Úřední sdělení ze dne 18.12.2015 o vydání druhé verze Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou

21.12.2015 | Sbírka:  17/2015 (CBO) | Částka:  14/2015ASPI

Vztahy

Nadřazené: 190/2004 Sb., 6/1993 Sb.
Aktivní derogace: 22/2011 (CBO)
Pasivní derogace: 1/2019 (CBO)
17/2015
ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ
ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
ze dne 18. prosince 2015
o vydání druhé verze Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
I. Česká národní banka sděluje, že vydává druhou verzi Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou, (dále jen „Pravidla“).
II. Pravidla tvoří přílohu tohoto úředního sdělení.
III. Dnem 1. ledna 2016 se nahrazuje úřední sdělení České národní banky č. 22/2011 ze dne 23. prosince 2011 o vydání Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou, uveřejněné ve Věstníku ČNB, částka 16/2011, dne 23. prosince 2011.
IV. Podle Pravidel vydaných tímto úředním sdělením se postupuje od 1. ledna 2016.
Viceguvernér
Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D. v. r.
Příloha: Pravidla pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou
Sekce bankovních obchodů
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Zavadil,
tel. 224415003
Příloha
PRAVIDLA
PRO PRIMÁRNÍ PRODEJ STÁTNÍCH DLUHOPISŮ ORGANIZOVANÝ ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU
leden 2016
Část první
Obecná ustanovení
I.
Úvodní ustanovení
(1) Česká národní banka (dále jen „ČNB“) na základě § 31 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů a § 26 odst. 4 a 5 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dluhopisech“) dává v tuzemsku do prodeje státní dluhopisy a může z pověření Ministerstva financí vykonávat i další činnosti spojené s jejich správou, splácením a převody, popřípadě i další požadované činnosti.
(2) Tato Pravidla pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný ČNB (dále jen „Pravidla“) se vydávají po projednání s Ministerstvem financí a upravují postupy při primárním prodeji státních pokladničních poukázek (dále jen „SPP“) a střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů (dále jen „SDD“) vydávaných v České republice.
(3) SDD jsou vydávány v zaknihované podobě a jsou evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“). SPP jsou vydávány v zaknihované podobě a jsou evidovány v Systému krátkodobých dluhopisů (dále jen „systém SKD“) a ČNB je agentem emitenta ve smyslu Pravidel SKD. Prodej SPP se dále řídí Pravidly SKD.
(4) Jiná osoba než CDCP, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci státních dluhopisů, rozhodl-li tak emitent. V takovém případě se použije ustanovení těchto Pravidel přiměřeně.
(5) Jsou-li v České republice prodávány státní dluhopisy (tj. SPP a SDD, dále jen „SD“) vydávané v zahraničí, použijí se ustanovení těchto Pravidel přiměřeně. Tato Pravidla se nevztahují na prodej SD, jejichž převoditelnost je podle § 26 odst. 6 zákona o dluhopisech vyloučena nebo omezena. Případná další konkretizace postupů a pravidel pro primární prodej SD může být obsažena v oznámení o aukci SD nebo v dokumentu, který je obdobou emisních podmínek podle zákona o dluhopisech.
(6) Emitentem SD je Česká republika - Ministerstvo financí (dále jen „emitent“ nebo „Ministerstvo financí“).
II.
Emisní podmínky
(1) Vydávání SD se provádí v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem a řídí se emisními podmínkami SD, které určuje emitent.
(2) Emisní podmínky SDD a společné emisní podmínky SPP se vyhlašují ve Sbírce zákonů, a dále se uveřejňují způsobem umožňujícím dálkový přístup a jsou též k dispozici u emitenta, administrátora emise a ČNB. Údaje doplňující společné emisní podmínky SPP podle § 26 odst. 1 zákona o dluhopisech a údaj o předpokládané celkové jmenovité hodnotě SD podle § 7 odst. 5 zákona o dluhopisech uveřejňuje Ministerstvo financí způsobem umožňujícím dálkový přístup.
III.
Organizace primárního prodeje
(1) SD se prodávají v tuzemsku na primárním trhu zejména formou aukce pro primární dealery (dále jen „PD“) nebo jsou vydány formou zápisu na majetkový účet emitenta ve smyslu § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech.
(2) Ostatní zájemci z řad právnických i fyzických osob, tuzemců i cizozemců (dále jen „klienti“) se mohou primárního trhu SD zúčastnit nepřímo prostřednictvím PD tak, že PD zahrnou jejich požadavek do své objednávky.
(3) ČNB se souhlasem emitenta stanoví aukční limit dle bodu IX. těchto Pravidel, který je pro PD závazný. Emitent nebo ČNB se souhlasem emitenta jsou oprávněni tento limit v případě jednotlivé aukce změnit nebo i zrušit.
(4) Aukce pro PD organizuje ČNB, která je také aukčním místem. Pravidla aukcí jsou uvedena v části třetí těchto Pravidel.
(5) Vypořádání primárního prodeje SDD se uskutečňuje v den emise. Právnická nebo fyzická osoba, která je na základě výsledku aukce prvním nabyvatelem vydaných zaknihovaných dluhopisů (dále jen „upisovatel“), je povinna zaplatit emitentovi za vydané dluhopisy nejpozději v den vypořádání primární emise dluhopisů. Není-li upisovatel nebo PD, jehož prostřednictvím se upisovatel (klient) účastní primárního trhu, účastníkem CDCP, použije pro účely vypořádání primární emise dluhopisů služeb účastníka CDCP. Připsání dluhopisů na majetkové účty vlastníků cenných papírů v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů provádí CDCP na základě:
a) informací o výsledcích aukce,
b) informace o upisovatelích cenných papírů,
c) platby upisovatele.
(6) Vypořádání primárního prodeje SPP probíhá v souladu s Pravidly v systému SKD. V jeho rámci jsou SPP podle výsledků aukce připsány na účet nebo účty vlastníka PD. Vypořádání s ostatními upisovateli, jejichž požadavek zahrnul PD do své objednávky, zajišťuje PD dohodnutým způsobem.
IV.
Administrátor emise
(1) Administrátor emise SD (dále jen „administrátor“) zajišťuje nezbytné činnosti spojené s vydáním, správou a splácením SD, zejména zaknihování v CDCP nebo v systému SKD, vypořádání podle výsledků aukce, výplatu výnosů a splácení jmenovité hodnoty. Tyto činnosti zajišťuje administrátor na základě pověření od emitenta.
(2) Je-li administrátorem ČNB, pak práva a povinnosti administrátora emise stanoví smlouva mezi emitentem a ČNB, v ostatních případech pak smlouva mezi administrátorem, emitentem a ČNB.
V.
Označování emisí
(1) Zkrácený název emise SDD se označuje následujícím způsobem: ČR, x,xx %, rr ,
kde x,xx je procentní výše kupónu SDD s přesností na dvě desetinná místa a rr poslední dvojčíslí roku splatnosti SDD.
(2) V případě variabilně stanoveného kupónu se místo procentní výše kupónu podle odstavce 1 použije zkratka VAR.
(3) Emise SPP se označují následujícím způsobem:
2XXXXYYY ,
kde XXXX je datum splatnosti (ve formátu „ddmm“) emise SPP a YYY pořadové číslo emise.
(4) Emise SD jsou jednoznačně určeny kódem ISIN a pořadovým číslem emise.
Část druhá
Kritéria pro PD
VI.
Podmínky pro účast v aukcích SD
(1) Účastnit aukce SD se může pouze PD, což je osoba, která má s Českou republikou - Ministerstvem financí uzavřenu platnou Dohodu o výkonu práv a povinností primárního dealera českých státních dluhopisů (dále jen „Dohoda“) nebo emitent.
(2) PD dále musí splňovat následující podmínky:
a) má účet v systému mezibankovního platebního styku CERTIS, provozovaném ČNB nebo je na tento systém ČNB napojen prostřednictvím některé banky,
b) je účastníkem CDCP nebo je schopen prostřednictvím jiného účastníka CDCP vypořádat obchody své i svých klientů,
c) je schopen podávat své objednávky do aukce prostřednictvím systému Bloomberg dle bodu VIII. těchto Pravidel.
(3) PD účastnící se aukce SPP musí být dále účastníkem systému SKD jako agent a klient s oprávněním nakupovat na primárním trhu a nakupovat a prodávat na sekundárním trhu.
(4) PD dodržuje tato Pravidla a případné další podmínky jednotlivých aukcí stanovené a vyhlášené ČNB v souladu s těmito Pravidly.
(5) PD přijímá v rámci svého volného limitu objednávky klientů a podává je do aukce.
(6) PD dodržuje podmínky stanovené a vyhlášené administrátorem.
(7) PD souhlasí s uvedením v seznamu PD, který uveřejňuje emitent a ČNB.
(8) PD předá ČNB vyplněný formulář Podpisové vzory primárního dealera zvlášť pro SDD a SPP (Příloha 1e a 1f těchto Pravidel) a aktualizuje jej po každé změně; pouze osoby uvedené na formuláři Podpisové vzory primárního dealera jsou oprávněny zadávat nebo podepisovat objednávky do aukce.
Část třetí
Aukční pravidla
VII.
Oznámení o aukci
(1) Oznámení o aukci SD uveřejňuje emitent a ČNB způsobem umožňujícím dálkový přístup, prostřednictvím informačních agentur, popř. tisku, nejpozději jeden pracovní den před datem aukce v případě SDD nebo v den aukce v případě SPP.
(2) Oznámení o aukci obsahuje zejména:
a) ISIN emise SD nebo kód emise SPP,
b) typ aukce a způsob podávání objednávek,
c) datum aukce,
d) datum emise,
e) datum splatnosti,
f) celkovou jmenovitou hodnotu SD nabízených do konkurenční části aukce (fixně nebo rozpětím),
g) lhůtu pro příjem objednávek.
(3) Není-li možno z technických důvodů oznámení o aukci SD uveřejnit, ČNB informuje přímo kontaktní osoby PD.
(4) V případě, že není oznámení o aukci SD uveřejněno podle odstavce 1, obrátí se PD na oprávněné zaměstnance ČNB.
(5) Emitent je oprávněn zrušit aukci nejpozději jeden pracovní den, který předchází datu aukce.
VIII.
Podávání a příjem objednávek
(1) PD podávají své objednávky do aukce SDD prostřednictvím funkce AUPD v systému Bloomberg z terminálu oprávněného uživatele uvedeného na formuláři Podpisové vzory primárního dealera SDD (Příloha 1e těchto Pravidel). Do aukce SPP podávají PD své objednávky elektronicky prostřednictvím systému SKD (Příloha 1f těchto Pravidel).
(2) Ve lhůtě pro příjem objednávek dle bodu VII. odst. 2 písm. g) těchto Pravidel může PD své objednávky bez omezení zadávat, měnit a rušit. PD není oprávněn provádět jakékoliv změny ve svých objednávkách po vypršení této lhůty.
(3) Není-li možno podat objednávky způsobem dle odstavce 1, je PD povinen o tom neprodleně informovat oprávněné zaměstnance ČNB a objednávky ve stanovené lhůtě zaslat faxem na předepsaném formuláři (Přílohy 1a, 1b nebo 1d těchto Pravidel) na kontaktní faxové číslo nebo doručit přímo oprávněným zaměstnancům ČNB (dále jen „náhradní podání objednávek“). Doručení faxové objednávky je PD povinen telefonicky ověřit na kontaktním telefonním čísle. Nesplnění této povinnosti může mít za následek nezahrnutí objednávky PD do aukce.
(4) Jména a podpisové vzory oprávněných zaměstnanců ČNB, kontaktní adresy, telefony a faxy jsou zasílány PD na formulářích uvedených v Příloze 3 těchto Pravidel.
