Nařízení ze dne 1.8.1939 o držení zbraní v území Protektorátu Čechy a Morava

1.8.1939 | Sbírka:  RP20/39 | Částka:  8/1939ASPI

Vztahy

Nadřazené: RP09/39
Aktivní derogace: RP02/39
Pasivní derogace: 195/1946 Sb., RP14/40
RP20/39
NAŘÍZENÍ
o držení zbraní v území Protektorátu Čechy a Morava
ze dne 1. srpna 1939
Na základě článku 5, odst. 4 výnosu Vůdce a říšského kancléře o Protektorátu Čechy a Morava ze dne 16. března 1939 (Říšský zák. I., str. 485) a § 1 nařízení o právu vydávati právní předpisy v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 7. června 1939 (Říšský zák. I., str. 1039) se nařizuje:
§ 1
(1) Zbraně ve smyslu tohoto nařízení platí zbraně střelné, při nichž se pevné těleso tlakem plynu neb vzduchu žene hlavní, rovněž zbraně sečné a úderné, které svojí povahou jsou k tomu určeny, seknutím, úderem nebo bodnutím přivoditi zranění. Za třaskaviny platí všechny pevné výbušné fabrikáty včetně všech druhů prachu.
(2) Za skladiště zbraní ve smyslu tohoto nařízení platí každý soubor více než pěti použití schopných zbraní nebo množství větší než 2 kg třaskaviny nebo padesát nábojů, jestliže tyto předměty neslouží nebo nejsou určeny sloužiti povolání, živnostenskému nebo jinakému účelu na základě úředního povolení.
§ 2
(1) Veškeré zbraně v Protektorátu Čechy a Morava se nalézající, jejich části, třaskaviny a munici jest odevzdati během dvou týdnů po vyhlášení tohoto nařízení oberlandratu, příslušnému dle bydliště nebo místa pobytu. Současně s nimi jest odevzdati listy zbrojní a o třaskavinách (pasy) úřadů bývalé Československé republiky a úřadů Protektorátu.
(2) Majitelé pozemností jsou za to zodpovědni, že se v obvodu jejich majetku nenalézají žádné předměty k odevzdání povinné.
§ 3
(1) Z povinnosti odevzdati jsou vyjmuti:
a) německá branná moc, německá policie, SS-pohotovostní sbor, SS-svazy umrlčích hlav, bezpečnostní služba říšského vedoucího SS a říšští příslušníci, kteří mají řádný zbrojní lístek nebo úřední opravňující výkaz nebo dle práva Protektorátu platný zbrojní pas;
b) důstojníci, úředníci a služební místa úřadů Protektorátu, pokud zákonným příkazem mají povinnost zbraň míti nebo dle způsobu jejich služebních úkolů spravují zásoby třaskavin;
c) úředně schválení výrobci a obchodníci zbraněmi, třaskavinami a municí jakož i podnikatelé, kteří k živnostenským účelům s úředním povolením třaskaviny mají v držení v množství dle obvyklého způsobu potřebném;
d) lovecké zbraně a k nim patřící munice, pokud majitel jest držitelem platného zbrojního pasu a honebního lístku. Co však přesahuje držení pěti zbraní loveckých a padesáti ran lovecké munice, podléhá povinnosti k odevzdání;
e) za normální střelné zbraně nepoužitelné, zbraně na postrach neb zdánlivou smrt, malokaliberní pušky a terčové pistole do ráže 6 mm, vzduchovky a terčové pušky jakož i zbraně již neupotřebitelné, sloužící k účelům musejním nebo upomínkovým.
(2) Osoby jmenované pod b) a c) mají držení zbraní a třaskavin vypočtených v § 1, majitelé zbraní vyjmenovaných pod d) a e) mají tyto s udáním počtu, druhu a ráže jakož i místa úschovy během dvou týdnů po vyhlášení tohoto nařízení příslušnému oberlandratu (§ 2, odst. 1) oznámiti.
(3) Sečné a bodné zbraně podléhají odevzdání jen, pokud jde o dýky, krátké dýky (stilety), dutě broušené dýkovité nože, trojsečné dýky a jiné skryté, k záludným útokům způsobilé zbraně jakéhokoli druhu, na př. části dýk a pod., nebo jsou-li schovány v počtu větším než pět kusů. Všechny jiné sečné a bodné zbraně podléhají povinnosti oznámení dle odstavce 2.
§ 4
(1) Znovuudělení schválení neb povolení všeho druhu, které opatřuje právo toho času v Protektorátu Čechy a Morava platné pro výrobu, obchod, nabývání, držení a nošení zbraní jakož i pro výrobku, obchod a držení třaskavin, potřebuje souhlasu příslušného říšského úřadu.
(2) Příslušným říšským úřadem jest oberlandrat, jsou-li k vystavení potvrzení o povolení nebo udělení schválení dle práva platného v Protektorátu povolány úřady okresní, krajské nebo zemské, říšský protektor, jde-li o nějaké ústřední místo (ministerstvo).
(3) Souhlas úřadu (odst. 1) jest na potvrzení o schválení neb povolení zřetelně vyznačiti uvedením sídla a data, pod nimiž souhlas byl udělen a připojením úředního razítka. Tyto průkazy jest sepsati v řeči německé i české.
§ 5
Veškerá od bývalých československých úřadů a úřadů Protektorátu vydaná potvrzení o povolení a udělení schválení druhu jmenovaného v § 4, odst. 1 pozbývají uplynutím roku 1939 platnosti a smějí býti jen se souhlasem příslušného úřadu (§ 4, odst. 2) obnovena. Rozhodnutí dle § § 4 a 5 nelze bráti v odpor.
§ 6
(1) Zbraně a munice, které se na základě ustanovení § 2 odevzdávají, mohou býti na návrh zpět vydány, jestliže jsou dány předpoklady k novému udělení předepsaných potvrzení o povolení a schválení.
(2) O návrhu rozhoduje oberlandrat (§ 2, odst. 1). Proti odepření vydání není právní prostředek přípustný. Není-li do 15. září 1939 učiněn návrh na vydání nebo je-li návrh zamítnut, propadly odevzdané předměty ve prospěch Velkoněmecké říši.
§ 7
Potrestán bude:
a) kdo úmyslně nevyhoví povinnosti odevzdání dle odst. 1, § 2 nebo zbraně, třaskaviny nebo munici v držení neb opatrování má, aniž by mohl předložiti řádný průkaz o nabytí zbraní, zbrojní pas, služební výkaz o oprávnění nebo úřední potvrzení o povolení, káznicí až do pěti let. V lehčích případech může býti uznáno na vězení;
b) kdo čin spáchá z nedbalosti, vězením až do jednoho roku a pokutou nebo jedním z těchto trestů;
c) kdo závazku § 2, odst. 2 zaviněně nevyhoví, vězením až do jednoho roku a pokutou nebo jedním z těchto trestů;
d) kdo nedovoleně udržuje skladiště zbraní nebo takovému udržování vědomě nadržuje, káznicí. V obzvláště těžkých případech může býti uznáno na trest smrti;
e) kdo o skladišti zbraní zvěděl a neprodleně to neoznámí, káznicí až do pěti let.
§ 8
K vyšetřování i rozhodování o trestních činech proti tomuto nařízení jsou příslušny německé soudy. Ostatně platí nařízení o vykonávání trestního soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 14. dubna 1939 (Říšský zák. I., str. 754) a nařízení o vykonávání vojenského soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava ze dne 8. května 1939 (Říšský zák. I., str. 903).
§ 9
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
(2) Stejnou dobou pozbývá účinnosti nařízení vrchního velitele vojska obyvatelstvu Čech a Moravy z 15. března 1939 (Věstník pro Čechy a Moravu str. 2) ohledně ustanovení číslo 4.
V Praze, dne 1. srpna 1939.
Říšský protektor v Čechách a na Moravě
svobodný pán von Neurath v.r.