Články

Právo na práci a právo na zaměstnání

Změny, které se udály v roce 1989 nám přinesly mnohé, co je jednoznačně vnímáno jako pozitivní. Objevily se však také jevy, které byly předchozímu společenskému systému neznámé a s kterými se lidé jen těžko smiřují. Jednou z nejcitlivějších je problematika zaměstnanosti respektive nezaměstnanosti. V dnešní společnosti se každý může svobodně…

Cestovní doklady v České republice

Samotná Listina základních práv a svobod České republiky zakotvuje svobodu pohybu a pobytu jako základní lidskou svobodu. Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území České republiky, má právo svobodně je opustit. Každý občan má právo na svobodný vstup na území České republiky. Občan nesmí být nucen k opuštění své vlasti. Podle zákona č. 329/1999…

Daňová kontrola – práva a povinnosti kontrolovaného subjektu

Téměř každý daňový subjekt má z daňové kontroly značné obavy. Dodatečné vyměření daně na základě daňové kontroly je totiž vždy podstatně dražší záležitostí než daň stanovená na základě vlastního daňového přiznání. V dnešním příspěvku je rozebráno, co daňová kontrola obnáší a jaká práva a povinnosti mají daňový subjekt a správce daně při provádění…

Jak je to s dobrovolnou účastí v důchodovém pojištění

Systém důchodového pojištění je vystavěn na zásadách všeobecnosti a povinnosti. Tyto zásady jsou však modifikovány těmi ustanoveními zákona o důchodovém pojištění, které umožňují, aby se důchodového pojištění účastnili i jiné osoby a to na základě jejich vlastního rozhodnutí. O těchto osobách hovoříme jako o osobách dobrovolně účastných na…

Připravovaná novela ,,Zákona o církvích“

Nejedna církev či náboženská společnost již delší dobu čeká na novelu zákona 308/1991 Sb., tedy zákona ze 4. července 1991 ,,O svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností“, který vznikl pod lehce euforickým nadšením z možnosti náboženské svobody. Za deset let od vzniku tohoto zákona se však leccos změnilo…
Zdá se, že…

Co by měl klient vědět o základních povinnostech advokáta

Existuje určitý počet jedinců, kteří slastně prožijí život bez toho, že by zabloudili do prostor jednací síně soudu. Většina ostatních lidí se však někdy ocitne v takové životní situaci, kdy se návštěva soudní budovy stane nevyhnutelnou. Vzhledem k tomu, že pro běžného slušného občana není jednací síň v soudní budově obvyklým zábavním podnikem…

Zdravotní pojišťovny, jejich postavení a povinnosti

Jedním z nejvýznamnějších práv, jež je zákonem pojištěnci přiznáno, je právo na výběr zdravotní pojišťovny. V České republice existují různé zdravotní pojišťovny, které jsou nositelem zdravotního pojištění. Jakési ústřední místo mezi nimi zaujímá Všeobecná zdravotní pojišťovna, která je zřízena na základě zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné…

Vyloučení cenného papíru organizátorem veřejného trhu z obchodování na veřejném trhu dle §78 odst. 3. zákona o cenných papírech

V tomto článku bych se ráda zaměřila na často diskutovanou problematiku vyloučení registrovaných cenných papírů organizátorem veřejného trhu z obchodování na veřejných trzích. S ohledem na skutečnost, že již uplynula lhůta pro přezkoumání registrovaných cenných papírů i pro vydaní rozhodnutí o vyloučení z obchodování na veřejných trzích, zaměřím…

Podmínky pro provozování směnárenské činnosti

Směnárenská činnost náleží podle živnostenského zákona mezi živnosti koncesované, tzn. k jejímu výkonu je třeba udělení speciální koncese. Vymezení obsahu směnárenské činnosti obsahuje opatření ČNB č. 1/2000, kde je stanoveno, že směnárenskou činností je nákup bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně za bankovky, mince nebo šeky v české měně – jedná…

Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

České právo umožňuje poživateli starobního důchodu, jenž má nárok na důchod z důvodu, že byl důchodově pojištěn nejméně 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na důchod nebo byl pojištěn aspoň 15 let a dosáhl nejméně 65 let věku, vykonávat pracovní činnost a získat tak při splnění zákonem stanovených podmínek vedle důchodu …

Úřady práce ve střetu zájmů aneb Nadsázka, nebo skutečnost?

