Sdělení ze dne 28.11.2003 k § 45e zákona o dani z přidané hodnoty

28.11.2003 | Sbírka:  184/87075/2003 | Částka:  9/2003ASPI

Vztahy

Nadřazené: 588/1992 Sb.
184/87075/2003
Sdělení
k § 45e zákona o dani z přidané hodnoty
Referent: JUDr. Jiří Simon,
tel.: 257 044 297
Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění novely zákona č. 322/2003 Sb., účinné od 1.10.2003 (dále jen ZDPH), vydává toto sdělení:
Zahraniční fyzická osoba (dále jen "turista") může podle výše uvedené novely zákona uplatnit nárok na vrácení daně, pokud nakoupí zboží u prodávajícího, který je plátcem DPH a cena zboží včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dnu je vyšší než 2500,- Kč. Nakoupené předmětné zboží vyveze v cestovním styku a toto zboží nemá obchodní charakter.
Zboží, které nemá obchodní charakter podle § 2 písm. g) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zboží, které je příležitostně propouštěno do navrženého celního režimu a které je vzhledem k druhu a množství určeno výlučně k osobní potřebě nebo spotřebě příjemce nebo cestujícího, který je dováží nebo vyváží a členů jeho domácnosti nebo má být předáno jako dar.
Nárok na vrácení daně nevzniká u druhů zboží, jako jsou uhlovodíková paliva a maziva, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, potraviny a další zboží uvedené pod číselným kódem Harmonizovaného systému v kapitolách 01 až 21.
Rovněž nelze uplatnit nárok na vrácení daně v případě, že nakoupené zboží je na území České republiky (dále jen "ČR") zamontováno nebo zapracováno v rámci poskytované služby do věci dovezené na území ČR a s touto věcí vystupuje mimo území ČR, neboť se již nejedná o výstup druhově určitého zboží.
Nárok turistovi vznikne, pokud nakoupené zboží vyveze do 60 dnů (původně do 30 dnů) ode dne nákupu uvedeného na dokladu o prodeji zboží a výstup zboží je potvrzen pohraničním celním úřadem na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí.
Tiskopis Ministerstva financí nesmí obsahovat úpravy provedené jinou osobou. Úpravami se rozumí takové úpravy, které by znehodnocovaly, měnily původní údaje tiskopisu nebo po potvrzení tiskopisu pohraničním celním úřadem byly údaje přepisovány nebo dodatečně opravovány.
Za úpravu se nepovažuje, pokud prodávající plátce vyplní tiskopis Ministerstva financí za turistu přímo v prodejním místě a na tiskopis uvede své účetní či jiné potřebné údaje nebo osoba zmocněná uvede na tiskopis svůj identifikační údaj. Toto samotné uvedení identifikačního údaje není zmocněním, a proto plátce, který prodal zboží je povinen vrátit daň přímo i turistovi, který se s takovým tiskopisem k plátci dostaví. Údaj na tiskopis Ministerstva financí lze vyznačit pouze za předpokladu, že nedojde ke znehodnocení původních předtištěných údajů.
Nárok na vrácení daně se vždy uplatňuje u toho plátce a jen v místě, kde bylo zboží prodáno, bez ohledu na skutečnost, že má plátce více prodejen. Plátce je povinen daň vrátit, když jsou splněny zákonem stanovené podmínky.
Plátce, který daň vrátil, uvede tuto skutečnost nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se vrácení daně uskutečnilo a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, v němž se uskutečnilo zdanitelné plnění. Potvrzený tiskopis o vývozu zboží je plátce povinen uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve které vznikla daňová povinnost.
Nárok na vrácení daně turistovi zaniká, pokud tato osoba nebo zmocněná osoba nepředloží doklady (doklad o prodeji a potvrzený tiskopis Ministerstvo financí) prodávajícímu plátci do 3 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém došlo k prodeji předmětného zboží.
Novelou č. 322/2003 Sb., ZDPH se nic nemění na způsobu vyplňování tiskopisu Ministerstva financí.
Současně zůstávají v platnosti doposud používané tiskopisy Ministerstva financí s tím, že na zadní informační straně tiskopisu se mění údaj uvedený pod bodem 1., 3. a 4 tak, že se nahrazuje původní text takto:
1. Zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt nebo obvyklé místo pobytu a toto místo je zapsáno v cestovním pasu nebo jiném dokladu totožnosti, který uznává za platný ČR a je osobou starší 15 let.
3. Vývoz zboží je uskutečněn do 60 dnů ode dne nákupu.
4. Nárok lze uplatnit nejpozději do 3 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém k prodeji došlo.
I když se uvádí na informační zadní straně tiskopisu Ministerstva financí v posledním řádku částka 1000,- Kč, platná je v důsledku změny ustanovení zákona částka 2500,- Kč.
Obdobně se nahlíží i na informační znění textu na zadní straně v anglickém jazyce.
Předmětná změna ustanovení § 45e ZDPH je účinná od 1.10.2003, proto nákup zboží uskutečněný turistou do 24.00 hodin dne 30.9.2003 bude posuzován podle původního znění ustanovení § 45e ZDPH ve vztahu k výši částky (1000,-Kč) za prodávané zboží a i vymezení druhů zboží.
U nákupů uskutečněných po uvedeném časovém vymezení nelze již uplatňovat nárok na vrácení daně u druhů zboží, jako jsou uhlovodíková paliva a maziva, tabákové výrobky, alkoholické nápoje, potraviny a další zboží uvedené pod číselným kódem Harmonizovaného systému v kapitolách 01 až 21.
Ústřední ředitel sekce 051:
Ing.Bc. Robert Szurman, v.r.