Zákon ze dne 19.12.1930, kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné

30.12.1930 | Sbírka:  191/1930 Sb. | Částka:  89/1930ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 191/1930 Sb., 438/1919 Sb.
Pasivní derogace: 191/1930 Sb.
191/1930 Sb.
Zákon
ze dne 19. prosince 1930,
kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Lhůta jednoho roku, která jest stanovena v § 28, č. 4 zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace, a která byla prodloužena zákonem ze dne 15. července 1920, č. 444 Sb. z. a n. do konce roku 1924 a zákonem ze dne 18. prosince 1924, č. 294 Sb. z. a n., do konce roku 1930, prodlužuje se opět a to do konce roku 1931.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1931. Provede jej ministr veřejných prací v dohodě s ministry financí, průmyslu, obchodu a živností, spravedlnosti a zemědělství.
T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Dostálek v. r.