Opatření ze dne 26.8.2015 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

26.8.2015 | Sbírka:  49/2015 (PL) | Částka:  0/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
49/2015
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č.j.: 6960/PH/15
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy 49/2015
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod čj. 6960/PH/15 (dále jen opatření obecné povahy), v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz na vodní cestě Vltava,
v úseku ř. km. 203,00 až ř. km 205,60,
ve dnech od 03.10.2015 do 04.10.2015,
v době od 10:00 hodin do 18:00 hodin (03.10.2015)
a v době od 08:30 hodin do 16:00 hodin (04.10.2015).
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Průběžná plavba je zastavena na vodní cestě Vltava, ř. km 203,00-205,60, ve dnech 3. října 2015 v době od 10:00 hodin do 18:00 hodin a 4. října 2015 v době od 08:30 hodin do 16:00 hodin.
Pořadatel je povinen umožnit proplutí uzavřeným prostorem pro plavbu plavidel osobní lodní dopravy plujících podle zveřejněného jízdního řádu. Pořadatel je dále povinen umožnit proplutí ostatních plavidel uzavřeným prostorem nejméně 2 x v každém dni a dobu, kdy je možné proplutí, je povinen vhodným způsobem zveřejnit na místech určených ke stání plavidel, která jsou v uvedeném úseku vodní cesty vyznačena pomocí signálních znaků E.5 „Povolené stání“.
Článek 3
Odůvodnění
Kanoistický klub Jiskra, o. s., se sídlem Týn nad Vltavou-Malá Strana, Solní 422, IČO 650 119 88, požádal o povolení pořádání Mistrovství České republiky v kanoistickém maratonu ve dnech 03.10.2015 až 04.10.2015 na vodní cestě Vltava, v úseku ř. km 203,00-205,60.
Z důvodu bezpečnosti plavebního provozu, je plavba ostatních plavidel v daném úseku a době zastavena. Uvedeným úsekem je však možné dvakrát v každém z uvedených dnů dle uvedených časů pořadatelem proplout a omezení plavby je tak přijatelné.
Pro nebezpečí z prodlení se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a námitky se k němu nepodávají.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 26. srpna 2015
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
v z. Ing. Josef Leffler
ředitel pobočky