Zákon ze dne 18.5.1938 o soustavě drobných peněz

23.5.1938 | Sbírka:  101/1938 Sb. | Částka:  34/1938ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 36/1937 Sb., 94/1932 Sb., 94/1931 Sb., 167/1928 Sb.
Pasivní derogace: 39/1948 Sb., 372/1942 Sb., 202/1938 Sb.
101/1938 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. května 1938
o soustavě drobných peněz
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
A.Drobné mince
I.
Soustava
§ 1
Jako drobné mince měny československé raziti jest:
a) mince po 50 Kč a 20 Kč ze stříbra;
b) mince po 10 Kč a 5 Kč z čistého niklu;
c) mince po 1 Kč, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové;
d) mince po 10 a 5 haléřích ze směsi mědi se zinkem.
II.
Ražba
§ 2
(1) Mince po 50 Kč jsou ze směsi v poměru 900 dílů stříbra ke 100 dílům mědi, mince po 20 Kč ze směsi v poměru 700 dílů stříbra ke 300 dílům mědi. Z kilogramu mincovního kovu se razí 50 kusů padesátikorun a 83,3333 kusů dvacetikorun. Průměr padesátikoruny jest 37 mm, dvacetikoruny 34 mm.
(2) Mince po 10 Kč a 5 Kč jsou z čistého niklu. Z kilogramu mincovního kovu se razí 100 kusů desetikorun a 125 kusů pětikorun. Průměr desetikoruny jest 30 mm, pětikoruny 27 mm.
(3) Mince po 1 Kč, 50 a 20 haléřích jsou ze spěže (bronzu) niklové, smíšené v poměru 20 dílů niklu s 80 díly mědi. Z kilogramu mincovního kovu se razí 150 kusů korun, 200 kusů padesátníků a 300 kusů dvacetníků. Průměr koruny jest 25 mm, padesátníků 22 mm a dvacetníku 20 mm.
(4) Mince po 10 a 5 haléřích jsou ze směsi o 92 dílech mědi a 8 dílech zinku. Z kilogramu mincovního kovu se razí 500 kusů desetníků a 600 kusů pětníků. Průměr desetníku jest 18 mm, pětníku 16 mm.
§ 3
Ražba všech druhů mincí budiž co nejpřesnější. Pokud toho nelze naprosto dosíci, dovolena jest úchylka nahoru i dolů, a to u padesátikorun v hrubé váze i v čistosti 5/1000, u dvacetikorun 5/1000, u desetikorun a pětikorun v hrubé váze i v čistosti 10/1000, u korun, padesátníků, dvacetníků, desetníků a pětníků v hrubé váze 20/1000 a v čistosti 10/1000.
§ 4
Na všech mincích jest znak republiky Československé s nápisem "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ" a označení hodnoty.
§ 5
(1) O zevní úpravě mincí po 5 h, 10 h, 20 h, 50 h, 1 Kč, 5 Kč, 10 Kč a 20 Kč platí i nadále ustanovení vládního nařízení (I) ze dne 28. dubna 1933, č. 67 Sb. z. a n., o zevní úpravě nového pětadvacetníku a dosavadních mincí po 5, 10, 20, 50 haléřích a 1 Kč, a vládního nařízení (II) ze dne 12. března 1934, č. 48 Sb. z. a n., o zevní úpravě nové stříbrné dvacetikoruny a dosavadních mincí stříbrných po 5 a 10 Kč.
(2) Celkovou zevní úpravu mince po 50 Kč stanoví vládní nařízení.
(3) Vydání mince po 10 Kč z čistého niklu vyhlásí ministr financí ve Sbírce zákonů a nařízení.
§ 6
(1) Na paměť událostí významu celostátního lze raziti mince po 50 Kč a 20 Kč též jako mince pamětní, v každém jednotlivém případě však nejvíce za 50,000.000 Kč. Celkovou zevní úpravu těchto mincí stanoví vládní nařízení.
(2) Mince tyto, stejně jako jubilejní desetikoruny z roku 1928 (§ 15, odst. 3) a pamětní dvacetikoruny z roku 1937, nevčítající se do přípustné výše stanovené v § 13.
III.
Oběh
§ 7
(1) Státní a jiné veřejné pokladny, jakož i Národní banka Československá jsou povinny, pokud tím vážně netrpí jejich služba, přijímati všechny drobné mince bez obmezení.
(2) Ve styku soukromém není nikdo povinen přijímati padesátikorun a dvacetikorun více než za 500 Kč, desetikorun a pětikorun více než za 250 Kč, korun více než za 50 Kč, padesátníků a dvacetníků více než za 25 Kč a desetníků a pětníků více než za 10 Kč.
§ 8
(1) Všechny poštovní úřady jsou povinny, pokud tím vážně netrpí jejich služba, v mezích hospodářské potřeby vyměňovati předložené druhy drobných mincí neopotřebovaných nebo jen obyčejným oběhem opotřebovaných za druhy jiné.
(2) Tím není dotčen § 32 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové.
(3) Národní banka Československá jest povinna ve hlavním ústavu i ve filiálkách vyměňovati drobné mince neopotřebované bez obmezení za jiná platidla a mince obyčejným oběhem opotřebované za platidla téhož i jiného druhu.
§ 9
(1) Drobné mince, které byly opotřebovány jen obyčejným oběhem, přijímají státní a jiné veřejné pokladny, jakož i Národní banka Československá i jako zákonité platidlo i na výměnu, avšak nevydávají jich,nýbrž dávají je přemincovati.
(2) Mince jinak než obyčejným oběhem zlehčené nebo poškozené nejsou zákonným platidlem. Státní a jiná veřejná pokladna, jakož i Národní banka Československá, u nichž se taková mince objeví, vyloučí ji z oběhu tím, že ji nápadným způsobem znehodnotí a straně bez jakékoliv náhrady vrátí.
(3) Mince padělané propadají bez náhrady státu a zasílají se státní mincovně.
(4) Posouditi, jde-li o opotřebování obyčejným oběhem či o jiné poškození nebo o padělek, přísluší státní mincovně.
§ 10
Haléřové platy pěti nedělitelné, ať konají se hotově nebo jinak, jest zaokrouhliti a uznati tak, že zbytku 1 nebo 2 haléřů se vůbec nedbá, kdežto za 3 nebo 4 se platí celých 5 haléřů.
B.
Drobné peníze papírové
§ 11
(1) Drobnými penězi papírovými jsou dosavadní papírové 10 Kč a 20 Kč, jakož i bankovky Národní banky Československé po 50 Kč; zůstávají zákonným platidlem, pokud nebudou vyměněny za mince.
(2) Pokud jsou drobné peníze papírové v oběhu (odstavec 1), může Národní banka Československá vydávati v dohodě s ministrem financí na účet státu drobné peníze papírové stejných hodnot nového vydání (typu).
(3) Ustanovení o bankovkách obsažená v § 14, § § 17 až 25 a § 26, odst. 2 zák. č. 347/1920 Sb. z. a n. a v čl. VI zákona ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon právě zmíněný, platí obdobně o drobných penězích papírových.
§ 12
O hodnotu bankovek po 50 Kč, které jsou v oběhu v den účinnosti tohoto zákona, snižuje se celkový oběh bankovek Národní banky Československé. Peníz takto uvolněný jest příjmem státu; bude ho použito na ražbu mincí po 50 Kč a zbytku na snížení krátkodobého zadlužení státní pokladny.
C.
Ustanovení společná
§ 13
(1) Všechny drobné mince (§ 1) a drobné peníze papírové (§ 11) vydávají se do oběhu jen na účet státu, a to nejvíce 160 Kč na hlavu podle počtu obyvatelstva zjištěného posledním úředním sčítáním lidu.
(2) Oběh jednotlivých druhů mincí (§ 1) a drobných peněz papírových (§ 11) lze zvýšiti nad skutečný stav v den účinnosti tohoto zákona toliko podle skutečné jejich věcné potřeby zjištěné Národní bankou Československou.
(3) Překročí-li zásoba drobných peněz téhož druhu u Národní banky Československé 10 % takových drobných peněz do oběhu vydaných a toto překročení nejméně 6 měsíců potrvá, jest státní správa finanční povinna vyměniti Národní bance Československé na její žádost tuto část drobných peněz přesahující 10 % podle své volby buď za jiný druh mincí nebo drobných peněz papírových nebo za bankovky.
§ 14
Hodnota bankovek vydaných za drobné peníze, které jsou v zásobě (v aktivech) u Národní banky Československé, odečítá se pro výpočet zlaté úhrady od celkového oběhu bankovek a závazků na viděnou splatných.
D.
Ustanovení přechodná
§ 15
(1) Dosavadní stříbrné mince po 10 Kč (obyčejné i jubilejní) a 5 Kč, jakož i mince po 25 h ze spěže (bronzu) niklové, zůstávají nadále zákonným platidlem a platí o nich obdobně ustanovení § § 7 - 9 tohoto zákona.
(2) Ve styku soukromém není nikdo povinen přijímati těchto stříbrných mincí po 10 Kč a 5 Kč více než za 250 Kč a mincí po 25 h více než za 25 Kč.
(3) Ministr financí vyhlásí ve Sbírce zákonů a nařízení nejméně roční lhůtu, po jejímž uplynutí přestanou býti stříbrné mince po 10 Kč (obyčejné) a 5 Kč, jakož i mince po 25 h zákonným platidlem, a další opět nejméně roční lhůtu, ve které budou tyto mince vyměňovány beze srážky za jiná platidla u poštovních úřadů a u Národní banky Československé. Ustanovení toto neplatí o stříbrných desetikorunách jubilejních z roku 1928, které zůstávají zákonným platidlem.
E.
Závěr
§ 16
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě s ministrem pošt a telegrafů.
(2) Zároveň pozbývá platnosti zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz, a zákon ze dne 11. března 1937, č. 36 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon právě zmíněný.
Dr. Beneš v.r.
Dr. Hodža v.r.
Dr. Kalfus v.r.