Změna ze dne 9.11.2012 Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

30.11.2012 | Sbírka:  MF-94954/2012/28a | Částka:  8/2012ASPI

Vztahy

Nadřazené: 410/2009 Sb., 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: FZ05/2012, 28/132 377/2010-282
MF-94954/2012/28a
Změna
Českého účetního standardu č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
ze dne 9. 11. 2012
PID: MFCR2XHREL
Referent:
JUDr. David Bauer
Ing. Michal Svoboda
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek, jehož vydání bylo oznámeno ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 rozeslaném dne 31. prosince 2010 a jehož změny byly oznámeny ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011.
1. V bodu 1. se na začátek první tabulky vkládá nový první řádek, který zní:
"
A.IV.1.   Opravné položky k poskytnutým návratným     142
          finančním výpomocem dlouhodobým 
„
2. V bodu 1. v první tabulce ve 2. řádku se číslo „141“ nahrazuje číslem „144“.
3. V bodu 1. v první tabulce ve 3. řádku se číslo „142“ nahrazuje číslem „146“.
4. V bodu 1. v první tabulce ve 4. řádku se číslo „143“ nahrazuje číslem „149“.
5. V bodu 3.10. se za slova „opravná položka“ vkládají slova „, s výjimkou úbytku pohledávky z titulu bezúplatného pozbytí podle § 25 odst. 6 zákona“.
6. Bod 5.1. zní:
„5.1. Ustanovení bodů 5. a 6. tohoto standardu se nevztahují na inkaso pohledávky, započtení pohledávky, splynutí osoby dlužníka a věřitele a na vyřazení pohledávek z titulu bezúplatného pozbytí podle § 25 odst. 6 zákona.“.
7. V bodu 6.1. se slova „podle bodu“ nahrazují slovy „v případech uvedených v bodech“.
8. V bodu 6.2. se slovo „Odepsané“ nahrazuje slovem „Vyřazené“.
9. Za bod 6.3. se doplňuje nový bod 6.4., který zní:
„6.4. V případě pohledávky, o které bylo účtováno podle bodu 6.2., a poté došlo k jejímu zániku nebo odpadly důvody pro její vykazování v souladu s § 50 písm. a) vyhlášky, účtuje účetní jednotka na stranu MÁ DÁTI podrozvahového účtu 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům se souvztažným zápisem na stranu DAL podrozvahového účtu 911 - Vyřazené pohledávky.“.
Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek ve znění těchto změn použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2013.
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit