogicko-psychologické
             poradně
25. Škol (MŠMT) V 24-01  Výkaz o základní umělecké škole
26. Škol (MŠMT) V 24a-01 Příloha k výkazu o základní umělecké
             škole
27. Škol (MŠMT) V 25-01  Výkaz o  středním odborném učilišti,
             učilišti
28. Škol (MŠMT) V 26-01  Výkaz o sportovní přípravě na střední
             škole a o třídě s rozšířenou výukou
             tělesné  výchovy  na  střední  škole
             a základní škole
29. Škol (MŠMT) V 27-01  Výkaz o středisku praktického vyučování
30. Škol (MŠMT) V 33-01  Výkaz o speciálně pedagogickém centru
31. Škol (MŠMT) V 34-01  Výkaz o středisku výchovné péče pro děti
             a mládež
32. Škol (MŠMT) V 35-01  Příloha k výkazu o činnosti střediska
             pro volný čas dětí a mládeže
33. Škol (MŠMT) V 36-01  Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve
             školách a školských zařízeních
34. Škol (MŠMT) V 37-01  Výkaz o úrazovosti studentů vysokých
             škol
35. Škol (MŠMT) V 41-01  Přijímací řízení ke studiu na vyšší
             odborné škole
36. Škol (MŠMT) P 1-04  Čtvrtletní  výkaz  o  zaměstnancích
             a mzdových prostředcích v regionálním
             školství
37. Škol (MŠMT) P 1a-04  Čtvrtletní  výkaz  o  zaměstnancích
             a mzdových prostředcích za vysoké školy
             a přímo řízené organizace
g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
 
 1. A (MZ) 1-01      Roční výkaz o činnosti zdravotnických
             zařízení
 2. E (MZ) 1-04      Čtvrtletní   výkaz   o   ekonomice
             zdravotnického  zařízení,  které vede
             podvojné účetnictví - pro rozpočtové
             organizace
 3. E (MZ) 2-04      Čtvrtletní  výkaz  o  zaměstnancích
             a o složkách  mezd ve zdravotnických
             organizacích     podle    zákona
             č. 143/1992 Sb., v platném znění
 4. E (MZ) 3-02      Pololetní  výkaz  o  zaměstnancích
             a o složkách  mezd ve zdravotnických
             organizacích     podle    zákona
             č. 1/1992 Sb., v platném znění
 5. E (MZ) 4-01      Roční  výkaz  o  evidenčním  počtu
             zaměstnanců a zaměstnavatelů
 6. E (MZ) 5-01      Roční výkaz o ekonomice zdravotnického
             zařízení,  které  vede  jednoduché
             účetnictví
7. zrušen
8. H (MZ) 1-01      Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení
             hygienické služby
 9. H (MZ) 2-01      Roční výkaz za vybrané úseky správní
             činnosti orgánů hygienické služby
10. L (MZ) 1-02      Pololetní  výkaz  o  lůžkovém  fondu
             zdravotnického zařízení a jeho využití
             (s přílohou)
11. L (MZ) 2-01      Roční  výkaz  o  činnosti lázeňských
             zařízení (s přílohou)
12. L (MZ) 3-01      Roční výkaz o činnosti ženských oddělení
             nemocnic
13. L (MZ) 4-01      Roční výkaz o činnosti rehabilitačních
             center
14. O (MZ) 1-01      Roční  výkaz  knihovnicko-informačního
             pracoviště ve zdravotnictví
15. O (MZ) 2-04      Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených
             léčiv výrobcem
16. O (MZ) 3-04      Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených
             i tuzemských léčiv distributorem
17. T (MZ) 1-01      Roční výkaz  o přístrojovém vybavení
             zdravotnického zařízení
18. V (MZ) 1-01      Roční výkaz o čerpání zdravotní péče
             cizinci
19. Z (MZ) 1-99      Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
20. Z (MZ) 2-99      Statistické hlášení příčin a okolností
             dokonané sebevraždy
21. Z (MZ) 3-12      Hlášení hospitalizace
22. Z (MZ) 4-12      Statistické hlášení - zpráva o rodičce
23. Z (MZ) 5-12      Statistické   hlášení   -   zpráva
             o novorozenci
24. Z (MZ) 6-12      Statistické hlášení - vrozená vada plodu
             nebo dítěte
25. E (MZ) 6-12      Měsíční výkaz o ekonomice zdravotnického
             zařízení, které vede podvojné účetnictví
             - pro    příspěvkové    organizace
             a podnikatelské    subjekty    (se
             4 přílohami)
26. E (MZ) 7-04      Čtvrtletní   výkaz   o   ekonomice
             zdravotnického  zařízení,  které vede
             podvojné účetnictví - pro příspěvkové
             organizace a podnikatelské subjekty
h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
 
 1. Maso (MZe) 1-12    Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
 2. Maso (MZe) 2-12    Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení
             výrobků z masa
 3. Maso (MZe) 3-12    Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen
             jatečných zvířat a cen vybraných druhů
             masa a výrobků
 4. Drůb (MZe) 4-12    Měsíční  výkaz  o  nákupu, zásobách,
             prodeji a cenách drůbeže a drůbežích
             výrobků
 5. Maso (MZe) 6-99    Ceny  placené  zemědělcům  za dodaná
             jatečná  zvířata  a  ceny  výrobců
             a zpracovatelů masa, za které prodávají
             své výrobky odběratelům
 6. Mlék (MZe) 6-12    Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě
             a užití vybraných mlékárenských výrobků
 7. Obil (MZe) 7-04    Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin
             v marketingovém   roce   2001/2002
             v zemědělské prvovýrobě, v obchodních
             a zpracovatelských subjektech
 8. Zem (MZe) 8-01    Výkaz osázených ploch raných brambor
 9. Zem (MZe) 9-01    Výkaz ploch  osevu vybraných ozimých
             plodin
10. Les (MZe) 1-01    Roční výkaz o hospodaření v lesích
11. Les (MZe) 2-01    Roční výkaz o  nákladech a výnosech
             v lesním hospodářství
12. Mysl (MZe) 1-01    Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu
             zvěře
13. Zem Ovo (Mze) 11-01  Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd
14. Zem Ovo (Mze) 6-01  Odhad  sklizně  ovoce  podle  odrůd
             k 15. 6. 2001
15. Zem Ovo (Mze) 9-01  Odhad  sklizně  ovoce  podle  odrůd
             k 15. 9. 2001
16. Ryby (Mze) 1-01    Roční výkaz zdrojů a užití sladkovodních
             tržních ryb
i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 
 1. Vod (MŽP) 1-01    Roční  výkaz o  placení poplatků za
             vypouštění  odpadních  vod  do  vod
             povrchových
 2. Vod (MŽP) 3-01    Roční výkaz o znečištění vodních toků
 3. Mysl (MŽP) 2-01    Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu
             zvěře
 4. Les (MŽP) 4-01    Roční výkaz o hospodaření v lesích ve
             státním vlastnictví na území národních
             parků ČR a jejich ochranných pásem
 5. Geo (MŽP) V 3-01   Roční výkaz o pohybu a stavu zásob
             výhradních ložisek nerostných surovin
 6. Popl (MŽP) 1-01    Roční výkaz o poplatcích za znečišťování
             ovzduší (střední zdroje znečištění)
 7. Popl (MŽP) 2-01    Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za
             odnětí pozemků určených k plnění funkcí
             lesů podle lesního zákona
 8. Popl (MŽP) 3-01    Roční výkaz o poplatcích za ukládání
             odpadů
 9. Odv (MŽP) 1-01    Roční výkaz o odnětí a o odvodech za
             odnětí půdy  ze zemědělského půdního
             fondu  podle  zákona  o  ochraně
             zemědělského půdního fondu
j) MINISTERSTVO VNITRA
 
 1. J (MV MS) 1-01    Roční výkaz o přestupcích projednaných
             orgány místní správy
I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: P 3-04 (mutace b, bd, c, d)
------------------------------------------------------------------
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů a pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob (přesahujících stanovený minimální počet zaměstnanců) ve čtvrtletí v oblasti finančního hospodaření, investic, zaměstnanosti a mezd. Výsledky zpracování budou využívány pro potřeby národních účtů, pro informování veřejnosti a požadavky mezinárodních organizací [Nařízení Rady (ES, EUROATOM) č. 58/97, o strukturálních statistikách podniků, ve znění Nařízení Rady č. 410/98].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele - výnosy a náklady v příslušném členění, hospodářský výsledek před zdaněním, účetní přidaná hodnota, zásoby, pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti, vlastní jmění, pasiva, přímý vývoz a dovoz. Základní údaje o investicích, údaje o počtu zaměstnanců a mzdách.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností podle
- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
- OKEČ 10 až 41 (průmysl)
- OKEČ 45 (stavebnictví)
- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)
- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)
- OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj)
a počtem zaměstnanců 20 a více.
Zpravodajská povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je určena počtem zaměstnanců subjektu, a to 20 - 99 zaměstnanců pro mutace P 3-04 (b), (bd) 100 a více zaměstnanců pro mutace P 3-04 (c), (d).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování (mutace c, d), výběrové zjišťování u subjektů do 100 zaměstnanců (mutace b, bd)
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27 kalendářních dnů po sledovaném čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: P 4-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů o ekonomickém vývoji malých ekonomických subjektů. Výsledky zpracování budou využívány pro potřeby národních účtů, pro poskytování statistických informací mezinárodním organizacím a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele - příjmy a výdaje (výnosy a náklady), majetek a závazky v příslušném členění. Základní údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty - fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez omezení na počet zaměstnanců s převažující činností podle odvětvové klasifikace ekonomických činností
- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
- OKEČ 10 až 41 (průmysl)
- OKEČ 45 (stavebnictví)
- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)
- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)
- OKEČ 65 až 67 (peněžnictví, pojišťovnictví)
- OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování, u subjektů s počtem nad 100 zaměstnanců vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůty k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: P 5-01 (mutace a, b, c)
------------------------------------------------------------------
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání statistických údajů k propočtu makroekonomických ukazatelů a pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích, pro analytické účely a pro sestavení národních účtů. Výsledky zpracování budou využívány i pro informování veřejnosti a pro požadavky mezinárodních organizací [Nařízení Rady (ES, EUROATOM) č. 58/97, o strukturálních statistikách podniků, ve znění Nařízení Rady č. 410/98].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele - tvorba hospodářského výsledku, náklady a výnosy v položkovém členění, nehmotný a hmotný investiční majetek, pořízení nehmotných a hmotných investic, finanční investice, zásoby, finanční majetek, pohledávky a pasiva, základní údaje o investicích, počtu zaměstnanců a mzdách. Ukazatele charakterizující odvětvová specifika: tržby za vlastní výkony a zboží, aktivace, zásoby, tržby za dodávky na vývoz a spotřeba materiálu, energie a služeb strukturované podle SKP.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností podle
- OKEČ 01, 02, 05 (zemědělství, lesnictví, rybářství)
- OKEČ 10 až 41 (průmysl)
- OKEČ 45 (stavebnictví)
- OKEČ 50 až 55 (obchod, pohostinství, ubytování)
- OKEČ 60 až 64 (doprava, spoje)
- OKEČ 70 až 93 (služby, výzkum a vývoj).
Zpravodajská povinnost k jednotlivým mutacím výkazu je určena počtem zaměstnanců subjektu, a to
0 - 19 zaměstnanci bez akciových společností pro mutaci P 5-01 (a)
20 - 99 zaměstnanci včetně akciových společností s 0 - 19 zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (b)
100 a více zaměstnanci pro mutaci P 5-01 (c).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování (mutace c), výběrové zjišťování u subjektů do 100 zaměstnanců (mutace a, b)
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2002, v případě povinného auditu do 31. 7. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem J 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o porážkách hospodářských zvířat pro hodnocení situace na trhu s masem, stanovení trendů v této oblasti a podkladů pro výpočet hrubé tuzemské produkce pro mezinárodní srovnání. Výsledky zjišťování budou sloužit pro informace veřejnosti, Ministerstva zemědělství, FAO a pro EU (Směrnice Rady EHS č. 23, 24, 25/93).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet a hmotnost poražených zvířat v živé a jatečné hmotnosti v členění podle kategorií a tříd jakosti.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se porážkami hospodářských zvířat.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji rostlinných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem 7-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o úrovni prodeje rostlinných výrobků podle odbytových směrů a úrovni zásob pro bilance surovinových zdrojů, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat státním i mezinárodním orgánům a institucím (CESTAT).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Objem prodeje vybraných rostlinných výrobků v členění na prodej celkem, prodej obchodním a zpracovatelským organizacím, ostatní prodej, přímý vývoz a stav zásob.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s rostlinnou výrobou.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o líhnutí drůbeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem 13-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů ke stanovování krátkodobých i dlouhodobých prognóz na trhu drůbežářských produktů. Informace budou sloužit jako podklad pro výpočet produkce drůbežího masa, k bilančním a analytickým účelům a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a Eurostatu (Opatření Rady EHS č. 2782/75).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počty drůbeže v plemenných a rozmnožovacích hejnech, počty vložených násadových vajec a vylíhnutých mláďat podle jednotlivých druhů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty včetně zájmových svazů zabývajících se líhnutím drůbeže.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem V 6-01
------------------------------------------------------------------
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o plochách a výši sklizně jednotlivých zemědělských plodin. Informace budou využity k hodnocení úrovně rostlinné produkce, k bilančním, analytickým účelům ČSÚ, k poskytování údajů státním, soukromým a mezinárodním orgánům a institucím (srovnání) a EU (Nařízení Rady EHS č. 837/90 týkající se stat. informací poskytovaných čl. státy o výrobě obilovin).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách a výši sklizně zemědělských plodin, údaje o spotřebě hnojiv.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 7. 12. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Osev 3-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě; informace budou využity k hodnocení úrovně jednotlivých komodit, pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky i v mezinárodním srovnání, veřejnou publikaci ČSÚ a pro poskytování dat státním, soukromým i mezinárodním orgánům a institucím a EU (Nařízení Rady EHS č. 837/90 týkající se stat. informací poskytovaných čl. státy o výrobě obilovin).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách osevů (výsadby) podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 6. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Soupis hospodářského zvířectva k 1. 3. 2001
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem HZ 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních informací o stavech hospodářských zvířat pro analýzy surovinového zajištění výroby masa a ostatních vybraných živočišných výrobků, veterinární opatření, nezbytná strukturální opatření ve zpracovatelském průmyslu a na vnitřním i zahraničním trhu. Informace budou sloužit i pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a Eurostatu (Směrnice Rady EHS č. 23, 24, 25/93).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet jednotlivých druhů hospodářských zvířat v kusech podle věkových kategorií a pohlaví.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se chovem hospodářských zvířat.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, resp. výběr u samostatně hospodařících rolníků a drobných chovatelů
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 3. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření o skotu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem HZV 1-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu skotu pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a Eurostatu (Směrnice Rady EHS č. 24/93).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy skotu a krav, počty narozených a úhyny telat, krmné dny krav, výroba a prodej mléka, celkový prodej jatečného skotu v druhovém členění, hmotnostní kategorie skotu.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se chovem skotu.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření o prasatech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem HZV 2-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu prasat pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a Eurostatu (Směrnice Rady EHS č. 23/93).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy prasat a prasnic, počty narozených a úhyny selat, krmné dny prasnic, zapuštění a oprasení prasnic, celkový prodej jatečných prasat, hmotnostní kategorie prasat.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se chovem prasat.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření o drůbeži
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem HZV 3-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o vývoji chovu drůbeže pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice a pro potřeby mezinárodních organizací FAO, OECD, EHK OSN a Eurostatu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy drůbeže a slepic, krmné dny slepic, celková roční snáška a prodej vajec, celkový prodej jatečné drůbeže.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se chovem drůbeže.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Odhady sklizně zemědělských plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem V 6, Zem V 7, Zem V 8, Zem V 9, Zem V 10
------------------------------------------------------------------
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání orientačních údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na eventuální národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Informace budou využívány k analýzám celkové úrovně zemědělské produkce, k posouzení ekonomiky zemědělství a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté plochy (event. z jednoho ovocného stromu).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování ve výkazech Zem V 7 a Zem V 9, u dalších odhad v odborné skupině
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 5x ročně Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
Zem V 6 do 20. 6. 2001
Zem V 7 do 16. 7. 2001
Zem V 8 do 15. 8. 2001
Zem V 9 do 14. 9. 2001
Zem V 10 do 16. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Les 8-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů lesní hospodářské evidence pro hodnocení stavu a vývoje odvětví lesnictví, pro hodnocení státní lesnické politiky a poskytování údajů EU a ostatním mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o bilanci holin, zalesňování, těžbě dřeva, bilanci dříví, nahodilých těžbách, dodávkách dříví a počtech zaměstnanců v lesnictví.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více s převažující činností lesnictví a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů k posouzení vývoje základních ukazatelů podle průmyslových odvětví. Výsledky zabezpečí podklady pro ekonomická rozhodování, poslouží k veřejné publikaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tržby z průmyslové činnosti, průměrný evidenční počet zaměstnanců, mzdy a zakázky.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41) zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku s počtem zaměstnanců 20 a více.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování u ekonomických subjektů s počtem zaměstnanců 20 - 99, u subjektů s počtem 100 a více zaměstnanců vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o produkci průmyslových výrobků a služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům 2-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci průmyslových výrobků. Výsledky poslouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce výrobků ve fyzických měrných jednotkách a tis. Kč dle "Seznamu výrobků" zasílaného zpravodajským jednotkám.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, s počtem zaměstnanců 20 a více a vybrané ekonomické subjekty (právnické a fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 45, 51, 52, 55 až 93) s významným podílem průmyslové činnosti a s počtem zaměstnanců 20 a více.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí informací statistickou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům 2-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výpočet indexu průmyslové produkce, mezinárodní srovnání, analytické práce a k veřejné publikaci ve statistických informacích, ročence a pro mezinárodní statistiky i k získání informací o struktuře zpravodajské jednotky podle místních činnostních jednotek.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce vybraných výrobků v Kč dle "Seznamu výrobků" zasílaného zpravodajským jednotkám, hodnota průmyslové produkce, vlastní produkce, obchodní produkce, tržby a spotřeba materiálu, energie a služeb, manuálně pracující zaměstnanci ve fyzických osobách, mzdy, využití pracovní doby, údaje o struktuře zpravodajské jednotky podle místních činnostních jednotek (mzdy, počty zaměstnanců, produkce a pořízení hmotných investic v místní činnostní jednotce).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, s počtem zaměstnanců 20 a více a vybrané ekonomické subjekty (právnické i fyzické osoby) s převažující neprůmyslovou činností (OKEČ 01, 02, 05, 45, 51, 52, 55 až 93) s významným podílem průmyslové činnosti a s počtem zaměstnanců 20 a více.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení základních konjunkturálních informací o stavební výrobě pro státní a mezinárodní orgány [Nařízení Rady EU č. 1165/98 (konjunkturální šetření)].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku (rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství) a v zahraničí, stavební práce provedené vlastními pracovníky (ZSV), počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně pracujících na stavebních pracích a jejich mzdy, odpracované hodiny zaměstnanců a manuálně pracujících.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o stavebních povoleních a o zrušení bytů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 2-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o počtu a orientační hodnotě staveb, na které bylo vydáno stavební povolení, jako podkladu pro posouzení očekávané investiční aktivity pro státní a mezinárodní orgány [Nařízení Rady EU č. 1165/98 (konjunkturální šetření)].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet a orientační hodnota staveb, na které bylo vydáno stavební povolení, v třídění na novou výstavbu, budovy bytové a nebytové, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) a stavby pro bydlení, pro ochranu životního prostředí a ostatní.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Státní orgány, kraje a obce, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 117, 120 a 121).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (kumulativní) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz stavebních zakázek
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 6-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjištění informací o podnikatelské sféře odvětví stavebnictví pro posouzení vývoje ekonomiky a pro zajištění požadavků EU [Nařízení Rady EU č. 1165/98 (konjunkturální šetření)].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zakázky stavebních prací v členění na bytové a nebytové budovy, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu a v členění na veřejné a soukromé zakázky.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (jen přípravné práce pro stavby a pozemní a inženýrské stavitelství - OKEČ 45.1 a 45.2) a počtem zaměstnanců 20 a více.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o bytové výstavbě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 8-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o počtech zahájených, dokončených a rozestavěných (ke konci sledovaného období) bytů a v ročním zpracování o kapacitách, získaných dokončením vybraných ubytovacích zařízení. Informace budou využívány státními a mezinárodními orgány (OECD).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Bytová výstavba podle forem výstavby a stádia rozestavěnosti bytů a obytných ploch bytů ve vybraných ubytovacích zařízeních.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Státní orgány, kraje a obce, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 117, 120 a 121).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (kumulativní) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o odstranění stavby (budovy) pro bydlení nebo zrušení celého bytu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 4-99
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o úbytku bytového fondu pro státní orgány a pro potřeby výpočtu kapitálové zásoby bytů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet odstraněných staveb (budov) pro bydlení nebo zrušených bytů a úbytek obytné a užitkové plochy zrušených bytů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Státní orgány, kraje a obce, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 117, 120 a 121).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po nabytí právní moci daného rozhodnutí
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
23.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o dokončení stavby (budovy), v níž je alespoň jeden byt
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 7-99
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o nově postavených bytech v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a ve stavebních úpravách (vestavbách) již dříve dokončených bytových staveb, v domech s pečovatelskou službou a domovech-penziónech, o nových bytech, získaných změnami dokončených nebytových staveb (budov), a stavebními úpravami stávajících nebytových prostor pro státní orgány a mezinárodní srovnání (Annual Bulletin of Housing and building).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o stavbách, domech, bytových a nebytových prostorách, o hodnotách (nákladech) a o vybraných technických parametrech těchto objektů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Státní orgány, kraje a obce, které jsou stavebními úřady ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (§ 117, 120 a 121).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
24.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 5-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání doplňujících údajů o stavební výrobě, využívaných zejména k hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodním srovnáním.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku - jejich struktura jednak podle druhů prací a podle směrů výstavby, jednak podle Standardní klasifikace produkce; spotřeba vybraných výrobků pro stavební práce, počet dokončených bytů, počet vybraných stavebních strojů ke konci roku.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
25.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční dotazník
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: S P 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zabezpečení základních informací o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a o vývoji jejich tržeb v jednotlivých měsících. Slouží k uveřejňování měsíčních indexů služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Tržby (příjmy) za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží, ukazatele o práci.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, bez ohledu na počet zaměstnanců s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, pronájem strojů a přístrojů, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování, u ekonomických subjektů s 50 a více zaměstnanci vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
26.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz v silniční a městské hromadné dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop 2-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních přepravních a provozních ukazatelů silniční a městské hromadné dopravy pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Objem přepraveného nákladu, přepravní výkon, počet přepravených osob, ujeté km a spotřeba pohonných hmot, počet přepravených osob v MHD.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, s počtem 20 a více zaměstnanců, s převažující činností v silniční a městské hromadné dopravě (OKEČ 60.2).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
27.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční dotazník o hostech v ubytovacích zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CR 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o počtu hostů a přenocování v hromadných i individuálních ubytovacích zařízeních cestovního ruchu pro měsíční hodnocení vývoje cestovního ruchu a splnění požadavků mezinárodních organizací (Nařízení Rady ES č. 95/57).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorie hromadného, resp. individuálního ubytovacího zařízení, počet hostů a přenocování podle země stálého bydliště hosta u všech kategorií hromadných a individuálních ubytovacích zařízení. Počet pokojů, celkový počet dnů, během kterých byly v daném měsíci pokoje obsazeny, celkový počet stálých lůžek a stálých lůžek, které byly hostům v daném měsíci skutečně k dispozici, počet zaměstnanců a provozních dnů v daném měsíci u kategorií hotelů ***** až *, hotelů garni a pensiónů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení nebo zařízení individuálního ubytování sloužící cestovnímu ruchu.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u kategorie hotelů ***** a ****, lázeňských zařízení a zařízení sloužících agroturistice
30 % výběr u ostatních kategorií hromadných ubytovacích zařízení
10 % výběr u zařízení individuálního ubytování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
28.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Dotazník o kapacitě ubytovacích zařízení ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CR 9-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o kapacitě ubytovacích zařízení cestovního ruchu pro hodnocení vývoje cestovního ruchu a splnění požadavků mezinárodních organizací (Nařízení Rady ES č. 95/57).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kategorie ubytovacího zařízení, zařazení ubytovacího zařízení do zóny cestovního ruchu, provoz ubytovacího zařízení podle měsíců, kapacita ubytovacího zařízení měřená počtem lůžek, pokojů a míst na volné ploše, počet pracovníků a zaměstnanců, charakteristika poskytovaných služeb.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty provozující ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u hromadných ubytovacích zařízení 10% výběr u individuálního ubytování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. 8. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
29.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník o činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CR 8-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o účastnících aktivního, pasivního a domácího cestovního ruchu, kteří využili služeb cestovních kanceláří a cestovních agentur, pro potřeby státních a mezinárodních orgánů a pro informovanost podnikatelů a ostatních externích uživatelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur, služby poskytované cestovními kancelářemi a cestovními agenturami, příjezdy zahraničních návštěvníků do České republiky, výjezdy občanů České republiky do zahraničí, účastníci domácího cestovního ruchu, tržby z cestovního ruchu.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku, které jako jednu ze svých ekonomických činností uvádějí činnost cestovní kanceláře (OKEČ 63.3).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
30.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zdp 3-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení národních účtů, pro analytickou činnost a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva a pasiva) včetně údajů o zaměstnancích, mzdách, investicích, výdajích na zdravotní péči a příjmech z pojistného.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotní pojišťovny (OKEČ 75.3) bez ohledu na počet zaměstnanců.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
31.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz pojišťoven a penzijních fondů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Poj 3-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), údaje o zaměstnancích, mzdách, investicích, technických rezervách v pojišťovnictví, údaje o pojistném a držbě cenných papírů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66), tj. pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny, a penzijní fondy, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
32.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz bankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Pen 3a-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát), základní údaje o zaměstnancích, mzdách, investicích.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.1, tj. banky vč. ČNB, spořitelny atd.), kterým byla udělena licence ČNB působit jako banka.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
33.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Pen 3b-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ukazatele podrobněji specifikující nebo doplňující údaje z účetnictví (finanční ukazatele, aktiva, pasiva), údaje o zaměstnancích, mzdách, investicích a držbě cenných papírů. (Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření svých podílových fondů.)
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností peněžnictví - nebankovní instituce (OKEČ 65.2 a 67, tj. investiční společnosti a jejich podílové fondy, investiční fondy, finanční leasingové společnosti, spořitelní a úvěrní družstva atd.). Tyto subjekty účtují podle účtové osnovy pro podnikatele.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1., 2. a 3. čtvrtletí do 27. kalendářního dne po sledovaném období, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
34.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz zdravotních pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zdp 5-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a odhady vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů, analytickou činnost a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv v návaznosti na účetní výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotní pojišťovny (OKEČ 75.3) bez ohledu na počet zaměstnanců.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2002, v případě povinného auditu do 31. 7. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
35.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Poj 5a-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatého pojistného a vyplacených pojistných náhrad.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.01 a 66.03), tj. pojišťovny, které účtují podle účtové osnovy pro pojišťovny.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2002, v případě povinného auditu do 31. 7. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
36.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz penzijních fondů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Poj 5b-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv, specifikace přijatých příspěvků od účastníků penzijního připojištění a vyplacených dávek z penzijního připojištění.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.02), které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele, tj. penzijní fondy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2002, v případě povinného auditu nejpozději do 31. 7. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
37.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz bankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Pen 5a-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, analytickou činnost a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o majetku a jeho struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.1), kterým byla udělena licence ČNB působit jako banka. Zpravodajskou jednotkou je i ČNB.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2002, v případě povinného auditu do 31. 7. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
38.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Pen 5b-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor peněžních institucí, analytickou činnost, informování veřejnosti a poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv a pasiv. (Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření svých podílových fondů.)
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (bez ohledu na počet zaměstnanců), zapsané do obchodního rejstříku, s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.2 a 67).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2002, v případě povinného auditu do 31. 7. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
39.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz neziskových organizací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: SONO 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů pro sestavení národních účtů, analytickou činnost a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o majetku, investicích a jejich struktuře, vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, komoditní struktura příjmů, resp. výnosů).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Neziskové organizace účtující podle účtové osnovy pro politické strany a hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, organizace, které vedou jednoduché účetnictví, dále organizace, které účtují podle účtové osnovy pro podnikatele apod.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2002, v případě povinného auditu do 2. 7. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
40.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz obecně prospěšných společností
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: OPS 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů pro sestavení národních účtů, analytickou činnost a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o majetku, investicích a jejich struktuře, vybrané ukazatele z účetního výkaznictví (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, komoditní struktura příjmů, resp. výnosů).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty účtující podle účtové osnovy pro obecně prospěšné společnosti.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 4. 2002, v případě povinného auditu do 2. 7. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
41.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o rozhlasovém vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult 7-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Podklady pro statistické informace, ročenku, mezinárodní organizace (UNESCO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony rozhlasu podle typu programu, zahraniční rozhlasové vysílání podle jednotlivých jazyků, národnostní rozhlasové vysílání.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
42.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o televizním vysílání
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult 8-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Podklady pro statistické informace, ročenku a mezinárodní organizace (UNESCO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony televize podle typu programu a původu pořadu v hodinách.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Česká televize, držitelé licencí pro televizní vysílání.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
43.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o práci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Práce 2-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce, jakož i podkladů pro úpravy v sociální oblasti, pro opatření vyplývající např. ze zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, apod. Údaje poslouží především pro potřeby orgánů státní správy a mezinárodních institucí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců, jejich mzdy a doplňující ukazatele.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Zpravodajskou povinnost k výkazu mají subjekty patřící do sektoru vládních institucí, příspěvkové organizace, neziskové instituce, obecně prospěšné společnosti, veřejně prospěšné instituce apod., bez ohledu na to, do kterého sektoru patří a zda odměňují zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, nebo podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění. Jedná se např. o organizační složky státu (dříve rozpočtové organizace), příspěvkové organizace, obecní úřady, nadace, nadační fondy, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí, odborové organizace aj.), polit. strany a polit. hnutí, stavovské organizace, komory, zájmová sdružení právnických osob, bytová družstva (vlastníků bytů nebo nájemníků), vysoké školy, soukromé a církevní školy, církevní zdravotnická zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů s menším počtem zaměstnanců s převažující činností podle OKEČ 70, 75, 80, 91, 92
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
44.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o práci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Práce 3-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů pro hodnocení regionálního vývoje počtu zaměstnanců a mezd. Údaje jsou zjišťovány pro potřeby státních, regionálních a mezinárodních orgánů a institucí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Základní ukazatele charakterizující počet zaměstnanců a mzdové prostředky podle okresů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, na které se vztahuje předkládací povinnost k čtvrtletním výkazům:
- P 3-04 (b), (bd), (c), (d); Pen 3a-04; Pen 3b-04; Poj 3-04; Zdp 3-04
- Práce 2-04 a které současně mají dislokovaná pracoviště mimo okres svého sídla.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, výběrové zjišťování u subjektů s menším počtem zaměstnanců s převažující činností podle OKEČ 70, 75, 80, 91, 92
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
45.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o úplných nákladech práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ÚNP 4-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o úplných nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích národního hospodářství, včetně sociálních nákladů práce, a to pro analýzy trhu práce a podkladů pro úpravy v sociální oblasti a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců, počty učňů, struktura mezd, odpracované hodiny, placené hodiny a údaje o sociálních nákladech práce a doplňující údaje z oblasti statistiky práce.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (právnické osoby) všech odvětví (s výjimkou kódů OKEČ 95 a 99) bez ohledu na počet zaměstnanců.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování u subjektů s 500 a více zaměstnanci, u subjektů do 500 zaměstnanců výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
46.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o investicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Iv 1-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o vývoji nehmotných a hmotných investic pro zprávy o vývoji národního hospodářství, mezinárodní srovnání s využitím pro analýzy a koncepční materiály ve stavebnictví, průmyslových odvětvích (zejména za oblast stavebních investic a investic do strojů a zařízení ve vládním sektoru). Hlavními uživateli informací budou orgány státní správy a podnikatelská sféra.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Tvorba nehmotného a hmotného investičního majetku v peněžním vyjádření.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Příspěvkové organizace a veřejné a soukromé vysoké školy, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
47.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o investicích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Iv 3-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání definitivních informací o pořízení hmotných a nehmotných investic, v třídění do různých struktur v průběhu roku nesledovaných (životní prostředí, odvětví, území okresů), zdrojích financování investic, o způsobech pořízení hmotného investičního majetku uvedeného do užívání, o způsobech jeho vyřazování a o věkové struktuře vyřazeného hmotného investičního majetku. Údaje budou využity při posuzování vývoje investic, jejich územním rozmístění a odvětvovém zaměření.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Tvorba hmotného a nehmotného investičního majetku v peněžním vyjádření.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty patřící do sektoru nefinančních podniků s počtem zaměstnanců 20 a více (příspěvkové organizace bez ohledu na počet zaměstnanců), do sektoru finančních institucí bez ohledu na počet zaměstnanců a dále ústřední vládní instituce, místní vládní instituce a neziskové instituce, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic. Jedná se např. o organizační složky státu (dříve rozpočtové organizace), příspěvkové organizace, mimorozpočtové fondy, obecní a okresní úřady, sdružení obcí, veřejné a soukromé vysoké školy, politické strany a politická hnutí, odborové svazy, církevní a náboženské společnosti, církevní školy a církevní zdravotnická či charitativní zařízení, humanitární společnosti, sdružení spotřebitelů, stavovské organizace, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí), některé obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
48.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Finanční leasing
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Leasing 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o rozložení hmotného investičního majetku pronajatého formou finančního leasingu v rámci ekonomických činností, ve kterých je skutečně produkčně využíván. Údaje poslouží pro potřeby národních účtů a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotný investiční majetek leasingové společnosti pořízený a pronajatý v průběhu sledovaného roku, v třídění podle typu a charakteru ekonomické činnosti klienta.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Leasingové společnosti, které mají přímo přidělen kód OKEČ 65.21, a dále společnosti, které operace spojené s finančním leasingem nevykonávají jako svoji hlavní činnost.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
49.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro zpracovatele ropy a výrobce ropných produktů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP V 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění komplexních informací o ropě a ropných produktech (v rozsahu podle charakteristiky zjišťovaných ukazatelů) pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky - IEA, OECD, Eurostat.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Těžba ropy, dovoz a vývoz ropy, zásoby a spotřeba ropy, výroba ropných produktů, zásoby a spotřeba ropných produktů, jejich dodávky (prodej) do hlavních odvětví národního hospodářství, dovoz a vývoz ropných produktů zpracovatelem.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností těžba ropy, rafinérské a petrochemické zpracování ropy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
50.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o ropě a ropných produktech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP S 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o dovozu a vývozu ropy a ropných produktů, jejich zásobách, vnitrostátním prodeji a spotřebě u velkospotřebitelů pro potřeby energetické bilance státu a pokrytí potřeb mezinárodní statistiky - IEA, OECD, Eurostat.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dovoz a vývoz ropy a ropných produktů, zásoby, spotřeba ropy a ropných produktů, dodávky (prodej) ropných produktů do hlavních odvětví národního hospodářství.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými palivy a ropnými produkty, významné skladovatelské subjekty a spotřebitelé ropných produktů.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
51.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 5-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o zásobách a spotřebě paliv a energií pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba paliv a energie podle okresů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty všech odvětví s počtem zaměstnanců 20 a více.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
52.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 7-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o zdrojích a rozdělení paliv pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv podle odvětví.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu a ropy, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv, výroby kovů, s velkoobchodní činností vč. zahraničního obchodu (kódy OKEČ 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 23.1, 23.2, 24.1, 27.1, 27.3, 40.2, 51.1, 51.5, 60.3) s počtem zaměstnanců 20 a více, subjekty s maloobchodní činností 6 a více osob.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
53.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 8-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, energoplyn, generátorový plyn, kapalná paliva) pro sestavení energetické bilance státu, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s činností výroba briket, zpracování ropy, plynných a tuhých paliv (výroba kovů), výroba a rozvod plynu a další (výrobci generátorového plynu), s počtem zaměstnanců 20 a více.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
54.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 9-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o konečné spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků pro sestavení energetické bilance státu, údajů o energetické náročnosti některých výrob, posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba paliv a tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, rud, výroba potravin, textilní a oděvní průmysl, výroba usní, dřevařský a papírenský průmysl, výroba chemických a pryžových výrobků, výroba ostatních nekovových výrobků, výroba kovů, výroba a rozvod plynu vč. tranzitní dopravy plynu - kódy OKEČ 10.1, 10.2, 11.1, 13 až 27, 40.2, 60.3, s počtem zaměstnanců 20 a více.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
55.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 10-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o výrobě a rozvodu elektřiny a tepla a údajů za některé technickoekonomické ukazatele s touto výrobou spojené v závodní i veřejné energetice pro posouzení energetické situace, sestavení energetické bilance státu a potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba elektřiny a tepla, výkonové ukazatele elektráren, počty a výkony kotlů v elektrárnách, teplárnách a výtopnách, spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla, dovoz, vývoz elektřiny, ztráty a vlastní spotřeba při výrobě elektřiny a tepla. Výroba elektřiny a tepla, instalované výkony a spotřeba paliv podle druhů na výrobu elektřiny a tepla v členění za lokální výrobní jednotky (v okresech).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie, a to subjekty veřejné energetiky (kód OKEČ 40.1 a 40.3) s počtem zaměstnanců 6 a více a subjekty ostatních činností s vlastní elektrárnou, teplárnou nebo výtopnou (ostatní kódy OKEČ - např. průmyslový podnik s vlastní teplárnou apod.) s počtem zaměstnanců 20 a více.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
56.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EP 11-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o zásobách a prodeji tuhých paliv v obchodě pro potřeby sestavení energetické bilance státu, zejména pro odhad spotřeby tuhých paliv u podniků s počtem zaměstnanců pod 20 osob a v domácnostech, pro posouzení energetické situace a potřeby mezinárodní statistiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zásoby a prodej tuhých paliv u obchodních ekonomických subjektů, rozdělení prodeje podle odvětví.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s činností (hlavní i vedlejší) prodej paliv a jiný specializovaný prodej (OKEČ 51.12, 51.13, 51.51, 51.70, 52.48, 52.63 aj.) s počtem zaměstnanců 6 a více.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
57.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Nem Úr 1-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování vývoje nemocnosti a úrazovosti se zvláštním zřetelem na úrazovost pracovní, zejména pro zajištění potřebného objemu prostředků na dávky nemocenského pojištění, informační zdroj pro potřeby MPSV, MZ, ČÚBP a další rezorty, pro poskytování dat mezinárodním orgánům a institucím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ukazatele charakterizující pracovní neschopnost pro nemoc a úrazy členěné podle druhu, pracovní úrazovost žen a mladistvých, vyplacené náhrady a přirážky, preventivní péče a riziková práce, průměrný počet nemocensky pojištěných osob. Údaje se zjišťují kumulativně od počátku roku.
Ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu (dle okresů). Zpravodajská jednotka proto předloží samostatný výkaz Nem Úr 1-02 za každý okres, v němž má alespoň jednu vnitroorganizační jednotku, v niž probíhá zúčtování dávek nemocenského pojištění. Je-li v jednom okrese více zúčtovacích míst, lze předložit sumář za okres.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všechny ekonomické subjekty (bez ohledu na druh vlastnictví), které administrativně provádějí agendu nemocenského pojištění. OSSZ předkládají sumáře za ekonomické subjekty, které si samy nelikvidují nemocenské pojištění.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. 7. 2001 s údaji za 1. pololetí 2001 a 15. 1. 2002 s údaji za celý rok 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
58.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o odpadech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Odp 5-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o produkci odpadů, způsobu úpravy, využití a zneškodnění převzatých odpadů a odpadů odebraných ze skladu, o nákladech s tím spojených a o spotřebě odpadů jako druhotných surovin. Údaje budou využity pro informování veřejnosti, ročenku MŽP, potřeby MPO, OECD a Eurostatu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Objem produkovaných, převzatých odpadů a odpadů odebraných ze skladu v členění dle Katalogu odpadů, vydaného MŽP vyhláškou č. 337/1997 Sb., způsob jejich využití nebo zneškodnění, náklady vynaložené na jejich využití nebo zneškodnění a spotřeba odpadů jako druhotných surovin.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností zemědělskou, průmyslovou a dalších vybraných odvětví, zejména z oblasti služeb, a vybrané obecní úřady.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
59.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výzkumu a vývoji a licencích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: VTR 5-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o struktuře, činnosti a financování výzkumu a vývoje, a to pro analýzu a tvorbu podkladů pro státní orgány, dále pro získání údajů o licencích. Údaje budou využívány i pro informování veřejnosti a potřeby státních a mezinárodních orgánů (Eurostat, OECD, UNESCO).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Struktura zaměstnanců výzkumu a vývoje, jeho finanční zabezpečení, vnitřní výdaje na výzkum a vývoj včetně určení zdrojů financování a jejich rozlišení podle socio-ekonomických směrů, nákup a prodej licencí. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu (dle okresů). Zpravodajská jednotka proto předloží samostatný výkaz VTR 5-01 za každou lokální činnostní jednotku na místní úrovni zabývající se výzkumem a vývojem.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty všech odvětví provádějící výzkum a vývoj bez ohledu na to, zda jde o jejich hlavní či vedlejší činnost a na počet osob, které se touto činností zabývají.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
60.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: VH 8a-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních údajů o vodních tocích a dodávkách povrchové vody ve struktuře odběratelů pro hodnocení vývoje odvětví a pro poskytování údajů EU (rozhodnutí Komise EU č. 337/95) i ostatním mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Základní údaje o vodních tocích a dodávkách povrchové vody podle odběratelů v technických jednotkách a Kč.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Státní podniky Povodí, Lesy hl. města Prahy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
61.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: VH 8b-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody, odvádění a čištění odpadních vod pro hodnocení vývoje oboru vodovodů a kanalizací a pro poskytování údajů EU (Směrnice Rady č. 271/91) a ostatním mezinárodním organizacím.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů a údaje o odvádění a čištění odpadních vod.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty provozující vodovody a kanalizace.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
62.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o uzavření manželství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Matriční úřady.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
63.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o narození
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 2-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce. Výkaz je zároveň podkladem pro zápis do matriky podle zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách, v platném znění.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 1. pracovní den po narození dítěte obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik, do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období obecní úřad ČSÚ
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
64.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o úmrtí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 3-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Osobní údaje o zemřelém, příčině smrti, podrobné údaje u dětí zemřelých do 1 roku.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Matriční úřady.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
65.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o rozvodu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 4-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách, pro Ministerstvo spravedlnosti a mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Okresní soudy (obvodní, městské).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. a posledního kalendářního dne v měsíci
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
66.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení o stěhování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obyv 5-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání komplexních informací pro potřeby decizní sféry a regionálního plánování, k využití ve společenských vědách a pro mezinárodní instituce.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Osobní údaje stěhujících se občanů, důvod stěhování, předchozí a nové trvalé bydliště.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ohlašovny pobytu, orgány cizinecké policie a orgány správní služby policie.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: formulář hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 1. pracovní den po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
67.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Prům 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexů cen vybraných průmyslových výrobků a sledování vývoje cenové hladiny v průmyslu. Údaje budou využity pro informování veřejnosti, státní a mezinárodní orgány, EU (Nařízení Rady EU č. 1165/98) a další externí uživatele.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných průmyslových výrobků (reprezentantů); sazby spotřební daně, tržby v tuzemsku za příslušné reprezentanty a 6místné skupiny SKP za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
68.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Prům 1a-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení původních reprezentantů novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků. Údaje budou využity v analytické činnosti a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Označení reprezentanta, cena a skutečné náklady na měřicí jednotku, hodnocení hlavních parametrů a užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného reprezentanta.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1a-12 a Ceny Prům 1b-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz je využíván zejména v oblasti strojírenství.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (v případě záměny cenového reprezentanta)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
69.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Tabulkový komentář k výkazu Ceny Prům 1-12
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Prům 1b-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zabezpečení údajů ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností výrobků v případě nahrazení původních reprezentantů novými s odchylnými parametry. Zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen výrobků. Údaje budou využívány pro analytickou činnost a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Označení reprezentanta, cena a skutečné náklady na měřicí jednotku, specifikace materiálu, podrobný popis a významné jakostní a užitné znaky původního a navrhovaného reprezentanta.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se průmyslovou činností v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Mezi výkazem Ceny Prům 1b-12 a Ceny Prům 1a-12 volí organizace dle charakteru reprezentanta. Tento výkaz se využívá zejména v oblasti nestrojírenských výrobků.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (při záměně cenového reprezentanta) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 15. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
70.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Teplo 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny tepla, která bude použita v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dvousložková cena tepla (cena za výkon Kč/MW/rok, cena za tepelnou energii Kč/GJ), jednosložková cena tepla (Kč/GJ).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
71.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny ZO 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen dovozu a vývozu na základě sledování cenového vývoje komodit majících význam v zahraničním obchodě v ČR. Index se vypočítává pro potřeby ČSÚ a dále pro státní i mezinárodní orgány.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných výrobků, surovin a materiálů (cenových reprezentantů) za sledované období; u reprezentantů určených na export ceny výrobců pro tuzemský trh; objem dovozu či vývozu v tis. Kč za předchozí rok, a to u sledovaných reprezentantů a u 4místných skupin celního sazebníku.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, zapsané v obchodním rejstříku, zabývající se zahraničněobchodní činností.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
72.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Zem 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů). Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro informování veřejnosti a potřeby mezinárodních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), tržby za vybrané reprezentanty.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou činností.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 24. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
73.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách dodávek osiv a sadby pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 1-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních orgánů a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
74.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 2-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a agrochemikálií pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních orgánů a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a agrochemikálie.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
75.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 3-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních orgánů a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy (bez veterinární péče a plemenářských služeb).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
76.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 4-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních orgánů a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané výkony veterinární péče a plemenářské služby.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
77.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o cenách strojů a zařízení pro zemědělství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny D Zem 5-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek strojů a zařízení pro zemědělskou prvovýrobu. Údaje budou využívány v analytické činnosti, pro potřeby mezinárodních orgánů a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za sledované období, tržby za prodej vybraných výrobků v minulém období.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům vybrané stroje a zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce vykazovaného čtvrtletí
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
78.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách v lesním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Les 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen v lesním hospodářství (surové dříví) a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů), které poslouží k analytickým účelům a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby za vybrané reprezentanty.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, které provádějí těžbu a realizují dodávky surového dříví.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
79.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách ve vodním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Vod 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vodním hospodářství a pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků (cenových reprezentantů), které poslouží k analytickým účelům a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Realizační ceny vybraných výrobků (cenových reprezentantů), roční tržby za vybrané reprezentanty.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, které se zabývají jako hlavní činností dodávkami pitné vody a odvodem odkanalizovaných vod.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
80.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách za služby spojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Spoj 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen spojových tarifů. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb, který je publikován v materiálech ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za výkony spojů, výnosy za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané organizace spojů: Česká pošta, a. s., SPT Telecom, a. s., České radiokomunikace, a. s., EuroTel Praha spol. s r. o. a Radiomobil, a. s.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
81.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop Ž 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní železniční nákladní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny dovozného za vybrané reprezentanty, objem dovozného za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
České dráhy a další ekonomické subjekty provozující vnitrostátní nákladní železniční přepravu.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
82.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop S 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen v silniční vnitrostátní nákladní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sazby dovozného za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve vnitrostátní nákladní veřejné dopravě.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
83.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop L 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní letecké nákladní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sazba za přepravu vybraných reprezentantů vzduchem, výkony za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
České aerolinie a. s., letiště Ruzyně a další vybrané ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v nákladní dopravě vzduchem.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
84.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní říční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop Ř 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní říční nákladní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sazby přepravy za vybrané reprezentanty, tržby za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vltavská obchodní společnost, s r. o., LVD spol. s r. o., J. Winkler-KONAKL - lodní doprava a další vybrané ekonomické subjekty zabývající se říční dopravou.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
85.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách ve vnitrostátní potrubní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Dop P 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen ve vnitrostátní potrubní dopravě pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sazby přepravného za vybrané reprezentanty, přepravné za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti potrubní dopravy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
86.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti nemovitostí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Psn 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti nemovitostí a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti nemovitostí, tržby za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb v oblasti nemovitostí.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
87.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách služeb za pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Pss 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb za pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy a pro sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby za pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy, tržby za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností služeb za pronájem strojů a přístrojů bez obsluhy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
88.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Psz 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen podnikatelských služeb v oblasti zpracování dat a souvisejících činností a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využívány pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za podnikatelské služby v oblasti zpracování dat a souvisejících činností, tržby za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností ve službách v oblasti zpracování dat.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
89.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách jiných obchodních podnikatelských služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Pso 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen jiných obchodních podnikatelských služeb a sledování vývoje cen a cenové úrovně těchto služeb. Údaje budou využity pro analytické účely a informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za jiné obchodní podnikatelské služby, tržby za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v jiných obchodních podnikatelských službách.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
90.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách v pojišťovnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Poj 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen služeb v pojišťovnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sazby pojistného za vybrané reprezentanty - pojistné události, pojistné za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti pojišťovnictví.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
91.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Ban 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Pohyb průměrných měsíčních úrokových sazeb za vybrané reprezentanty, výnosy (náklady) za minulý rok (ročně). Údaje ze zpracování všech komerčních bank za operace s klienty.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
ČNB.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
92.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách ostatních bankovních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Ban 2-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za přijaté provize a odměny od klientů, výnosy za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti bankovnictví.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
93.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách služeb finančního leasingu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Leas 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen v peněžnictví. Index je součástí úhrnného indexu tržních služeb a je publikován v materiálech ČSÚ.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Pohyb průměrných měsíčních leasingových koeficientů za vybrané reprezentanty, úhrn leasingových navýšení za minulý rok (ročně).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností v oblasti finančního leasingu.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
94.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Stav 1-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen stavebních prací a cen stavebních objektů ke stanovení inflačních koeficientů ve stavebnictví a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Realizační (smluvní) cena vybraného reprezentanta ve sledovaném období.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty se stavební výrobou.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
95.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní železniční nákladní dopravy pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Za vybrané přepravní vzdálenosti (trasy) a vozy vytížením ceny tarifní, smluvní a průměr z tarifních a smluvních cen při vývozu a dovozu (po území ČR), ceny tarifní při tranzitu a mimo hranice ČR; tržby.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
České dráhy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
96.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 1a-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní železniční osobní dopravy pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny mezinárodní železniční osobní dopravy za vybrané relace (cílové stanice) do a z pohraničních přechodových stanic.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
České dráhy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
97.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 2-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen mezinárodní letecké dopravy pro potřeby ČSÚ, státních orgánů a externích uživatelů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané trasy a druhy tarifů, výnosy.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
České aerolinie a. s.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
98.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách bankovních služeb ve styku se zahraničím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny Služ ZO 5-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet indexu cen bankovních služeb ve styku se zahraničím pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny bankovních služeb ve styku se zahraničím za vybrané finanční služby a inkasa.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Československá obchodní banka, a. s., Živnostenská banka, a. s., Komerční banka, a. s., Investiční a Poštovní banka, a. s., Česká spořitelna, a. s., AGB GE Capital Bank, a. s.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
99.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách ropy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny ropy, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dodané množství ropy z dovozu (z tuzemské těžby), cena CIF bez daně a s daní.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se dovozem, těžbou a zpracováním ropy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
100.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot u čerpacích stanic
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 2-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny vybraných pohonných hmot, které budou použity pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu spotřebitelských cen a pro porovnání cen získaných jiným šetřením.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Prodané množství pohonných hmot, cena včetně i bez všech poplatků, daní a cel.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem pohonných hmot.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční (týdenní) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne sledovaného období (do pátku 12 hod. kalendářního týdne)
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
101.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o cenách průmyslových topných olejů a spotřebitelských cenách plynového topného oleje pro komunální účely
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 3-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet agregátních cen vybraných průmyslových a plynových topných olejů, které budou použity pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců a pro porovnání cen získaných jiným šetřením.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Prodané množství průmyslových a plynových topných olejů, cena včetně i bez všech poplatků, daní a cel.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem průmyslových topných olejů a plynového topného oleje pro komunální účely.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
102.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Spotřebitelské ceny plynu pro domácnosti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 5-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny plynu, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování cenových indexů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Spotřeba plynu, cena za jednotku včetně i bez všech daní, cena včetně i bez DPH, cena včetně i bez DPH za stálý měsíční plat, prodané množství za minulý rok, celkové tržby a počet odběratelů za minulý rok.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se rozvodem plynu pro domácnosti.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
103.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Ceny plynu pro průmyslové využití
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 6-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny plynu, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Spotřeba plynu, cena za jednotku včetně i bez všech daní, včetně i bez DPH, cena včetně i bez DPH za stálý měsíční plat, prodané množství, celkové tržby a počet odběratelů za minulý rok.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Plynárenské rozvodné společnosti.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
104.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (velmi vysoké napětí, spotřebitelé s technickým maximem do 10 MW)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 7-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny elektrické energie, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Spotřeba v kW.h ve špičkovém, vysokém a nízkém tarifu, ceníkové sazby.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Energetické rozvodné společnosti.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
105.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (vysoké napětí)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 8-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny elektrické energie, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Spotřeba v kW.h ve špičkovém, vysokém a nízkém tarifu, ceníkové sazby.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Energetické rozvodné společnosti.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
106.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Ceny elektřiny pro průmyslové spotřebitele (nízké napětí, podnikatelský maloodběr)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 9-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny elektrické energie, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování indexu cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Spotřeba v kW.h ve vysokém a nízkém tarifu, ceníkové sazby.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Energetické rozvodné společnosti.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
107.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Spotřebitelské ceny elektřiny pro domácnosti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 10-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů pro výpočet agregátní ceny elektrické energie, která bude použita pro potřeby Eurostatu, IEA a eventuálně v návazném zpracování cenových indexů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Spotřeba v kW.h ve vysokém a nízkém tarifu, ceníkové sazby.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Energetické rozvodné společnosti.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní (pololetní) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
108.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny pro velkoodběr
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ceny E 11-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání rozdělení všech odběratelů podle kritérií definovaných Eurostatem, které bude použito pro potřeby Eurostatu a eventuálně ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Průměrné roční naměřené maximum v kW v určených intervalech a s roční zátěží (využitím maxima) v určených intervalech zjištění spotřeby v GW.h, počet odběratelů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Energetické rozvodné společnosti.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
109.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Konjunkturální průzkum v průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EV Prům 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd., jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky a respondenty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ukazatele produkce, exportu, zaměstnanosti, cen, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, využití kapacit, bariéry růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne následujícího měsíce
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
110.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EV Stav 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd., jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky a respondenty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ukazatele produkce, cen, zaměstnanosti, hodnocení výrobní kapacity, investic, sledování úrovně a vývoje poptávky, finančních ukazatelů, bariér růstu produkce atd., většinou v kvalitativních stupnicích.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne následujícího měsíce
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
111.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Konjunkturální průzkum ve vybraných odvětvích služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: EV Sl 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zkoumání ekonomického klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniků pro aktuální informace řídícím a vládním orgánům, veřejnosti atd., jako součást analytických materiálů statistiky a ve zpětné souhrnné informaci pro podniky a respondenty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ukazatele příjmů (tržeb), zaměstnanosti, cen, dodávek zboží, konkurence, faktory limitující situaci podniků, finančních ukazatelů atd., většinou v kvalitativních stupnicích.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty z oblasti služeb.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne následujícího měsíce
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
112.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Šetření ve stavebnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav 2001
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zabezpečení základních konjunkturálních informací o stavební výrobě pro státní a mezinárodní orgány [Nařízení Rady EU č. 1165/98 (konjunkturální šetření)].
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Stavební práce provedené podle dodavatelských smluv v tuzemsku (rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství) a v zahraničí, stavební práce provedené vlastními pracovníky (ZSV), počet zaměstnanců a jejich mzdy, počet manuálně pracujících na stavebních pracích a jejich mzdy, odpracované hodiny zaměstnanců.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 1 až 19.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 7. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
113.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Vstupní dotazník pro měsíční zjišťování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: S P-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Jednorázové zjišťování u nově vybraných ekonomických subjektů pro získání údajů za sledované ukazatele v roce 2000.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Charakteristika činnosti, ukazatele o práci a tržby (příjmy) v roce 2000.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (vč. fyzických osob), zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku bez ohledu na počet zaměstnanců s převažující činností v oblasti prodeje, údržby a opravy motorových vozidel, prodeje pohonných hmot, velkoobchodu, zprostředkování obchodu, maloobchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytování, dopravy a spojů, služeb v oblasti nemovitostí, pronájmu strojů a přístrojů, zpracování dat a související činnosti, služeb převážně pro podniky a v oblasti ostatních osobních služeb.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování, ekonomické subjekty s 50 a více zaměstnanci vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
114.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník pro organizace provádějící zahraniční obchod
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: D OZOČ-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování vývojových tendencí, kontrola údajů získaných z celní statistiky pro aktuální informace vládním orgánům, veřejnosti a zpětné souhrnné informace pro podniky, respondenty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dovoz, vývoz, dovozní a vývozní ceny, skutečnost za skončené období, vývojové tendence v následujícím období.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty provádějící zahraniční obchod.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 7 týdnů po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
115.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Index světových cen průmyslových surovin a potravin ČSÚ
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: přímé zjišťování
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování cen vybraných průmyslových surovin a potravin na světových komoditních burzách pro výpočet indexu světových cen. Údaje poslouží pro potřeby ČSÚ a státních orgánů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za sledované období; ceny vybraných komodit na světových burzách z denních záznamů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
ČTK, Transgas.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
116.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: přímé zjišťování
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění cenové úrovně vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem pro výpočet indexu spotřebitelských cen (životních nákladů), kterým je měřena inflace.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny zboží a služeb placených obyvatelstvem ve sledovaném měsíci.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty provozující prodejny a provozovny služeb a další vybrané ekonomické subjekty.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
117.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Týdenní zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: přímé zjišťování
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění cenové úrovně vybraných druhů potravinářského zboží placeného obyvatelstvem pro potřeby ČSÚ a státních orgánů (MZe, MPSV).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny potravinářského zboží placené obyvatelstvem ve sledovaném týdnu.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané prodejny.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: týdenní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: úterý do 12 hodin
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
118.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Průměrné ceny a index cen nemovitostí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: přímé zjišťování
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování průměrných cen nemovitostí pro potřeby státních orgánů a Eurostatu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ceny vybraných reprezentantů za sledované období.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Finanční úřady.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: přímé zjišťování, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 10. pracovní den následujícího měsíce
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
119.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník pro podniky a podnikatele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PANEL 2001
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů pro měření kvality registru ekonomických subjektů, pro popsání vývoje (demografie) jednotek zapsaných v registru a pro zhodnocení podmínek při zakládání podniků (firem).
Šetření je koordinováno Eurostatem s cílem provést toto zjišťování a zhodnocení ve všech tranzitivních zemích střední a východní Evropy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby - identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení a rozvoj podniků (firem), základní charakteristika vlastníků firem.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do registru ekonomických subjektů v roce 2000 s vyloučením odvětví zemědělství a lesnictví a nepodnikatelských subjektů. Soubor právnických a fyzických osob, které byly předmětem šetření PANEL 1995 až PANEL 2000.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: panelové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
120.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník pro nově vzniklé podniky a podnikatele
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: RES 2001
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Ověření a získání údajů za nově vzniklé podniky a podnikatele pro registr ekonomických subjektů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje charakterizující právnické a fyzické osoby
- identifikace, charakteristika vykonávané činnosti, velikost, podmínky založení, účast zahraničního kapitálu.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané právnické a fyzické osoby zapsané do registru ekonomických subjektů.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžně v závislosti na vzniku podniků a podnikatelů
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po obdržení dotazníku
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
121.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Jednorázové šetření o drobném nehmotném a hmotném majetku nezařazeném do investičního majetku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Iv 2000
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o hodnotě drobného nehmotného majetku (v cenovém rozmezí 20 až 60 tis. Kč) a drobného hmotného majetku (v cenovém rozmezí 20 až 40 tis. Kč), který byl pořízen a převeden do spotřeby. Výsledky budou použity jako podklad pro odhad částky, kterou bude nutno v rámci národních účtů v souladu s předpisy EU odečítat z mezispotřeby a přičítat do tvorby hrubého fixního kapitálu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o drobném nehmotném a hmotném majetku účetně nezařazeném do investičního majetku.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty patřící do sektoru nefinančních podniků s počtem zaměstnanců 20 a více (příspěvkové organizace bez ohledu na počet zaměstnanců), do sektoru finančních institucí bez ohledu na počet zaměstnanců a dále ústřední vládní instituce, místní vládní instituce a neziskové instituce, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic. Jedná se např. o organizační složky státu (dříve rozpočtové organizace), příspěvkové organizace, mimorozpočtové fondy, obecní a okresní úřady, sdružení obcí, veřejné a soukromé vysoké školy, politické strany a politická hnutí, odborové svazy, církevní a náboženské společnosti, církevní školy a církevní zdravotnická či charitativní zařízení, humanitární společnosti, sdružení spotřebitelů, stavovské organizace, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí), některé obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 7. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
122.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník o síti pohostinských a ubytovacích provozoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Sit 2001
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních údajů provozoven (místních jednotek) pohostinských a ubytovacích služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Adresa provozovny, evidenční počet zaměstnanců, kategorie a kapacity zařízení.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, které mají jako hlavní nebo vedlejší činnost poskytování ubytovacích a pohostinských služeb (OKEČ 55) s výjimkou subjektů, které jsou předmětem statistického šetření RES MJ 2000.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po obdržení dotazníku
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
123.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník o inovacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TI 2001
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání dat charakterizujících rozsah inovačního potenciálu firem působících v ČR v souladu s metodologií Eurostatu podle Rozhodnutí Rady EU č. 94/78 z 24. 1. 1994. Šetření je v ČR organizováno poprvé a bude kompatibilní s obdobným šetřením CIS3, které se uskuteční za rok 2001 v členských zemích EU. Předmětem zjišťování jsou cíle, podněty, překážky, náklady a efekty související s vývojem nových nebo podstatně zlepšených výrobků, služeb či technologických procesů splňujících kriteria inovací a s jejich uvedením na trh.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Identifikace inovačního klimatu v ČR, údaje o technologických inovacích produktů a procesů, cíle a efekty inovací, náklady a zdroje financování inovačních projektů, faktory omezující inovační činnost, využití inovační spolupráce, informačních zdrojů a různých metod ochrany vynálezů. Požadovány jsou údaje za roky 1999, 2000 a 2001.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s 10 a více zaměstnanci působící ve vybraných oblastech výroby a služeb (finančních i nefinančních), které podle své převažující činnosti patří do OKEČ 10 - 14, 15 - 37, 40 - 41, 51, 60 - 64, 65 - 67, 72, 73, 74.2, 74.3 (vymezení je v souladu s šetřením EU).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná (v souladu s periodicitou šetření v členských zemích EU) Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
II. Statistická zjišťování prováděná ministerstvy a jinými ústředními správními úřady
a) ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o telekomunikačních službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TS (ČTÚ) 1-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty telefonních stanic, počty přípojek ISDN, počty veřejných telefonních automatů, počty stanic mobilních telefonních služeb, počty stanic pagingu, počty telegrafních a dálnopisných stanic, počty faksimilních stanic, počty účastníků rozhlasu po drátě, počty specializovaných telefonních služeb, počty pronajatých telefonních okruhů, počty stanic datových sítí, počty televizních kabelových rozvodů a počty účastnických zásuvek, počty stanic družicové služby, počty účastníků Internetu aj.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Poskytovatelé telekomunikačních služeb a provozovatelé telekomunikačních sítí a zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 2001 a 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český telekomunikační úřad
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o telekomunikačním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TP (ČTÚ) 1-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulačního orgánu a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Informace o telefonním provozu v pevné síti, o mobilním provozu ve veřejných sítích, o provozu telegrafním a dálnopisném, o provozu služby POSTFAX a veřejné datové služby.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Poskytovatelé telekomunikačních služeb.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 2001 a 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český telekomunikační úřad
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o kvalitě telekomunikačních služeb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TK (ČTÚ) 1-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Jakost telefonní služby, poruchovost hlavních telefonních stanic, reklamace na vyúčtování telefonních poplatků, přihlášky o zřízení a přeložení hlavní telefonní stanice, jakost v mobilní telefonní síti GSM.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Poskytovatelé telekomunikačních služeb a provozovatelé telekomunikačních zařízení nebo sítí.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 2001 a 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český telekomunikační úřad
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o hustotě hlavních telefonních stanic
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TH (ČTÚ) 1-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací a pro potřeby regulační činnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sledování hustoty hlavních telefonních stanic podle okresů České republiky.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Poskytovatelé telefonní služby.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 2001 a 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český telekomunikační úřad
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o telekomunikačních zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TZ (ČTÚ) 1-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet veřejných a pobočkových telefonních ústředen, počet dálkových a mezinárodních telefonních ústředen, počty a kapacity spojovacích a přenosových zařízení, rozsah kabelových sítí, datových a mobilních sítí, počet telefonních okruhů ve veřejné telefonní síti.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Poskytovatelé telekomunikačních služeb a provozovatelé telekomunikačních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 2001 a 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český telekomunikační úřad
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o radiokomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TR (ČTÚ) 1-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů, jejich využití pro provozovatele ze zákona a držitele licencí a počet radioreléových tras.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Poskytovatelé radiokomunikačních služeb a provozovatelé radiokomunikačních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 31. 7. 2001 a 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český telekomunikační úřad
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v telekomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: FET (ČTÚ) 1-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti telekomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Vybrané ukazatele výnosů a nákladů za telefonní a další telekomunikační služby, struktura vybraných výnosů z telefonního provozu, počet zaměstnanců a rozsah investic do telekomunikací.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Poskytovatelé telekomunikačních služeb.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 1. 10. 2001 a 31. 5. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český telekomunikační úřad
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o výnosech, nákladech, investicích a zaměstnancích v radiokomunikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: FER (ČTÚ) 1-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních informací pro potřeby makroekonomického hodnocení vývoje v oblasti radiokomunikací, pro potřeby regulační činnosti a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Vybrané ukazatele výnosů a nákladů radiokomunikačních služeb, počet zaměstnanců a rozsah investic do radiokomunikačních sítí a služeb.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Poskytovatelé radiokomunikačních služeb.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: 1. 10. 2001 a 31. 5. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Český telekomunikační úřad
b) MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o veřejné drážní osobní a nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Šetřením se zjišťují údaje o veřejné drážní osobní a nákladní dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční dopravy, pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy a spojů vůči mezinárodnímu vládnímu orgánu Evropská komise ministrů dopravy a pro naplnění ustanovení Nařízení rady Evropské komise ze 4. prosince 1980 o sběru statistických údajů o železniční nákladní dopravě jako součásti regionální statistiky (80/1177/EEC).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkaz slouží k získání údajů o celkové přepravě cestujících po železnici a o vnitrostátní a mezinárodní přepravě zboží po železnici podle jednotlivých zemí nakládky nebo vykládky.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Předkládací povinnost tohoto výkazu mají provozovatelé drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní souhrnný výkaz o veřejné drážní osobní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 6-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Šetřením se zjišťují údaje o ekonomice a přepravních výkonech veřejné drážní osobní dopravy podle jednotlivých okresů, ve kterých je veřejná drážní osobní doprava prováděna. Tyto údaje slouží jako podklad pro stanovení dotační politiky Ministerstva dopravy a spojů do veřejné drážní osobní dopravy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkaz slouží k získání údajů o nákladech, tržbách, hospodářském výsledku, zaměstnanosti, přepravních a provozních výkonech veřejné drážní osobní dopravy.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Předkládací povinnost tohoto výkazu mají provozovatelé veřejné drážní osobní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o veřejné drážní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Výkaz slouží k získání údajů o stavech lokomotivního a vozového parku, železničních tratí, vybraných provozních ukazatelů a objemech přepravy cestujících pro posouzení vývoje tohoto sektoru, dopravní obslužnosti území železniční dopravou a pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy a spojů vůči mezinárodním orgánům Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), Evropské konference ministrů dopravy (CEMT) a Evropské unie (EU).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Šetřením se zjišťují údaje o skladbě hnacích vozidel a vozového parku vč. nabízené výkonové kapacity a ložné hmotnosti, o skladbě železničních tratí, vybrané provozní ukazatele železniční dopravy a údaje o železniční přepravě cestujících, včetně přepravních proudů podle jednotlivých zemí nástupu a výstupu cestujících.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Předkládací povinnost tohoto výkazu mají provozovatelé drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na základě platné licence podle § 24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o veřejné nákladní drážní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 2-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Výkaz slouží k získání údajů o komerční nákladní železniční dopravě pro posouzení vývoje přepravního trhu železniční nákladní dopravy, pro splnění statistické povinnosti Ministerstva dopravy a spojů vůči mezinárodním vládním orgánům (Evropská hospodářská komise Organizace spojených národů a Evropská konference ministrů dopravy) a naplnění ustanovení Nařízení rady Evropské komise ze 4. prosince 1980 o sběru statistických údajů o železniční nákladní dopravě jako součásti regionální statistiky (80/1177/EEC).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Šetřením se zjišťují údaje o přepravě zboží po železnici, tj. o vnitrostátní přepravě zboží mezi jednotlivými regiony nakládky a vykládky, o mezinárodní a tranzitní přepravě zboží mezi jednotlivými zeměmi nakládky a vykládky, o přepravě zboží podle jednotlivých skupin zboží v souladu s klasifikací zboží pro dopravní statistiku NST/R.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Předkládací povinnost tohoto výkazu mají provozovatelé veřejné nákladní drážní dopravy na celostátní nebo regionální dráze na území ČR na základě platné licence podle § 24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní souhrnný výkaz o činnosti dopravců veřejné autobusové dopravy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 2-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o dopravcích provozujících vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu potřebných pro výkon státní správy (cenotvorba, dotace).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Šetřením se zjišťují údaje o struktuře a využití dopravních prostředků, nákladech a tržbách z přepravní činnosti, včetně dalších doplňujících údajů (hospodářská situace dopravců, počty zaměstnanců a průměrné mzdy).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všichni dopravci provozující vnitrostátní pravidelnou autobusovou dopravu.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po sledovaném období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o veřejné autobusové dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 3-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o výkonech veřejné pravidelné i nepravidelné autobusové dopravy pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Šetřením se zjišťují údaje o struktuře přepravy cestujících, přepravních a jízdních výkonů v pravidelné i nepravidelné veřejné autobusové dopravě vnitrostátní i mezinárodní.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všichni dopravci provozující vnitrostátní i mezinárodní pravidelnou i nepravidelnou veřejnou autobusovou dopravu.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po sledovaném období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výběrové šetření vozidel v silniční nákladní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 2-99
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o přepravních výkonech silniční nákladní dopravy podle komodit zboží v členění na silniční nákladní dopravu veřejnou a silniční nákladní dopravu prováděnou na vlastní účet. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o práci vozidla nákladní dopravy ve vnitrostátní i mezinárodní dopravě, údaje o zásilce - místo nakládky, vykládky, přepravní vzdálenost zásilky, hmotnost zásilky, druh zásilky (druh zboží podle komodit používaných EU pro dopravní statistiku včetně odpadů a prázdných obalů), způsob balení zboží, třída nebezpečného zboží, způsob provozování dopravy (na cizí účet nebo na vlastní účet).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty provádějící jako hlavní činnost OKEČ 60.24 Silniční nákladní doprava, vybrané ekonomické subjekty v sektoru průmyslu, stavebnictví, zemědělství, obchodu a služeb provádějící nákladní dopravu na vlastní účet (závodovou), případně i na cizí účet, vlastnící silniční nákladní vozidlo s užitečnou hmotností 2 tuny a vyšší.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: podle pokynů ke zpracování výkazu
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o městské hromadné dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 4-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o výkonech městské hromadné dopravy pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Šetřením se zjišťují údaje o struktuře linek, vozového parku a přepravních výkonů podle jednotlivých trakcí. Tyto ukazatele jsou doplněny ekonomickými ukazateli, rozčleněnými podle jednotlivých trakcí a údaji o spotřebě PHM a trakční energie.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všichni dopravci provozující městskou hromadnou dopravu.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po sledovaném období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o přepravě zboží prováděné vnitrozemskou vodní dopravou
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 1-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování veškerého objemu nákladní dopravy (vnitrostátní i zahraniční) po vnitrozemských vodních cestách a plnění mezivládních dohod o mezinárodní vnitrozemské vodní dopravě mezi ČR a SRN a dopravě mezi ČR a Nizozemským královstvím a Lucemburským velkovévodstvím. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a druhu zboží podle klasifikace EU používané pro dopravní statistiku.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 61.20 Vnitrozemská vodní doprava provádějící mezinárodní i vnitrostátní přepravu zboží po vnitrozemských vodních cestách.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po sledovaném období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o pohybu zboží a osobních plavidel ve veřejných přístavech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 5-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování veškerého pohybu zboží a osobních lodí ve veřejných přístavech. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o přepravě zboží podle jednotlivých přístavů nakládky nebo vykládky a komodit zboží podle klasifikace EU používané pro dopravní statistiku. Údaje o pohybu osobních lodí podle jednotlivých přístavů nástupu nebo výstupu cestujících.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Veřejné přístavy na území České republiky.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po sledovaném období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vnitrozemské vodní dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 4-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních údajů o nákladním i osobním lodním parku, osobní dopravě a evidenčním počtu zaměstnanců u ekonomických subjektů ve vnitrozemské vodní dopravě. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o lodním parku, osobní dopravě po vnitrozemských vodních cestách a o počtu zaměstnanců.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ 61.20 Vnitrozemská vodní doprava.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o letecké dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 6-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání podkladů pro výkon státní správy a pro splnění statistické služby Ministerstva dopravy a spojů mezinárodním organizacím ICAO, IATA, ECAC a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony letecké dopravy, letišť, skladba letadlového parku a jeho úbytky a přírůstky v průběhu sledovaného roku.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ
62.10 Letecká doprava pravidelná;
62.20 Letecká doprava nepravidelná;
63.23 Ostatní činnosti v letecké dopravě.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o kombinované dopravě
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Dop (MDS) 7-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání základních údajů o objemech kombinované dopravy. Tyto údaje jsou potřebné pro výkon státní správy a pro zpracování podkladů pro statistiky mezinárodních orgánů EHK OSN, CEMT a EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Přeprava jednotek kombinované dopravy po železnici a vodních cestách.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností OKEČ
60.10 Železniční doprava;
61.20 Vnitrozemská vodní doprava;
63.40 Ostatní služby v dopravě (zprostředkování nákladů), přepravující jednotky kombinované dopravy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o technických prostředcích a zaměstnancích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PO (MDS) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem zjišťování je získání informací o technických prostředcích a zaměstnancích pro využití v rámci regulačních potřeb a pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet technických prostředků a evidenční počet zaměstnanců.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Česká pošta, státní podnik.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o vnitrostátním poštovním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PO (MDS) 2-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem zjišťování je získání informací o vnitrostátním poštovním provozu pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž základním zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty přepravených poštovních zásilek podle druhů, počty úkonů a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Česká pošta, státní podnik.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 2001 a do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o ztrátovosti poštovních zásilek
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PO (MDS) 4-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem zjišťování je získání informací o kvalitě poskytovaných poštovních služeb pro využití v rámci regulačních potřeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty ztracených zásilek podle druhů a výše náhrad za ně vyplacených v členění na vnitrostátní a mezinárodní styk.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Česká pošta, státní podnik.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 2001 a do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o mezinárodním poštovním provozu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PO (MDS) 6-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem zjišťování je získání informací o poštovním provozu v mezinárodním styku pro potřeby makroekonomických rozborů, pro využití v rámci regulačních potřeb a je rovněž zdrojem údajů pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty a hmotnost poštovních zásilek podle druhů přepravených v mezinárodním styku a výše finančních částek v rámci peněžních služeb vykonávaných poštou.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Česká pošta, státní podnik.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 7. 2001 a do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o poštovních službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: PS (MDS) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem zjišťování je získání informací o rozsahu poštovních služeb prováděných soukromými operátory, které budou využity regulačním orgánem ke statistickým účelům i pro splnění mezinárodních informačních závazků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Základní údaje o zpravodajské jednotce, ekonomické ukazatele, provozní ukazatele.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všechny subjekty, které podnikají v režimu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, kromě České pošty, státního podniku.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování, eventuálně u vybraných ukazatelů výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. 4. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo dopravy a spojů
c) MINISTERSTVO KULTURY
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o divadle
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 1-01 (mutace a, b, c)
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu, k odborné práci Divadelního ústavu a UNESCO. Podklady k jednání Ministerstva kultury pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony divadla, jeho hospodaření, prostory pro uměleckou činnost a počty zaměstnanců.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Divadelní a taneční subjekty, jež pravidelně produkují a uvádějí divadelní a taneční představení. Do okruhu zpravodajských jednotek se zahrnují subjekty zřizované Ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, samosprávou obcí, měst nebo městských částí a dalšími subjekty.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o stálých profesionálních symfonických orchestrech, komorních souborech a pěveckých sborech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 2-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony hudebního souboru, jeho hospodaření a počet zaměstnanců nebo členů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Hudební soubory zřizované Ministerstvem kultury, dalšími správními úřady, obcemi, městy a dalšími subjekty.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o repertoáru divadla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 4-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury a orgánů státní správy, pro odborné práce Divadelního ústavu a mezinárodních organizací. Doplněk ročního výkazu o divadle.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty uváděných her a jejich autoři v českých divadlech, počty představení jednotlivých inscenací a jejich návštěvnost.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Subjekty pravidelně produkující a uvádějící divadelní a taneční představení zřizované Ministerstvem kultury, dalšími orgány státní správy, samosprávou obcí, měst nebo městských částí a dalšími subjekty.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 9. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o periodickém tisku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 5-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Rozsah vydávání novin a časopisů podle periodicity a jazyka vydání. U časopisů též rozdělení podle tematických skupin.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Národní knihovna ČR, která zpracovává sumáře na základě povinných výtisků, které ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), jsou vydavatelé periodického tisku povinni zasílat Národní knihovně ČR.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 12-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Knihovní fond, počet čtenářů, výpůjčky, meziknihovní výpůjční služba na národní a mezinárodní úrovni, další činnosti knihovny, počet zaměstnanců, hospodaření a knihovnická síť.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna, státní vědecké knihovny (krajské knihovny) a další knihovny zřizované správními úřady, obcemi a městy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 21. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o muzeu, galerii (muzeu výtvarných umění) a památníku
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 14-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony muzea, galerie a památníku, jejich hospodaření, rozsah sítě zařízení i sbírkových předmětů, počet zaměstnanců a jejich odborná činnost, činnost knihovny při muzeu nebo galerii.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Muzea, galerie a památníky, zřizované Ministerstvem kultury, dalšími správními úřady, obcemi, městy a jinými subjekty.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o neperiodických publikacích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 15-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Tituly vydaných neperiodických publikací, a to podle tematických skupin i podle jazyka vydání, a překlady z jiných jazyků.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Národní knihovna ČR zpracovává sumáře na základě povinných výtisků, které ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, jsou vydavatelé neperiodických publikací povinni zasílat Národní knihovně ČR.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 2. 4. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o hvězdárně, planetáriu a astronomické pozorovatelně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 16-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Činnost zařízení, jeho hospodaření, počet zaměstnanců i členů zájmových kroužků a sekcí.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované správními úřady, obcemi, městy a jinými subjekty.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o památkových objektech s kulturním využitím
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 17-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu rozpočtů resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Síť nemovitých kulturních památek, návštěvnost památkových objektů zpřístupněných za vstupné, mobiliární fond, zaměstnanci a hospodaření, kulturní činnost.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Památkové objekty s kulturním využitím ve správě Ministerstva kultury, organizací státní památkové péče, dalších správních úřadů, obcí a měst a památkové objekty ve vlastnictví nebo správě jiných subjektů.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 21. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vydavateli
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 18-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Identifikační údaje o vydavateli (nakladateli), o typu činnosti (hlavní, vedlejší) a vydávané produkci, počet vydaných titulů a výtisků.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vydavatelé zabývající se vydáváním periodických i neperiodických publikací.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výstavní činnosti v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 19-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Ministerstva financí, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek a tvorbu dotačních rozpočtů v resortu kultury.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výstavní aktivity v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, tvůrčí sympozia, prostory pro výstavní činnost, hospodaření, počet zaměstnanců, členů občanských sdružení, účastníků tvůrčích sympozií, poskytnutá stipendia.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Výstavní síně zřizované Ministerstvem kultury, dalšími správními úřady, obcemi, městy a dalšími subjekty.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výrobě a distribuci audiovizuálních děl
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Kult (MK) V 21-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění statistických údajů pro potřeby Ministerstva kultury, Českého statistického úřadu a mezinárodních organizací. Podklady k jednání Ministerstva kultury, pro přípravu zákonných norem a vyhlášek.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba, distribuce a export audiovizuálních děl produkčních, distribučních, televizních a obchodních společností, filmových archivů a škol.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Filmové a videoprodukční společnosti, filmové a videodistribuční společnosti, televizní společnosti, obchodní společnosti, filmové archivy a školy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo kultury
d) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zařízeních sociální péče
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Soc (MPSV) V 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledu o počtech a struktuře jednotlivých druhů zařízení sociální péče a skladbě jejich obyvatel a svěřenců. Podklad pro přípravu právních předpisů, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje zařízení sociální péče, včetně jejich finančních dopadů na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Materiálně technická základna zařízení sociální péče včetně složení a charakteristiky zdravotního stavu jejich svěřenců a obyvatel.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Jednotlivá zařízení sociální péče bez ohledu na zřizovatele.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 10-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledu o poskytované sociální péči a dávkách sociálního zabezpečení pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce, podmíněné sociální potřebností. Podklad pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti a pro přípravu rozpočtů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Poskytování služeb a dávek sociální péče starým a těžce zdravotně postiženým občanům.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti zařízení sociální péče
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 19a-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v zařízeních sociální péče řízených územními orgány, městy a obcemi, ústavech sociální péče řízených Ministerstvem práce a sociálních věcí. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců zařízení sociální péče a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava a ústavy sociální péče přímo řízené Ministerstvem práce a sociálních věcí.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, bezpečnosti práce a mezinárodněprávní ochraně dětí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 19b-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledu o zaměstnancích a jejich platech v České správě sociálního zabezpečení, na úřadech práce a v úřadech bezpečnosti práce. Podklad pro případné platové úpravy zaměstnanců těchto úřadů a finanční dopady těchto úprav na rozpočty.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Jednotlivé kategorie zaměstnanců, jejich počet a struktura jejich platů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
ČSSZ včetně OSSZ, úřady práce, úřady bezpečnosti práce.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí, službách a dávkách sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 20-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledu o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi a osamělým těhotným ženám. Podklad pro přípravu právních předpisů a finančních rozpočtů v oblasti sociální péče, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociální péče pro rodiny s nezaopatřenými dětmi.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty rodin s nezaopatřenými dětmi, přehled o umísťování nezaopatřených dětí a mladistvých, o jejich trestné činnosti, o rozhodovací činnosti okresních úřadů a obcí, přehledu o pěstounské péči, o účelových zařízeních, pečovatelské službě a poskytovaných dávkách.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, technický nosič Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o sociální práci s příslušníky marginálních skupin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 26-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledu o sociální péči poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným. Získání podkladů pro tvorbu právních předpisů v sociální oblasti, pro mezinárodní srovnání a přípravu koncepce rozvoje sociálních služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Rozsah hmotné pomoci poskytované občanům společensky nepřizpůsobeným a počet azylových zařízení.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní šetření o ceně práce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ISPV (MPSV) V 1-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o úrovni mezd zaměstnanců v detailním členění a o ceně práce vyjádřené průměrným hodinovým výdělkem (zjišťovaným podle § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců, odpracované hodiny, mzdy včetně jejich vybraných složek a průměrný hodinový výdělek v požadovaném členění (odvětví, region, klasifikace zaměstnání, dosažený stupeň vzdělání, věk, pohlaví, tarifní stupeň).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vybrané ekonomické subjekty - podnikatelské i nepodnikatelské sféry - bez ohledu na počet zaměstnanců.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: technický nosič, resp. dotazník Použitá metoda: výběrové zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců do 999, vyčerpávající zjišťování u subjektů s počtem zaměstnanců 1 000 a více
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o dávkách sociální péče
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MPSV) 9-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání přehledu o dávkách sociálního zabezpečení pro jednotlivce podmíněné sociální potřebností a o sociální péči poskytované obcemi a okresními úřady rodinám s nezaopatřenými dětmi.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Poskytování dávek sociální péče jednotlivcům, rodinám s nezaopatřenými dětmi a charakteristika těchto rodin.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady, hl. město Praha a města Plzeň, Brno a Ostrava.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronická pošta, resp. dotazník Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 40 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo práce a sociálních věcí
e) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji zbrojní techniky
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům (MPO) P 1-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Hodnocení vývoje výroby zbrojní techniky, její oborové struktury a prodejního umístění.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Finanční ukazatele objemu výroby (výkony, tržby za prodej), počet zaměstnanců, oborová struktura výroby a prodeje.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající zbrojní techniku uvedenou v Seznamu vojenského materiálu (SVM), který je uveden v částce 30/1994 Sb. jako příloha č. 1 k vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu č. 89/1994 Sb.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o výrobě a prodeji vybraných zbrojních výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Prům (MPO) P 2-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Hodnocení rozsahu výroby a prodejního umístění vybraných tuzemských zbrojních výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Ukazatele týkající se výroby a prodejního umístění vybraných zbrojních výrobků, převážně v hmotných měřicích jednotkách.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 10 až 41), s počtem zaměstnanců 20 a více, vyrábějící a prodávající vybrané zbrojní výrobky uvedené v "Seznamu vybraných zbrojních výrobků pro statistická zjišťování" Ministerstva průmyslu a obchodu.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv Hnědé uhlí a lignit, Brikety hnědouhelné, Černé uhlí, Brikety černouhelné, Koks a vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ENG (MPO) 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjištění informací o zásobování tuhými palivy a údajů za vybrané technicko-ekonomické ukazatele týkající se těžby těchto paliv pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zdroje hnědého uhlí a lignitu, výroba hnědouhelných briket; zdroje černého uhlí, výroba černouhelných briket a koksu a přímé dodávky rozdělené podle oborů. Vybrané technicko-ekonomické ukazatele těžby (výroby) - zaměstnanost, směnnost a parametry tuhých paliv - průměrná výhřevnost, obsah vody, síry a popelovin.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností průmyslovou (OKEČ 10 až 41) a obchodní (OKEČ 50 až 52) realizující dodávky tuhých paliv.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů a o palivech užitých na výrobu elektřiny a tepla
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ENG (MPO) 2-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů, o palivech užitých na výrobu elektřiny a tepla, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů a užitých paliv pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o množství dodané elektřiny, tepla, energetických plynů, o palivech užitých na výrobu elektřiny a tepla, výhřevnosti a spalném teple energetických plynů a užitých paliv.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, OKEČ 10 až 41, OKEČ 45, OKEČ 50 až 52, OKEČ 55, OKEČ 60 až 64, OKEČ 65 až 67, OKEČ 70 až 75, OKEČ 80, OKEČ 85, OKEČ 90 až 93, OKEČ 95 a OKEČ 99 realizující dodávky elektřiny, tepla nebo plynů.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ENG (MPO) 3-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o spotřebě paliv, elektřiny a tepla a spotřebitelských zásobách paliva pro hodnocení vývoje ekonomiky a mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Spotřeba paliv, elektřiny a tepla, spotřebitelské zásoby paliva podle druhů a výhřevnosti použitých paliv.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s počtem zaměstnanců 20 a více s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, OKEČ 10 až 41, OKEČ 45, OKEČ 50 až 52, OKEČ 55, OKEČ 60 až 64, OKEČ 65 až 67, OKEČ 70 až 75, OKEČ 80, OKEČ 85, OKEČ 90 až 93, OKEČ 95 a OKEČ 99.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: ENG (MPO) 4-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o výrobě energie z obnovitelných a ostatních zdrojů pro hodnocení využívání obnovitelných a ostatních zdrojů a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o instalovaných tepelných a elektrických výkonech malých vodních elektráren, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních a geotermálních zařízeních a o výrobě tepla a elektřiny z těchto zařízení.
Údaje o množství využité biomasy, bioplynu a odpadů, o tepelném a elektrickém výkonu zařízení, která je využívají, a o výrobě tepla a elektřiny z těchto zařízení.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností podle OKEČ 01, 02, 05, OKEČ 10 až 41, OKEČ 45, OKEČ 50 až 52, OKEČ 55, OKEČ 60 až 64, OKEČ 65 až 67, OKEČ 70 až 75, OKEČ 80, OKEČ 85, OKEČ 90 až 93, OKEČ 95 a OKEČ 99.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CRS (MPO) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o provozu a vybavení čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Kategorizace čerpacích stanic podle počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot (OKEČ 50.5).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: CRS (MPO) 1-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů o síti čerpacích stanic pro hodnocení vývoje ekonomiky a pro mezinárodní srovnání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Kategorizace sítě čerpacích stanic podle lokalizace, počtu druhů prodávaných pohonných látek, vybavení a výtoče pohonných látek.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty (fyzické a právnické osoby, zapsané i nezapsané do obchodního rejstříku) zabývající se maloobchodním prodejem pohonných hmot (OKEČ 50.5).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz dodavatelů investičních celků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: IC (MPO) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání potřebných údajů o stavu a vývoji dodávek v oblasti investičních celků (IC) a jejich váha v rámci strojírenské produkce ČR. Zjištěné informace umožní analyzovat a zhodnotit konkurenční postavení a uplatnění IC na tuzemském a zahraničních trzích, investiční aktivity české ekonomiky a poslouží jako podklad pro systémová opatření umožňující podporu exportu k dosažení aktivní obchodní bilance, rozvoj obchodně-technických služeb (engineeringu) a informační podporu podnikání. Zároveň poslouží výrobním subjektům při zjišťování konkurenceschopnosti metodou Banch marking v souvislosti s potřebami modernizace a restrukturalizace některých výrobkových skupin.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Finanční údaje o nehmotných a hmotných dodávkách investičních celků českých producentů jak pro tuzemské, tak i zahraniční investory vhodně doplňující již existující statistické sledování pořízení investičního majetku v České republice.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností v průmyslu (OKEČ 10 až 41) a ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 20 a více, uskutečňující přímou dodávku investorovi (do tuzemska, případně na export) spojenou s pořízením hmotných a nehmotných investic.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty v průmyslu, stavebnictví, obchodě a vybraných službách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Res (MPO) P 3-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získané údaje budou sloužit jako nejnutnější informace o finanční situaci průmyslových, stavebních a obchodních organizací za čtvrtletí pro finanční a další analýzy a pro potřeby ČSÚ k sestavení čtvrtletních odhadů vývoje HDP.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Doplňkové podnikové finanční ukazatele (stavové a tokové).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby (zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku) s převažující činností:
- v průmyslu (OKEČ 10 až 41) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- ve stavebnictví (OKEČ 45) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- v obchodě, pohostinství a ubytování (OKEČ 50 až 52, 55) s počtem zaměstnanců 100 a více,
- v oblasti pronájmu strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájmu zboží osobní potřeby a pro domácnost (OKEČ 71), zpracování dat (OKEČ 72), výzkumu a vývoje (OKEČ 73), služeb pro podniky (OKEČ 74.1 a 74.84) s počtem zaměstnanců 100 a více.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 27. kalendářního dne po skončení sledovaného čtvrtletí, za 4. čtvrtletí do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz bavlnářského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Ba 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru bavlnářského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba mykaných a česaných přízí v tunách a průměrném tex včetně práce ve mzdě, výroba režných, bavlněných, směsových a hedvábných tkanin a tkanin z nekonečných a střižových chemických vláken v m2 a tunách včetně práce ve mzdě, jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách včetně práce ve mzdě, kusové výrobky z bavlněných a hedvábných tkanin v kusech a Kč včetně práce ve mzdě,
stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru bavlnářského průmyslu,
počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru,
spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,
tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách,
údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci,
údaje o výdajích na výzkum a vývoj,
údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz průmyslu lýkových vláken
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Lv 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru průmyslu lýkových vláken v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba lněného vlákna a koudele v tunách včetně práce ve mzdě, výroba lněné příze suchopředené a mokropředené, příze jutové, konopné v tunách a průměrném tex včetně práce ve mzdě, výroba lnářských a jutařských tkanin režných včetně práce ve mzdě a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v m2 a tunách včetně práce ve mzdě,
kusové výrobky z lnářských tkanin v kusech a v Kč,
stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru lýkových vláken,
počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru,
spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití,
změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,
tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách,
údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj,
údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz vlnařského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Vl 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru vlnařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba vlněných přízí mykaných, česaných, poločesaných a ostatních v tunách a průměrném tex včetně práce ve mzdě, výroba tkanin vlnařských, vigoňových, koberců a jejich úprava v bělidlech, barevnách, tiskárnách v tunách a m2 včetně práce ve mzdě, úprava vlnařských surovin a přízí v prádelnách a barevnách v tunách včetně práce ve mzdě a kusová výroba z vlnařských tkanin v kusech a Kč a kg včetně práce ve mzdě,
stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru vlnařského průmyslu,
počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru,
spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití,
změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,
tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách,
údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci,
údaje o výdajích na výzkum a vývoj,
údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz pletařského průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Pl 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru pletařského průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba osnovních, zátažných a ostatních úpletů v tunách včetně práce ve mzdě, úprava úpletu bílením, barvením, tiskem v m2 a tunách včetně práce ve mzdě, úprava bavlněných, vlněných, směsových a hedvábných přízí v tunách včetně práce ve mzdě, dokončování pletařské výroby v druhových skupinách v kusech, v párech a Kč včetně práce ve mzdě,
stav a vývoj výrobní techniky ve výrobních stupních oboru pletařského průmyslu,
počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru,
spotřeba surovin - materiálů na výrobu a jejich využití,
změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,
tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách,
údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj,
údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz oděvního průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Op 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů oboru oděvního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba oděvů dle druhových skupin a ostatních oděvních doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH) včetně práce ve mzdě, výroba prádla dle druhových skupin a doplňků v množství, hodnotě a spotřebovaném čase (NMH) včetně práce ve mzdě, kožešnická prvovýroba a výroba kožešnické konfekce dle druhových skupin v kusech a v Kč včetně práce ve mzdě,
obnova výrobních strojů za sledovaný rok,
počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru oděvního průmyslu,
spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v oděvním průmyslu,
tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách,
údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj,
údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 17, 18) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz kožedělného průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Kž 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů odvětví kožedělného průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba v koželužnách v tunách, m2, v Kč včetně práce ve mzdě, výroba obuvi podle hlavních druhových skupin v párech a v Kč včetně práce ve mzdě, výroba vybraných druhových skupin kožené galanterie v kusech a v Kč včetně práce ve mzdě,
stav a vývoj výrobní techniky v jednotlivých výrobních stupních oboru kožedělného průmyslu,
počet zaměstnanců, jejich kvalifikace a mzdy v jednotlivých stupních oboru,
spotřeba surovin a materiálu v množství a hodnotě, změny v hodnotě hmotného investičního majetku v jednotlivých výrobních stupních oboru,
tržby za vlastní produkci v tuzemsku, exportu, za práci ve mzdě a tržby ve vlastních prodejnách,
údaje o vlastních vratných odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj,
údaje o výdajích na ochranu životního prostředí.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 18, 19) a s počtem 20 a více zaměstnanců.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz chemického průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Chem 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů chemického průmyslu, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o produkci vybraných chemických produktů a meziproduktů, údaje o produkci skupin chemických produktů, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci, spotřebě paliv a energií a kvalifikaci zaměstnanců.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností (OKEČ 23, 24 a 25) s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz sklářského a keramického průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) SK 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání doplňujících údajů o produkci průmyslu skla a keramiky, průmyslových odpadech, charakteristice průmyslových pecí, spotřebě paliv a energií, výdajích na výzkum, vývoj, ochranu životního prostředí a kvalifikaci zaměstnanců. Tyto údaje se používají v agregované formě k mezinárodnímu srovnávání a ke splnění mezinárodních závazků (např. EU, ICG). Jsou publikovány v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Produkce průmyslu skla a keramiky v technických jednotkách a hodnotových ukazatelích, průmyslové odpady a jejich zpracování, charakteristika průmyslových spotřebičů pro výrobu skla a keramiky, spotřeba paliv a energií, výdaje na vývoj a výzkum, výdaje na ochranu životního prostředí a kvalifikace zaměstnanců.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 26 a 31.50) s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz dřevozpracujícího průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Dp 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě,
obnova výrobních strojů ve sledovaném období,
spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu,
export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě,
změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku,
údaje o počtu zaměstnanců a jejich vzdělání,
výdaje na ochranu životního prostředí a na vývoj a výzkum,
údaje o průmyslových odpadech a jejich likvidaci.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 20) a s počtem 10 a více zaměstnanců.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz dřevozpracujícího průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) Dp 2-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů dřevozpracujících oborů v jejich výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci ve Výroční zprávě, mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výroba dřevařských výrobků v množství a hodnotě,
obnova výrobních strojů ve sledovaném období,
spotřeba materiálů na výrobu z tuzemska a z dovozu,
export a import podle druhů výrobků v množství a hodnotě,
změny v hodnotě hmotného a nehmotného investičního majetku,
údaje o počtu zaměstnanců a jejich vzdělání,
výdaje na ochranu životního prostředí a na vývoj a výzkum,
údaje o průmyslových odpadech a jejich likvidaci.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 36) a s počtem 10 a více zaměstnanců.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz hutního průmyslu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) HU 1-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního průmyslu v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin hutních produktů v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura odbytu, struktura zaměstnanců.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností (OKEČ 27 a 28) s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
za 1. pololetí do 31. 7. 2001
za 2. pololetí do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz slévárenství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) SL 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů slévárenství v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů slévárenství v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura zaměstnanců a struktura odbytu.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
23.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz hutního zpracování neželezných kovů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) NK 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů hutního zpracování neželezných kovů v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků (např. OECD, EHK OSN, ESUO) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů hutního zpracování neželezných kovů v technických jednotkách, údaje o produkci podle technologií, spotřeba surovin, paliv a energií, struktura zaměstnanců a struktura odbytu.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
24.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční podnikový výkaz o regionální struktuře stavebních prací
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Stav (MPO) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem tohoto šetření je získání základních údajů o stavu a vývoji stavebních prací, stavební výroby v regionálním členění podle místa (okresu) realizace stavebních prací. Získané informace budou sloužit jako nejnutnější informace o regionálním rozložení stavebních aktivit stavebních podniků ve sledovaném období pro analýzu vývoje odvětví, situace na trhu stavebních prací v regionech a další analýzy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Stavební práce podle dodavatelských smluv v okresech místa realizace v členění na veřejné zadavatele a dále pak členění na bytové budovy, nebytové budovy nevýrobní a výrobní, inženýrské a vodohospodářské stavby, opravy a údržbu.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební (OKEČ 45) a počtem zaměstnanců 20 a více.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
25.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Hor (MPO) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o objemu zásob ložisek vyhrazených a nevyhrazených nerostů připravených k těžbě a dalších údajů, souvisejících s hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, jako podklad pro naplnění cílů surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů a pro výkon vrchního dozoru státní báňské správy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Objem zásob, těžba, rozsah ploch dotčených těžbou, rekultivace, tvorba a čerpání fondu na sanace a rekultivace a důlní škody, počet zaměstnanců zabezpečujících těžbu a další činnosti prováděné v souvislosti s těžbou.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty, kterým byl stanoven dobývací prostor nebo jsou vlastníky ložiska nevyhrazeného nerostu, které je součástí pozemku, a nebo jsou organizacemi ve smyslu § 3a a vykonávají činnosti uvedené v § 2 a 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
26.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz průmyslu papíru a celulózy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) PC 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání doplňujících údajů o stavu a vývoji hlavních technicko-hospodářských ukazatelů průmyslu papíru a celulózy v jeho výrobních stupních, k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, k mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o produkci vybraných produktů a meziproduktů průmyslu papíru a celulózy v technických jednotkách a hodnotových ukazatelích, údaje o spotřebě surovin a materiálů, spotřebě vody, spotřebě paliv a energií, údaje o vlastních odpadech a jejich likvidaci, údaje o výdajích na výzkum a vývoj, údaje o výdajích na ochranu životního prostředí a kvalifikaci zaměstnanců.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s průmyslovou činností ve výrobě vlákniny, papíru a lepenky (OKEČ 21) s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
27.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz kovárenství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Tech (MPO) KO 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání doplňujících údajů o struktuře, vývoji produkce a hlavních technicko-hospodářských ukazatelů kováren k posouzení současného stavu, sledování vývoje, vyhodnocení změn, mezinárodnímu srovnávání, ke splnění mezinárodních informačních závazků vůči EU a jejím odpovídajícím strukturám (EUROFORGE) a v agregované formě k publikaci v mezinárodních ročenkách a dalších publikacích.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o produkci vybraných produktů, meziproduktů a skupin produktů kováren, údaje o produkci podle materiálů a technologií, spotřeba paliv a energií, struktura zaměstnanců a struktura odbytu.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty s převažující činností charakterizovanou OKEČ 15 až 36 a 50 až 52 s počtem 20 a více zaměstnanců (fyzické osoby).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo průmyslu a obchodu
f) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o mateřské škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Třídy a děti podle péče a výchovného jazyka, státního občanství dětí, děti podle národností, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, žádosti o umístění, školy v přírodě v uplynulém školním roce, věkové složení dětí, speciální třídy, třídy se specifickým zaměřením, integrované postižené děti podle druhu postižení, přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Mateřské školy zařazené do sítě škol, školských a předškolních zařízení (kromě speciálních mateřských škol).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o školní družině-školním klubu samostatném, při mateřské škole, při víceleté střední škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 2-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, podklady pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Podklady pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Školní družiny a kluby, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Mateřské školy, při nichž jsou zřízeny školní družiny, víceletá gymnázia a taneční konzervatoře, při nichž jsou zřízeny školní kluby, a samostatné družiny a kluby, zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se družin a klubů při základních školách a speciálních mateřských, základních, zvláštních a pomocných školách.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o základní škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 3-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodatek za školní rok 2000/01 - odchody žáků ze základní školy, školy v přírodě.
Školní rok 2001/02 - třídy a žáci podle ročníků, zvláštní způsob docházky, organizace vyučování, školní družiny a školní kluby, státní občanství žáků, žáci podle národností, rozšířené vyučování, výuka cizím jazykům, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci podle druhu postižení, věkové složení nově přijatých, třídy a žáci podle ročníků a vzdělávacího programu, věkové složení žáků, kursy pro doplnění základního vzdělání, přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Volitelné předměty (povinné) podle ročníků, nepovinné předměty podle ročníků.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních základních škol).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o základní škole o speciálních-specializovaných třídách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 3a-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dodatek za školní rok 2000/01 - odchody žáků ze základní školy. Školní rok 20001/02 - třídy a žáci podle druhu postižení a ročníků, žáci podle státního občanství, žáci podle národností, výuka cizím jazykům, věkové složení nově přijatých, věkové složení žáků.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Základní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, pokud jsou v nich zřízeny speciální či specializované třídy (netýká se speciálních základních škol).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o speciálních školách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 4-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počty pracovníků vybraných profesních kategorií, školní družiny a kluby, učebny používané školou, žáci osvobození od docházky, kursy pro doplnění základního vzdělání a vzdělání poskytovaného zvláštní a pomocnou školou.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ředitelství speciálních škol zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny školy. Dětské domovy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o speciálních školách o střední škole, odborném učilišti, praktické škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 4a-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Státní občanství žáků, žáci podle národností, výuka cizím jazykům, třídy podle ročníků, žáci podle studijních/učebních oborů, druhu a formy studia a ročníků (tento oddíl má pohyblivý počet řádků), žáci a třídy podle druhu postižení, věkové složení žáků.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Speciální střední školy, odborná učiliště a praktické školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízena střední odborná učiliště, odborná učiliště nebo praktické školy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o speciálních školách o základní-zvláštní škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 4b-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodatek za školní rok 2000/01 - žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku, školy v přírodě.
Školní rok 2001/02 - třídy a žáci podle ročníků, státní občanství žáků, žáci podle národností, výuka cizím jazykům, žáci a třídy podle druhu postižení, věkové složení žáků, přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Speciální základní školy a zvláštní školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny základní či zvláštní školy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o speciálních školách o pomocné škole, rehabilitační třídě a přípravném stupni
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 4c-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodatek za školní rok 2000/01 - žáci, kteří ukončili docházku do školy, školy v přírodě.
Školní rok 2001/02 - třídy podle druhu školy, žáci podle druhu školy a stupňů (u přípravného stupně podle ročníků), státní občanství žáků, žáci podle národností, žáci a třídy podle druhu postižení, věkové složení žáků.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Pomocné školy a přípravné stupně zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Diagnostické a výchovné ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny pomocné školy či přípravné stupně.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o speciálních školách o mateřské škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 4d-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Školy v přírodě ve školním roce 2000/01. Třídy a děti, státní občanství dětí, děti podle národností, děti a třídy podle druhu postižení, věkové složení dětí.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Speciální mateřské školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Dětské domovy a diagnostické ústavy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, ve kterých jsou zřízeny mateřské školy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. roč. denního studia na středních školách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 5-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Přihlášení ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště, přijatí ke studiu podle oborů studia, délky studia a předchozího působiště (oddíl I. výkazu má pohyblivý počet řádků).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Střední školy (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště) kromě středních škol speciálních zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Netýká se nástavbového studia ani studia při zaměstnání.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. 7. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Přijímací řízení ke studiu na vysoké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 6-99
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Charakteristiky uchazeče o vysokoškolské studium, absolvovaná střední škola, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vysoké školy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: technický nosič Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 2x ročně Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 13. 4. 2001, do 15. 11. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 7-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Třídy podle ročníků a formy, popř. druhu a délky studia, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, stipendia v minulém školním roce, kursy v minulém školním roce, školy v přírodě v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, integrovaní postižení žáci, speciální a specializované třídy podle druhu postižení, žáci podle státního občanství, žáci podle národností, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), kursy pro doplnění základního vzdělání.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních gymnázií a speciálních středních odborných škol a konzervatoří).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o gymnáziu-střední odborné škole-konzervatoři
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 7d-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia a věku, podle druhu studia a předchozího působiště.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Gymnázia, střední odborné školy a konzervatoře zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se speciálních gymnázií a speciálních středních odborných škol a konzervatoří).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o vyšší odborné škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 10-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu na oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Studijní skupiny podle ročníků, evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, stipendia v minulém školním roce, školné v minulém školním roce, kursy v minulém školním roce, výuka cizím jazykům, žáci podle státního občanství, žáci podle národností, žáci podle formy studia, studijních oborů, délky a druhu studia a ročníků (tento oddíl výkazu má pohyblivý počet řádků), nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle věku a podle předchozího působiště.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vyšší odborné školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o vysoké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 11-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Studující ostatních forem studia (další vzdělávání), jazyková výuka studentů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vysoké školy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 11. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 14-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dodatek za školní rok 2000/01 - rozmisťování svěřenců, příchody a odchody z domova či ústavu, získaná kvalifikace svěřenců. Školní rok 2001/02 - základní charakteristiky svěřenců, děti předškolního věku podle stáří, svěřenci plnící povinnou školní docházku, mládež po skončení povinné školní docházky podle zařazení, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií podle vzdělání, vybavení domova či ústavu (lůžková kapacita).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Dětské domovy, výchovné a diagnostické ústavy (dětské i pro mládež), ústavy s výchovně léčebným režimem a další zařízení pro výkon ústavní/ochranné výchovy zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 15-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi přímo řízené organizace resortu MŠMT a mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zájmová činnost podle oblastí, tábory v uplynulém školním roce, evidenční počet pracovníků podle kategorií, soutěže a přehlídky v uplynulém školním roce, další aktivity v předchozím školním roce.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 11. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o menzách
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 16-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace resortu MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Výkony (počty vydaných hlavních jídel, počty stravovacích dnů), kapacita a pracovníci menzy, tržby menzy.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vysoké školy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o společném stravování dětí a mládeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 17-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty strávníků celkem, podle typu školy a u žáků podle zřizovatele školy, do které docházejí, kapacitní charakteristiky, počty vydaných jídel v měsíci říjnu a za uplynulý rok, počty pracovníků podle kategorií.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Školní jídelny a jídelny škol v přírodě, domovů mládeže, zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy a preventivně léčebné péče a školních internátů zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení. Školy financované MŠMT, které stravují své žáky v závodech veřejného stravování, závodních jídelnách, menzách, jídelnách škol jiných resortů než školství, a na toto stravování přispívají.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o státní jazykové škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 18-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Posluchači podle vyučovaných jazyků, stupně vyučování a formy studia, absolventi za uplynulý školní rok, evidenční počet pedagogických pracovníků.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Státní jazykové školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o ubytovacím zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 19-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Kapacitní charakteristiky ubytovacího zařízení, ubytovaní žáci podle druhu školy, evidenční počet pracovníků podle kategorií.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Domovy mládeže zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení, internáty škol zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení, které zabezpečují ubytování žáků se zdravotním postižením. Školy financované MŠMT, které ubytovávají své žáky v domovech mládeže škol jiných resortů než školství, popř. v jiných ubytovacích zařízeních, a na toto ubytování přispívají.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o vysokoškolských kolejích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 20-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace resortu MŠMT. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Kapacita a pracovníci koleje, ubytovaní v koleji a jejich charakteristiky.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vysoké školy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. 12. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
23.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o vysokoškolské knihovně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 21-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Knihovní fond, uživatelé, výpůjční a další služby, další činnost knihovny, pracovníci knihovny, automatizace knihovny.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vysoké školy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 7. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
24.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o pedagogicko-psychologické poradně
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 23-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počet odborných pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce, aktivity pedagogicko-psychologické poradny v uplynulém školním roce.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Pedagogicko-psychologické poradny zařazené do sítě škol a školských zařízení a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 7. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
25.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o základní umělecké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 24-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty žáků podle druhu a stupně studia, ročníků a oborů, evidenční počet učitelů, učebny používané školou.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
26.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o základní umělecké škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 24a-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty žáků v jednotlivých druzích a stupních studia podle oborů - učebních plánů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Základní umělecké školy (ne však jejich pobočky) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
27.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o středním odborném učilišti, učilišti
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 25-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, státní občanství žáků, žáci podle národností, třídy podle formy, druhu a délky studia/přípravy a ročníků, výuka cizím jazykům, učebny používané školou, vybavená místa pro praktickou přípravu. Integrovaní postižení žáci podle druhu postižení a podle učebních či studijních oborů. Nově přijatí do 1. ročníku denního studia podle druhu studia/přípravy a věku, podle druhu studia/přípravy a předchozího působiště. Žáci podle formy, druhu a délky studia/přípravy, podle učebních či studijních oborů a podle ročníků, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje teoretickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia, žáci, pro které SOU či učiliště zabezpečuje praktickou přípravu podle oborů, druhu a délky studia (tento oddíl má pohyblivý počet řádků). Kursy v minulém školním roce, kursy pro doplnění základního vzdělání.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Střední odborná učiliště a učiliště zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení (netýká se středních odborných učilišť a učilišť při výchovných a diagnostických zařízeních). Má-li střední odborné učiliště a učiliště společné ředitelství, sestaví jen jeden společný výkaz.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
28.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o sportovní přípravě na střední škole a o třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy na střední škole a základní škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 26-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet sportovních tříd, žáci podle sportovních odvětví, evidenční počet trenérů podle odvětví.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Základní a střední školy s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy a střední školy se sportovní přípravou zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
29.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o středisku praktického vyučování
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 27-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počet pedagogických pracovníků podle kategorií, pracovní místa, učni podle studijních a učebních oborů, délky a druhu studia a ročníků, učni podle studijních a učebních oborů a podle školy, která jim zajišťuje teoretické vyučování (2 oddíly mají pohyblivý počet řádků).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Střediska praktického vyučování zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
30.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o speciálně pedagogickém centru
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 33-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počet odborných pracovníků podle kategorií a podle vzdělání, klienti, jimž byla poskytnuta péče v uplynulém školním roce podle postižení a podle péče, aktivity speciálně pedagogického centra v uplynulém školním roce.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Speciálně pedagogická centra (samostatná i přičleněná ke speciálním školám) zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 7. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
31.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o středisku výchovné péče pro děti a mládež
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 34-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro sestavování a zejména rozdělování státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dodatek za školní rok 2000/01 - počty klientů středisek v ambulantní péči, důvody příchodu, iniciátoři příchodu, aktivity střediska.
Školní rok 2001/02 - klienti v internátní péči, evidenční počet pracovníků vybraných profesních kategorií, vybavení střediska (lůžková kapacita).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Střediska výchovné péče pro děti a mládež zařazená do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 19. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
32.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Příloha k výkazu o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 35-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení vývoje školské soustavy, získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zájmové útvary a jejich účastníci podle jednotlivých aktivit, tábory podle jednotlivých aktivit.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Střediska pro volný čas dětí a mládeže (domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 7. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
33.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 36-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeba hodnocení školní úrazovosti nebo úrazovosti související se vzděláváním na jednotlivých stupních a druzích škol. Podklady budou sloužit jako jeden z aspektů kvality péče o zdraví dětí, žáků a studentů, dále jako informace pro mezinárodní orgány a národní orgány.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Školní úrazovost dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních, odškodněné případy.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všechny školy a školská zařízení zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
34.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz o úrazovosti studentů vysokých škol
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 37-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeba hodnocení školní úrazovosti nebo úrazovosti související se vzděláváním na jednotlivých stupních a druzích škol. Podklady budou sloužit jako jeden z aspektů kvality péče o zdraví studentů, dále jako informace pro mezinárodní orgány a národní orgány.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Školní úrazovost studentů vysokých škol, odškodněné případy, regresní náhrady.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vysoké školy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
35.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Přijímací řízení ke studiu na vyšší odborné škole
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) V 41-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby kvantitativního i kvalitativního hodnocení vývoje školské soustavy. Získání podkladů pro zprávu o stavu a vývoji školské soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Charakteristiky uchazeče o studium na vyšší odborné škole, absolvovaná střední škola, charakteristiky studia, ke kterému se uchazeč hlásí, výsledky přijímacího řízení.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vyšší odborné školy zařazené do sítě škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: technický nosič Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. 10. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
36.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) P 1-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování prostředků státního rozpočtu mezi oblastní orgány státní správy ve školství. Získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Evidenční počty zaměstnanců (pedagogických a ostatních pracovníků) podle profesí a druhů zařízení, mzdové prostředky podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení. U organizací vyplácejících podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, evidenční počty zaměstnanců podle profesí, platových tříd a druhů zařízení, mzdové prostředky (mzdy a ostatní platby za provedenou práci celkem, podle jednotlivých složek mzdy, podle zdroje financování) podle profesí zaměstnanců a druhů zařízení, počet přiznaných vybraných složek platu. Zaměstnanci ZPS, ženy na MD a další MD.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všechny subjekty v regionálním školství včetně obecních, soukromých a církevních škol a škol zřízených orgánem státní samosprávy v přenesené působnosti, pokud jsou zařazeny v síti škol a školských a předškolních zařízení.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení 1. až 3. čtvrtletí, ve 4. čtvrtletí do 21. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
37.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za vysoké školy a přímo řízené organizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Škol (MŠMT) P 1a-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Potřeby hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání podkladů pro sestavování a zejména k rozdělování prostředků státního rozpočtu mezi vysoké školy a přímo řízené organizace resortu MŠMT. Získání informací pro hodnocení výdělkové úrovně zaměstnanců ve školství a využití podkladů pro zprávu o stavu a vývoji vzdělávací soustavy a zároveň i pro informace pro mezinárodní orgány, zejména UNESCO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Evidenční počty zaměstnanců podle profesí a rozpočtové skladby, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám) podle kategorií a rozpočtové skladby. U organizací vyplácejících podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, evidenční počty zaměstnanců podle profesí a platových tříd, mzdové prostředky (mzdy a ostatní výplaty fyzickým osobám podle jednotlivých složek mzdy), podle rozpočtové skladby a zdroje financování, počty přiznaných vybraných složek platu podle kategorií a podle rozpočtové skladby. Zaměstnanci ZPS, ženy na MD a další MD.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všechny přímo řízené organizace MŠMT, vysoké školy, MŠMT a ČŠI.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30 kalendářních dnů po uplynutí sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
g) MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: A (MZ) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Výkaz slouží k získání základních informací o zdravotnických zařízeních a o činnosti jednotlivých oborů z hlediska zajištění a potřeby zdravotní péče a pro zjištění vybraných údajů o zdravotním stavu na okresní, regionální a republikové úrovni. Tyto informace slouží pro zpracování podkladů pro stanovení zdravotní politiky státu na různých úrovních řízení a pro hodnocení zdravotní péče o obyvatelstvo. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů - fyzické osoby a přepočtené počty (např. lékařů, SZP), počty ošetření - vyšetření v jednotlivých oborech ambulantní léčebně preventivní péče, počet pacientů dispenzarizovaných pro vybranou diagnózu a doplňující údaje (např. vybrané přístroje).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Výkaz vyplňují všechna odborná oddělení (pracoviště) každého zdravotnického zařízení (státního i nestátního) všech resortů, která poskytují ambulantní péči v těchto oborech: interna, kardiologie, revmatologie, diabetologie, gastroenterologie, endokrinologie, klinická farmakologie, geriatrie, infekční, alergologie, TRN, nervové vč. dětského, psychiatrie vč. dětské, sexuologie, nemoci z povolání, dětské, ženské vč. dětského (i porodnice), neonatologie, chirurgie vč. dětské, neurochirurgie, plastická chirurgie, kardiochirurgie, traumatologie, anesteziologicko-resuscitační, ortopedie, urologie vč. dětské, ORL (ušní, nosní, krční) vč. dětské, foniatrie, oční vč. dětského, stomatologie (všechny obory), dermatovenerologie, klinická onkologie, radioterapie, dorostové, tělovýchovné lékařství, lékařská genetika, RZP (rychlá zdravotnická pomoc), nefrologie, klinická biochemie, klinická hematologie, radiodiagnostika, ortopedická protetika, transfúzní služba, rehabilitace a fyzikální medicína, nukleární medicína, patologie vč. cytologie a histologie, soudní lékařství a toxikologie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie, epidemiologie a mikrobiologie (pokud nejsou oddělením hygienické služby), hemodialyzační středisko, léčba popálenin, funkční diagnostika, klinická imunologie, angiologie, krevní sklady, klinická psychologie, ostatní oddělení léčebné péče. Výkaz vyplňují také ordinace praktického lékaře pro dospělé a pro děti a dorost, registrující zubní lékař, registrující ženský lékař, logopedická pracoviště a zdravotnická zařízení zajišťující zvláštní zdravotní péči: lékařská služba první pomoci (zajišťuje OÚ), kojenecký ústav a dětský domov, dětský stacionář, jesle, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, zařízení domácí zdravotní péče, návštěvní služba sestry, zdravotnická záchranná služba, doprava raněných, nemocných a rodiček, zařízení lékárenské péče, výdejny prostředků zdravotnické techniky, AT ordinace, záchytné stanice, pracoviště AIDS, operační sály a centrální příjem.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro rozpočtové organizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 1-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení, zvlášť lůžkových. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky, regionů a okresů. Informace slouží též pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Investiční majetek (hmotný i nehmotný, zdravotnická technika), náklady a příjmy podle jednotlivých položek a doplňující údaje (nesplacený leasing, přijaté dary, příjmy z grantů, pohledávky a závazky i po lhůtách splatnosti, finanční zdroj nově pořízených hmotných investic).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všechna státní a nestátní zdravotnická zařízení (právní subjekty - rozpočtové organizace) všech resortů.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 143/1992 Sb., v platném znění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 2-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému a jeho jednotlivých složek pro uplatňování mzdové strategie resortu zdravotnictví. Informace slouží pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Přehled o složení mezd podle jednotlivých kategorií zaměstnanců, struktura mezd podle platových tříd, přehled ostatních plateb za provedenou práci, vyplaceno z mimorozpočtových zdrojů, informace o počtu odpracovaných hodin, z nich počet hodin práce přesčas a informace o počtu hodin pracovní pohotovosti vždy u zaměstnanců celkem a u lékařů, dále informace o počtu přijatých absolventů - lékařů, farmaceutů a SZP.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všechny rozpočtové a příspěvkové zdravotnické organizace - právní subjekty (státní i nestátní) všech resortů, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 143/1992 Sb. a navazující nařízení vlády, v platném znění.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o zaměstnancích a o složkách mezd ve zdravotnických organizacích podle zákona č. 1/1992 Sb., v platném znění
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 3-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. Informace slouží pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Přehled o vyplacených mzdách podle vybraných kategorií zaměstnanců, OON, informace o počtu přijatých absolventů lékařských fakult.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
a) Vybraná nestátní zdravotnická zařízení ambulantní péče (právní subjekty) zřízená fyzickou či právnickou osobou, která uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění. Jde o 5% výběr ambulantních zdravotnických zařízení těchto druhů: ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, ordinace lékaře specialisty (vč. gynekologa praktického i odborného), ordinace stomatologa (praktického i odborného), ordinace nelékaře VŠ i SŠ, stomatologické laboratoře, lékárny a výdejny.
b) Všechna nestátní zdravotnická zařízení ústavní péče (právní subjekty) zřízená fyzickou či právnickou osobou a všechny lázeňské organizace státní i nestátní (právní subjekty) všech resortů, které uplatňují pro odměňování svých zaměstnanců zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, v platném znění.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda:
a) výběrové zjišťování u nestátních zařízení ambulantní péče a u lékáren a výdejen
b) vyčerpávající zjišťování u nestátních zařízení ústavní péče a lázeňských organizací státních i nestátních
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 4-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování údajů o zaměstnanosti ve zdravotnických zařízeních pro potřeby resortu. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počty zaměstnanců a zaměstnavatelů (fyzické osoby, z toho ženy, přepočtené počty), v podrobném členění podle kategorií.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Výkaz vyplňují všechna státní i nestátní zdravotnická zařízení všech resortů. Pokud se zdravotnické zařízení, tj. právní subjekt, člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné zařízení zvlášť.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede jednoduché účetnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 5-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení (samostatných ordinací). Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky, regionů a okresů. Informace slouží též pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Příjmy a výdaje dle položek; nesplacený úvěr nebo půjčka, stav závazků a pohledávek (celkem, vůči zdravotnickým pojišťovnám, po lhůtě splatnosti).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Vybraná nestátní ambulantní zdravotnická zařízení (právní subjekty), která vedou jednoduché účetnictví. Vybranými zařízeními jsou samostatné ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a dorost, ženských a zubních praktických lékařů, lékařů - specialistů pro obor interní, nervový, psychiatrický, chirurgický, ortopedický, ušní-nosní-krční, oční, kožní, radiodiagnostický, rehabilitační a fyzikální medicíny, samostatná zařízení středních zdravotnických pracovníků oboru fyzikální a rehabilitační medicíny, dále zařízení domácí zdravotní péče, lékárny a zařízení pro dopravu raněných, nemocných a rodiček.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování
- 5% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet nad 1 000
- 10% výběr z vybraných druhů zdravotnických zařízení, je-li jejich celkový počet do 1 000
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. 7. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 6-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení, zvlášť lůžkových. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky, regionů a okresů. Informace slouží též pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Investiční majetek (hmotný i nehmotný), zdravotnická technika, náklady podle položek a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje [nesplacený leasing či úvěr, přijaté dary, příjmy z grantů, pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti), finanční zdroj nově pořízených hmotných investic], odpisy zdravotnické techniky.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
a) všechna státní zdravotnická zařízení (právní subjekty
- příspěvkové organizace a rozpočtové organizace s hospodářskou činností) všech resortů
b) vybraná nestátní zdravotnická zařízení (právní subjekty)
- příspěvkové organizace a rozpočtové organizace s hospodářskou činností
- podnikatelské subjekty = zařízení ústavní péče zřizovaná právnickou nebo fyzickou osobou.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda:
a) vyčerpávající zjišťování u státních zdravotnických zařízení
b) výběrové zjišťování u nestátních zdravotnických zařízení
- vybrané druhy zařízení
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o činnosti orgánů a zařízení hygienické služby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: H (MZ) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Hodnocení vývoje počtu zaměstnanců a zaměstnavatelů z hlediska zabezpečení státního zdravotního dozoru v jednotlivých správních celcích, hodnocení výkonů a účinnosti státního zdravotního dozoru.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Činnost orgánů hygienické služby zaměřená na preventivní a běžný hygienický dozor, činnost laboratoří klinické mikrobiologie a hygienických laboratoří.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Okresní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. města Prahy - právní subjekty všech resortů (státní i nestátní).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz za vybrané úseky správní činnosti orgánů hygienické služby
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: H (MZ) 2-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Hodnocení vývoje sankční činnosti na úseku hygienické služby a úrovně spolupráce OHS s okresními úřady v této oblasti. Přehled o plnění povinností fyzických a právnických osob v oblasti hygienické péče.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Sankční činnost orgánů HS podle jednotlivých oborů jako podklad pro hodnocení intenzity práce HS a stavu kontrolovaných subjektů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Okresní, městské, krajské hygienické stanice včetně HS hl. města Prahy - právní subjekty všech resortů (státní i nestátní).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Pololetní výkaz o lůžkovém fondu zdravotnického zařízení a jeho využití (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: L (MZ) 1-02
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Ukazatele pro analýzu využívání lůžek ve zdravotnických zařízeních. Podklad pro řízení zdravotní péče na úrovni okresů, regionů, republiky a Ministerstva zdravotnictví. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Přepočtený počet zaměstnanců a zaměstnavatelů (lékařů, SZP, NZP, PZP), průměrný počet lůžek, počet pacientů (přijatých, propuštěných a zemřelých, pohyb pacientů mezi jednotlivými odbornými odděleními), ošetřovací dny, počet dnů vyřazení lůžek z provozu, skutečná lůžková kapacita; počet oddělení, počet operačních sálů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všechna zdravotnická zařízení ústavní péče (státní i nestátní) všech resortů, tj. nemocnice, porodnice, odborné léčebné ústavy a další lůžková zařízení podle jednotlivých odborných oddělení. Pokud má lůžkové zařízení více oddělení (pracovišť) jednoho oboru, rozepisuje údaje na příloze tohoto výkazu za jednotlivá oddělení nebo pracoviště.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o činnosti lázeňských zařízení (s přílohou)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: L (MZ) 2-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledována je léčebná činnost lázeňských zařízení. Šetření sleduje uplatnění lázeňské péče v léčbě jednotlivých skupin onemocnění a podíl lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění plně, zčásti, resp. zdravotními pojišťovnami nehrazené, včetně léčení cizinců. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet pacientů a ošetřovacích dnů v členění dle indikačních skupin a typů lázeňské péče ve třech věkových kategoriích, počet lůžek pro léčebné účely, počet léčebných výkonů charakteristických pro lázeňskou péči. Na příloze výkazu jsou podrobněji rozvedeny počty přijatých pacientů ke komplexní nebo příspěvkové léčbě podle podrobných indikací dle indikačního seznamu.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všechna lázeňská zařízení všech resortů (státní i nestátní).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o činnosti ženských oddělení nemocnic
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: L (MZ) 3-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování počtu porodů a komplikací v souvislosti s porodem (včetně úmrtí žen), dále počtu gynekologických operací (včetně potratů). Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet porodů celkem, z toho předčasných, počet úmrtí v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím. Dále se sleduje počet žen operovaných v souvislosti s gynekologickým onemocněním a počet zemřelých žen na gynekologicko-porodnickém oddělení v souvislosti s gynekologickým onemocněním nebo porodem.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Zdravotnická zařízení (státní i nestátní) všech resortů (samostatný výkaz za každé ženské lůžkové oddělení nemocnice, porodnice).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o činnosti rehabilitačních center
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: L (MZ) 4-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zabezpečení základních informací v souvislosti se vstupem ČR do EU, které musí korespondovat se statistikami ucelené rehabilitace doporučenými WHO a EU. Na základě získaných informací vytvořit síť rehabilitačních center v ČR s návazností sociálních a dalších služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet pacientů ve třech věkových kategoriích a podle místa poskytované péče (hospitalizace, stacionář, ambulantní péče, doma). Dále se sleduje postup rehabilitace - závislost na druhé osobě, na technické pomůcce, používání složité rehabilitační pomůcky, zhodnocení životních a pracovních podmínek, pracovní začlenění ergotesting, dispenzarizace a dlouhodobý rehabilitační plán.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všechna rehabilitační centra (státní i nestátní).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz knihovnicko-informačního pracoviště ve zdravotnictví
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: O (MZ) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování vývoje pracovišť sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví. Plnění požadavků mezinárodních knihovnických institucí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Statistické ukazatele podávající přehled o činnosti knihovnicko-informačních pracovišť ve zdravotnictví.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Střediska vědeckých informací a odborné knihovny sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, jejichž zřizovateli jsou právnické osoby (např. zdravotnická zařízení) nebo fyzické osoby.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji vyrobených léčiv výrobcem
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: O (MZ) 2-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o výrobě léčiv pro posouzení vývoje spotřeby léčiv.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Abecední seznam vyráběných vitálních léčiv, velikost balení, kód SÚKL, počet vyrobených (prodaných) balení pro tuzemský trh.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku jako výrobce léčiv.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o prodeji dovážených i tuzemských léčiv distributorem
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: O (MZ) 3-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zabezpečení základních informací o zásobování maloobchodní sítě léčivy v ČR.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Abecední seznam distribuovaných léčiv do ČR a do ciziny, velikost balení, počet balení, kód SÚKL, výrobce, země výrobce.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku zabývající se distribucí léčiv.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: T (MZ) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování používání zdravotnické techniky v rámci sítě zdravotnických zařízení v návaznosti na potřeby rozvoje technizace zdravotnictví. Údaje pro potřebu Ministerstva zdravotnictví a orgánů státní správy (rozdělování investičních prostředků). Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet vybraných druhů zdravotnické techniky, stáří techniky, počet výkonů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Výkaz vyplňují zdravotnická zařízení všech resortů (státní i nestátní):
a) všechna lůžková zařízení za každé své začleněné lůžkové zařízení, tj. pokud se zdravotnické zařízení (právní subjekt) člení na jednotlivá začleněná zařízení, pak výkaz vyplňuje každé začleněné lůžkové zařízení zvlášť (sanatoria, ozdravovny a hospice výkaz nevyplňují)
b) vybraná zdravotnická zařízení (právní subjekty)
- ambulantní zařízení: sdružená ambulantní zařízení, zdravotnická střediska, závodní zdravotnická zařízení, ordinace praktických zubních lékařů, ordinace praktických ženských lékařů, ordinace lékařů specialistů, samostatné odborné laboratoře, hemodialyzační střediska
- všechna zařízení záchranné služby
- všechna zařízení hygienické služby.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o čerpání zdravotní péče cizinci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: V (MZ) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Výkaz slouží k získání dat v souvislosti se vstupem do EU při přípravě mezinárodních smluv upravujících způsob poskytování a úhrady zdravotní péče v akutních případech a pro kvantifikaci ekonomických dopadů na Českou republiku (stát, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny ap.).
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Identifikace cizince dle státní příslušnosti, věku, výše úhrady zdravotní péče, léčba cizinců (ambulantní, lůžková, resp. jiná), počet ošetřovacích dnů hospitalizovaných cizinců, z toho na jednotce intenzivní péče, výše nákladů nemocnic za cizince na výkony, ošetřovací dny a ZUP (zvlášť účtované položky) celkem a v jednotlivých čtvrtletích sledovaného období.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Nemocnice všech resortů (státní i nestátní).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení vzniku zdravotnického zařízení
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 1-99
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Přehled o síti zdravotnických zařízení, profilu poskytované zdravotní péče na úrovni okresů, krajů i ČR. Slouží pro aktuální informovanost státní správy, samosprávy a obyvatelstva o změnách ve struktuře sítě zdravotnických zařízení (včetně změn v počtu lékařů a lůžek) a o nabídce a rozsahu lékařské péče, poskytované ve zdravotnických zařízeních. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o všech státních i nestátních zdravotnických zařízeních, tj. právních subjektech, jejich začleněných zařízeních a detašovaných pracovištích, z hlediska druhu zařízení, zřizovatele a provozovatele, z hlediska rozsahu poskytované péče podle oboru a jeho zajištění lékaři, SZP. Dále informace o počtu zaměstnanců podle kategorií a profesní struktury, v závislosti na stupni vzdělání.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Každé nově zaregistrované zdravotnické zařízení, státní i nestátní, všech resortů. Všechna zaregistrovaná zařízení mají povinnost nahlásit jakoukoliv změnu v rozsahu činnosti, v organizační struktuře, skladbě zaměstnanců, identifikaci zdravotnického zařízení pracovišti ÚZIS ČR.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování:
vstupní údaje - statistické hlášení aktualizace údajů - na magnetických, příp. papírových médiích Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžná Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
- do 5 dnů při vzniku nového zdravotnického zařízení nebo změně již zaregistrovaného zařízení
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Statistické hlášení příčin a okolností dokonané sebevraždy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 2-99
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Rozbor příčin a trendu sebevražednosti v jednotlivých krajích a ČR. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Základní identifikace a charakteristika osoby, charakteristiky místa činu a jeho motivu, způsobu provedení, vlivu drog nebo alkoholu a další okolnosti sebevraždy.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Každé zdravotnické zařízení všech resortů (státní i nestátní), které vystavilo tiskopis "List o prohlídce mrtvého" s uvedením sebevraždy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: průběžná Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: průběžně - ihned po události
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Hlášení hospitalizace
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 3-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Podklady pro hodnocení zdravotního stavu hospitalizovaného obyvatelstva, kvalitativní a kvantitativní hodnocení činnosti jednotlivých lůžkových zařízení a jejich oddělení. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Počet případů hospitalizace, ošetřovací dny, ošetřovací doba ve dnech, počet operovaných podle druhu operace, počet zemřelých (vše ve vztahu k věku, pohlaví a jednotlivým diagnózám), průběh léčby a počet dnů na JIP, charakteristika přijetí a ukončení hospitalizace.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Každé lůžkové oddělení zdravotnického zařízení všech resortů (státního i nestátního), za každého hospitalizovaného pacienta.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování:
měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného měsíce
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Statistické hlášení - zpráva o rodičce
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 4-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Hodnocení zdravotního stavu rodičky ve všech souvislostech. Nezbytné informace pro gynekologicko- -porodnickou péči. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o reprodukční anamnéze ženy, o průběhu jejího těhotenství, porodu a o novorozenci.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Gynekologicko-porodnická oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních) a dále lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byla žena po porodu hospitalizována v termínu do posledního dne šestinedělí. Týká se zdravotnických zařízení všech resortů.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného měsíce
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
23.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Statistické hlášení - zpráva o novorozenci
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 5-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zajištění informací z oblasti perinatální péče, zdroj hodnocení zdravotního stavu novorozenců. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Zdravotní stav dítěte, okamžitý stav dítěte po porodu, komplikace, léčba.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Novorozenecké úseky ženských a dětských oddělení a novorozenecká oddělení lůžkových zdravotnických zařízení (státních i nestátních) a dále všechna lůžková zdravotnická zařízení (státní i nestátní), kde byl novorozenec hospitalizován do 3 měsíců svého života. Týká se zdravotnických zařízení všech resortů.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení, elektronický sběr dat Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného měsíce
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
24.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Statistické hlášení - vrozená vada plodu nebo dítěte
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Z (MZ) 6-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sledování výskytu vrozených vad k vyhodnocování včasného záchytu vrozených vad. Získané informace se využívají k hodnocení zdravotního stavu a kvality nové populace. Informace slouží pro databáze WHO a OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Sledují se vrozené vady zjištěné u plodu, tj. záchyt vrozených vad v prenatální diagnostice a u samovolných potratů nad 500 gramů, nebo zjištěné u dětí do dokončeného 15. roku života a dále u mrtvě narozených dětí.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Odborná oddělení zdravotnických zařízení všech resortů (státních i nestátních), kde byla vrozená vada diagnostikována (genetická, ženská, gynekologicko-porodnická, novorozenecká, dětská, kardiologická, ortopedická a další odborná oddělení).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: statistické hlášení, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1 měsíce po ukončení sledovaného měsíce
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
25.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty (se 4 přílohami)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 6-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení, zejména lůžkových, pro bilanci systému financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky, krajů a okresů. Agregované informace slouží též pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (nesplacený leasing či úvěr, přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti), další doplňující ekonomické ukazatele, přehled pohledávek po lhůtě splatnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ostatním obchodním partnerům, přehled závazků po lhůtě splatnosti vůči členům AVEL a ostatním obchodním partnerům, zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Lůžková zdravotnická zařízení státní i nestátní všech resortů [tj. nemocnice, odborné léčebné ústavy (OLÚ), léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), nemocnice následné péče, hospice] - příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty, tj. zařízení zřizovaná právnickou nebo fyzickou osobou.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
26.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 7-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení, zejména lůžkových. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky, krajů a okresů. Agregované informace slouží též pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (nesplacený leasing či úvěr, přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti).
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Lůžková zdravotnická zařízení (lázeňské léčebny, sanatoria, ozdravovny, ostatní lůžková zdravotnická zařízení) a ostatní vybrané státní a nestátní příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
h) MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a užití masa
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Maso (MZe) 1-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování vývoje situace na trhu masa (nabídka - poptávka) pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotnostní ukazatele o porážkách jatečných zvířat, zdroje masa a jeho užití.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.1.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení výrobků z masa
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Maso (MZe) 2-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Zjišťování vývoje výroby a odbytu masa a masných výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotnostní ukazatele zdrojů masa a užití výrobků z masa.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.1.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o vývoji průměrných cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Maso (MZe) 3-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování měsíčních trendů vývoje průměrných cen jatečných zvířat a vývoje cen vybraných druhů mas a výrobků pro potřeby tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Průměrné ceny jatečných zvířat (podle druhů a tříd jakosti), jejich porážková hmotnost, ceny výrobců vybraných druhů výsekových mas a masných výrobků.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.1.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže a drůbežích výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Drůb (MZe) 4-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Šetření o nákupu, zásobách, prodeji a cenách drůbeže podle jednotlivých kategorií k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro využití při projednávání opatření k ochraně vnitřního trhu drůbeže a drůbežích výrobků.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní a cenové ukazatele jednotlivých kategorií drůbeže a drůbežích výrobků.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se zpracováním drůbeže, výrobou a prodejem drůbežích výrobků. Odvětví (OKEČ): 15.1.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného měsíce
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Ceny placené zemědělcům za dodaná jatečná zvířata a ceny výrobců a zpracovatelů masa, za které prodávají své výrobky odběratelům
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Maso (MZe) 6-99
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Sledování změn ve vývoji cen jatečných zvířat a cen vybraných druhů masa a masných výrobků pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Průměrné ceny jatečných zvířat (dle druhů a tříd jakosti) a ceny vybraných druhů mas a masných výrobků.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty ve výrobě masa a masných výrobků (v masném průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.1.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtrnáctidenní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: k 13. a 27. kalendářnímu dni v měsíci
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o nákupu mléka, o výrobě a užití vybraných mlékárenských výrobků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Mlék (MZe) 6-12
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání údajů k upřesnění odhadu vývoje na trhu mléka pro účely tržní regulace v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Nákup mléka v objemovém a hodnotovém vyjádření, tržby a prodané množství u vybraných výrobků k výpočtu průměrných cen výrobců, rozdělení některých vybraných výrobků a přehled o mlékárenské výrobě v hmotnostním vyjádření.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v úpravě a zpracování mléka (v mlékárenském průmyslu). Odvětví (OKEČ): 15.5.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz zdrojů a užití obilovin v marketingovém roce 2001/2002 v zemědělské prvovýrobě, v obchodních a zpracovatelských subjektech
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Obil (MZe) 7-04
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Šetření zdrojů, odbytových směrů, skladby a rozmístění zásob obilovin dle jejich užití ve sklizňovém roce k zabezpečení nezbytných operativních údajů pro tržní regulaci v zemědělství a potravinářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotnostní ukazatele jednotlivých druhů obilovin v členění podle jejich zdrojů a účelového užití a zejména dle stavu a skladby jejich zásob.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zabývající se pěstováním obilovin, nákupem obilovin, obchodem s nimi a jejich zpracováním, včetně osivářských subjektů (bez ohledu na resort). Odvětví (OKEČ): 01.1 až 01.4, 15.6 až 15.9 a 51.21.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8 kalendářních dnů po skončení sledovaného období
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz osázených ploch raných brambor
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem (MZe) 8-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání včasných údajů o předpokládané výrobě brambor pro potřebu analýz, pro potřeby resortní informatiky a informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o ploše sklizně a ploše osázené ranými odrůdami brambor k 20. 4. 2001.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství, zabývající se rostlinnou výrobou. Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. 4. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Výkaz ploch osevu vybraných ozimých plodin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem (MZe) 9-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Analýza zabezpečení potravinářského průmyslu základními rostlinnými výrobky a úrovně krmivové základny živočišné výroby.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o plochách sklizně a osevu vybraných ozimých plodin ke 30. 11. 2001, o plochách víceletých pícnin a o výměře obhospodařované orné půdy.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v zemědělství zabývající se rostlinnou výrobou. Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 7. 12. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o hospodaření v lesích
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Les (MZe) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací pro objektivní rozhodování v dotační politice resortu a pro naplňování cílů státní lesnické politiky.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Základní údaje, které charakterizují hospodaření v lesích.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty zapsané do obchodního rejstříku s převažující činností lesnictví (OKEČ 02) a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více ha.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o nákladech a výnosech v lesním hospodářství
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Les (MZe) 2-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání podkladů o nákladech a výnosech dle hlavních výkonů v lesním hospodářství; údaje budou využity pro objektivní rozhodování v dotační politice na úseku lesního hospodářství.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Náklady a výnosy u hlavních výkonů v lesnické činnosti.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
a) Lesní akciové společnosti, spol. s r. o. s převažující lesnickou činností (OKEČ 02) - za služby v lesnické činnosti, které provedly pro všechny vlastníky lesa
b) Lesy České republiky Hradec Králové, s. p. - pouze za přímo řízené lesní závody.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o honitbách, stavu a lovu zvěře
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Mysl (MZe) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Ze zjišťovaných údajů vychází orgány státní správy myslivosti při posuzování úrovně hospodaření se zvěří, tj. chovu a lovu zvěře a úrovně řízení myslivosti v ČR, a při srovnávání těchto výsledků ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Vzhledem k významu myslivosti především na úsecích ochrany zvěře a přírody i veterinární medicíny je nezbytné periodické zjišťování vývoje početních stavů jednotlivých druhů zvěře nejen jako ochrana před vyhubením, ale též z důvodu předcházení nekontrolovatelnému nárůstu početních stavů se všemi negativními důsledky (škody v lesnictví a zemědělství, přenášení nebezpečných nákazových onemocnění). Organickou součástí zjišťování jsou i údaje o honitbách, v nichž se zvěř vyskytuje.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o honitbě, stavy psů s loveckou upotřebitelností, počty osob vykonávajících v honitbě právo myslivosti, klasifikace honitby, normované jarní kmenové stavy zvěře, výměra honební plochy dle jakostních tříd, výsledky mysliveckého hospodaření, sčítané jarní kmenové stavy zvěře a výskyt dalších druhů zvěře v členění dle jednotlivých honiteb a souhrn za okres.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz a technický nosič Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 5. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o sklizni ovoce podle odrůd
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem Ovo (MZe) 11-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání informací o plochách a výši sklizně ovoce z plodných výsadeb intenzivních ovocných sadů. Informace budou využity k hodnocení úrovně ovocnářské výroby, k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o plochách sklizně a celkové sklizni u jednotlivých druhů ovoce. U hrušek a jablek v členění dle jednotlivých odrůd.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů. Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. 12. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 6. 2001
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem Ovo (MZe) 6-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání orientačních údajů o sklizni ovoce z plodných výsadeb intenzivních ovocných sadů k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o plochách sklizně, o očekávané sklizni a výnosech z ha u jednotlivých druhů ovoce. U hrušek a jablek v členění dle jednotlivých odrůd.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů. Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 6. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Odhad sklizně ovoce podle odrůd k 15. 9. 2001
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Zem Ovo (MZe) 9-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Získání orientačních údajů o sklizni ovoce z plodných výsadeb intenzivních ovocných sadů k bilančním a analytickým účelům a pro informační zabezpečení opatření v zahraničním obchodě MZe i MPO.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o plochách sklizně, o očekávané sklizni a výnosech z ha u jablek a hrušek v členění dle jednotlivých odrůd.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v ovocnářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se produkcí ovoce z intenzivních ovocných sadů. Odvětví (OKEČ): 01.1 a 01.3.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: výběrové zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. 9. 2001
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz zdrojů a užití sladkovodních tržních ryb
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Ryby (MZe) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem šetření je sledovat a vyhodnocovat celkové zdroje a užití sladkovodních tržních ryb určených pro potravinářské účely a pro export. Získané informace budou využity k hodnocení úrovně tržní produkce sladkovodních ryb, k bilančním a analytickým účelům resortu a k plnění Nařízení Rady (ES) č. 788/96 o předkládání statistických přehledů o akvakultuře členskými státy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Hmotnostní ukazatele výlovu jednotlivých druhů tržních ryb, skladba zásob a celkové užití ryb.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty v rybářství, tj. právnické a fyzické osoby zabývající se chovem ryb v rybnících, speciálních rybochovných zařízeních (pstruhárny, klecové odchovny, chov ryb na oteplených vodách), jakož i odlovem tržních ryb na přehradních nádržích (bez ohledu na resort).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zemědělství
i) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o placení poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Vod (MŽP) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Účelem šetření je sledovat úplaty za znečištění vodních toků, které od znečišťovatelů vybírá Česká inspekce životního prostředí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Jedná se o sledování vyměřených záloh a jejich doplatků včetně penále a odvodů do SFŽP.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Česká inspekce životního prostředí.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o znečištění vodních toků
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Vod (MŽP) 3-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat zpoplatněné zdroje znečištění podle zákona č. 58/1998 Sb. Zjišťuje se jak počet zdrojů znečištění, tak hmotnost znečištění látek obsažených ve vodních tocích, které sleduje Česká inspekce životního prostředí.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
V první části výkazu se sleduje počet zdrojů znečištění a hmotnost znečištění u těchto vybraných látek:
CHSKcr - organické látky charakterizované chemickou spotřebou kyslíku stanovenou dichromanovou metodou, RAS - rozpuštěné anorganické soli, NL - nerozpustné látky, fosfor celkový, dusík amoniakální, rtuť a kadmium.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Česká inspekce životního prostředí.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 5. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o honitbě, stavu a lovu zvěře
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Mysl (MŽP) 2-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Podklad pro orgány státní správy myslivosti (správy NP, MŽP) při řízení myslivosti, schvalování plánů chovu a lovu a celkovém usměrňování myslivosti na území národních parků v souladu s jejich posláním.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o honitbě, její klasifikaci, normované a sčítané jarní kmenové stavy zvěře, roční plán lovu zvěře, skutečný odstřel, odchyt, úhyn, plán a skutečný počet lovecky upotřebitelných psů, zapojení osob do výkonu práva myslivosti.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Uživatelé honiteb na území NP.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. 4. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o hospodaření v lesích ve státním vlastnictví na území národních parků ČR a jejich ochranných pásem
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Les (MŽP) 4-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Podklad pro zřizovatele a ústřední orgány státní správy lesního hospodářství, ochrany přírody a krajiny.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Údaje o nákladech a výnosech podle hlavních výkonů v lesním hospodářství.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Správy NP.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Geo (MŽP) V 3-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zjišťování a sledování stavu a pohybu zásob a ekonomických údajů jejich využívání pro potřeby hodnocení vývoje, stavu a hospodaření se zásobami nerostných surovin ve vlastnictví ČR jako podklad pro zpracování souhrnné evidence a makroekonomických údajů pro hodnocení a ochranu nerostného bohatství ČR.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikační a základní údaje o ložisku; údaje o těžbě, zásobách, pohybu zásob; ekonomické údaje o vynaložených nákladech, množství a hodnotě prodané suroviny.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Všechny subjekty zabývající se těžbou a evidencí výhradních ložisek nerostů na území ČR bez ohledu na vlastnické vztahy.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. 2. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o poplatcích za znečišťování ovzduší (střední zdroje znečištění)
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Popl (MŽP) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat výši předepsaných poplatků, které byly středním znečišťovatelům předepsány okresním úřadem.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ve výkazu se sleduje počet středních zdrojů znečištění ovzduší, množství zpoplatněných látek v tunách, počet odkladů, předepsané poplatky celkem, přirážky k předepsaným poplatkům a odklad předepsaných poplatků v tis. Kč.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Okresní úřady.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 17. 9. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o odnětí a o poplatcích za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesů podle lesního zákona
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Popl (MŽP) 2-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat výši poplatků za odnětí lesních pozemků, které byly žadateli, jemuž bylo povoleno odnětí lesních pozemků, předepsány orgánem státní správy lesů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra lesních pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí a výše poplatků v tis. Kč za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Orgány státní správy lesů (okresní úřady, Vojenský lesní úřad a hl. město Praha).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o poplatcích za ukládání odpadů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Popl (MŽP) 3-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je získat informace o výši poplatků za ukládání odpadů podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ve výkazu se sledují uhrazené poplatky za ukládání odpadů, slevy z poplatků, počet slev, množství uložených a množství zpoplatněných odpadů.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Ekonomické subjekty a vybrané obecní úřady provozující skládky odpadu.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. 3. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o odnětí a o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Odv (MŽP) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Účelem šetření je sledovat výši odvodů za odnětí půdy, které byly žadateli, jemuž byl vydán souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, předepsány orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ve výkazu se sleduje počet plátců celkem, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, pro kterou byl vydán souhlas podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, výměra zemědělských pozemků v ha trvale a dočasně odňatých podle účelu odnětí, za kterou byl předepsán odvod, a výše odvodů za odnětí v tis. Kč za trvalé a dočasné odnětí podle účelu odnětí.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Orgány státní správy na úseku zemědělského půdního fondu (pověřený obecní úřad, na území národních parků správa těchto parků, na území hlavního města Prahy obvodní a místní úřady).
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo životního prostředí
j) MINISTERSTVO VNITRA
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: J (MV MS) 1-01
1.
Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o počtech a druzích přestupků projednaných orgány místní správy ve správním řízení k rozborové činnosti a opatřením k omezování drobné delikvence. Údaje jsou určeny pro Ministerstvo vnitra a ostatní ústřední orgány státní správy.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Rozsah a způsob vyřízení přestupků, odvolací řízení, druhy projednaných přestupků podle jednotlivých ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení dalších zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků, počty uložených pokut a výše částky na pokutách uložené.
2.
Okruh zpravodajských jednotek
Obce, v jejichž působnosti je výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, okresní úřady, krajské úřady.
3.
Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.
Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
obce do 10. 1. 2002
okresní úřady do 21. 1. 2002
krajské úřady do 31. 1. 2002
5.
Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo vnitra
Předsedkyně Českého statistického úřadu:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.