(5) Každý PD zasílá na předepsaném formuláři (Příloha 1c těchto Pravidel) prostřednictvím elektronické pošty systému Bloomberg nebo na kontaktní faxové číslo ČNB seznam všech investorů (klientů i sebe), jejichž objednávky předal do aukce SD. Seznam investorů je třeba doručit nejpozději v pracovní den nejblíže následující po datu aukce SD.
(6) Objednávky v konkurenční části aukce SD se podávají ve formátu, který odpovídá uveřejněnému způsobu zadávání objednávek.
(7) V případě formálních nedostatků objednávky nebo seznamu investorů mohou oprávnění zaměstnanci ČNB žádat PD o jejich odstranění, není to však jejich povinnost. Tím není dotčena odpovědnost PD za formálně i věcně správné vyplnění objednávky a seznamu investorů a jejich doručení ČNB.
(8) PD odpovídá za formální i věcnou správnost údajů uvedených v objednávce a seznamu investorů.
(9) Formulář objednávky podle odstavce 3 musí být podepsán osobou nebo osobami, jejichž podpisy jsou uvedeny na platném podpisovém vzoru PD, který je ČNB k dispozici.
IX.
Aukční limity
(1) Maximální možný podíl celkové objednávky jednotlivého PD v konkurenční části aukce SDD činí 50 % ze jmenovité hodnoty SDD nabízených do konkurenční části aukce SDD v případě, že se jedná o aukci první, druhé nebo třetí tranše dané emise SDD, pro aukce SPP není maximální možný podíl celkové objednávky jednotlivého PD v konkurenční části aukce stanoven. Pokud je celková jmenovitá hodnota SDD nabízených do konkurenční části aukce SDD stanovena rozpětím, výše uvedený limit je stanoven ze střední hodnoty rozpětí. Pokud je celková jmenovitá hodnota SDD nabízených do konkurenční části aukce SDD stanovena jako maximální celková jmenovitá hodnota SDD, výše uvedený limit je stanoven z této maximální celkové jmenovité hodnoty SDD.
(2) Kontrolu dodržení aukčního limitu dle odstavce 1 provádí ČNB před vyhodnocením aukce SD.
(3) Emitent je oprávněn navýšit nebo snížit celkovou prodávanou jmenovitou hodnotu SD v konkurenční části aukce SD.
X.
Zpracování objednávek
(1) ČNB je oprávněna rozhodnout o vyřazení nebo zkrácení jakékoliv objednávky předané PD v případě nedodržení aukčních pravidel.
(2) Jednotlivé objednávky PD se zpracovávají podle Přílohy 2 - Algoritmus a zpracování objednávek v závislosti na způsobu zadávání objednávek do aukce.
(3) Jednotlivá objednávka PD s nejvyšším výnosem nebo nejnižší cenou se nezpracuje, jestliže by se danou objednávkou překročil aukční limit. V případě, že by došlo nezpracováním této objednávky k poklesu celkové objednané jmenovité hodnoty SD pod stanovený aukční limit, ČNB sníží celkovou jmenovitou hodnotu objednávky SD tak, aby celková jmenovitá hodnota objednávek SD byla rovna aukčnímu limitu.
(4) Emitent má v průběhu konkurenční části aukce právo navýšit nebo snížit celkovou jmenovitou hodnotu SD nabízených do konkurenční části aukce v souladu s bodem IX. odst. 3 těchto Pravidel. Případné nedodržení aukčních limitů z tohoto důvodu nebude považováno za porušení těchto Pravidel.
(5) Konkrétní popis jednotlivých kroků algoritmu aukce při zpracování objednávek jednotlivých PD je uveden v Příloze 2 Pravidel - Algoritmus a zpracování objednávek.
XI.
Oznámení výsledků aukce
(1) Oznámení o výsledcích aukce SD uveřejňuje ČNB způsobem umožňujícím dálkový přístup, prostřednictvím informačních agentur, popř. tisku, zpravidla v den aukce.
(2) Uveřejněné výsledky aukce SD obsahují zejména:
a) celkovou požadovanou jmenovitou hodnotu konkurenčních a nekonkurenčních objednávek všech PD,
b) celkovou prodanou jmenovitou hodnotu emise SD, z toho za objednávky všech PD v konkurenční části aukce a za objednávky všech PD v nekonkurenční části aukce,
