Opatření ze dne 15.1.2016 obecné povahy, kterým se zastavuje plavební provoz

15.1.2016 | Sbírka:  1/2016 (PL) | Částka:  0/2016ASPI

Vztahy

Nadřazené: 500/2004 Sb., 114/1995 Sb.
1/2016
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č. j.: 305/DC/16
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 22a odst. 1 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě) v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává:
opatření obecné povahy
kterým se zastavuje plavební provoz
Článek 1
Předmět úpravy
Státní plavební správa tímto opatřením obecné povahy, vydaným pod č. j. 305/DC/16 (dále jen opatření obecné povahy) z důvodu jiné mimořádné události, v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě zastavuje plavební provoz na vodní cestě Labe,
v úseku ř. km. 792,00 až 793,00,
dne 18. 1. 2016,
v době od 09:00 do 18:00 hodin.
Článek 2
Organizace zastavení plavebního provozu
Na pravém břehu Labe v ř. km 792,00 a v ř. km 793,00 budou osazeny signální břehové znaky A1. Zákaz proplutí.
Článek 3
Odůvodnění
Na základě žádosti Policie ČR z důvodu provádění pyrotechnických prací na pilíři Tyršova mostu v Litoměřicích bude z důvodu zachování bezpečnosti zastaven veškerý plavební provoz ve výše uvedeném úseku.
V souladu se zněním § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě, se návrh opatření obecné povahy nezveřejňuje a nepodávají se proti němu námitky. Plavbou plavidel ve výše uvedeném úseku by mohlo dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti plavebního provozu a hrozí nebezpečí z prodlení.
Na základě výše uvedeného Státní plavební správa zastavila plavební provoz tak, jak je uvedeno v článku 1 a 2.
Článek 4
Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 22a odst. 3 zákona o vnitrozemské plavbě dnem vyvěšení.
Článek 5
Poučení
Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
Vyvěšeno dne 15. ledna 2016
jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby
Ing. Martin Klein
ředitel pobočky