25. 2. 2005
ID: 31118upozornění pro uživatele

Praktické problémy spojené s reklamou na osobní automobily ve světle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Základem české právní úpravy, jde-li o náležitosti obsahu reklamy na osobní automobily a otázky s tímto spojené, je evropská direktiva 1999/1994/EC, která – jak je zvykem – je bohužel velmi nekvalitně implementovaná do českého právního řádu. Tato direktiva byla převzata s účinností od prvého května minulého roku do zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

V tomto zákoně se nyní doslova stanoví, že „výrobce je povinen zajistit,  aby  v  propagačním   materiálu k nově  vyrobenému osobnímu  automobilu  byly  zřetelně  uvedeny  údaje o spotřebě  pohonných hmot a emisích CO2  obsažené v osvědčení o homologaci  typu tohoto vozidla a v  případě uvedení alespoň dvou typů nově vyrobených  osobních automobilů  i údaje  o spotřebě  pohonných  hmot a  emisích CO2 pro  všechny typy nově  vyrobených osobních automobilů nebo srovnání jejich spotřeby pohonných hmot“. Zatímco ovšem, direktiva vyžaduje tyto informace pouze u „promotional literature“, naši zákonodárci jí rozšířili na veškeré „propagační materiály“. Pravda, direktiva jim takové rozšíření výslovně umožňuje a sáhla po něm vědomě nejedna evropská země, ale neměli by potom přísnější regulaci svádět na Brusel.

 Zda do pojmu „propagační materiály“ spadá i televizní a venkovní reklama, je otázka spíše pro odborníky z oblasti propagace. Právníci usuzují, že ano a stanovisko tvůrců zákona nelze zjistit.   

 Kromě toho musí výrobce zajistit, aby pro  každý  nově  vyrobený osobní  automobil byl v prodejním  místě zvláštní štítek a plakát s těmito údaji, jejichž podrobnosti sice direktiva také stanoví, ale u nás dosud nebyly implementovány.

 Pokud jde o konkrétní otázky, které přinesla praxe, dovoluji si podat následující  výklad výše uvedeného zákona. Zákon se vztahuje jen na osobní automobily, nevztahuje se tedy na nákladní auta, na motorky ani na rolby, motorové čluny či generátory. Zákon se vztahuje jen na kampaně k novým autům, nevztahuje se tedy na kampaně k prodeji aut ojetých, zkušebních či předváděcích. Nelze-li nějakou reklamu spojit s konkrétním typem automobilu (imageové kampaně výrobců), nepodléhá rovněž žádné povinnosti, protože jde o kampaň k propagaci výrobce a nikoliv k propagaci  nově vyrobeného osobního automobilu. Je-li v kampani uvedeno (zobrazeno) více aut, je třeba uvést údaje o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 u všech prezentovaných vozidel.

 Kontrola zákona náleží České obchodní inspekci, která může uložit pokutu až do výše 1.000.000 Kč a dokonce může zakázat až do doby zjednání nápravy distribuci vozidel, která byla označena klamavě. © EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz