Články

Exkurs do právního strukturování privátních kompenzačních kontraktů

Kompenzační obchod se od běžné koupě liší tím, že obě (nebo všechny) strany jsou zároveň dodavateli svého zboží a zároveň odběrateli zboží dodaného druhou stranou. Základní rozdělení kompenzačních obchodů je na vládní (státní), uzavírané z iniciativy vlád jednotlivých států a na privátní, uzavírané mezi soukromými podnikatelskými subjekty. Dále…

Provozovna podle živnostenského zákona

Zákon o živnostenském podnikání č. 455/1991 Sb., který poskytuje základní právní úpravu na poli živnostenského podnikání, se zabývá provozovnou a povinnostmi podnikatele související s provozovnou v § 17 a násl.

V odstavci 1 zmiňovaného ustanovení nalezneme definici provozovny, která je vymezena jako prostor, v němž se provozuje…

Vyčerpání patentového práva podle práva Evropských společenství

Práva duševního vlastnictví vytvářejí překážky volného pohybu zboží (popřípadě služeb), neboť udělují svému majiteli právo zamezit uvedení chráněných statků na trh v některém z členských států Evropské unie. Tato skutečnost je v přímém rozporu s Římskou smlouvou (Smlouva o založení Evropského společenství), jejímž cílem je mj. vytvořit evropský…

Živnostenská kontrola a delikty podle živnostenského zákona

Kontrolními orgány na úseku živnostenského podnikání jsou živnostenské úřady, které jsou tvořeny soustavou okresních živnostenských úřadů (referáty okresních úřadů), obecních živnostenských úřadů (odbory pověřených obecních úřadů) a na území hlavního města Prahy živnostenskými odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního…

Institut osvojení - některé další poznámky

Osvojení vzniká na základě návrhu osvojitele. K rozhodování ve věci osvojení je příslušný pouze soud, který zkoumá podaný návrh, formu osvojení, o kterou osvojitelé požádali a dále, zda jsou splněny veškeré zákonem vyžadované podmínky pro osvojení (podmínky osvojení viz. článek Institut osvojení dítěte a podmínky…

Institut osvojení dítěte a podmínky osvojení

Osvojení dítěte je nejvýznamnější formou náhradní rodinné výchovy. Účelem a cílem samotného osvojení je vznik takového právního vztahu mezi osvojitelem a osvojencem, který je mezi rodiči s dětmi a vytvoření stabilního a harmonického prostředí pro příznivý citový, duševní a fyzický vývoj dítěte.

PRÁVO NA PŘÍZNIVÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Právo na příznivé životní prostředí obsahuje Ústava ČR, i když jen sporadicky. Čl. 7 Ústavy ČR pouze stanoví, že stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Je však třeba podotknout, že průlomovým předpisem nejvyšší právní síly byla Listina základních práv a svobod (dále jen Listina) publikovaná ve Sbírce zákonů…

Nesporný rozvod

Nesporný rozvod je specifickým způsobem zrušení manželství rozsudkem soudu. Na rozdíl od rozvodu klasického – sporného (soud manželství rozvede na návrh jednoho z manželů po zjištění, zda existují zákonem stanovené podmínky) je nesporný rozvod založen na dohodě obou manželů o rozvodu manželství.

Sjednání zkušební doby v pracovní smlouvě

Významným pracovně právním institutem, jež pomáhá zaměstnavateli ale také zaměstnanci uzavřít vhodný pracovní poměr je institut zkušební doby. Zkušební doba je tak zvláštním časovým obdobím, jež si sjednává zaměstnavatel se zaměstnancem při uzavírání pracovní smlouvy, a který umožňuje oběma stranám, zjistit, do jaké míry jim dohodnutý pracovní…

CAUSA NEVYPLÁCENÍ MZDY – TRESTNÍ POPSTIH ZAMĚSTNAVATELŮ

Často se setkáváme s problémem, že řada větších podniků, ale i menších zaměstnavatelů nevyplácejí svým zaměstnancům mzdy. V praxi k tomu vedou rozličné příčiny, avšak ve všech případech se zaměstnanci dostávají do velmi svízelných sociálních situací, kdy často nemají prostředky ani k uspokojení základních životních potřeb. Je tak porušováno jedno…

Občanské sdružení podle zákona o sdružování občanů

Jedním z nejvýznamnějších politických práv, jež jsou zaručena Listinou základních práv a svobod, je právo sdružovací upravené v čl. 20 LZPS, které dává každému možnost sdružovat se a to bez registrace a bez právní subjektivity. Další možností, která je zaručena v tomto článku je právo sdružovat se spolu s jinými ve spolcích, společnostech a jiných…

Platební rozkaz

Platební rozkaz je rozhodnutí soudu vydané ve zvláštním tzv. zkráceném řízení, jež se v tomto případě nazývá řízením rozkazním. Platební rozkaz je zákonným prostředkem, jak vymáhat po dlužníkovi nesplacenou pohledávku, dluh v rychlejším řízení než je klasické soudní řízení (nyní je na žalobci jakou formu vymáhání dluhu zvolí – může postupovat…

Vyčerpání patentového práva podle práva Evropských společenství

Práva duševního vlastnictví vytvářejí překážky volného pohybu zboží (popřípadě služeb), neboť udělují svému majiteli právo zamezit uvedení chráněných statků na trh v některém z členských států Evropské unie. Tato skutečnost je v přímém rozporu s Římskou smlouvou (Smlouva o založení Evropského společenství), jejímž cílem je mj. vytvořit evropský…

Zhotovení věci na zakázku – odpovědnost za vady

Obsahem smlouvy o zhotovení věci, díla podle občanského zákoníku na objednávku je povinnost zhotovitele vyrobit podle objednávky zadanou věc či dílo a na druhé straně povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za zhotovení věci. Předmětem této smlouvy je zhotovení nového výrobku podle pokynů objednatele.

Právní úprava užívání příjmení

V souvislosti s přijetím nového zákona o matrikách se objevily četné diskuze kolem navrhované možnosti výběru jedné ze dvou forem příjmení ženy a také kolem možnosti užívání více příjmení současně.

Zanedbání povinné výživy a účinná lítost

Trestný čin zanedbání povinné výživy, který je upravený v ustanovení § 213 trestního zákona, patří vedle krádeže a porušování domovní svobody k nejčastěji páchaným trestným činům na území České republiky. V tomto ustanovení jsou chráněny vyživovací vztahy, které pramení ze zákona o rodině

Jednání prokuristy

Prokurista je, v souladu s omezeními spojenými s prokurou na základě platné právní úpravy, oprávněn jednat za podnikatele neomezeně. Prokura je totiž koncipována jako co do svých účinků vůči třetím osobám neomezitelná plná moc

Návrh zákona o soudnictví ve věcech mládeže

Jedním z mnoha ožehavých problémů současnosti je dětská kriminalita. Zejména po roce 1989 se delikvence mládeže v České republice výrazně zvýšila a nabývá také mnohem větší závažnosti a společenské nebezpečnosti. Ačkoliv počet trestných činů spáchaných dětmi byl v roce 2000 nižší než v letech předchozích, většina odborníků se shoduje na tom, že…

Udělení prokury a její obsah

Prokura je významným institutem českého obchodního práva. V souladu s ustanovením § 14 obchodního zákoníku, kde je upravena, ji lze definovat jako zvláštní druh plné moci, jež může být udělen pouze fyzické osobě (prokuristovi), která je tak zmocněna ke všem právním úkonům, ke kterým dochází při provozu podniku a to i k takovým právním úkonům, k…

Krádež jako nejčastější trestný čin

Jak z vyplývá z četných statistik, které se zabývají strukturou kriminality v ČR a podílem jednotlivých trestných činu na celkové kriminalitě, je vůbec tím nejčastěji se vyskytujícím trestným činem krádež (podílí se asi 30%).