Opatření ze dne 23.4.2001, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001

4.5.2001 | Sbírka:  16/2001 (OP) | Částka:  62/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 45/2000 (OP)
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
16/2001
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 23. dubna 2001,
kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001
Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., mění Program statistických zjišťování na rok 2001 1) Program statistických zjišťování na rok 2001 byl uveřejněn v částce 109/2000 Sb., jeho změny v částce 44/2001 Sb. takto:
1. V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem se doplňují další statistická zjišťování č. 121, 122, 123:
"121.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Jednorázové šetření o drobném nehmotném a hmotném majetku nezařazeném do investičního majetku ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Iv 2000 ------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání informací o hodnotě drobného nehmotného majetku (v cenovém rozmezí 20 až 60 tis. Kč) a drobného hmotného majetku (v cenovém rozmezí 20 až 40 tis. Kč), který byl pořízen a převeden do spotřeby. Výsledky budou použity jako podklad pro odhad částky, kterou bude nutno v rámci národních účtů v souladu s předpisy EU odečítat z mezispotřeby a přičítat do tvorby hrubého fixního kapitálu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o drobném nehmotném a hmotném majetku účetně nezařazeném do investičního majetku.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty patřící do sektoru nefinančních podniků s počtem zaměstnanců 20 a více (příspěvkové organizace bez ohledu na počet zaměstnanců), do sektoru finančních institucí bez ohledu na počet zaměstnanců a dále ústřední vládní instituce, místní vládní instituce a neziskové instituce, bez ohledu na počet zaměstnanců a rozsah investic. Jedná se např. o organizační složky státu (dříve rozpočtové organizace), příspěvkové organizace, mimorozpočtové fondy, obecní a okresní úřady, sdružení obcí, veřejné a soukromé vysoké školy, politické strany a politická hnutí, odborové svazy, církevní a náboženské společnosti, církevní školy a církevní zdravotnická či charitativní zařízení, humanitární společnosti, sdružení spotřebitelů, stavovské organizace, občanská zájmová sdružení (svazy, spolky, společnosti, kluby, hnutí), některé obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. 7. 2001
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
122.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník o síti pohostinských a ubytovacích provozoven ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: Sit 2001 ------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání základních údajů provozoven (místních jednotek) pohostinských a ubytovacích služeb.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Adresa provozovny, evidenční počet zaměstnanců, kategorie a kapacity zařízení.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty, které mají jako hlavní nebo vedlejší činnost poskytování ubytovacích a pohostinských služeb (OKEČ 55) s výjimkou subjektů, které jsou předmětem statistického šetření RES MJ 2000.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: jednorázové zjišťování
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 14. kalendářního dne po obdržení dotazníku
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad
123.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Dotazník o inovacích ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: TI 2001 ------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání dat charakterizujících rozsah inovačního potenciálu firem působících v ČR v souladu s metodologií Eurostatu podle Rozhodnutí Rady EU č. 94/78 z 24. 1. 1994. Šetření je v ČR organizováno poprvé a bude kompatibilní s obdobným šetřením CIS3, které se uskuteční za rok 2001 v členských zemích EU. Předmětem zjišťování jsou cíle, podněty, překážky, náklady a efekty související s vývojem nových nebo podstatně zlepšených výrobků, služeb či technologických procesů splňujících kriteria inovací a s jejich uvedením na trh.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Identifikace inovačního klimatu v ČR, údaje o technologických inovacích produktů a procesů, cíle a efekty inovací, náklady a zdroje financování inovačních projektů, faktory omezující inovační činnost, využití inovační spolupráce, informačních zdrojů a různých metod ochrany vynálezů. Požadovány jsou údaje za roky 1999, 2000 a 2001.
2. Okruh zpravodajských jednotek Ekonomické subjekty s 10 a více zaměstnanci působící ve vybraných oblastech výroby a služeb (finančních i nefinančních), které podle své převažující činnosti patří do OKEČ 10 - 14, 15 - 37, 40 - 41, 51, 60 - 64, 65 - 67, 72, 73, 74.2, 74.3 (vymezení je v souladu s šetřením EU).
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: dotazník
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná (v souladu s periodicitou šetření v členských zemích EU)
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
do 31. 5. 2002
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Český statistický úřad".
2. Část II. se doplňuje takto:
"j)
MINISTERSTVO VNITRA
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Roční výkaz o přestupcích projednaných orgány místní správy ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: J (MV MS) 1-01 ------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání přehledu o počtech a druzích přestupků projednaných orgány místní správy ve správním řízení k rozborové činnosti a opatřením k omezování drobné delikvence. Údaje jsou určeny pro Ministerstvo vnitra a ostatní ústřední orgány státní správy.
Charakteristikazjišťovaných ukazatelů:
Rozsah a způsob vyřízení přestupků, odvolací řízení, druhy projednaných přestupků podle jednotlivých ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení dalších zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků, počty uložených pokut a výše částky na pokutách uložené.
2. Okruh zpravodajských jednotek Obce, v jejichž působnosti je výkon státní správy na úseku projednávání přestupků, okresní úřady, krajské úřady.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
obce do 10. 1. 2002
okresní úřady do 21. 1. 2002
krajské úřady do 31. 1. 2002
5. Orgán provádějící statistické zjišťování Ministerstvo vnitra".
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, CSc. v. r.