Články

Burzovní rozhodčí soud

Burzovní rozhodčí soud je stálý, nezávislý orgán pro rozhodování sporů v rozhodčím řízení. Vznik burzovního rozhodčího soudu se opírá o ustanovení zákona o rozhodčím řízení. Je-li burzovní rozhodčí soud zřízen, může na na burze cenných papírů rozhodovat burzovní obchodní spory v případech, kdy se na tom sporné strany dohodly v rámci rozhodčí…

Cestovní šek

Cestovní šek je druh šeku, s nímž je spojené právo na vyplacení určité částky v něm uvedené při jeho předložení k proplacení, za podmínek stanovených výstavcem cestovního šeku. Slouží zejména jako prostředek pro získání hotových peněz při cestách do zahraničí. Předpisy zákona směnečného a šekového, stejně jako další právní předpisy upravující…

Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu

Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu je jedním z možných způsobů daňové exekuce na peněžitá plnění upravené zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSDP). Kromě úpravy v ZSDP je možno tento způsob daňové exekuce najít také v zákoně č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů…

Poslanci soudí, že normy k reformě justice mohou nyní uspět

Poslanci soudí, že normy k reformě justice mohou nyní uspět
Vládní návrhy zákonů, které souvisejí s reformou justice, mají ve sněmovně naději na schválení

Burzovní dohodce

Burzovní dohodce je zprostředkovatel burzovních obchodů. Na rozdíl od makléře, nepřísluší burzovnímu dohodci uzavírat obchody na burze (kromě vyjímky, viz níže) a jeho činnost je omezena jen na jejich zprostředkování. Funkce burzovního dohodce se vyskytuje u burzy cenných papírů i u komoditní burzy.

Pravice odsuzuje návrh poslanců ČSSD na zrušení lustrací

Pravicoví poslanci jsou rozhořčeni krokem 44 poslanců ČSSD, kteří podali Ústavnímu soudu návrh na zrušení lustračních zákonů.

Zamyšlení nad jedním rozhodnutím NS ČR

Rozhodnutím ve věci 21 Cdo 1010/2000 ze dne 8. února 2000 se Nejvyšší soud ČR dotkl tří zásadních témat: mimosoudních rehabilitacích v pracovně-právních vztazích, odpovědnosti státu za nesprávný úřední postup a jako téměř ve všech svých rozhodnutích, své (ne)příslušnosti. Zajímavé na tomto rozhodnutí je mimo jiné to, že při nezvykle důkladné…

Pro trvání opoziční smlouvy bude klíčová otázka veřejných financí

Jednou z klíčových podmínek pro další vývoj opoziční smlouvy bude koncepce veřejných financí, kterou má vláda ČSSD předložit do tří měsíců

Burza cenných papírů

Burza cenných papírů je právnická osoba oprávněná organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob trh (poptávku a nabídku) cenných papírů. Hlavní funkcí burzy je tedy organizovat trh cenných papírů.

Dluhopisy

Dluhopis je cenný papír s nímž je spojeno právo jeho majitele požadovat od toho, kdo dluhopis vydal (emitoval, tedy od emitenta), splacení určité částky ve jmenovité (nominální) hodnotě uvedené v dluhopise, spolu s právem na vyplacení výnosu z něj k určitému datu. S dluhopisem mohou být spojena i další zvláštní práva (viz níže). Majitel…

Leasing

Leasing je dvoustranný nebo třístranný vztah, při němž pronajímatel (ang. lessor) na základě smlouvy poskytuje předmět leasingu do volného užívání nájemci (ang. lessee), který se mu za to zavazuje platit během smluveného období stanovené splátky. Na základě ujednání pronajímatele (tj. vlastníka předmětu leasingu) a nájemce může po skončení…

Jednatel s.r.o. – podmínky jmenování

Jednatel společnosti je jedním ze statutárních orgánů společnosti s ručením omezeným. Po novele obchodního zákoníku zákonem č. 105/2000 Sb. byly zpřísněny podmínky, které musí splňovat členové statutárních orgánů obchodních společností. Ustanovení §31a obecně upravuje podmínky, které musí splňovat členové statutárních…

Pravice nečeká mnoho od Špidlovy koncepce důchodů

Pravicoví poslanci si od koncepce důchodové reformy, kterou má do měsíce předložit vicepremiér Vladimír Špidla (ČSSD), mnoho neslibují

BIS měla stopy spojující Hučína s výbuchy už dříve

BIS měla již před několika roky signály o tom, že Hučín by se mohl podílet na některých výbuších v Přerově

Náboženská svoboda?

,,Kulturní svět je zděšen...” – takové titulky bylo a je možné číst na stránkách všech světových deníků v souvislosti s počínáním nábožensko-vládního hnutí Taliban v Afghánistánu.

Jistě, ničení toho, co bezesporu je kulturními památkami je z našeho pohledu barbarské, z pohledu ortodoxně věřícího muslima je to však vykonání božího příkazu…

Rezervní fond

Rezervní fond je část obchodního jmění společnosti, jehož použití je omezeno na krytí ztrát nebo opatření, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti. Účelem takovýchto opatření je především doplnění skutečného základního jmění na úroveň základního jmění zapsaného v obchodním…

Zástavní rubopis

Zástavní rubopis je písemné prohlášení majitele (zástavce) učiněné na cenném papíře, které musí obsahovat označení zástavního věřitele, podpis zástavce a doložku vyjádřenou slovy "k zastavení". Zástavní věřitel musí být uveden jde-li o právnickou osobu, názvem anebo jménem, jde-li o fyzickou osobu.

Případem zadrženého důstojníka BIS se dnes budou zabývat poslanci

Případem bývalého důstojníka Bezpečnostní informační služby (BIS) Vladimíra Hučína, který je podezřelý z několika trestných činů, se bude dnes dopoledne zabývat sněmovní komise pro kontrolu civilní kontrarozvědky

ODS a ČSSD se dohodly, že opoziční smlouva vydrží do voleb 2002

Představitelé ODS a ČSSD se v pátek po téměř pětihodinovém jednání v Poslanecké sněmovně shodli na pokračování takzvané opoziční smlouvy až do příštích voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2002

Vztah mezi ochranou doménového jména na Internetu a obchodní firmou

Za posledních několik let zaznamenal rozvoj Internetu v České republice značný nárůst a díky tomu se tak Internet postupně stal běžným médiem jako je např. rozhlas, televize atp. a rovněž nabyl velkého významu z hlediska podnikatelských aktivit, což jistě nelze přehlédnout. S celosvětovou sítí Internet je však spjata celá řada právních…