Vyhláška ze dne 7.4.2004 o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

30.4.2004 | Sbírka:  271/2004 Sb. | Částka:  87/2004ASPI

Vztahy

Nadřazené: 189/2004 Sb.
Pasivní derogace: 603/2006 Sb.
271/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. dubna 2004
o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
Komise pro cenné papíry stanoví podle § 139 písm. f) ve spojení s § 89 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, (dále jen "zákon"):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje minimální rozsah informací, které musí obsahovat výroční zpráva fondu kolektivního investování nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví, osnovu výroční zprávy investiční společnosti a fondu kolektivního investování, osnovu pololetní zprávy investiční společnosti a fondu kolektivního investování, osnovu dalších informačních povinností investiční společnosti a fondu kolektivního investování, podrobnosti o formě uvedených zpráv a informací, způsobu jejich uveřejňování a způsobu jejich zasílání Komisi pro cenné papíry (dále jen "Komise").
§ 2
Vymezení některých pojmů
(1) Údaji o osobě se pro účely této vyhlášky rozumí údaje podle § 2 odst. 1 písm. j) zákona.
(2) Údaje ve výroční zprávě jsou uváděny k poslednímu dni účetního období, za které je výroční zpráva vypracována. Rozhodným obdobím je účetní období, za které je výroční zpráva vypracována.
(3) Údaje v pololetní zprávě jsou uváděny k poslednímu dni šestého měsíce účetního období, za které je pololetní zpráva vypracována. Rozhodným obdobím je prvních šest měsíců účetního období, za které je pololetní zpráva vypracována.
§ 3
Výroční zpráva investiční společnosti
Osnovu výroční zprávy investiční společnosti stanoví přílohy č. 1 a 7 k této vyhlášce.
§ 4
Výroční zpráva investičního fondu
(1) Výroční zpráva investičního fondu musí nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví obsahovat alespoň údaje o
a) změnách skutečností zapsaných v obchodním rejstříku, ke kterým došlo během rozhodného období, a návrzích na zápis změn do obchodního rejstříku, které byly soudu podané v rozhodném období,
b) každé investiční společnosti, která obhospodařovala majetek investičního fondu, byť jen po část rozhodného období, a datu uzavření obhospodařovatelské smlouvy a datu ukončení obhospodařování investiční společností,
c) skutečnostech, které mají významný vliv na výkon činnosti investičního fondu (například podání návrhu nebo zahájení řízení o konkurzu nebo vyrovnání), spolu s uvedením hlavních faktorů, které měly vliv na hospodářský výsledek,
d) členech představenstva a dozorčí rady, vedoucích osobách a zaměstnancích pověřených obhospodařováním majetku investičního fondu (portfolio manažerech) k poslednímu dni rozhodného období, jejich zkušenostech, kvalifikaci a o datu, kdy nabylo účinnosti jmenování těchto osob,
e) osobách, které měly kvalifikovanou účast na investičním fondu, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše podílu na investičním fondu, spolu s uvedením doby, po jakou měly kvalifikovanou účast na investičním fondu,
f) osobách, na kterých měl investiční fond kvalifikovanou účast, byť jen po část rozhodného období, s uvedením výše podílu na základním kapitálu a hospodářského výsledku těchto osob, spolu s uvedením doby, po jakou investiční fond měl kvalifikovanou účast na těchto osobách. Pokud nejsou k dispozici auditované hospodářské výsledky těchto osob, uvede investiční fond hospodářské výsledky neauditované,
g) osobách, které byly s investičním fondem personálně propojeny, byť jen po část rozhodného období, s uvedením způsobu propojení, spolu s uvedením doby, po jakou byly tyto osoby s investičním fondem personálně propojené,
h) osobách, které jednaly v rozhodném období s investičním fondem ve shodě a nebyly s investičním fondem majetkově nebo personálně propojené,
i) všech depozitářích investičního fondu v rozhodném období,
j) osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetkových hodnot investičního fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetkových hodnot investičního fondu,
k) všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční fond, byť jen po část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po jakou vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční fond,
l) u investičního fondu založeného na dobu určitou den, kterým tato doba končí,
m) všech peněžitých i naturálních příjmech nebo jiných plněních, které přijali v rozhodném období členové představenstva, dozorčí rady, vedoucí osoby a zaměstnanci pověření obhospodařováním majetku investičního fondu (portfolio manažeř
i) od investičního fondu nebo od osob ovládaných investičním fondem, a to za každou osobu zvlášť, o právním důvodu těchto plnění a dále o peněžních vztazích mezi investičním fondem nebo osobami ovládanými investičním fondem a těmito osobami, a to souhrnně za každý orgán a vedoucí osoby a zároveň za každou osobu zvlášť,
n) počtu akcií investičního fondu, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady, vedoucích osob a zaměstnanců pověřených obhospodařováním majetku podílového fondu (portfolio manažerů), a počtu akcií investičního fondu, které jsou předmětem opčních či jiných práv těchto osob, a to vždy souhrnně za každý orgán a vedoucí osoby a zároveň za každou osobu zvlášť,
o) soudních sporech, jejichž účastníkem byl nebo je investiční fond, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku investičního fondu k poslednímu dni rozhodného období, a
p) aktivech investičního fondu zatížených právy třetích osob.
(2) Výroční zpráva investičního fondu musí dále obsahovat
a) údaje podle příloh č. 2, 3, 4 a 7 k této vyhlášce,
b) vývoj hodnoty akcie v rozhodném období v grafické podobě; pokud je investiční strategie investičního fondu vázána na pevně stanovený index (benchmark), uvede se i vývoj tohoto pevně stanoveného indexu v rozhodném období v grafické podobě,
c) skladbu investičních nástrojů podle jednotlivých druhů a emitentů, pokud souhrn hodnot každého z těchto nástrojů přesahuje 1 % hodnoty majetku v investičním fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, podle přílohy č. 5 této vyhlášky,
d) identifikaci dalších majetkových hodnot, pokud jejich hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku v investičním fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny na začátku období, přírůstků, úbytků, celkové pořizovací ceny na konci účetního období a oprávky a opravných položek (tvorba a použití), a
e) údaj o dividendě, kterou obdrželi akcionáři investičního fondu v rozhodném období na jednu akcii.
§ 5
Výroční zpráva podílového fondu
(1) Výroční zpráva podílového fondu musí nad rámec zvláštního právního předpisu upravujícího účetnictví obsahovat alespoň
a) název podílového fondu a ISIN nebo SIN podílového listu, byl-li přidělen,
b) údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje, a údaje o všech investičních společnostech, které podílový fond obhospodařovaly v rozhodném období, spolu s uvedením doby, po jakou každá investiční společnost podílový fond obhospodařovala,
c) údaje o zaměstnanci pověřeného obhospodařováním majetku podílového fondu (portfolio manažerovi) a dále uvedení údajů o jeho zkušenostech a kvalifikaci,
d) o všech depozitářích podílového fondu v rozhodném období,
e) údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné opatrování majetkových hodnot podílového fondu, pokud je u této osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno více než 1 % majetkových hodnot podílového fondu,
f) počet emitovaných podílových listů k závěrečnému datu rozhodného období,
g) údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro investiční společnost a pro obhospodařované fondy, byť jen pro část rozhodného období, spolu s uvedením doby, po jakou vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro podílový fond,
h) údaje podle příloh č. 2, 3 a 4 k této vyhlášce,
i) údaje podle přílohy č. 7 k této vyhlášce týkající se závazků, pokud hodnota závazků podílového fondu přesahovala k poslednímu dni rozhodného období hodnotu 2 % celkového majetku fondu,
j) skladbu investičních nástrojů podle jednotlivých druhů a emitentů, pokud souhrn hodnot každého z těchto nástrojů přesahuje 1 % hodnoty majetku v podílovém fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, podle přílohy č. 5 této vyhlášky,
k) identifikaci dalších majetkových hodnot, pokud jejich hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny na začátku období, přírůstků, úbytků, celkové pořizovací ceny na konci účetního období a oprávky a opravných položek (tvorba a použití),
l) vývoj hodnoty podílového listu v rozhodném období v názorné grafické podobě; pokud je investiční strategie podílového fondu vázána na pevně stanovený index (benchmark), uvede se i vývoj tohoto pevně stanoveného indexu v rozhodném období v grafické podobě,
m) údaj o výnosu, který obdrželi podílníci podílového fondu na jeden podílový list v rozhodném období, a
n) údaj o soudních sporech, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost jménem podílového fondu, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu k poslednímu dni rozhodného období.
(2) Výroční zpráva otevřeného podílového fondu musí dále obsahovat
a) celkový počet podílových listů vydaných v rozhodném období a celkovou částku, za kterou byly podílové listy vydány, a to bez přirážek; zvlášť se uvedou údaje za podílové listy vydané v České republice, a
b) celkový počet podílových listů odkoupených v rozhodném období a celkovou částku, za kterou byly podílové listy odkoupeny, a to beze srážek; zvlášť se uvedou údaje za podílové listy odkoupené v České republice.
(3) U uzavřeného podílového fondu založeného na dobu určitou se uvede den, kterým tato doba končí.
§ 6
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu
Kromě údajů podle § 5 výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obsahuje skladbu majetku v peněžním vyjádření a v procentním podílu na celkovém majetku standardního podílového fondu podle struktury dané přílohou č. 6.
§ 7
Výroční zpráva speciálního fondu cenných papírů
Kromě údajů podle § 4, případně § 5 uvede speciální fond cenných papírů skladbu majetku v peněžním vyjádření a v procentním podílu na celkovém majetku speciálního investičního fondu cenných papírů podle následující struktury:
a) investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle § 51 odst. 1 písm. a) zákona,
b) státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal záruku stát,
c) hypoteční zástavní listy,
d) dluhopisy vydané centrální bankou nebo bankou,
e) cenné papíry vydané fondem kolektivního investování podle § 51 odst. 1 písm. e) zákona a
f) ostatní aktiva, například vklady u bank.
§ 8
Výroční zpráva speciálního fondu nemovitostí
Kromě údajů podle § 4, případně § 5 uvede speciální fond nemovitostí skladbu majetku v peněžním vyjádření a v procentním podílu na celkovém majetku speciálního investičního fondu nemovitostí podle následující struktury:
a) budovy nebo pozemky za účelem jejich správy; z toho uvede budovy a pozemky zatížené zástavním právem třetích osob, a
b) účasti na právnické osobě, jejímž předmětem podnikání je správa vlastních nemovitostí.
§ 9
Výroční zpráva speciálního fondu derivátů
Kromě údajů podle § 4, případně § 5 uvede speciální fond derivátů skladbu majetku v peněžním vyjádření a v procentním podílu na celkovém majetku speciálního fondu derivátů podle následující struktury:
a) podrobnější skladba majetku tohoto fondu alespoň s rozdělením aktiv na
1. deriváty přijaté k obchodování na regulovaném trhu a
2. deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu podle § 54 odst. 2 písm. b) zákona,
b) podrobnější členění derivátů nejméně na
1. opce na investiční nástroje,
2. finanční termínové smlouvy na investiční nástroje, zejména futures,
3. forwardy,
4. swapy,
5. rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika,
6. nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
7. jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity,
c) členění derivátů podle podkladového aktiva podle přílohy č. 8 k této vyhlášce.
§ 10
Další náležitosti výroční zprávy
Součástí výroční zprávy investiční společnosti, investičního fondu a výroční zprávy podílového fondu jsou též údaje o osobě auditora nebo auditorské společnosti a zpráva auditora a jeho výhrady nebo připomínky v plném znění.
§ 11
Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování
(1) Pololetní zpráva investiční společnosti a fondu kolektivního investování musí obsahovat
a) u investiční společnosti údaje podle příloh č. 1 a 7 k této vyhlášce,
b) u fondu kolektivního investování údaje podle příloh č. 2, 3 a 7 k této vyhlášce. Pokud je hodnota závazků u podílového fondu k poslednímu dni rozhodného období menší než 2 % celkového majetku, nemusí pololetní zpráva u podílového fondu obsahovat přílohu č. 7,
c) u fondu kolektivního investování skladbu investičních instrumentů podle jednotlivých druhů a emitentů, pokud souhrn hodnot každého z těchto nástrojů přesahuje 1 % hodnoty majetku ve fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy podle přílohy č. 4 k této vyhlášce,
d) u fondu kolektivního investování identifikaci dalších majetkových hodnot, pokud jejich hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy s uvedením celkové pořizovací ceny na začátku období, přírůstků, úbytků, celkové ceny podle ocenění na konci pololetí a oprávky a opravných položek (tvorba a použití), a
e) popisnou část.
(2) Popisná část pololetní zprávy fondu kolektivního investování podle odstavce 1 písm. f) musí obsahovat v rozsahu, který je nezbytný pro přesné a správné posouzení vývoje činnosti fondu kolektivního investování, alespoň
a) popis stavu a minulých vývojových tendencí činnosti fondu kolektivního investování v pololetí, na které se pololetní zpráva vztahuje,
b) popis důležitých faktorů, které ovlivnily hospodářské výsledky fondu kolektivního investování v pololetí, na které se pololetní zpráva vztahuje, a
c) odpovídající srovnání s prvním pololetím předchozího roku.
(3) Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu musí dále obsahovat
a) celkový počet podílových listů vydaných v rozhodném období a celkovou částku, za kterou byly podílové listy vydány, a to bez přirážek; zvlášť se uvedou údaje za podílové listy vydané v České republice, a
b) celkový počet podílových listů odkoupených v rozhodném období a celkovou částku, za kterou byly podílové listy odkoupeny, a to beze srážek; zvlášť se uvedou údaje za podílové listy odkoupené v České republice.
§ 12
Zahraniční standardní fond
Informace, které zahraniční standardní fond uveřejňuje do 1 měsíce po skončení každého kalendářního čtvrtletí způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 45 odst. 3 zákona, obsahují alespoň údaje podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.
§ 13
Měsíční informační povinnost fondu kolektivního investování
Informace, které fond kolektivního investování uveřejňuje nejméně jednou měsíčně, obsahují alespoň údaje podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.
§ 14
Informace, které fond kolektivního investování uveřejňuje nejméně jednou za dva týdny, obsahují alespoň údaje podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.
§ 15
Forma zpráv a způsob zasílání informací
Informace, které musí být uveřejněny podle zákona, jsou zasílány Komisi v elektronické podobě ve formě datové zprávy1) podle standardizovaného datového formuláře. Vzor standardizovaného datového formuláře elektronické podoby těchto zpráv uveřejní Komise nejpozději ke dni účinnosti vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup. Elektronická podoba zprávy musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem2) založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.3)
§ 16
Způsob uveřejňování informací
Informace a podklady, které musí investiční společnost a investiční fond podle zákona uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní investiční společnost nebo investiční fond na své internetové adrese (URL adresa) způsobem, kterým podnikatelé v oboru kapitálového trhu obvykle uveřejňují informace o svých službách nebo produktech. Přitom investiční společnost nebo investiční fond zajistí zejména, aby
a) internetová adresa byla veřejnosti bezplatně a bez omezení přístupná prostřednictvím datové sítě internet a aby jí bylo možné snadno obvyklým způsobem vyhledat podle obchodní firmy investiční společnosti nebo investičního fondu,
b) uveřejňované informace měly podobu datového souboru vhodného ke stažení, v běžně používaném formátu,
c) uveřejňované informace byly uvedeným způsobem dostupné nepřetržitě a beze změny po dobu
1. nejméně dvou let od prvního dne po jejich uveřejnění v případě výroční zprávy,
2. nejméně jednoho roku od prvního dne po jejich uveřejnění v případě pololetní zprávy,
3. nejméně půl roku od prvního dne po jejich uveřejnění v případě měsíčních a dvoutýdenních zpráv.
§ 17
Pro speciální zahraniční fond kolektivního investování platí přiměřeně ustanovení této vyhlášky.
§ 18
Přechodné ustanovení
(1) Ve výročních zprávách za rok 2004 a 2005 nemusí být v příloze č. 2 uvedeny údaje za roky 2003 a 2002.
(2) V pololetních zprávách za první pololetí roku 2004 a za první pololetí roku 2005 nemusí být v příloze č. 2 uvedeny údaje za první pololetí roku 2003 a za první pololetí roku 2002.
§ 19
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování.
Člen prezidia vykonávající funkci předsedy:
Ing. Šimáček v. r.
Příl.1
01 Informování o hospodářské situaci investiční společnosti
01_01 Bilanční aktiva (v tis. Kč)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Popis                        Hodnota Korekce Hodnota Min. úč. Předmin.
                           Brutto      Netto  obd.   úč. období
                                        Netto  Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
A                       B   1    2    3    4    5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pokladní hotovost              01
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní
cenné papíry přijímané centrální bankou
k refinancování                02
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) vydané vládními institucemi         03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) ostatní                   04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Pohledávky za bankami            05
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) splatné na požádání             06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) ostatní pohledávky             07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Pohledávky za nebankovními subjekty     08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) splatné na požádání             09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) ostatní pohledávky             10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Dluhové cenné papíry            11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) vydané vládními institucemi         12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) vydané ostatními osobami          13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly   14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) akcie                    15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) podílové listy               16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
c) ostatní podíly               17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Účasti s podstatným vlivem         18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
v bankách                   19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Účasti s rozhodujícím vlivem        20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
v bankách                   21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Dlouhodobý nehmotný majetek         22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) zřizovací výdaje              23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) goodwill                  24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Dlouhodobý hmotný majetek          25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
pozemky a budovy pro provozní činnost     26
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Ostatní aktiva               27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Pohledávky za upsaný základní kapitál   28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Náklady a příjmy příštích období      29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Aktiva celkem                 30
----------------------------------------------------------------------------------------------------

01 Informování o hospodářské situaci investiční společnosti
01_02 Bilanční pasiva (v tis. Kč)

------------------------------------------------------------------------------------------
Popis                        Hodnota   Min. účet. Předmin.
                                 období   účet. období
------------------------------------------------------------------------------------------
A                       B   1      2      3
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Závazky vůči bankám             01
------------------------------------------------------------------------------------------
a) splatné na požádání             02
------------------------------------------------------------------------------------------
b) ostatní závazky               03
------------------------------------------------------------------------------------------
2. Závazky vůči nebankovním subjektům     04
------------------------------------------------------------------------------------------
a) splatné na požádání             05
------------------------------------------------------------------------------------------
b) ostatní závazky               06
------------------------------------------------------------------------------------------
3. Závazky z dluhových cenných papírů     07
------------------------------------------------------------------------------------------
a) emitované dluhové cenné papíry       08
------------------------------------------------------------------------------------------
b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 09
------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ostatní pasiva               10
------------------------------------------------------------------------------------------
5. Výnosy a výdaje příštích období       11
------------------------------------------------------------------------------------------
6. Rezervy                   12
------------------------------------------------------------------------------------------
a) na důchody a podobné závazky        13
------------------------------------------------------------------------------------------
b) na daně                   14
------------------------------------------------------------------------------------------
c) ostatní                   15
------------------------------------------------------------------------------------------
8. Podřízené závazky              16
------------------------------------------------------------------------------------------
9. Základní kapitál              17
------------------------------------------------------------------------------------------
a) splacený základní kapitál          18
------------------------------------------------------------------------------------------
b) vlastní akcie                19
------------------------------------------------------------------------------------------
10. Emisní ážio                20
------------------------------------------------------------------------------------------
11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku  21
------------------------------------------------------------------------------------------
a)     povinné rezervní fondy a rizikové fondy   22
------------------------------------------------------------------------------------------
b) ostatní rezervní fondy           23
------------------------------------------------------------------------------------------
c) ostatní fondy ze zisku           24
------------------------------------------------------------------------------------------
12. Rezervní fond na nové ocenění       25
------------------------------------------------------------------------------------------
13. Kapitálové fondy              26
------------------------------------------------------------------------------------------
14. Oceňovací rozdíly             27
------------------------------------------------------------------------------------------
a) z majetku a závazků             28
------------------------------------------------------------------------------------------
b) ze zajišťovacích derivátů          29
------------------------------------------------------------------------------------------
c) z přepočtu účastí              30
------------------------------------------------------------------------------------------
15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
z předchozích období              31
------------------------------------------------------------------------------------------
16. Zisk nebo ztráta za účetní období     32
------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastní kapitál                33
------------------------------------------------------------------------------------------
Pasiva celkem                 34
------------------------------------------------------------------------------------------

01 Informování o hospodářské situaci investiční společnosti
01_03 Podrozvahová aktiva a pasiva (v tis. Kč)

------------------------------------------------------------------------------------------
Popis                        Hodnota   Min. úč.  Předmin.
                                 období   úč. období
------------------------------------------------------------------------------------------
A                       B   1      2      3
------------------------------------------------------------------------------------------
Podrozvahové položky              01
------------------------------------------------------------------------------------------
Podrozvahové položky              02
------------------------------------------------------------------------------------------
Poskytnuté přísliby a záruky          03
------------------------------------------------------------------------------------------
Poskytnuté zástavy               04
------------------------------------------------------------------------------------------
Pohledávky ze spotových operací        05
------------------------------------------------------------------------------------------
Pohledávky z pevných termínových operací    06
------------------------------------------------------------------------------------------
Pohledávky z opcí               07
------------------------------------------------------------------------------------------
Odepsané pohledávky              08
------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnoty předané do úschovy, do správy
a k uložení                  09
------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnoty předané k obhospodařování       10
------------------------------------------------------------------------------------------
Přijaté přísliby a záruky           11
------------------------------------------------------------------------------------------
Přijaté zástavy a zajištění          12
------------------------------------------------------------------------------------------
Závazky ze spotových operací          13
------------------------------------------------------------------------------------------
Závazky z pevných termínových operací     14
------------------------------------------------------------------------------------------
Závazky z opcí                 15
------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy
a k uložení                  16
------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnoty převzaté k obhospodařování       17
------------------------------------------------------------------------------------------

01 Informování o hospodářské situaci investiční společnosti
01_04 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kč)

------------------------------------------------------------------------------------------
Popis                        Hodnota   Min. úč.  Předmin.
                                 obd.    úč. období
------------------------------------------------------------------------------------------
A                       B   1      2      3
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Výnosy z úroků a podobné výnosy       01
------------------------------------------------------------------------------------------
úroky z dluhových cenných papírů        02
------------------------------------------------------------------------------------------
2. Náklady na úroky a podobné náklady     03
------------------------------------------------------------------------------------------
náklady na úroky z dluhových cenných papírů  04
------------------------------------------------------------------------------------------
3. Výnosy z akcií a podílů           05
------------------------------------------------------------------------------------------
a) výnosy z účastí s podstatným vlivem     06
------------------------------------------------------------------------------------------
b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem    07
------------------------------------------------------------------------------------------
c) ostatní výnosy z akcií a podílů       08
------------------------------------------------------------------------------------------
4. Výnosy z poplatků a provizí         09
------------------------------------------------------------------------------------------
5. Náklady na poplatky a provize        10
------------------------------------------------------------------------------------------
6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 11
------------------------------------------------------------------------------------------
7. Ostatní provozní výnosy           12
------------------------------------------------------------------------------------------
8. Ostatní provozní náklady          13
------------------------------------------------------------------------------------------
9. Správní náklady               14
------------------------------------------------------------------------------------------
a) náklady na zaměstnance           15
------------------------------------------------------------------------------------------
   - mzdy a platy              16
------------------------------------------------------------------------------------------
   - sociální a zdravotní pojištění     17
------------------------------------------------------------------------------------------
b) ostatní správní náklady           18
------------------------------------------------------------------------------------------
10. Rozpuštění rezerv a opravných položek
k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku  19
------------------------------------------------------------------------------------------
11. Odpisy, tvorba a použití rezerv
a opravných položek k dlouhodobému hmotnému
a nehmotnému majetku              20
------------------------------------------------------------------------------------------
12. Rozpuštění opravných položek a rezerv
k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve
odepsaných pohledávek             21
------------------------------------------------------------------------------------------
13. Odpisy, tvorba a použití opravných
položek a rezerv k pohledávkám a zárukám    22
------------------------------------------------------------------------------------------
14. Rozpuštění opravných položek k účastem
s rozhodujícím a podstatným vlivem       23
------------------------------------------------------------------------------------------
15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím
a podstatným vlivem, tvorba a použití
opravných položek k účastem s rozhodujícím
a podstatným vlivem              24
------------------------------------------------------------------------------------------
16. Rozpuštění ostatních rezerv        25
------------------------------------------------------------------------------------------
17. Tvorba a použití ostatních rezerv     26
------------------------------------------------------------------------------------------
18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí
s rozhodujícím nebo podstatným vlivem     27
------------------------------------------------------------------------------------------
19. Zisk nebo ztráta za účetní období
z běžné činnosti před zdaněním         28
------------------------------------------------------------------------------------------
20. Mimořádné výnosy              29
------------------------------------------------------------------------------------------
21. Mimořádné náklady                 30
------------------------------------------------------------------------------------------
22. Zisk nebo ztráta za účetní období
z mimořádné činnosti před zdaněním       31
------------------------------------------------------------------------------------------
23. Daň z příjmů                32
------------------------------------------------------------------------------------------
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění  33
------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.2
02 Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování
02_01 Bilanční aktiva (v tis. Kč)

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Popis                        Hodnota Korekce Hodnota Min. úč. Předmin.
                           Brutto      Netto  obd.   úč. období
                                        Netto  Netto
----------------------------------------------------------------------------------------------------
A                       B   1    2    3    4    5
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvahová aktiva celkem            01
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Pokladní hodnoty              02
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Pokladní hotovost              03
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Ostatní pokladní hodnoty          04
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Pohledávky za bankami            05
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Pohledávky za bankami splatné na požádání  06
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Ostatní pohledávky za bankami        07
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Termínové vklady            08
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      - jednodenní termínové vklady    09
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní termínové vklady     10
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Jiné pohledávky za bankami       11
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Pohledávky za nebankovními subjekty
(vyjma pohledávek investičních)        12
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Pohledávky splatné na požádání       13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Pohledávky splatné na požádání
    za obchodníkem s cennými papíry     14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Pohledávky splatné na požádání
    za jinými subjekty           15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Ostatní pohledávky             16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní pohledávky za obchodníkem
    s cennými papíry            17
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní pohledávky za jinými subjekty  18
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Dluhopisy nebo obdobné cenné papíry
představující právo na splacení dlužné částky
(dluhové cenné papíry)             19
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Dluhové cenné papíry vydané vládními
institucemi, regionální nebo místní správní
jednotkou a centrálními bankami        20
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Dluhové cenné papíry držené
    do splatnosti              21
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Dluhové cenné papíry dané do repa
    a půjčené                22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní dluhové cenné papíry      23
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Dluhové cenné papíry vydané ostatními
subjekty                    24
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Dluhové cenné papíry držené
    do splatnosti              25
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Dluhové cenné papíry dané do repa
    a půjčené                26
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní dluhové cenné papíry      27
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Akcie, obdobné cenné papíry představující
podíl na společnosti              28
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Akcie                    29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Akcie dané do repa a půjčené      30
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní akcie              31
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Ostatní cenné papíry představující podíl
na společnosti                 32
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Cenné papíry vydané fondem kolektivního
investování listy               33
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Cenné papíry vydané fondem kolektivního
    investování držené do splatnosti    34
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Cenné papíry vydané fondem kolektivního
    investování dané do repa a půjčené   35
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní cenné papíry vydané fondem
    kolektivního investování        36
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Nástroje peněžního trhu           37
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Nástroje peněžního trhu k obchodování  38
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Nástroje peněžního trhu držené
    do splatnosti              39
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Nástroje peněžního trhu dané
    do repa a půjčené            40
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní nástroje peněžního trhu     41
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Cenné papíry opravňující k nabytí cenných
papírů                     42
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Deriváty                  43
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Majetkové účasti              44
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Dlouhodobý nehmotný majetek (vyjma
investiční složky majetku)           45
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Zřizovací výdaje              46
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Goodwill                  47
----------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Ostatní nehmotný majetek          48
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Dlouhodobý hmotný majetek         49
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Pozemky a budovy pro provozní činnost    50
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Pozemky a budovy pro investiční činnost   51
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Pozemky     a budovy pro investiční
    činnost zastavené            52
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Pozemky a budovy pro investiční
    činnost nezastavené           53
----------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Ostatní hmotný majetek (vyjma investiční
složky majetku)                54
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Ostatní aktiva rozvahová          55
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Kladné reálné hodnoty derivátů uzavřených
s jinými subjekty               56
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Kurzové rozdíly ze spotových operací
- debetní zůstatek               57
----------------------------------------------------------------------------------------------------
c) Splatná daň z příjmu - debetní zůstatek   58
----------------------------------------------------------------------------------------------------
d) Odložená daňová pohledávka         59
----------------------------------------------------------------------------------------------------
e) Marže burzovních derivátů          60
----------------------------------------------------------------------------------------------------
f) Dohadné účty aktivní            61
----------------------------------------------------------------------------------------------------
g) Další rozvahová aktiva           62
----------------------------------------------------------------------------------------------------
h) Ostatní investovaný majetek (investiční
složka majetku)                63
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Majetková práva             64
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní druhy majetkových hodnot    65
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      - komodity             66
----------------------------------------------------------------------------------------------------
         - drahé kovy         67
----------------------------------------------------------------------------------------------------
         - ostatní kovy        68
----------------------------------------------------------------------------------------------------
         - zemědělské komodity     69
----------------------------------------------------------------------------------------------------
         - energie           70
----------------------------------------------------------------------------------------------------
         - ostatní komodity      71
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      - starožitnosti a umělecké předměty 72
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      - doplňkový likvidní majetek    73
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      - pohledávky investiční (speciální
       fond)               74
----------------------------------------------------------------------------------------------------
      - jiné majetkové hodnoty      75
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Pohledávky z upsaného vlastního kapitálu  76
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Náklady a příjmy příštích období      77
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Náklady příštích období           78
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Příjmy příštích období           79
----------------------------------------------------------------------------------------------------

02 Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování
02_02 Bilanční pasiva (v tis. Kč)

------------------------------------------------------------------------------------------
Popis                        Hodnota   Min. účet. Předmin.
                                 období   účet. období
------------------------------------------------------------------------------------------
A                       B   1      2      3
------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvahová pasiva celkem             1
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Závazky vůči bankám             2
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Splatné na požádání             3
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Ostatní závazky               4
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Závazky z titulu obchodování
    s cennými papíry             5
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Úvěry přijaté v rámci repo operací    6
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní úvěry přijaté          7
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Jiné závazky               8
------------------------------------------------------------------------------------------
2. Závazky vůči finančním institucím
(kromě bank)                  9
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Splatné na požádání             10
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Ostatní závazky               11
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Závazky z titulu obchodování
    s cennými papíry            12
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Úvěry přijaté v rámci repo operací   13
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Jiné závazky              14
------------------------------------------------------------------------------------------
3. Závazky vůči ostatním subjektům       15
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Splatné na požádání             16
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Ostatní závazky               17
------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ostatní pasiva rozvahová          18
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Záporné reálné hodnoty derivátů       19
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Kurzové rozdíly ze spotových operací
- kreditní zůstatek              20
------------------------------------------------------------------------------------------
c) Splatná daň z příjmu - kreditní zůstatek  21
------------------------------------------------------------------------------------------
d) Odložený daňový závazek           22
------------------------------------------------------------------------------------------
e) Dohadné účty pasivní            23
------------------------------------------------------------------------------------------
f) Závazky vůči akcionářům           24
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Závazky vůči akcionářům z upsaného
    nezapsaného základního kapitálu     25
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní závazky vůči akcionářům     26
------------------------------------------------------------------------------------------
g) Další rozvahová pasiva, která jsou
zahrnuta do ostatních pasiv rozvahových    27
------------------------------------------------------------------------------------------
5. Výnosy a výdaje příštích období       28
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Výnosy příštích období           29
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Výdaje příštích období           30
------------------------------------------------------------------------------------------
6. Rezervy                   31
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Rezervy na důchody a podobné závazky    32
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Rezervy na daně               33
------------------------------------------------------------------------------------------
c) Ostatní rezervy               34
------------------------------------------------------------------------------------------
7. Podřízené závazky              35
------------------------------------------------------------------------------------------
    8. Základní kapitál              36
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Splaceny základní kapitál          37
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Nesplaceny základní kapitál         38
------------------------------------------------------------------------------------------
9. Vlastní akcie                39
------------------------------------------------------------------------------------------
10. Emisní ážio                40
------------------------------------------------------------------------------------------
11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku  41
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Povinné rezervní fondy           42
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Rezervní fondy k vlastním akciím      43
------------------------------------------------------------------------------------------
c) Ostatní rezervní fondy           44
------------------------------------------------------------------------------------------
d) Ostatní fondy ze zisku           45
------------------------------------------------------------------------------------------
12. Rezervní fond na nové ocenění       46
------------------------------------------------------------------------------------------
13. Kapitálové fondy              47
------------------------------------------------------------------------------------------
14. Oceňovací rozdíly             48
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Oceňovací rozdíly z majetku a závazků    49
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích
derivátů                    50
------------------------------------------------------------------------------------------
c) Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí     51
------------------------------------------------------------------------------------------
15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
z předch. obd.                 52
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta
po schválení                  53
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Zisk (ztráta) z minulého roku
ve schvalovacím řízení             54
------------------------------------------------------------------------------------------
16. Zisk nebo ztráta za účetní období     55
------------------------------------------------------------------------------------------
17. Vlastní kapitál              56
------------------------------------------------------------------------------------------

02 Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování
02_03 Podrozvahová aktiva a pasiva (v tis. Kč)

------------------------------------------------------------------------------------------
Popis                        Hodnota   Min. úč.  Předmin.
                                 období   úč. období
------------------------------------------------------------------------------------------
A                       B   1      2      3
------------------------------------------------------------------------------------------
Podrozvahové položky
------------------------------------------------------------------------------------------
Pohledávky ze spotových operací        01
------------------------------------------------------------------------------------------
Pohledávky z pevných termínových operací    02
------------------------------------------------------------------------------------------
Pohledávky z opcí               03
------------------------------------------------------------------------------------------
Odepsané pohledávky              04
------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnoty předané do úschovy, do správy
a k uložení                  05
------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnoty předané k obhospodařování       06
------------------------------------------------------------------------------------------
Přijaté přísliby a záruky           07
------------------------------------------------------------------------------------------
Přijaté zástavy a zajištění          08
------------------------------------------------------------------------------------------
Závazky ze spotových operací          09
------------------------------------------------------------------------------------------
Závazky z pevných termínových operací     10
------------------------------------------------------------------------------------------
Závazky z opcí                 11
------------------------------------------------------------------------------------------

02 Informování o hospodářské situaci fondu kolektivního investování
02_04 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty (v tis. Kč)

------------------------------------------------------------------------------------------
Popis                        Hodnota   Min. úč.  Předmin.
                                 obd.    úč. období
------------------------------------------------------------------------------------------
A                       B   1      2      3
------------------------------------------------------------------------------------------
1. Výnosy z úroku a podobné výnosy       01
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Výnosy z úroku z dluhových cenných papírů  02
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Ostatní úrokové výnosy           03
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Úroky z běžných účtů u bank       04
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Úroky z termínových vkladů       05
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Úroky od jiných subjektů z repo operací 06
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní úroky              07
------------------------------------------------------------------------------------------
c) Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů  08
------------------------------------------------------------------------------------------
2. Náklady na úroky a podobné náklady     09
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Náklady na úroky z dluhových cenných papírů 10
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Ostatní úrokové náklady           11
------------------------------------------------------------------------------------------
c) Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů 12
------------------------------------------------------------------------------------------
Zisk (ztráta) z úrokových výnosů (pol. 1 -
pol. 2)                    13
------------------------------------------------------------------------------------------
3. Náklady na poplatky a provize        14
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Poplatky na obhospodařování         15
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Poplatky a provize na platební styk     16
------------------------------------------------------------------------------------------
c) Poplatky a provize na operace
s investičními instrumenty           17
------------------------------------------------------------------------------------------
d) Poplatky a provize na devizové operace   18
------------------------------------------------------------------------------------------
e) Poplatky a provize ostatní         19
------------------------------------------------------------------------------------------
4. Zisk (ztráta) z investiční činnosti     20
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Zisk (ztráta) z finančních nástrojů
držených do splatnosti             21
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Zisk (ztráta) z finančních nástrojů
ostatních                   22
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Zisk (ztráta) z akcií a cenných papírů
    představujících podíl na společnosti
    (obdobný podíl)             23
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Zisk (ztráta) z dluhových cenných
    papírů                 24
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Zisk (ztráta) z cenných papírů fondu
    kolektivního investování        25
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Zisk (ztráta) z derivátů        26
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Zisk (ztráta) z nástrojů peněžního trhu 27
------------------------------------------------------------------------------------------
       - Zisk (ztráta) z jiných nástrojů     28
------------------------------------------------------------------------------------------
c) Zisk (ztráta) z investiční činnosti
s jinými majetkovými hodnotami         29
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Zisk (ztráta) z pozemků a budov     30
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Zisk (ztráta) z majetkových práv    31
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Zisk (ztráta) z komodit         32
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Zisk (ztráta) ze starožitných
    a uměleckých předmětů          33
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Zisk (ztráta) z pohledávek       34
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Zisk (ztráta) z ostatních majetkových
    hodnot                 35
------------------------------------------------------------------------------------------
5. Správní náklady               36
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Náklady na zaměstnance           37
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Mzdy a platy              38
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Sociální a zdravotní pojištění     39
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní náklady na zaměstnance     40
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Ostatní správní náklady           41
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Nájemné                 42
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Spotřeba materiálu           43
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Náklady na outsourcing         44
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Náklady na reklamu           45
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Náklady na audit, právní a daňové
    poradenství               46
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Daně a poplatky             47
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní nakupované výkony        48
------------------------------------------------------------------------------------------
6. Ostatní provozní výnosy           49
------------------------------------------------------------------------------------------
7. Ostatní provozní náklady          50
------------------------------------------------------------------------------------------
8. Tvorba a použití opravných položek
z investiční činnosti             51
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Tvorba opravných položek        52
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Použití opravných položek        53
------------------------------------------------------------------------------------------
9. Tvorba a použití opravných položek
z provozní činnosti              54
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Tvorba opravných položek        55
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Použití opravných položek        56
------------------------------------------------------------------------------------------
10. Tvorba a použití rezerv          57
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Tvorba rezerv              58
------------------------------------------------------------------------------------------
   - Použití rezerv             59
------------------------------------------------------------------------------------------
11. Zisk nebo ztráta za účetní období
z běžné činnosti před zdaněním         60
------------------------------------------------------------------------------------------
12. Mimořádné výnosy              61
------------------------------------------------------------------------------------------
13. Mimořádné náklady             62
------------------------------------------------------------------------------------------
14. Zisk nebo ztráta za účetní období
z mimořádné činnosti před zdaněním       63
------------------------------------------------------------------------------------------
15. Daň z příjmu                64
------------------------------------------------------------------------------------------
a) Splatná daň z příjmu            65
------------------------------------------------------------------------------------------
b) Odložená daň z příjmu            66
------------------------------------------------------------------------------------------
c) Tvorba rezervy na daň z příjmu       67
------------------------------------------------------------------------------------------
d) Použití rezervy na daň z příjmu       68
------------------------------------------------------------------------------------------
f) Podíl na dani z příjmu účasti s rozhod.
a podstat. vlivem               69
------------------------------------------------------------------------------------------
16. Zisk nebo ztráta za účetní období
po zdanění                   70
------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.3
03_01 Dodatečné údaje k výroční zprávě investičního fondu nebo
podílového fondu:

------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Hodnota
                                          (měna)
------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastní kapitál připadající na jednu akcii nebo jeden podílový list:     01
------------------------------------------------------------------------------------------
Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu:                02
------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnota zisku nebo ztráty před zdaněním připadající na jednu akcii
nebo na jeden podílový list za rozhodné období:               03
------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnota všech vyplacených výnosů za rozhodné období na jednu akcii
nebo na jeden podílový list:                         04
------------------------------------------------------------------------------------------
Hodnota všech reinvestovaných výnosů za rozhodné období na jednu akcii
nebo na jeden podílový list:                         05
------------------------------------------------------------------------------------------
Výnosová míra na jednu akcii investičního fondu nebo na jeden podílový list
podílového fondu v p. a. za rozhodné období vypočtená jako procentní rozdíl
mezi prodejní hodnotou podílového listu nebo tržní ceny akcie investičního
fondu prvního dne rozhodného období a posledního dne rozhodného období (%): 06
------------------------------------------------------------------------------------------
Obrátkovost aktiv ve fondu za rozhodné období (podíl objemu transakcí
ve fondu a měsíční průměrné velikosti aktiv):                07
------------------------------------------------------------------------------------------
Průměrná měsíční výkonnost (%) vypočtená z prodejních cen ke konci
kalendářního měsíce, ve kterých jsou započteny případné nákupní přirážky
u OPF a příp. reinvestované hrubé výnosy nebo dividendy vyplacené
podílníkům nebo akcionářům:                         08
------------------------------------------------------------------------------------------
Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 12 měsíčních výkonností
za rozhodné období (v %):                          09
------------------------------------------------------------------------------------------
Ukazatel BETA - relativní míra (citlivost) rizika proti stanovenému
indexu (benchmark):                             10
------------------------------------------------------------------------------------------

03_02 Všechny náklady za správu investičního fondu nebo podílového fondu, zejména:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          Hodnota   % podíl na celkových
                                          (měna)   aktivech
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                              1      2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování investičního fondu
nebo podílového fondu:                            01
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Další peněžní částky, které byly převedeny z účtu investičního fondu
na účet investiční společnosti, případně na účet osob propojených
s investiční společností:                          02
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úplata depozitáři:                              03
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poplatky za audit:                              04
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přirážky, které šly do majetku investiční společnosti:            05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Srážky, které šly do majetku investiční společnosti:             06
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veškeré poplatky za právní a poradenské služby mimo poplatky investiční
společnosti nebo osobám blízkým s investiční společností:          07
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poplatky obchodníkovi s cennými papíry:                   08
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Transakční:                              09
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - Ostatní:                               10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrační poplatky:                            11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatní správní náklady:                           12
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03_03 Struktura aktiv fondu - dělení aktiv podle směrodatné odchylky delta 12 hodnot
aktiv fondu ke konci kalendářního měsíce vyjádřené jako průměrné roční odchylky:

-----------------------------------------------------------------------------------
                  Hodnota ve fondu (v tis. Kč) Podíl na celkových
                                 aktivech fondu (%)
-----------------------------------------------------------------------------------
                  1               2
-----------------------------------------------------------------------------------
delta je menší než 1 %       1
-----------------------------------------------------------------------------------
delta je v rozmezí od 1 %
do 5 % (včetně)          2
-----------------------------------------------------------------------------------
delta je v rozmezí od 5 %
do 20 % (včetně)          3
-----------------------------------------------------------------------------------
delta je nad 20 %         4
-----------------------------------------------------------------------------------

Pozn.: Pokud v průběhu roku došlo k výplatě výnosu vyplývající z vlastnictví cenného
papíru (např. dividendy z akcie nebo kupónu z dluhopisu), připočítá se k hodnotě
tohoto aktiva po zbývající část roku i tato částka.
Příl.4
04_01 Další údaje k výroční a pololetní zprávě investičního fondu
nebo podílového fondu týkající se podrobnější struktury některých aktiv:

-----------------------------------------------------------------------------
                           Hodnota   % podíl
                           (měna)   na celkových
                                 aktivech
-----------------------------------------------------------------------------
                           1      2
-----------------------------------------------------------------------------
Členění termínovaných vkladů podle doby
zbytkové splatnosti:              01
-----------------------------------------------------------------------------
   - do 24 hodin               02
-----------------------------------------------------------------------------
   - od 24 hodin do 3 měsíců         03
-----------------------------------------------------------------------------
   - od 3 měsíců do 1 roku          04
-----------------------------------------------------------------------------
   - od 1 roku do 2 let           05
-----------------------------------------------------------------------------
   - od 2 let do 5 let            06
-----------------------------------------------------------------------------
   - nad 5 let                07
-----------------------------------------------------------------------------
Členění dluhových cenných papírů podle doby
zbytkové splatnosti:              08
-----------------------------------------------------------------------------
   - do 3 měsíců               09
-----------------------------------------------------------------------------
   - od 3 měsíců do 1 roku          10
-----------------------------------------------------------------------------
   - od 1 roku do 2 let           11
-----------------------------------------------------------------------------
   - od 2 let do 5 let            12
-----------------------------------------------------------------------------
   - nad 5 let                13
-----------------------------------------------------------------------------

04_02 Měnová struktura aktiv

--------------------------------------------------------------------------------
Měna    Hodnota      % podíl      Kolik % aktiva v cizí měně
      aktiva cizí měny na celkových   je zajištěna proti riziku
      v CZK1)      aktivech     kolísání kurzu "CZK/cizí měna"2)
--------------------------------------------------------------------------------
1     2         3         4
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

1) Přepočteno platným kurzem ČNB devizy střed ke konci rozhodného období. Pokud
je fond denominován v jiné měně než v CZK, uvede se ve sloupci hodnota aktiva ve
měně, ve které je fond denominován.
2) Pokud je fond denominován v jiné měně než v CZK, uvede se ve sloupci, kolik %
aktiva v cizí měně je zajištěna proti riziku kolísání kurzu "denominovaná
měna/cizí měna".

04_03 Struktura aktiv podle zemí (sídla emitenta):

-------------------------------------------------------------------------------
Země                      Hodnota aktiva  Podíl aktiva
                        (měna)      na celkových
                                 aktivech (%)
-------------------------------------------------------------------------------
                        1         2
-------------------------------------------------------------------------------
Česká republika             01
-------------------------------------------------------------------------------
Země Hospodářské a měnová unie celkem  02
-------------------------------------------------------------------------------
Ostatní aktiva              03
-------------------------------------------------------------------------------

04_04 Struktura aktiv podle ekonomického sektoru emitenta

-------------------------------------------------------------------------------
                        Hodnota aktiva  Podíl aktiva
                        (měna)      na celkových
                                 aktivech (%)
-------------------------------------------------------------------------------
                        1         2
-------------------------------------------------------------------------------
vládní instituce             01
-------------------------------------------------------------------------------
   - ústřední vládní instituce     02
-------------------------------------------------------------------------------
   - národní vládní instituce     03
-------------------------------------------------------------------------------
   - místní vládní instituce      04
-------------------------------------------------------------------------------
    měnové finanční instituce        05
-------------------------------------------------------------------------------
   - banky               06
-------------------------------------------------------------------------------
   - fondy kolektivního investování
    peněžního trhu          07
-------------------------------------------------------------------------------
   - ostatní měnové finanční instituce 08
-------------------------------------------------------------------------------
ostatní fondy kolektivního investování  09
-------------------------------------------------------------------------------
pojišťovny                10
-------------------------------------------------------------------------------
ostatní (nevládní, nefinanční sektor)  11
-------------------------------------------------------------------------------
   - energetika (plyn, ropa, energie) 12
-------------------------------------------------------------------------------
   - spotřební průmysl         13
-------------------------------------------------------------------------------
   - strojírenství           14
-------------------------------------------------------------------------------
   - telekomunikace, technologie    15
-------------------------------------------------------------------------------
   - zemědělství            16
-------------------------------------------------------------------------------
   - ostatní              17
-------------------------------------------------------------------------------

04_05 Struktura aktiv podle uschovatele

-------------------------------------------------------------------------------------
               Hodnota (tis. Kč)    Podíl na celkových aktivech (%)
-------------------------------------------------------------------------------------
               1            2
-------------------------------------------------------------------------------------
Objem majetku fondu, který
je mimo úschovu a jiné
opatrování depozitáře
-------------------------------------------------------------------------------------
Příl.5
05_01 Skladba cenných papírů a emitentů s podílem více než 1 % na hodnotě majetku
      IČ:
      Název fondu:

      Stav k:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Název CP  ISIN (identifikace Registrace Sídlo emitenta Kód (pro Druh CP Podíl na vlastním Podíl na základním
  (název   CP)         CP             druh CP)      kapitálu fondu   kapitálu emitenta
  emitenta                                   [v %]       [v %]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud je v majetku fondu derivát podle § 27 odst. 5 zákona, uvede se:
Označení derivátu včetně identifikace maximálních hodnot všech  investičních cenných papírů, které lze na základě
derivátu získat do portfolia fondu

05_02 Označení derivátů

Derivát č. 1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název derivátu  ISIN (identifikace derivátu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název CP     ISIN (identifikace CP)    Registrace CP Kód (pro druh CP) Druh CP Maximální  Maximální
(název emitenta)                                     možný podíl možný podíl
                                             na vlastním na základním
                                             kapitálu   kapitálu
                                             fondu [%]  emitenta [%]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1        2               3       4         5    6      7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Derivát č. 2 a další - obdobně jako derivát č. 1
Příl.6
06_01 Standardní fond kolektivního investování - skladba majetku standardního fondu podle následující struktury:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                            Hodnota % podíl na celkových
                                            (měna)  aktivech
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. a)  01
zákona s dalším rozdělením na:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - obchodované na regulovaném trhu, který je uveden v seznamu regulovaných   02
    trhů Komise Evropských společenství
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - obchodované na jiném regulovaném trhu v členském státě Evropské unie,    03
    který je povolen dozorovým úřadem členského státu a na kterém se
    pravidelně obchoduje a který je přístupný veřejnosti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - obchodované na oficiálním trhu burzy cenných papírů nebo na jiném      04
    regulovaném trhu ve státě, který není členským státem Evropské unie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Investiční cenné papíry podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona           05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Cenné papíry vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona    06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Cenné papíry vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona    07
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona s rozdělením na        08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - banky se sídlem v Evropské unii                       09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - banky se sídlem mimo Evropskou unii                     10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Finanční deriváty včetně rovnocenných nástrojů, s nimiž je spojeno právo    11
na vypořádání v penězích, přijatých k obchodování na regulovaném trhu podle
ustanovení § 26 odst. 1 písm. f) zákona
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7. Finanční deriváty nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu          12
podle § 26 odst. 1 písm. g) zákona
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona           13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Investiční cenné papíry podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona           14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.7
Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě investičního fondu
nebo investiční společnosti:

07_01 Průměrný počet zaměstnanců

----------------------------------------------------------------------
                                 Počet
----------------------------------------------------------------------
Průměrný počet všech zaměstnanců vypočtený jako součet   01
konečného počtu zaměstnanců v každém měsíci dělený
počtem měsíců v rozhodném období:
----------------------------------------------------------------------
Průměrný počet vedoucích osob vypočtený jako součet    02
konečného počtu vedoucích osob v každém měsíci dělený
počtem měsíců v rozhodném období:
----------------------------------------------------------------------

07_02 Náklady na zaměstnance a na vedoucí zaměstnance

------------------------------------------------------------------------------------
                              Hodnota   % podíl
                              (měna)   na celkových
                                    aktivech
------------------------------------------------------------------------------------
                              1      2
------------------------------------------------------------------------------------
Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance:   01
------------------------------------------------------------------------------------
Celková výše nákladů na vedoucí osoby:        02
------------------------------------------------------------------------------------

 Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě investičního fondu
  nebo investiční společnosti týkající se struktury pasiv:

07_03 Struktura pasiv

------------------------------------------------------------------------------------
                              Hodnota   % podíl
                              (měna)   na celkových
                                    pasivech
------------------------------------------------------------------------------------
                              1      2
------------------------------------------------------------------------------------
Vlastní kapitál                   01
------------------------------------------------------------------------------------
Celkové závazky, z toho členění závazků na:     02
------------------------------------------------------------------------------------
   - závazky splatné do tří měsíců         03
------------------------------------------------------------------------------------
   - závazky splatné od tří měsíců do jednoho   04
    roku (pouze IS)
------------------------------------------------------------------------------------
   - závazky splatné od jednoho roku do dvou    05
    let (pouze IS)
------------------------------------------------------------------------------------
   - závazky splatné nad dva roky (pouze IS)    06
------------------------------------------------------------------------------------
Ostatní pasiva                    07
------------------------------------------------------------------------------------

07_04 Měnová struktura závazků

--------------------------------------------------------------------------------------
Měna       Hodnota závazku     Hodnota závazku     Podíl závazku
         (měna)         (Kč)          na celkových pasivech
--------------------------------------------------------------------------------------
1        2            3            4
--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

07_05 Struktura závazků podle zemí (sídlo věřitele)

--------------------------------------------------------------------------------------
Země                         Hodnota závazku  Podíl závazku
                           (měna)      na celkových
                                    pasivech
--------------------------------------------------------------------------------------
                           1         2
--------------------------------------------------------------------------------------
Česká republika                01
--------------------------------------------------------------------------------------
Země Hospodářské a měnové unie celkem     02
--------------------------------------------------------------------------------------
Ostatní závazky                03
--------------------------------------------------------------------------------------

07_06 Struktura závazků podle ekonomického sektoru věřitele

--------------------------------------------------------------------------------------
Země                         Hodnota závazku  Podíl závazku
                           (měna)      na celkových
                                    pasivech
--------------------------------------------------------------------------------------
                           1         2
--------------------------------------------------------------------------------------
Závazky za bankami               01
--------------------------------------------------------------------------------------
Závazky za ostatními finančními institucemi  02
--------------------------------------------------------------------------------------
Ostatní závazky                03
--------------------------------------------------------------------------------------
Příl.8
08_01 Členění derivátů podle podkladového aktiva

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Popis                  CR  Celkem     Splatnost   Splatnost     Splatnost
                        (hodnota    do 1 roku   1 rok až 5 let  nad 5 let
                        podkladového  (hodnota    (hodnota     (hodnota
                        aktiva)    podkladového  podkladového   podkladového
                               aktiva)    aktiva)      aktiva)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A                    B   1       2       3         4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Opce                 01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Call opce               02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  i) Call opce nakoupené        03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - akciové              04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    05
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní           06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úrokové              07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    08
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní           09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - měnové              10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - komoditní             11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úvěrové              12
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - jiné               13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ii) Call opce prodané         14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - akciové              15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    16
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní           17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úrokové              18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    19
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní           20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - měnové              21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - komoditní             22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úvěrové              23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - jiné               24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Put opce               25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  i) Put opce nakoupené         26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - akciové              27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    28
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní           29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úrokové              30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    31
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní           32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - měnové              33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - komoditní             34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úvěrové              35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - jiné               36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ii) Put opce prodané         37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - akciové              38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    39
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní           40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úrokové              41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    42
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní           43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - měnové              44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - komoditní             45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úvěrové              46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - jiné               47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Pevné termínové kontrakty       48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Futures                 49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - akciové              50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    51
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní           52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úrokové              53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    54
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní           55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - měnové              56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - komoditní             57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úvěrové              58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - jiné               59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forwardy                 60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - akciové              61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    62
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní           63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úrokové              64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    65
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní           66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - měnové              67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - komoditní             68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úvěrové              69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - jiné               70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Swapy                  71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - akciové              72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    73
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          - ostatní           74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úrokové              75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - podkladové aktivum je    76
       registrováno na regulovaném
       nebo obdobném trhu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      - ostatní           77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - měnové              78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - komoditní             79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úvěrové              80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - jiné               81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Jiné investiční nástroje, ze kterých 82
vyplývá právo na vypořádání v penězích
a jejichž hodnota se odvozuje zejména
z kurzu podkladového aktiva
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - akciové              83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úrokové              84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - měnové              85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - komoditní             86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - úvěrové              87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   - jiné               88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příl.9
09_01 Údaje v měsíční informaci fondu kolektivního investování

------------------------------------------------------------------------------------
                              Hodnota   % podíl
                              (měna)   na celkových
                                    aktivech
------------------------------------------------------------------------------------
                              1      2
------------------------------------------------------------------------------------
vklady v bankách s rozdělením na:          01
------------------------------------------------------------------------------------
   - splatné na požádání              02
------------------------------------------------------------------------------------
   - termínované vklady              03
------------------------------------------------------------------------------------
dluhové cenné papíry se splatností:         04
------------------------------------------------------------------------------------
   - do jednoho roku                05
------------------------------------------------------------------------------------
   - od jednoho roku do pěti let          06
------------------------------------------------------------------------------------
   - nad pět let                  07
------------------------------------------------------------------------------------
akcie                        08
------------------------------------------------------------------------------------
cenné papíry fondu kolektivního investování     09
------------------------------------------------------------------------------------
nástroje peněžního trhu               10
------------------------------------------------------------------------------------
cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů   11
------------------------------------------------------------------------------------
finanční deriváty s rozdělením na:          12
------------------------------------------------------------------------------------
   - opce na investiční nástroje          13
------------------------------------------------------------------------------------
   - finanční termínové smlouvy (zejména      14
    futures) na investiční nástroje,
------------------------------------------------------------------------------------
   - forwardy                   15
------------------------------------------------------------------------------------
   - swapy                     16
------------------------------------------------------------------------------------
   - rozdílové smlouvy a obdobné nástroje     17
    pro přenos úrokového nebo kurzového rizika
------------------------------------------------------------------------------------
   - nástroje umožňující přenos úvěrového rizika, 18
------------------------------------------------------------------------------------
   - jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo    19
    na vypořádání v penězích a jejichž hodnota
    se odvozuje zejména z kurzu investičního
    cenného papíru, indexu, úrokové míry,
    kurzu měny nebo ceny komodity
------------------------------------------------------------------------------------
nemovité věci (včetně účastí na společnostech,    20
jejichž předmětem podnikání je správa vlastního
nemovitého majetku)
------------------------------------------------------------------------------------
jiné majetkové hodnoty                21
------------------------------------------------------------------------------------
komodity                       22
------------------------------------------------------------------------------------
pohledávky splatné do:                23
------------------------------------------------------------------------------------
   - do jednoho roku                24
------------------------------------------------------------------------------------
   - od jednoho roku do pěti let          25
------------------------------------------------------------------------------------
   - nad pět let                  26
------------------------------------------------------------------------------------
pohledávky po splatnosti:              27
------------------------------------------------------------------------------------
   - do jednoho roku                28
------------------------------------------------------------------------------------
   - od jeden roku                 29
------------------------------------------------------------------------------------

09_02 Otevřený podílový fond též uvede za minulý měsíc:

------------------------------------------------------------------------------
                                    Hodnota
------------------------------------------------------------------------------
Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem    01
------------------------------------------------------------------------------
Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu     02
za vydané podílové listy
------------------------------------------------------------------------------
Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu 03
------------------------------------------------------------------------------
Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené   04
podílové listy
------------------------------------------------------------------------------

09_03 Zahraniční standardní jednotka též uvede za minulé kalendářní čtvrtletí
celkové údaje:

------------------------------------------------------------------------------
                                    Hodnota
------------------------------------------------------------------------------
Počet podílových listů vydaných zahraniční standardní jednotkou 01
------------------------------------------------------------------------------
Částka inkasovaná do majetku zahraniční standardní jednotky   02
za vydané podílové listy
------------------------------------------------------------------------------
Počet podílových listů odkoupených ze zahraniční standardní   03
jednotky
------------------------------------------------------------------------------
Částka, kterou zahraniční standardní jednotka vyplatila     04
za odkoupené podílové listy
------------------------------------------------------------------------------

09_04 Zahraniční standardní jednotka uvede za minulé kalendářní čtvrtletí
též zvlášť údaje za Českou republiku:

------------------------------------------------------------------------------
                                    Hodnota
------------------------------------------------------------------------------
Počet podílových listů vydaných zahraniční standardní jednotkou 01
v České republice
------------------------------------------------------------------------------
Částka inkasovaná do majetku zahraniční standardní     jednotky   02
za vydané podílové listy v České republice
------------------------------------------------------------------------------
Počet podílových listů odkoupených ze zahraniční standardní   03
jednotky v České republice
------------------------------------------------------------------------------
Částka, kterou zahraniční standardní jednotka vyplatila     04
za odkoupené podílové listy v České republice
------------------------------------------------------------------------------
Příl.10
10_01 Dvoutýdenní údaje fondu kolektivního investování:

-------------------------------------------------------------------------------
Druh fondu                         01
-------------------------------------------------------------------------------
Typ fondu                         02
-------------------------------------------------------------------------------
Hodnota jednoho podílového listu (resp. jedné akcie)    03
-------------------------------------------------------------------------------
Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení 04
-------------------------------------------------------------------------------
Hodnota vlastního kapitálu fondu              05
-------------------------------------------------------------------------------

Poznámka:
jako druh fondu se uvede:
   - standardní
   - speciální
jako typ fondu se uvede:
   - fond peněžního trhu (zkratka "PT");
   - fond dluhopisový (zkratka "DL");
   - fond fondů (zkratka "FF");
   - fond smíšený (zkratka "SM");
   - fond akciový (zkratka "AK");
   - rizikového kapitálu (zkratka "RK");
   - nemovitostí (zkratka "SN");
   - derivátů (zkratka "SD");
   - zvláštního majetku (zkratka "ZM");
   - smíšený (zkratka "SI");
pro speciální fond cenných papírů se uvede jeden z prvních pěti
typů, a to podle zaměření.
.
1) § 2 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.
2) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb.
3) § 11 zákona č. 227/2000 Sb.