Články

Jak se vypořádat s odpovědností za firemní dokumenty v cloudu

Zavádění cloudových služeb s sebou nese i rizika spojená ochranou osobních údajů: jde především o nedostatek kontroly nad osobními údaji a nedostatečnou informovanost zákazníka cloudu o tom, kde a kým jsou údaje zpracovávány. Společnosti si začínají tato rizika uvědomovat a mnohé, které dříve měly svá data uložena ve veřejném cloudu, začínají tato…

K dohodě o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů zajišťující úhradu budoucího podmíněného dluhu zaměstnance vůči zaměstnavateli

Ačkoliv k problematice zajištění dluhů vzniklých v pracovněprávních vztazích již bylo napsáno mnohé, dohodu o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů (dále jen „dohoda o srážkách ze mzdy“) přitom nevyjímaje, v praxi nadále vyvstává řada otázek, které doposud uspokojivě vyřešeny nebyly.

Nález Ústavního soudu sp. zn. IV ÚS 378/2016 k aplikaci § 46 odst. 7 exekučního řádu je konformní s ochranou společného zájmu věřitelů

Dne 27. 9. 2016 byl vyhlášen nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 378/16 ze dne 12. 9. 2016, kterým Ústavní soud v otázce rozsahu majetkové podstaty a vydání vymoženého plnění insolvenčnímu správci při střetu exekučního a insolvenčního řízení dal přednost aplikaci § 46 odst. 7 exekučního řádu v doslovném znění před jeho faktickým vyprázdněním, k…

Home office ve světle koncepční novely zákoníku práce

V červenci 2016 Legislativní rada Vlády ČR schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „koncepční novela“). Dle Ministerstva práce a sociálních věcí má koncepční novela přinést zejména posílení flexibility pracovněprávních vztahů a zvýšení ochrany…

K novele stavebního zákona

Na konci září schválila Vláda novelu[1] zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Podle ministerstva pro místní rozvoj, které novelu připravilo, je jejím účelem především zjednodušení a zkrácení povolování staveb a jejich realizace. Novela se však netýká pouze úseku územního rozhodování a stavebního…

K dohodám konaných mimo pracovní poměr

Dohody konané mimo pracovní poměr, konkrétně dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti jsou častou volbou zejména u studentů či zaměstnanců, kteří chtějí mít vedlejší úvazek k hlavnímu pracovnímu poměru. Málokteří z nich však zaznamenávají novely pracovního práva, které se dotýkají i těchto dohod.

Šikanózní exekuční návrh

Termín šikanózní insolvenční návrh je v praxi poměrně hojně užívaný a jeho význam je vcelku zřejmý. Jedná se především o návrhy založené na sporných či dokonce neexistujících pohledávkách, které příslušní navrhovatelé podávají, aby vyvinuli neoprávněný tlak na údajného úpadce a vyhnuli se nutnosti uplatnit pohledávku v klasickém soudním řízení…

Staronová novelizace NOZ

Řadě kolegů specializujících se na soukromé právo zcela jistě neuteklo, že takřka již celý rok nazpět byl Poslanecké sněmovně rozeslán vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony (veden jako sněmovní tisk 642) (dále jen „Návrh 2015“), který v současné době míří do 3.

Dítě ve finančněprávních vztazích

Tento příspěvek se zabývá zdaňováním dětí mladších patnácti let, které měly příjmy plynoucí jim z výkonu umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti. Problematika zdaňování spočívá především ve skutečnosti, že dítě mladší patnácti let není plně svéprávné a nedosáhlo takové rozumové a volní vyspělosti, aby mohlo samo vyplnit a podat daňové…

K uveřejňování citlivých informací na internetových stránkách společnosti v souvislosti s pozvánkou na valnou hromadu

V současné době si už zřejmě málokdo dokáže představit život bez rychlého a pohodlného vyhledávání potřebných informací na internetu. Na tento trend zareagoval i zákonodárce, který zákonem o obchodních korporacích zavedl pro všechny akciové společnosti povinnost zřídit si internetové stránky a využívat je pro účely svolávání valné hromady a…

Souhrn významných legislativních událostí 17.10.2016 – 23.10.2016

Senát umožnil úřadům kontrolovat, čím lidé topí v domácích kotlích, a udělovat za to pokuty. Rozhodl tak přes námitky pravice, která pravomoc pokládá za omezování domovní svobody a chce ji napadnout u Ústavního soudu. Změnu má přinést novela o ochraně ovzduší, kterou nyní dostane k posouzení prezident.

Omezení svéprávnosti u osoby ve vegetativním stavu

Řízení o omezení svéprávnosti podle ust. § 34 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“) předpokládá určitou míru součinnosti posuzované osoby. Požadavek na součinnost osob, které jsou ve vegetativním stavu (tzv. apalický syndrom – těžké postižení kůry mozkové či subkortikálních struktur, přičemž je zachována…

Derivátní žaloba a povinnost zaplatit soudní poplatek až v souvislosti s rozhodnutím soudu o věci samé

V obecné rovině se derivátní žalobou domáhá společník za obchodní společnost náhrady újmy, která jí byla způsobena jejím statutárním orgánem, případně i dalšími osobami stanovenými v zákoně. O problematice derivátních žalob, ve spojitosti s úhradou soudního poplatku bylo již publikováno několik odborných článků. Existuje zde i judikatura…

Sběr dat na internetu není bez rizika

Již dlouho se na odborné úrovni hovoří o tom, že v dnešní době, kdy je svět díky internetu přehlcen informacemi, poroste poptávka po službách, které pomohou lidem se v těchto informacích zorientovat. Téměř každý měsíc se na trhu objeví nový agregátor nabízející výběr z dat dostupných v „síti sítí“. Roste i počet analyticky zaměřených služeb…

Přezkum opatření obecné povahy po uplynutí zákonné lhůty je možný

Po rozsáhlé novelizaci soudního řádu správního účinné od 1. ledna 2012 lze návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části podat jen ve lhůtě tří let od nabytí jeho účinnosti. Tato lhůta se sice na první pohled může zdát dostatečně dlouhá, přesto však znamená podstatné omezení přezkumu opatření obecné povahy. Jeho rozpor se zákonem či jiný…

K otázce postoupení pohledávky z titulu dosud nevypořádaného společného jmění manželů

Pokud manželé ze společného jmění manželů smlouvou o zúžení vyloučí veškeré statky, vyjma určité finanční částky, bude pouze tato finanční částka předmětem vypořádání po samotném zániku společného jmění manželů. Je však možné, aby bývalý manžel, pokud tuto finanční částku nebude mít ve své dispozici, během soudního řízení o vypořádání společného…

Odpovědnost za pacienta s Alzheimerovou chorobou

Ponechání pacienta postiženého dezorientací, poruchami vnímání a ztrátou identity (Alzheimerova choroba ve třetím stupni) bez dozoru v místnosti s okny nezajištěnými proti plnému otevření představuje porušení prevenční povinnosti provozovatele domova se zvláštním režimem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních…

Krátce k otázce práva na spravedlivý proces v rozhodčím řízení

Rozhodčí řízení jako alternativa k řízení soudnímu nevylučuje právo na spravedlivý proces, neboť zakotvení této možnosti řešení sporu na základě dobrovolného uzavření rozhodčí smlouvy je v souladu se smyslem čl. 36 odst. 1 Listiny, který explicitně umožňuje - ve stanovených případech - domáhat se práva u jiného…

Střídavá péče, školní docházka a vzdálenost bydlišť rodičů

Poměrně velký rozruch u laické i odborné veřejnosti vyvolal před dvěma lety publikovaný nález Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2014[1], ve kterém Ústavní soud konstatoval, že vzdálenost mezi bydlišti obou rodičů nemůže sama o sobě být překážkou střídavé péče. Mnozí si takto publikovaný názor Ústavního soudu vysvětlili tak, že i když otec bydlí v…

Hypotéky a nový zákon o spotřebitelském úvěru

Nová úprava spotřebitelských úvěrů se bude vztahovat i na hypoteční úvěry. Dlužníci tak zejména získají zákonnou možnost předčasného splacení a vyšší ochranu v případě prodlení se splácením úvěru.