Zákon ze dne 17.3.2010, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

15.4.2010 | Sbírka:  101/2010 Sb. | Částka:  37/2010ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 227/2009 Sb., 227/2000 Sb.
Pasivní derogace: 297/2016 Sb.
101/2010 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. března 2010,
kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 297/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl. I
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Čl. II
Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 306/2009 Sb., se mění takto:
1. V čl. LXXXII bodě 2 se slova „1. července 2011“ nahrazují slovy „1. ledna 2013“.
2. V čl. LXXXII bodě 3 se slova „14. června 2010“ nahrazují slovy „14. prosince 2011“ a slova „31. května 2010“ se nahrazují slovy „30. listopadu 2011“.
3. V čl. LXXXII bodě 4 se slova „15. června 2010 do 30. června 2010“ nahrazují slovy „15. prosince 2011 do 31. prosince 2011“.
4. V čl. LXXXII bodě 5 se slova „1. července 2010“ nahrazují slovy „1. ledna 2012“.
5. V čl. CCIII se za slova „1. ledna 2012,“ vkládají slova „ustanovení čl. LXXXI a čl. LXXXII bodů 1, 2 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2012,“ a slova „31. května 2010“ se nahrazují slovy „30. listopadu 2011“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.