c) minimální, průměrnou a maximální cenu a minimální, průměrný a maximální akceptovaný výnos do splatnosti v případě aukce SDD s pevně stanoveným kupónem, resp. rozpětí proti PRIBORu v případě aukce SDD s variabilně stanoveným kupónem,
d) průměrný výnos a průměrnou cenu v případě aukce SPP,
e) koeficient uspokojení objednávek s maximálním akceptovaným výnosem do splatnosti, resp. rozpětí proti PRIBORu a minimální či maximální akceptovanou cenou.
(3) Informace o uspokojení jednotlivých objednávek mají PD po skončení aukce SDD (zvlášť pro konkurenční a nekonkurenční část aukce) k dispozici elektronicky v systému Bloomberg prostřednictvím funkce AUPD nebo v případě aukce SPP elektronicky v systému SKD. V případě náhradního podání objednávek budou tyto informace zaslány na kontaktní faxová čísla zpravidla v den aukce, nejpozději však v pracovní den nejblíže následující po dni aukce, a to nejpozději do 15 hodin SEČ.
(4) V případě, že PD neobdrží oznámení podle odstavce 3, obrátí se na oprávněné zaměstnance ČNB (Příloha 3a těchto Pravidel) s žádostí o zaslání oznámení.
XII.
Reklamace
(1) PD, který zjistí chybu ve výsledcích aukce či jiné případné nedopatření při aukci, tuto skutečnost neprodleně po jejím zjištění písemně oznámí (dále jen „reklamace“) ČNB na kontaktní adresu pro zasílání reklamací (Příloha 3b těchto Pravidel). Reklamace musí být podepsána osobou, jejíž podpis je uveden na platném podpisovém vzoru PD.
(2) ČNB je povinna do tří pracovních dnů od obdržení reklamace poskytnout PD, který podal reklamaci, písemnou informaci o jejím vyřízení.
(3) Nesouhlasí-li PD se způsobem vyřízení reklamace, může zaslat ČNB písemnou stížnost na kontaktní adresu pro zasílání stížností. ČNB je povinna stížnost prošetřit a o výsledku tohoto šetření a svých závěrech v dané věci informovat PD do 5 pracovních dnů od data obdržení stížnosti.
Část čtvrtá
Postup při porušení Pravidel
XIII.
Porušení Pravidel
(1) Porušením těchto Pravidel se rozumí:
a) porušení podmínek pro účast v aukcích SD ve smyslu bodu VI. těchto Pravidel,
b) porušení aukčních pravidel definovaných částí třetí těchto Pravidel ze strany PD,
c) zkreslování nebo pokus o zkreslování poskytovaných údajů ze strany PD v rámci těchto Pravidel.
(2) Zjistí-li se, že PD porušuje tato Pravidla podle odstavce 1, může emitent po dohodě s ČNB zakázat PD účast v jedné nebo více aukcích SD a o tomto opatření informuje ČNB písemně kontaktní osoby PD uvedené v Příloze 1e nebo 1f těchto Pravidel.
Část pátá
Závěrečná ustanovení
XIV.
Uveřejňování a změny Pravidel
(1) Tato Pravidla uveřejní ČNB ve Věstníku ČNB formou úředního sdělení a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) ČNB je oprávněna tato Pravidla měnit a doplňovat po dohodě s emitentem.
(3) Změny nebo doplnění těchto Pravidel uveřejní ČNB ve Věstníku ČNB formou úředního sdělení a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(4) ČNB poskytne jednotlivým PD při každé změně těchto Pravidel přiměřený čas k přizpůsobení jejich činnosti.
(5) Tato Pravidla mohou být přeložena do cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými jazykovými verzemi těchto Pravidel, je rozhodující verze česká.
XV.
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti těchto Pravidel pozbývá platnosti první verze Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou vydaná úředním sdělením České národní banky č. 22/2011 ze dne 23. prosince 2011, vyhlášeným ve Věstníku ČNB, částka 16/2011.
XVI.
Závěrečná ustanovení
Podle těchto Pravidel se postupuje od 1. ledna 2016.
 
