Opatření ze dne 15.3.2001, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001

27.3.2001 | Sbírka:  11/2001 (OP) | Částka:  44/2001ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 45/2000 (OP)
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
11/2001
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 15. března 2001, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001
Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb., mění Program statistických zjišťování na rok 20011) takto:
1. V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
- poř. č. 48: Název statistického zjišťování zní:"Finanční leasing".
2. V části II. písm. g) Statistická zjišťování prováděná Ministerstvem zdravotnictví
a) poř. č. 7: Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace, rozpočtové organizace s hospodářskou činností a podnikatelské subjekty, E (MZ) 6-04, se zrušuje;
b) se doplňují další statistická zjišťování č. 25 a 26 takto:
"25.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Měsíční výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty (se 4 přílohami) ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 6-12 ------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení, zejména lůžkových, pro bilanci systému financování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky, krajů a okresů. Agregované informace slouží též pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (nesplacený leasing či úvěr, přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti), další doplňující ekonomické ukazatele, přehled pohledávek po lhůtě splatnosti vůči jednotlivým zdravotním pojišťovnám a ostatním obchodním partnerům, přehled závazků po lhůtě splatnosti vůči členům AVEL a ostatním obchodním partnerům, zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
2. Okruh zpravodajských jednotek
Lůžková zdravotnická zařízení státní i nestátní všech resortů [tj. nemocnice, odborné léčebné ústavy (OLÚ), léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN), nemocnice následné péče, hospice] - příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty, tj. zařízení zřizovaná právnickou nebo fyzickou osobou.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po skončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví
26.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ: Čtvrtletní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení, které vede podvojné účetnictví - pro příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE: E (MZ) 7-04 ------------------------------------------------------------------
1. Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování: Ukazatele pro analýzu ekonomické situace zdravotnických zařízení, zejména lůžkových. Podklad pro řízení na úrovni Ministerstva zdravotnictví, republiky, krajů a okresů. Agregované informace slouží též pro databáze OECD.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů: Dlouhodobý majetek (hmotný i nehmotný), zdravotnická technika, náklady a výnosy podle položek a druhu péče a doplňující údaje (nesplacený leasing či úvěr, přijaté dary, příjmy z grantů, odpisy zdravotnické techniky, finanční zdroj nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zvlášť účtované položky), pohledávky a závazky (i po lhůtách splatnosti).
2. Okruh zpravodajských jednotek
Lůžková zdravotnická zařízení (lázeňské léčebny, sanatoria, ozdravovny, ostatní lůžková zdravotnická zařízení) a ostatní vybrané státní a nestátní příspěvkové organizace a podnikatelské subjekty.
3. Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat, výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
4. Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20 dnů po ukončení sledovaného období
5. Orgán provádějící statistické zjišťování
Ministerstvo zdravotnictví".
Předsedkyně:
doc. Ing. Bohatá, Csc. v. r.
1) Program statistických zjišťování na rok 2001 byl uveřejněn v částce 109/2000 Sb. pod č. 45/2000.