Opatření ze dne 7.1.2015 obecné povahy, kterým se omezuje plavební provoz

7.1.2015 | Sbírka:  4/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
Pasivní derogace: 13/2015 (PL)
4/2015
opatření obecné povahy
kterým se omezuje plavební provoz
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 4/2015 kterým se omezuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 9/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu zjištění havarijního stavu segmentů dolních obtoků malé plavební komory v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě prodlužuje plavební odstávku a nadále zastavuje plavební provoz malé plavební komory
na vodní cestě Labe,
v ř. km 830,53 (malá plavební komora Dolní Beřkovice),
do odvolání.
Článek 2
Organizace omezení plavebního provozu
1. Proplavování v daném profilu je zajištěno velkou plavební komorou.
Článek 3
Odůvodnění
Na mimořádné prohlídce uskutečněné během plavební odstávky byl zjištěn havarijní stav segmentů dolních obtoků malé plavební komory. Správce vodní cesty Povodí Labe, státní podnik, proto zajišťuje provedení nezbytné opravy. V souladu s ustanovením § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa omezila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 7. ledna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky
Č. j.: 9/PH/15