Sdělení ze dne 20.1.2006 k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

30.1.2006 | Sbírka:  11/15 799/2006-111 | Částka:  1/2006ASPI

Vztahy

Nadřazené: 16/2001 Sb.
Prováděcí: 507/2008-18, 535/2007-44, 373/2006-44
11/15 799/2006-111
Sdělení
ze dne 20. ledna 2006
k vyhlášce č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Změna: 38/44 755/2006-111
Referent: Ing. M. Kolitsch,
tel. 257 043 204
I. Vybrané ukazatele státního rozpočtu - rok 2006
Zveřejňujeme obsahovou náplň části VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů (Fin2-04 U), jehož rozsah a způsob sestavení je stanoven v příloze č. 5 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Finanční zpravodaj č. 11/2004). Jednotlivé ukazatele stanovené v příloze č. 4 zákona č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, které nelze definovat platnou rozpočtovou skladbou budou uvedeny do části VII. Fin 2-04 U příslušnými kapitolami podle níže uvedeného přehledu s tím, že v tištěné formě výkazu (sumáře) Fin 2-04 U se v této části uvádějí pouze ukazatele, které OSS (kapitola) vykazuje.
VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu - rok 2006
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název ukazatele                         Číslo řádku   Kapitola
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy z fondů EU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy z EAGGF na:
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství         7001      329
HRDP                              7002      329
Přímé platby - předfinancování                 7003      329
Přímé platby - dofinancování                  7004      329
SAPARD                             7005      329
Společná organizace trhu                    7006      329
Příjmy z ERDF na:                        7010      315
SOP Průmysl a podnikání                     7011      322
SOP Infrastruktura                       7012      327, 335
SROP (z ERDF)                          7013      317
Technická asistence                       7014      317
Jednotný programový dokument Cíl 2               7015      317
Iniciativa Společenství INTERREG IIIA              7016      314, 317
Iniciativa Společenství INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT    7017      317
Příjmy z ESF na:                        7020      315
SOP Rozvoj lidských zdrojů                   7021      313, 317, 322, 333
Jednotný programový dokument Cíl 3               7024      313
program Iniciativa Společenství EQUAL              7025      313
Ostatní příjmy z EU:
Příjmy z Fondu soudržnosti                   7040      314, 315, 327
Příjmy z komunitárních programů                 7050      314, 336, 344, 345
Příjmy z Evropského uprchlického fondu             7060      314
Ostatní příjmy z EU                       7070      329
Projekt Twinning Out - Bosna Hercegovina            7071      343
Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů               
Finanční mechanismus EHP/Norsko                 7081      312, 314, 315, 334
Finanční mechanismus EHP/Švýcarsko               7082      314
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výdaje na financování společných programů EU a ČR                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PHARE                              7101      312, 313, 317, 322, 333
SAPARD                             7103      317, 329
Transition facility                       7104      312, 313, 314, 329, 335, 344, 345
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství (EAGGF) - ze SR 7111      329
SOP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství (EAGGF) - z EU 7112      329
Přímé platby - předfinancování                 7113      329
Přímé platby - dofinancování                  7114      329
HRDP - ze SR                          7115      329
HRDP - z EU                           7116      329
Společná organizace trhu - z EU                 7117      329
Společná organizace trhu - ze SR                7118      329
SOP Průmysl a podnikání - ze SR                 7141      322
SOP Průmysl a podnikání - z EU                 7142      322
SOP Infrastruktura - ze SR                   7143      315, 327, 335
SOP Infrastruktura - EU                     7144      315, 327, 335
SROP (ERDF) - ze SR                       7145      317
SROP (ERDF) - z EU                       7146      317
JPD pro Cíl 2 (Praha) - ze SR                  7147      317
JPD pro Cíl 2 (Praha) - z EU                  7148      317
Program Interreg IIIA - ze SR                  7149      314, 317
Program Interreg IIIA - z EU                  7150      314, 317
Programy INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT - ze SR       7151      317
Programy INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT - z EU        7152      317
Technická asistence - ze SR                   7153      317
Technická asistence - z EU                   7154      317
SOP Rozvoj lidských zdrojů - ze SR               7171      313, 315, 317, 322, 333
SOP Rozvoj lidských zdrojů - z EU                7172      313, 315, 317, 322, 333
JPD pro Cíl 3 (Praha) - ze SR                  7175      313
JPD pro Cíl 3 (Praha) - z EU                  7176      313
Iniciativa Společenství EQUAL - ze SR              7177      313
Iniciativa Společenství EQUAL - z EU              7178      313
Výdaje související s FS - ze SR                 7191      315, 327
Výdaje související s FS - z EU                 7192      315, 327
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů
- MEDIA DESK                          7204      334
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů
- Kultura 2000                         7205      334
Výdaje na komunitární programy                 7210      313
Komunitární programy - ze SR                  7211      314, 336, 344, 345
Komunitární programy - z EU                   7212      314, 336, 344, 345
Výdaje na projekty spolufinancované z prostředků                
finančních mechanismů EHP                            
Výdaje související s EHP/Norsko - ze SR             7221      312, 314, 315, 334
Výdaje související s EHP/Norsko - předfinancované ze SR     7222      312, 314, 315, 334
Výdaje související s EHP/Švýcarsko - ze SR           7225      314
Výdaje související s EHP/Švýcarsko - předfinancované ze SR   7226      314
Evropský uprchlický fond                            
Evropský uprchlický fond - ze SR                7241      314
Evropský uprchlický fond - z EU                 7242      314
Výdaje na projekty EU Twinning
Výdaje na financování projektu EU Twinning Out
- Bosna Hercegovina                       7291      343
Výdaje na financování projektu EU Twinning Light - Rakousko   7292      343
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Společné závazné ukazatele                           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Pojistné na důchodové pojištění                 7300      313
Institucionální výdaje celkem na výzkum a vývoj         7310      301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
                                        315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
                                        335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
Účelové výdaje celkem na výzkum a vývoj             7320      301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
                                        315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
                                        335, 336, 338, 346, 348, 361, 375
Národní program výzkumu                     7330      301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
                                        315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
                                        335, 336, 338, 348, 361, 375
Programy v působnosti poskytovatelů               7332      301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
                                        315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
                                        335, 336, 338, 348, 361, 375
Veřejné zakázky                         7334      301, 304, 305, 306, 307, 308, 313, 314,
                                        315, 317, 321, 322, 327, 329, 333, 334,
                                        335, 336, 338, 348, 361, 375
Specifický výzkum na vysokých školách              7336      307, 314, 333
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji           7338      306, 333, 335
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 
práci ve státní správě                     7350      304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315,
                                        317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335,
                                        336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
                                        353, 358, 372, 374, 375
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě           7352      304, 306, 307, 308, 312, 313, 314, 315,
                                        317, 322, 327, 328, 329, 333, 334, 335,
                                        336, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
                                        353, 358, 372, 374, 375
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce
(z.č. 236/1995 Sb., z.č. 349/1999 Sb.)             7360      301, 302, 303, 343, 358, 381
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002  7362      317, 334
Zajištění přípravy na krizové situace podle 
zákona č. 240/2000 Sb.                     7364      307, 314, 335, 338
Program podp. projektů integrace přísl. romské komunity     7366      333, 334
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individuální závazné ukazatele
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ostatní výdaje na činnost poslaneckého sboru          7380      302
Výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny              7381      302
Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR            7384      304
Výdaje na služby školení a vzdělávání Institutu státní správy  7385      304
Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR      7386      304
Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance)            7387      304
Krajinotvorné programy                     7391      315
Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady    7392      315
Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního
prostředí celkem                        7393      315
Správa daní a cel                        7396      312
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu MF     7397      312
Vrcholné státní návštěvy                    7403      306
Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech              
a dokladech                           7404      306
Výdaje na aktivity Armády ČR                  7406      307
Výdaje na nasazení jednotek a příslušníků Armády ČR v zahraničí 7407      307
Výdaje na celoresortní aktivity                 7408      307
Aktivní politika zaměstnanosti - výdaje souvis. s ESF - ze SR  7411      313
Aktivní politika zaměstnanosti - výdaje souvis. s ESF - z EU  7412      313
Výdaje OSS na spol. programy EU a ČR - ze SR          7413      313
Výdaje OSS na spol. programy EU a ČR - z EU           7414      313
Dotace sociální oblasti na spol. programy EU a ČR - ze SR    7415      313
Dotace sociální oblasti na spol. programy EU a ČR - z EU    7416      313
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů        7417      313
Výdaje organizací státní správy celkem (OSS)          7418      313
Ostatní dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby         
v rámci dotačního řízení MPSV                  7419      313
Dotace na podporu integrace cizinců v ČR            7420      313
Ostatní dotace                         7421      313
Dotace na podporu reprodukce majetku nestát.                  
subjektům v soc. oblasti                    7422      313
Výdaje Policie ČR celkem                    7424      314
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR celkem          7425      314
Výdaje odboru ekonomického zabezpečení                     
a odboru sportu MV celkem                    7426      314
Výdaje resortního policejního školství                     
a Muzea Policie ČR celkem                    7427      314
Výdaje archivnictví celkem                   7428      314
Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra     7429      314
Doprovodný sociální program restrukturalizace                  
ocelářského průmyslu                      7430      322
Podpora podnikání                        7431      322
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU    7432      322
výdaje na financování společných programů EU a ČR        7433      322
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje   7434      322
z toho: výdaje na financování společných programů EU a ČR    7435      322
Ostatní výdaje na státní politiku resortu            7436      322
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU    7437      322
Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů MMR         7439      317
Příspěvek na dopravní cestu nehrazený z SFDI          7440      327
Doprovodný sociální program pro ČD               7442      327
Úhrada ztráty dopravce z poskytování žákovského jízdného    7443      327
Kombinovaná doprava - výdaje na programy spolufinan.              
z rozpočtu EU                          7445      327
Podpora obnovy vozidel regionální a měst. hromadné dopravy   7446      327
Pozemní komunikace                       7448      327
Program úspory energií a obnovitelných zdrojů          7449      327
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU    7450      327
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu        7451      327
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU    7452      327
Dotace SFDI - výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 7453      327
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu   7469      329
Správní výdaje Státního zemědělského intervenčního fondu    7470      329
Podpora agropotravinářského komplexu              7475      329
Podpora lesnímu hospodářství                  7476      329
Podpora vodnímu hospodářství:                  7478      329
Přímé dotace vodnímu hospodářství (§ 2331, pol. 5213)      7480      329
Údržba a opravy zemědělských vodních tokům (§ 2333, pol. 5171) 7482      329
Výdaje na financování programu reprodukce majetku vodního            
hospodářství (programy 229030, 229040, 229060, 229110, 229210,         
229310, 229810)                         7484      329
Podpora neziskových organizací                 7486      329
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční,              
kontrolní a výzkumnou činnost                  7487      329
Neinvestiční transfery vysokým školám bez výdajů specifik. MŠMT 7520          333
Regionální školství - běžné výdaje bez výdajů specifik. MŠMT  7522      333
Ostatní přímo řízené organizace a spol. úkoly bez výdajů            
specifik. MŠMT                         7524      333
Podpora činnosti v oblasti mládeže a těl. bez výdajů              
specifik. MŠMT                         7526      333
Běžné výdaje stát. správy bez výdajů specifik. MŠMT       7528      333
Program podpory vzdělávání národnostních menšin                 
a multikulturní výchova                     7530      333
Státní informační politika                   7532      333
Z výdajů na registrované CNS: platy duchovních         7560      334
               pojistné duchovních        7562      334
               platy administrativy       7564      334
               pojistné administrativy      7566      334
prostředky na věcné náklady CNS                 7568      334
prostředky na údržbu církevního majetku             7570      334
Výdaje na činnost úřadu Ministerstva kultury          7571      334
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých            
profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů    7572      334
Program záchrany architektonického dědictví           7574      334
Havárie střech památek                     7576      334
Program restaurování movitých kulturních památek        7578      334
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví     7580      334
Program regenerace městských památkových rezervací               
a městských památ. zón                     7582      334
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné              
památ. zóny                           7584      334
Podpora záchranných archeologických výzkumů           7586      334
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin         7588      334
Veřejné informační služby knihoven               7590      334
Podpora rozšiř. a přijm. informací v jazycích národn. menšin  7592      334
Kulturní aktivity                        7594      334
Příspěvek na provoz PO zřízených Ministerstvem kultury     7595      334
Dotace PO na projekty spolufinancované z EHP/Norsko - ze SR   7596      334
Dotace PO na projekty spolufinacované                      
z EHP/Norsko - předfin. ze SR                  7597      334
Program sociální prevence a prevence kriminality        7620      335
Investiční dotace občanským sdružením a církvím         7621      335
Program „zdravé stárnutí“                    7622      335
Investiční dotace Národní plán pomoci zdravotně postiženým   7623      335
Národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP          7624      335
Veřejně účelné aktivity občanských sdružení ZP         7626      335
Humanitární projekty občanských sdružení ZP           7627      335
Výdaje justice                         7634      336
Výdaje vězeňství                        7636      336
Odměny odsouzených                       7638      336
Program podpory projektů cíleného výzkumu                    
(Národní program výzkumu)                    7660      361
Tématický program Národního programu výzkumu                  
- Informační společnost                     7661      361
Program Nanotechnologie pro společnost             7662      361
Grantové projekty Grantové agentury AV ČR            7663      361
Výzkumné záměry PO a činnost ostatních pracovišť AV ČR     7664      361
Radonový program                        7670      375
Výdaje na projekty financované z úvěrů od zahraničních             
finančních institucí                      7691      397
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovanám majetku 7692      397
Výdaje na řešení problémů spojených s důchodovou reformou    7693      397
Financování řešení důsledků kosovské krize           7694      397
Výdaje na programy ve veřejném zájmu vedené v ISPROFIN     7695      397
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN                      
pro územní samosprávné celky                  7696      397
Úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím Mze    7697      397
Výdaje státu na sociální politiku                7698      397
Ostatní výdaje OSFA                       7699      397
Vládní rozpočtová rezerva                    7720      398
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení             
a odstraňování                                 
jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších             
předpisů)                            7722      398
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb.,              
o integrovaném záchranném systému                7724      398
Stavební spoření                        7728      398
Podpora exportu                         7730      398
Majetková újma                         7732      398
Ostatní podpora podnikům a převod do fondu státních záruk    7734      398
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím   7736      398
Sociální výdaje; náhrady                    7738      398
Transfery mezinárodním organizacím,zahraniční pomoc       7740      398
Finanč.vztahy k rozp.obcí v úhrn. po jednotl.krajích      7742      398
Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností 7744      398
Finanční vztah k rozpočtu hl. m. Prahy             7745      398
Další prostředky pro územní samosprávné celky          7746      398
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně          7748      398
Ostatní výdaje VPS                       7750      398
Odvody do rozpočtu Evropské unie                7752      398
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konference:                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem       7900      304, 307, 313, 314, 315, 321, 322, 333, 344
Seminář Lisabonská konference                  7908      333
Seminář Rady Evropy „Vzdělání jako připomínka a prevence            
zločinů proti lidskosti“                    7909      333
Mezinárodní konference Zasedání Evropské agentury                
pro rozvoj speciálního vzdělávání                7910      333
Mezinárodní konference Zasedání těžce sluchově postižených   7911      333
Zasedání GŘ celních správ členských zemí EU, Turecka a EK    7912      312
Seminář o zkušenostech ČR s mezinárodní finanční architekturou 7913      312
Seminář Evropské fórum o znalostní ekonomice          7914      312
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006
Pro účely vykázání převodu prostředků do rezervního fondu OSS k 31. 12. 2006 se stanovuje následující postup:
Sestava ARIS - 504 U MF ČR je rozšířena v oddíle „Specifické ukazatele - výdaje“ o řádek s názvem „Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31. 12. 2006“. U jednotlivých ukazatelů průřezových i specifických bude vykázána skutečnost k 31.12.2006 bez nečerpaných prostředků určených pro převod do rezervního fondu OSS.
Celkový objem prostředků určených pro převod do rezervního fondu OSS bude vykázán na položce 5346 za neinvestiční výdaje a na položce 6361 za investiční výdaje.
Souhrnný ukazatel kapitoly „Výdaje celkem“ bude ve sloupci skutečnost tvořen součtem specifických ukazatelů dle přílohy č. 4 zákona č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 a řádku „Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006“.
III. Sdělení k příloze č. 4 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
V Příloze č. 4 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění posledních změn, se doplňuje na konci odstavce písm. a) bodu 2.5.4 text ve znění: „V souladu s § 5 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 401/2005 Sb., se pro údaje části rozvahy vykazované Ministerstvem financí podle zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky uvádí čísla sloupců:
údaje finančního stavu položek aktiv k 1. 1. - kód „0011“,
údaje finančního stavu položek aktiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „0012“,
údaje finančního stavu položek pasiv k 1. 1. - kód „0013“,
údaje finančního stavu položek pasiv k 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. - kód „0014“.“
Ing. Karel Tyll, v.r.
pověřený řízením odboru státního rozpočtu