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, nejzákladnějším způsobem vymezuje úlohu státu v oblasti zaměstnávání fyzických osob. Tento výsek státní činnosti, tzv. státní politika zaměstnanosti, směřuje k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, produktivnímu využití zdrojů pracovních sil a k zabezpečení práva…

Exkurs do právního strukturování offsetů jako zvláštní varianty vládních kompenzačních kontraktů

Následující pojednání je pokračováním výkladu o právních konstrukcích smluv pokrývajících kompenzačních kontraktů v mezinárodním obchodě, uzavíraných na základě iniciativy vlád a ne soukromých subjektů, tedy tzv. vládní kompenzační obchody.

Odpovědnost za přeplatek na důchodu

Při výplatě důchodových dávek může dojít k situaci, že bude důchod vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než příjemci náleží. Právní odpovědnost v důchodovém pojištění je založena na principu subjektivním, což znamená, že za přeplatek na důchodové dávce nese odpovědnost pouze ten, kdo vznik tohoto přeplatku…

Postavení a činnost Světové organizace duševního vlastnictví

V průběhu posledních desetiletí nabývá celosvětově čím dále většího významu právo duševního vlastnictví, resp. jeho předmět, tedy ochrana práv autorských a příbuzných, patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů atd. Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization – WIPO) se sídlem v Ženevě si klade za cíl…

Právo novináře chránit zdroj a obsah informací

V poslední době proběhly našimi sdělovacími prostředky některé kauzy, které se zabývali rozsahem práva novináře utajit zdroj svých informací. Jaká je tedy zákonná úpravy této problematiky?

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) obsahuje ustanovení, jež se přímo týká ochrany zdroje a…

Souběh nároků na důchody

Při poskytování důchodů se lze poměrně často setkat se situací, kdy pojištěnec splní podmínky pro vznik nároku na více než jeden důchod, a to buď stejného druhu nebo druhu jiného. Jelikož právní úprava řešící tuto problematiku rozděluje mezi souběhem nároků na výplatu důchodů stejného druhu (důchody originální) a souběhem důchodů různého druhu…

Vinařský zákon a realita

Víno bylo vždy považováno za ,,nápoj kulturní“, společenský a i v dnešní době nalézá své místo – dosti často v různých podobách, které předčily i zákonodárcovy představy. Ve městech se rodí vinotéky a stává se módou vlastnit ,,vinný box“ v některé ,,bance vín“. Ale jaké víno vlastně pijeme? A víme, co znamenají jednotlivá…

Dárcovství krve a pracovní volno

Dárcovství krve a jiných biologických materiálů je významným úkonem v obecném zájmu a jako takovému je těmto dárcům poskytována ochrana jejich pracovně právních vztahů. Úkon dárcovství krve či jiných biologických materiálů je překážkou v práci na straně zaměstnavatele, jelikož se jedná podle vyhlášky FMPSV č. 18/1991 Sb. o jiných úkonech v…

Lituji, nemám drobné ... aneb pravidla při příjmu peněz a poskytování náhrad za poškozené peníze

Jistě každý z nás se alespoň jednou dostal do situace, kdy za menší nákup platil bankovkou větší hodnoty a prodávající odmítl její převzetí se slovy: „Lituji, nemám drobné, nemohu Vám vrátit.“ Jindy si zase dítě rozbije své prasátko a s pytlíkem pětikorunových mincí se vydá nakupovat vánoční dárky. Že Vám manželka vyprala spolu s oblíbenou košilí…

Jak se bránit proti útočníkům?

Účinným nástrojem pro obranu proti útočníkům je trestněprávní institut nutné obrany. Podstatou nutné obrany (§ 13 trestního zákona – dále jen TZ) je odvracení útoku na zájmy chráněné trestním zákonem, a to činem, který by byl jinak trestným činem namířeným proti útočníkovi. Teorie zařazuje nutnou obranu k tzv. okolnostem vylučujícím…