Články

U veřejného ochránce práv hledá zastání velké množství lidí

Zhruba za čtyři měsíce, kdy v České republice funguje úřad ombudsmana, se na něj obrátilo s žádostí o pomoc už téměř 3500 lidí.

Vztahy manželů vůči třetím osobám

Novelou občanského zákoníku č. 91/1998 Sb., byl dosavadní institut bezpodílového spoluvlastnictví manželů nahrazen společným jměním manželů. Jednou z podstatných otázek, kterou společné jmění manželů upravuje, jsou vztahy manželů vůči třetím osobám tj. odpovědnost manželů za závazky. Právní úprava odpovědnosti manželů za závazky nepřevzala úplně…

Regionální výbor odmítl novelu, jež má omezit "černý trh" s byty

Zamítnutí poslanecké novely, která má upravit vztahy mezi nájemci a pronajímateli a přispět tím k omezení "černého trhu" s byty,sněmovně doporučil její regionální výbor.

Řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům

Způsobilost k právům a povinnostem – právní subjektivita – vzniká u každého lidského jedince narozením a zaniká smrtí. Této způsobilosti k právům a povinnostem nemůže být lidský jedinec žádným způsobem zbaven ani mu nemůže být omezena. Způsobilost fyzické osoby v plném rozsahu vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe…

Rozpočtový výbor podpořil návrh novely zákona o pojišťovnictví

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny dnes po krátké rozpravě doporučil sněmovně schválit poslaneckou novelu zákona o pojišťovnictví.

Stromy jako předmět vlastnického práva

Stromy jakožto věci v právním slova smyslu mohou být předmětem mnoha právních vztahů, zejména vztahů vlastnických. Obsahem vlastnického práva je právo věc držet, užívat, brát z ní plody a užitky a právo s věcí nakládat. Čl. 11 Listiny základních práv a svobod vlastnictví zaručuje. Avšak i toto právo může být omezeno a to zejména tím, že nesmí být…

Telekomunikační zákon a uživatelé telekomunikačních služeb II.

Pokračujeme v pojednání o novém zákoně o telekomunikacích. V této části se zaměříme na poskytování univerzální služby a na vztah mezi uživatelem veřejné telekomunikační služby a jejího poskytovatele.

Univerzální služba (§ 29 an.)
V příkladmém výčtu pravomocí ČTÚ, jež byl učiněn v předchozím oddíle tohoto článku, byl zmíněn pojem univerzální…

Pracovní kázeň

Přestože se v pracovním právu velmi často setkáme s pojmem pracovní kázeň a její porušení s sebou přináší poměrně závažné následky, nenalezneme v zákoníku práce její definici. Pracovní kázní lze chápat určitou kvalitu chování zaměstnance při plnění povinností vyplývajících z pracovního závazku.

Telekomunikační zákon a uživatelé telekomunikačních služeb I.

Jak již z názvu článku vyplývá, budeme se převážně zabývat nejdůležitějšími změnami a novinkami, které přinesl nový zákon o telekomunikacích, tzn. zák. č. 151/2000 Sb. (dále jen telekomunikační zákon) ve vztahu k těm osobám, které využívají poskytované telekomunikační služby. V první části pojednání jsou obsaženy obecné údaje a popsána úloha…

Ochrana svědka - ano, ale jak ?

Dne 1. července 2001 nabývá účinnosti zákon č. 137/2001 Sb. o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č.99/1963 Sb. (dále jen „zákon o ochraně svědka“). Smysl a logika zákona je celkem zřejmá, stejně tak jako důvody, které vedly k jeho přijetí. Sama jeho existence je pochopitelná a je i v souladu…

Vláda by měla představu o nájemném podřídit parlamentu

Pokud vláda ČSSD bude chtít prosadit v parlamentu nový zákon o nájemném, bude si muset uvědomit, že názory většiny zákonodárců se od jejích představ liší. Vyplynulo to z dnešních vyjádření většiny senátorů.

Přijetí nové úpravy o přístupu občanů k dokumentům EU se blíží

Konečné přijetí nařízení o přístupu veřejnosti k dokumentům evropských institucí se blíží. Poté, co návrh nařízení ve středu schválil výbor pro občanská práva a svobody Evropského parlamentu a Výbor stálých zástupců COREPER, bude jej příští čtvrtek schvalovat Evropský parlament.

Konference „České obchodní právo před branami Evropské unie“

Ve dnech 19. – 21. 4. proběhla na Právnické fakultě MU v Brně konference „České obchodní právo před branami Evropské unie“ o vybraných změnách českého obchodního práva, které přinesla novela obchodního zákoníku (370/2000 Sb.), účinná od 1. 1. 2001. Hlavním organizátorem byla brněnská skupina Evropské asociace studentů práva, organizace sdružující…

PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB NA ÚZEMÍ ČR PO NOVELE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU

Vzhledem k praktickým problémům se zakládáním českých právnických osob podle cizího práva a s přemisťováním zahraničních právnických osob na území ČR byla dosavadní právní úprava od 1. 1. 2001 novelizována zákonem č. 370/2000 Sb., jímž byl novelizován obchodní zákoník (dále jen novela obchodního zákoníku).

Podnikání zahraničních osob je…

Vyvlastnění

Institut vyvlastnění je nástrojem, kterým lze dosáhnout odnětí vlastnického práva. Vzhledem k tomu, že jde o velmi závažný zásah státu do vlastnického práva vlastníka, je nutno, aby vyvlastnění proběhlo na základě zákona, postupem zákonem upraveným a vždy pouze za náhradu. Vyvlastněním lze dosáhnout jak omezení vlastnického práva, tak i odnětí…

Vyvlastňovací řízení

Vyvlastňovací řízení je zvláštním druhem správního řízení, které se řídí stavebním zákonem a je prováděno stavebním úřadem. Řízení o vyvlastnění lze zahájit pouze na základě návrhu. Tento návrh je oprávněn podat orgán státní správy, právnická nebo fyzická osoba, která má předmět vyvlastnění využít k účelu, pro který se vyvlastňuje. Pokud se…

Podpora podnikání ?

Podpora podnikání je velice oblíbeným tématem a neexistuje zřejmě žádný politik, který by se vyjadřoval proti podpoře, samozřejmě neexistuje shoda v rozsahu a objemech. Určit ale celkový objem finančních prostředků věnovaných na podporu podnikání je v současné době nemožné, neboť, pokud je mi známo, neexistuje jednotná metodika na zjištění její…

Ústavně-právní výbor sněmovny podpořil dvoudenní volby

Šanci na to, že by Poslanecká sněmovna mohla podpořit opětné zavedení dvoudenních voleb, posílilo dnešní jednání jejího ústavně-právního výboru

Vypořádání společného jmění manželů

Vypořádání společného jmění manželů je upraveno v §§ 149 až 150 občanského zákoníku (dále jen zákon). Tyto ustanovení jsou prakticky beze změny převzata z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a v podstatě zachovávají kriteria a pravidla užívaná pro vypořádání majetkového společenství manželů dosavadní právní…

Způsoby vypořádání společného jmění manželů

Vypořádání společného jmění manželů je možné dvěma respektive třemi způsoby: 1. dohodou o vypořádání společného jmění manželů 2. rozhodnutím soudu 3. uplatněním zákonné domněnky v § 150 odst. 4 občanského zákoníku (dále jen zákon). Právní účinky vypořádání nastanou buď účinností dohody, nebo právní mocí rozhodnutím soudu o vypořádání nebo o…