Články a komentáře

Spaste duše, revizor!

Povolání revizora je jistě nevděčné. Revizor je povětšinou vnímán jako osoba veskrze protivná, která člověka obtěžuje nějakou jízdenkou a ani ho nenechá se v klidu povozit tramvají či autobusem. Revizor je ústřední postavou zejména pro skupinu osob, které se přezdívá "čenoši“ a jejich charakteristickým znakem je to, že se pohybují v prostředcích…

„Letadlo“, které nikdy nedoletí aneb jak rychle nezbohatnout

Říká se, že letadlo je nejbezpečnějším dopravním prostředkem. Dnes už je tato forma dopravy poměrně běžná, a tak většina z nás letadlem někdy cestovala. Ti šťastnější to stihli již před mnohými lety při poznávacím zájezdu do Moskvy. Zbytek občanů si slasti cestování letadlem užil při přemísťování se do svého prázdninového letoviska. Existují mezi…

Trestní odpovědnost fyzických osob za právnické osoby

České trestní právo nezná trestní odpovědnost právnických osob, ale trestně odpovědné mohou být individuální fyzické osoby jednající za právnickou osobu. Právní úprava této otázky je obsažena v ustanoveních občanského a obchodního zákoníku. Podle trestního zákoníku se pak účastenství na trestném činu zásadně trestá jako pachatelství. (Toto téma je…

Valorizace denního vyměřovacího základu pro stanovení dávek nemocenského pojištění v roce 2002

Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, které pro případ krátkodobých sociálních událostí zabezpečuje dávkami nemocenského pojištění. Jde o nároková plnění, která jsou po splnění zákonem předepsaných podmínek automaticky vyplácena.

Dávky nemocenského pojištění se stanoví z denního vyměřovacího…

CELNÍ REŽIM - PASIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK

Režim PZS umožňuje, aby české zboží (pouze českého statutu) bylo dočasně vyvezeno do zahraničí za účelem podrobení zpracovatelským operacím a aby zušlechtěné výrobky byly propuštěny do volného oběhu s úplným nebo částečným osvobozením od dovozního cla. Tím není dotčeno ustanovení § 173 celního zákona, o kterém jsme se zmínili dříve, v souvislosti…

Zástavní právo opět jinak

Dne 8. srpna 2001 byl přijat zákon č. 317/2001 Sb., kterým se mění občanský zákoník a další zákony (notářský řád a občanský soudní řád) (dále jen „novela“). Tímto právním předpisem, který vstoupí v účinnost 1.ledna 2002, proběhla opět novelizace zástavního práva v občanském zákoníku (dále jen „OZ“). Proč došlo k novelizaci zcela nedávno změněných…

Odměna v advokacii

Podle advokátního tarifu může být odměna stanovena jako smluvní nebo jako mimosmluvní (tarifní). Pokud se odměna advokáta za poskytnuté právní služby řídí smlouvou s klientem, potom jde o smluvní odměnu - její úroveň není předpisem limitována, záleží na konkrétní dohodě. Není-li odměna takto dohodou určena, řídí se ustanoveními advokátního…

Ostře sledovaná novela

Účelem tohoto článku je shrnutí nejpodstatnějších změn, které přinesla druhá novela tolik diskutovaného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („Zákon“). Tato novela účinná od 31. května 2001, která vyšla v letošní sbírce zákonů pod číslem 177, je založena na zkušenostech s jednoroční existencí Zákona a Úřadu pro ochranu osobních údajů…

Za kolik je překročení povolené rychlosti a proč

I když řidiči motorových vozidel mají v dnešní době poměrně přesné informace o tom, kde Policie ČR právě „griluje“, často přece jen dochází k tomu, že překročení povolené rychlosti je Policií ČR náležitě zdokumentováno. V takovém případě většinou řidiče nemine sankce. V následujícím článku si připomene celkem známé notoriety o povolené rychlosti…

Právní subjektivita

Jako subjekty občanskoprávních vztahů zákon rozlišuje fyzickou osobu, právnickou osobu a stát, který pokud vystupuje v občanskoprávních vztazích má postavení právnické osoby. Jsou to tedy osoby, kterým občanské právo přiznává způsobilost k právům a povinnostem, tedy právní subjektivitu.

Mezinárodní rozměr Ústavy ČR

Ústava České republiky byla v závěru roku 1992 vytvořena poměrně rychle, kritici dokonce říkají, že až příliš horkou jehlou, ale přesto jí lze považovat za velmi kvalitní. Jediné, co této Ústavě opravdu chybí je její mezinárodní rozměr, protože v souvislosti se závazky České republiky v mezinárodním právu je velmi stručná. O nápravu se nyní snaží…

Povolení nakládat se zbožím před jeho propuštěním do režimu vývoz

Je nutno konstatovat, že samotnému podání žádosti o povolení nakládat se zbožím ještě před jeho propuštěním do režimu vývoz, ve smyslu § 123 celního zákona, žádná zákonná překážka nebrání. Je-li toto povolení celním úřadem vydáno, může takové rozhodnutí upravovat práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti žadatele jen v rozsahu a mezích…

Knihovní zákon

Konečně se i knihovny a s nimi související služby dočkají odpovídajícího zákonného zakotvení, když od 1.1.2002 nabude účinnosti zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), který nahradí značně zastaralý a současnosti absolutně nevyhovující zákon č. 53/1959 Sb. a…

Exekuce zcela jinak a rychleji

Od 1. září mohou začít soudní exekutoři provádět exekuční činnost. Toto jednoduché konstatování má však zásadní dopad pro mnoho podnikatelů, kteří se tak konečně budou moci dostat rychle a efektivně k prostředkům, jenž dosud nemohli získat od svých dlužníků. Zásadní dopad však bude mít i pro mnoho „podnikatelů“, kteří se za posledních deset let…

Dovoz zlata

Zlato ve formě světově obchodovatelných slitků (dále jen „zlato“), je zbožím ve smyslu celního zákona a také i trestního zákona. Podle § 2 písm. d) zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, v platném znění (dále jen „celní zákon“), se zbožím rozumí veškeré věci movité a elektrická energie uvedené v kombinované nomenklatuře celního…

Elektronický podpis - Princip elektronického podepisování

Podpis, jak jej známe, slouží jako prostředek k osobitému vyjádření v písemné formě. Je tedy pro určitou osobu jedinečný a do jisté míry nenapodobitelný. Doba internetu a masivního nasazení výpočetní techniky si však vyžaduje, aby bylo možné ověřovat autentičnost dokumentů v elektronickém prostředí. Autentičnost vyjadřuje fakt, že jsou nám určitá…

PRÁVNÍ ÚPRAVA AUTOŠKOL II. – VÝUKA A VÝCVIK

V minulém článku jsme se zaměřili zejména na problematiku podmínek pro provozování autoškol a dále na připravovanou novelu, která by měla v dohledné době napravit nedostatky stávající právní úpravy. Ve druhém článku se zaměříme zejména na samotný průběh výuky a výcviku a na zkoušky odborné způsobilosti. Výhrady ke stávající právní úpravě uvedené v…

Soutěž a druhová doménová jména

Druhové internetové adresy budí vášně z řady důvodů právních i mimoprávních. Zdá se že významným hybatelem práva této problematiky jsou německé soudy. Ty již v minulosti napadly registraci některých obecných označení jako internetové adresy zejména z důvodu oprávněného očekávání veřejných informací ze strany…

Evropská charta místní samosprávy

Dne 15. října 1985, byla ve Štrasburku přijata Evropská charta místní samosprávy, která vstoupila 1. září 1999 v platnost pro Českou republiku.

V západní Evropě bylo sjednocování místní samosprávy na určitých základních principech vyjádřeno především přijetím Charty, která obsahuje pravidla, na nichž má býti postavena místní…

Letní zamyšlení nad letním časem

Člověk během svého dlouhého pobytu na Zeměkouli objevil a dokázal mnohé. Ovládl v podstatě vše, co zde našel - zemi, vodu a vzduch. Ale nejen to, ovládl dokonce i to, co neexistuje. Čas...

Co je to totiž čas?

Není na místě, se zde pouštět do filosofických úvah nad tímto pojmem a jeho případnou uchopitelností. Můžeme si však vypomoci slovy…