1. 7. 2010
ID: 64247upozornění pro uživatele

Nová právní úprava zákonných úroků z prodlení

S účinností od 1. července 2010 se mění způsob výpočtu zákonných úroků z prodlení (ZÚZP). Tato změna se projeví jak v občanskoprávních, tak v obchodněprávních vztazích a bude vyžadovat obezřetnost věřitelů při vyčíslování jejich nároků z titulu úroků z prodlení v závislosti na době vzniku prodlení.

 

Norton Rose

 
Nová úprava spočívá v tom, že bude opuštěn stávající systém úprav jeho výše každého půl roku a bude nahrazen níže popsaným fixním modelem, kdy bude úrok určený první den prodlení neměnný.

Vymezení úroků z prodlení

Úroky z prodlení jsou majetkovou sankcí za prodlení dlužníka s plněním jeho peněžitého dluhu. Ve své ekonomické podstatě má úrok z prodlení trojí funkci - vyjadřuje cenu za neoprávněné užívání jistiny, tedy ušlý zisk, který by věřitel získal, kdyby tyto finanční prostředky měl a investoval je, z jiného úhlu pohledu představuje kompenzaci nákladů na pořízení chybějících finančních prostředků u třetí osoby a současně má do jisté míry nahrazovat náklady vymáhání dluhu. Úrok z prodlení je automatickým příslušenstvím peněžité pohledávky, ohledně níž nastalo prodlení, a není jej třeba ve smlouvě sjednávat (zákonný úrok z prodlení). V obchodněprávních vztazích je však možno úrok z prodlení sjednat odlišně (smluvní úrok z prodlení).

Tři systémy výpočtu zákonných úroků z prodlení

Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, bylo v průběhu své platnosti novelizováno již dvakrát, což má za následek existenci tří různých systémů výpočtů zákonného úroku z prodlení:

Pro prodlení vzniklé od 15. července 1994 do 27. dubna 2005 činila roční výše zákonných úroků z prodlení dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou (ČNB) a platné k prvnímu dni prodlení a byla od jeho započetí neměnná.

Pro prodlení vzniklé od 28. dubna 2005 do 30. června 2010 odpovídá roční výše zákonných úroků z prodlení výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o sedm procentních bodů, a výše úroků z prodlení se upravuje pro každé další kalendářní pololetí dle výše repo sazby platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (mění se tedy vždy k 1. lednu a 1. červenci).

Pro prodlení vzniklé po 1. červenci 2010  je stanovena roční výše úroku z prodlení ve výši repo sazby stanovené ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází vzniku prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů a bude zůstávat po celou dobu prodlení stejná, tedy:  

ZÚZP = reposazba % + 7 %


Richard Novak

Mgr. Richard Novák
advokát


Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář

Betlémský palác
Husova 5
110 00 Praha 1

Tel.: +420 257 199 025  
Fax: +420 257 199 027
e-mail: richard.novak@nortonrose.com


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz