Vyhláška ze dne 30.11.2018 o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

7.12.2018 | Sbírka:  272/2018 Sb. | Částka:  137/2018ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1992 Sb., 2/1969 Sb.
Aktivní derogace: 17 094/87-VI/2
272/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 30. listopadu 2018
o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., a podle § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:
Čl.I
Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 21. prosince 1987 č. j. 17.094/87-VI/2 o vyhlášení ochrany některých státních přírodních rezervací a chráněných nalezišť se mění takto:
1. V § 1 se položky 26. "pro rezervaci "Novodomské rašeliniště" a její ochranné pásmo v příloze XXVI", 39. "pro rezervaci "Soos" v příloze XXXIX" a 49. "pro rezervaci "Velký Špičák" v příloze XLIX" zrušují.
2. Přílohy XXVI, XXXIX a XLIX se zrušují.
Čl.II
Výnos Ministerstva školství a kultury ze dne 8. července 1960 č. j. 26.708/60-V/2 o zřízení státních přírodních rezervací "Sítovka", katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové; "Černá stráň", katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové; "U císařské studánky", katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové a "Častovec", katastrální území Běleč nad Orlicí, okres Hradec Králové, kraj Východočeský se mění takto:
1. V názvu výnosu se slova " "Sítovka", katastrální území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové;" zrušují.
2. V úvodní větě výnosu se slovo "Sítovka," zrušuje.
3. Věta "Rezervace "Sítovka" se rozprostírá v kat. území Nový Hradec Králové, okres Hradec Králové, na parcele č. 942/20 část, v obvodu lesního závodu v Hořicích, v polesí Nový Hradec Králové, oddělení 104 a o celkové výměře 8,14 ha." se zrušuje.
Čl.III
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška Okresního národního výboru v Chebu ze dne 28. dubna 1961, kterou byl vyhlášen chráněný přírodní výtvor "Železná hůrka".
2. Vyhláška Okresního národního výboru v Kolíně ze dne 17. prosince 1987, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor "V jezírkách".
Čl.IV
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.