Sdělení ze dne 12.4.2013 o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

22.4.2013 | Sbírka:  97/2013 Sb. | Částka:  45/2013ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: 431/2009 Sb.
97/2013 Sb.
SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 12. dubna 2013
o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
Český statistický úřad sděluje, že na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví ukončuje dnem 30. dubna 2013 povinné používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) (dále jen „klasifikace MKF“) zavedené s účinností od 1. července 2010 sdělením Českého statistického úřadu č. 431/2009 Sb., o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) ze dne 18. listopadu 2009.
Klasifikace MKF (v anglickém originále International Classification of Function, Disability and Health - ICF) je součástí souboru klasifikací Světové zdravotnické organizace a je určena pro měření zdravotního postižení na individuální i populační úrovni.
Od 1. května 2013 přestává klasifikace MKF plnit funkci statistické klasifikace ve smyslu § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.
Znění klasifikace MKF platné k 30. dubnu 2013 bude i nadále uveřejněno na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (www.uzis.cz).
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.