24. 5. 2019
ID: 109419

Lze se od § 207 ZOK odchýlit ve společenské smlouvě i jinak, než je předpokládáno v § 207 odst. 2 ZOK (např. stanovením, že je podíl na jiného společníka nepřevoditelný)?

Zdroj: shutterstock.com

Ustanovení § 207 ZOK výslovně předpokládá pouze možnost zakotvení omezení převoditelnosti podílu na jiného společníka spočívající v nutnosti souhlasu některého z orgánů s.r.o. V praxi proto vznikla otázka, zda se lze od zákonného režimu převoditelnosti podílu v s.r.o. na jiného společníka odchýlit stanovením jiných podmínek a zda lze též případně ve společenské smlouvě určit, že je podíl na jiného společníka nepřevoditelný.

Odbornou analýzu existujících soudních rozhodnutí provedli zkušení odborníci na korporátní právo Mgr. Ivan Chalupa a Mgr. David Reiterman a odpověď na výše uvedenou otázku zní: ANO

Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. září 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016 (R 152/2018), vyplývá, že společníci se mohou ve společenské smlouvě odchýlit od § 207 ZOK i jinak, než je předpokládáno v § 207 odst. 2 ZOK, např. též stanovením, že je podíl na jiného společníka nepřevoditelný.

Nejvyšší soud k tomu doslova uvedl: „Právní úprava převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným není součástí práva upravujícího postavení osob ve smyslu § 1 odst. 2 o. z. a případné odchylné ujednání ve společenské smlouvě, jímž bude převod podílu na jiného společníka omezen jinak než způsobem předvídaným v § 207 odst. 2 z. o. k. (jinak než souhlasem orgánu společnosti), popř. zcela vyloučen, nijak nenarušuje statusovou úpravu společnosti s ručením omezeným. Nejvyšší soud pak neshledává žádné okolnosti, z nichž by bylo možné usuzovat, že dobré mravy, veřejný pořádek či smysl a účel právní normy vyjádřené v § 207 odst. 1 a 2 z. o. k. brání tomu, aby si společníci (zakladatelé) ve společenské smlouvě ujednali, že převod podílů (či některých z nich) na jiného společníka není možný. … Nejvyšší soud proto uzavírá, že společníci se mohou ve společenské smlouvě odchýlit od pravidla vyjádřeného v § 207 odst. 1 z. o. k. i tak, že převod podílu na jiného společníka zcela vyloučí. Vyloučí-li současně i převod podílu na třetí osobu (§ 208 z. o. k.), bude podíl ve společnosti s ručením omezeným zcela nepřevoditelný.“

Pro úplnost dodáváme, a činí tak i Nejvyšší soud ve výše odkazovaném usnesení (R 152/2018), že v případě, že mají být podíly vtěleny do kmenových listů, nemohou se společníci od § 207 odst. 1 ZOK odchýlit, neboť převoditelnost takového podílu nesmí být podle § 137 odst. 2 ZOK omezena ani podmíněna.

Řešení stovek dalších konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, včetně souvisejících vzorů, checklistů, postupů a systematických provazeb přináší Praktický manuál k ZOK v ASPI.  

 

 

Aktuálně zařazeno přes 650 příspěvků, k více než 275 paragrafům ZOK.

Jasné a srozumitelné odpovědi na otázky jsou věcnou analýzou relevantních soudních rozhodnutí. Pro tyto odpovědi autoři pečlivě vybírají jak novou judikaturu NS a ÚS, tak nižších soudů k ZOK dostupnou exkluzivně v ASPI a relevantní použitelnou judikaturu k obchodnímu zákoníku.

Manuál je průběžně aktualizován – autoři neustále doplňují nová a aktualizují již zařazená řešení.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz