Články

Zjištění při daňové kontrole a snížení základu daně

Při dodatečném stanovení daně je povinností správce daně přihlédnout ke všem okolnostem, které byly při daňové kontrole zjištěny, tedy nejen k těm, majícím za následek zvýšení daňového základu, ale též k těm, v důsledku kterých nutno daňový základ snížit

Důsledky nesplacení vkladu společníka do společnosti

Po splacení dlužného vkladu, společník nemůže být ze společnosti vyloučen podle ustanovení § 113 odst. 4 obch. zák.

Neplatnost usnesení valné hromady

Okolnost, že platnost usnesení valné hromady je přezkoumávána soudem proto, že byla zpochybněna zákonnost svolání valné hromady, nebrání tomu, aby jiná, řádně svolaná valná hromada, přijala obsahově shodné usnesení.

Smlouva o převodu obchodního podílu

Z ustanovení § 120 odst. 2 o.s.ř. vyplývá, že rejstříkový soud je povinen zkoumat, zda jsou splněny zákonem stanovené podmínky pro povolení zápisu do obchodního rejstříku

Zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu

Okolnost, že konkursní soud zamítl návrh na prohlášení konkursu na majetek, není důvodem k přerušení řízení, v němž dlužník vystupuje jako žalovaný.

Zatímní listy byly cennými papíry na řad, a tedy převoditelné rubopisem, i před 1.6.1996.

Převoditelnost akcií upravuje ustanovení § 156 obch. zák., a to diferencovaně, podle druhu akcií. Způsob převodu zatímních listů obchodní zákoník v rozhodné době neupravoval, ani v tom směru neodkazoval na úpravu převoditelnosti akcií.

Důvodová zpráva k zákonu o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Komentář k novele zákona o dani silniční

Smlouva o dílo, určování ceny dle rozpočtu

Ustanovení § 547 odst. 3 obch. zák. se vztahuje pouze na nevyhnutelné zvýšení ceny jednotlivých složek plnění. Obchodní zákoník neumožňuje, aby objednatel bez dohody se zhotovitelem sám odstranil nebo nechal odstranit vady díla.

Komentář k ÚSTAVNÍMU ZÁKONU č. 300/2000 ze dne 9. srpna 2000, kterým se mění Ústava České republiky

Cílem návrhu novelizace Ústavy České republiky je problematiku působení ozbrojených sil České republiky mimo vlastní státní území nebo okamžité působení ozbrojených sil jiných států ve prospěch České republiky na jejím státním území dořešit

ZÁKLADNÍ ZMĚNY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU účinné od 1. ledna 2001 - díl II.

Zákon č. 99/1963Sb. občanský soudní řád, byl výrazně změněn zákonem č. 30/2000 Sb., který nabývá účinnosti k 1. lednu 2001. Tento díl se věnuje řízení v prvním stupni

Právní postavení likvidátora

V literatuře ani v dosavadní publikované judikatuře není uspokojivě vyřešeno právní postavení likvidátora obchodních společnosti.

ZÁKLADNÍ ZMĚNY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU účinné od 1. ledna 2001 - díl I.

Zákon č. 99/1963Sb. občanský soudní řád, byl výrazně změněn zákonem č. 30/2000 Sb., který nabývá účinnosti k 1. lednu 2001

Může prodávající rozšířit záruku za jakost zboží i na osoby jiné než je kupující?

Koupím-li si jako spotřebitel v obchodě nějakou věc, odpovídá mi ze zákona prodejce za to, že tato věc bude po záruční dobu ve shodě s kupní smlouvou, zejména že bude bez vad. Zjednodušeně řečeno se shodou s kupní smlouvou rozumí to, že věc má takovou jakost a vlastnosti, jaké by měla dle kupní smlouvy, dle popisu či reklamy prodejce mít, případně…

Seznam prohlášených konkurzů v 11. týdnu 2004

Přinášíme Vám seznam prohlášených konkurzů za uplynulý týden.