Vyhláška ze dne 17.12.1932 o stažení padesátikorunových státovek (tvaru II.) s datem 12. července 1922

30.12.1932 | Sbírka:  200/1932 Sb. | Částka:  75/1932ASPI

Vztahy

Nadřazené: 347/1920 Sb.
Aktivní derogace: 107/1924 Sb., 106/1924 Sb.
200/1932 Sb.
Vyhláška
ministerstva financí
ze dne 17. prosince 1932
o stažení padesátikorunových státovek (tvaru II.) s datem 12. července 1922.
Národní banka Československá bude stahovati padesátikorunové státovky (tvaru II.) s datem 12. července 1922 podle §§ 23 a 24 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové, jakož i podle čl. XII., odst. 2., zákona ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon právě zmíněný, způsobem určeným v připojeném oznámení této banky.
Dr. Trapl v. r.
Oznámení Národní banky Československé o stažení padesátikorunových státovek (tvaru II.) s datem 12. července 1922.
Padesátikorunové státovky (tvaru II.) s datem 12. července 1922, vydané vládním nařízením ze dne 22. května 1924, č. 106 Sb. z. a n., a vyhláškou Bankovního úřadu ministerstva financí z téhož dne, č. 107 Sb. z. a n., přestanou dnem 30. června 1933 býti zákonným platidlem.
Od 1. července 1933 do 30. června 1934 bude Národní banka Československá tyto z oběhu vzaté státovky vyměňovati u všech svých pokladen, a to jak u hlavního ústavu v Praze II., Bredovská ulice č. 5, tak i u všech svých odboček, od 1. července 1934 do 30. června 1938 však již jen u pokladen hlavního ústavu v Praze.
Po 30. červnu 1938 jest jakákoli výměna vyloučena.
V Praze dne 7. prosince 1932.
Národní banka československá
Guvernér:
Dr. V. Pospíšil v. r.
Bankovní rada:
Dr. V. Brdlík v. r.
Vrchní ředitel:
Novák v. r.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1933; provede je ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Černý v. r.
Dr. Trapl v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Bechyně v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Hodža v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.