Příloha 1
Formuláře a textové části
V této příloze jsou uvedeny následující formuláře a jejich textový popis:
a) Souhrnná objednávka primárního nákupu v konkurenční části aukce SDD (Příloha 1a),


b) Objednávka primárního nákupu v nekonkurenční části aukce SDD (Příloha 1b),


c) Seznam investorů (Příloha 1c),


d) Objednávka primárního nákupu v aukci SPP (Příloha 1d),


e) Podpisové vzory primárního dealera SDD (Příloha 1e),

f) Podpisové vzory primárního dealera SPP (Příloha 1f),

Příloha 2
Algoritmus a zpracování objednávek
Způsob zpracování objednávek v aukci SDD
(1) Aukce SDD je zpravidla rozdělena na konkurenční a nekonkurenční část. PD nejdříve podávají objednávky do konkurenční části aukce, ve které se nabízí 100 % celkové jmenovité hodnoty příslušné tranše emise SDD. Po uveřejnění výsledků konkurenční části aukce SDD může být otevřena nekonkurenční část aukce, ve které se nabízí 20 % celkové jmenovité hodnoty všech tranší emisí SDD nabízených v konkurenční části aukce SDD v daný aukční den. Tato částka je pak alokována na jednotlivé nabízené SDD podle výsledků jednotlivých tranší v konkurenční části aukce SDD. Pokud je celková jmenovitá hodnota SDD nabízených do konkurenční části aukce SDD stanovena rozpětím, pro účely stanovení celkové jmenovité hodnoty SDD nabízených do nekonkurenční části aukce SDD se vychází ze střední hodnoty tohoto rozpětí. Pokud je celková jmenovitá hodnota SDD nabízených do konkurenční části aukce SDD stanovena jako maximální celková jmenovitá hodnota SDD, výše uvedený limit je stanoven z této maximální celkové jmenovité hodnoty SDD.
(2) Polovinu celkové jmenovité hodnoty SDD nabízených v nekonkurenční části aukce SDD, tj. 10 % celkové jmenovité hodnoty SDD nabízených do konkurenční části aukce SDD, mohou jednotliví PD nakoupit v závislosti na jejich úspěšnosti zpravidla ve všech konkurenčních částech aukcí SDD v posledních třech aukčních dnech. Druhou polovinu celkové jmenovité hodnoty SDD nabízených v nekonkurenční části aukce SDD mohou jednotliví PD nakoupit v závislosti na jejich výkonnosti v rámci určené elektronické obchodní platformy, tzv. „Designated Electronic Trading System“ (dále jen „DETS“), která je definována v článku IV. Dohody. Výkonnost v rámci DETS je pro účely těchto Pravidel měřena měsíčním plněním kotačních povinností PD prostřednictvím tzv. „Compliance Ratio“, který je definován v příloze 5 Dohody.
(3) Průběh konkurenční části aukce SDD:
a) pokud je jedním z parametrů aukce SDD minimální akceptovatelná cena, objednávky s nižší cenou než je minimální akceptovatelná cena jsou odmítnuty,
b) část emise prodávaná v konkurenční části aukce SDD se rozdělí mezi konkurenční objednávky tak, že se nejprve uspokojí objednávky s vyšší cenou,
c) je-li celková jmenovitá hodnota objednávek za minimální akceptovanou cenu větší než dosud nerozdělený zbytek emise, pak:
i) se zvětší celková jmenovitá hodnota emise SDD prodávaných v konkurenční části aukce SDD tak, aby všechny objednávky za minimální akceptovanou cenu byly plně uspokojeny; objednávky s nižší cenou jsou odmítnuty;
ii) nebo všechny objednávky na úrovni minimální akceptované ceny jsou poměrně kráceny, tzn. násobeny koeficientem krácení. Výsledek se zaokrouhlí dolů na celé násobky minimální obchodovatelné jmenovité hodnoty (jednotlivé kusy). Nedojde-li tímto způsobem k upsání celkové jmenovité hodnoty emise SDD prodávaných v konkurenční části aukce SDD, pak se nerozdělené SDD rozdělí jednotlivě mezi krácené objednávky v pořadí od nejvyššího zbytku po zaokrouhlení (část čísla za desetinnou čárkou) dolů. V případě rovnosti tohoto zbytku rozhoduje čas podání objednávky. Při shodném času podání objednávky rozhoduje los.
d) minimální akceptovaná cena se určí jako nejnižší cena, za kterou je možné při dané celkové jmenovité hodnotě nabízené do aukce alespoň částečně uspokojit došlé objednávky,
e) úspěšné konkurenční objednávky jsou uspokojeny za cenu, za kterou byly objednány,
f) z výsledků konkurenční části aukce SDD se vypočítá průměrná cena aukce SDD, která se stanoví jako vážený průměr cen uspokojených konkurenčních objednávek,
g) emitent může změnit alokaci uspokojených objednávek jednotlivých PD v konkurenční části aukce SDD v případě snížení celkové jmenovité hodnoty SDD prodávané v aukci.
(4) Průběh nekonkurenční části aukce SDD:
Po vyhlášení výsledků konkurenční části aukce SDD se vypočte maximální možná výše objednávky jednotlivého PD v nekonkurenční části aukce SDD (dále jen „nekonkurenční limit“). Tento nekonkurenční limit i-tého PD se vypočte podle následujícího vzorce:

(5) Pro uspokojené objednávky se vypočte odpovídající výnos do splatnosti v procentech p.a. Relace mezi výnosem do splatnosti (YTM) a cenou je definována vztahem:

    
    kde:  P ..... cena objednávky PD

       Si ..... souhrn plateb, které obdrží majitel SD v
            i-tém roce (vyplacené úroky, splacení
            nominální hodnoty)

       y ..... roční výnos do splatnosti (v desetinném
            vyjádření)
     
       N ..... doba splatnosti v rocích.
   
(6) V případě zadávání objednávek do aukce SD ve výnosu se použijí přiměřeně výše uvedená ustanovení.
Způsob zpracování objednávek v aukci SPP
(1) Nekonkurenční objednávky se zpracovávají před konkurenčními objednávkami. Nekonkurenční objednávky jsou uspokojovány za cenu odpovídající průměrnému výnosu dosaženému v konkurenčních objednávkách zaokrouhlenému na tři desetinná místa. Zbytek emise se rozdělí mezi konkurenční objednávky dle stanoveného aukčního algoritmu.
(2) Jednotlivé předané konkurenční objednávky každého PD se zpracovávají podle výnosu objednávky v pořadí od nejnižšího po nejvyšší.
(3) Žádná předaná objednávka PD se nezpracuje, jestliže není splněna podmínka dle bodu VIII. odst. 9 těchto Pravidel.
(4) Objednávky se podávají s výnosem uvedeným na tři desetinná místa, pokud není stanoveno jinak.
(5) Výše každé jednotlivé objednávky musí být beze zbytku dělitelná jmenovitou hodnotou nabízené SPP.
 
Příloha 3
Oprávněné osoby a kontaktní adresy ČNB
Článek 1
Oprávněné osoby
(1) Seznam oprávněných zaměstnanců ČNB a jejich podpisových vzorů uvedeném v Příloze 3a těchto Pravidel bude rozesílán dle aktuálního stavu všem PD.
(2) Podpisové vzory oprávněných pracovníků aukčního místa ČNB jsou autorizovány ředitelem sekce bankovních obchodů ČNB.
Příloha 3b
Podpisové vzory oprávněných pracovníků aukčního místa ČNB

Kontaktní údaje aukčního místa