Články

Doménová jména versus ochranné známky

Pozornost širší veřejnosti si získala zlovolná registrace doménových jmen shodných nebo zaměnitelných se známými ochrannými známkami nebo věhlasnými obchodními firmami. Majitel takovéto domény spekuluje s tím, že registraci doménového jména se značným ziskem prodá majitelům dotčených ochranných známek nebo obchodních firem. Toto jednání je…

Licence pro podnikání v energetických oblastech

Právo podnikat v energetických odvětvích na území České republiky náleží pouze subjektu, kterému byla udělena Energetickým regulačním úřadem licence k jeho činnosti. Podle energetického zákona č. 458/2000 Sb., který je základním právním předpisem regulujícím činnosti v energetických oblastech, se uděluje licence na dobu 25 let pro výrobu…

Podnikání v energetických odvětvích

Základním zákonem upravujícím aktivity v energetických odvětvích je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů („energetický zákon“). Podle tohoto zákona je předmětem podnikání v energetických odvětvích výroba elektřiny, přenos elektřiny, distribuce elektřiny …

Má zaměstnavatel povinnost poskytovat svým zaměstnancům nápoje zdarma?

Zákoník práce stanoví ve svém ustanovení§ 133a povinnost zaměstnavatele poskytovat bezplatně svým zaměstnancům tzv. ochranné nápoje, v tomtéž ustanovení však vzápětí dodává, že tato povinnost se vztahuje pouze na některé zaměstnavatele. Povinnost bezplatně poskytovat nápoje svým zaměstnancům se tedy vztahuje zejména na pracoviště se zaměstnanci, u…

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat ochranu a bezpečnost zdraví svých zaměstnanců pracujících s počítačem

Jednou z nejdůležitějších povinností každého zaměstnavatele je povinnost zajišťovat svým zaměstnancům vhodné a příznivé pracovní prostředí a dodržovat tak pravidla ochrany a bezpečnosti při práci. V rámci dodržování těchto pravidel musí zaměstnavatel dbát také o zdraví a pohodu zaměstnanců pracujících s počítačem. Tato povinnost vychází z obecných…

Pomocná zařízení jako povinné vybavení pracoviště

K povinnostem zaměstnavatele v rámci zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří také povinnost vybavit pracoviště odpovídajícími pomocnými zařízeními. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanoví, že pomocným zařízením se rozumí zařízení k umývání pracovní obuvi, zařízení na…

Sanitární zařízení jako povinné vybavení pracoviště

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. („nařízení“), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanovuje povinnost pro zaměstnavatele vybavit pracoviště sanitárními zařízeními (tedy šatnami, umývárnami, sprchami a záchody) a pomocnými zařízeními (kterými se rozumí zařízení k umývání pracovní obuvi, zařízení na sušení pracovních…

Nejčastější chyby při uzavírání pracovní smlouvy

Víte o tom, že některá ustanovení a postupy pří uzavírání pracovní smlouvy se zaměstnancem mohou způsobit její neplatnost? Například smlouva se stává neplatnou, jestliže k podpisu nedojde nejpozději v první den pracovního poměru či je uzavírána se zaměstnancem, jemuž pracovní poměr vzniká jmenováním. Kompletní seznam rad a tipů naleznete v…

Výpověď z nájmu nebytových prostor

Právní vztah nájmu nebytového prostoru pronajimatelem nájemci může skončit na základě několika právních skutečností.
Byl-li nájem nebytových prostor sjednaný na dobu neurčitou, končí nájemní vztah, není-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak, výpovědí kterékoli strany smlouvy. Výpověď musí být podána písemně, ale není vyžadováno uvedení…

Povinnost označování energetických spotřebičů energetickými štítky

Nový zákon o hospodaření energií (zákon č. 406/2000 Sb.) přinesl tuzemským výrobcům energetických spotřebičů a dovozcům těchto spotřebičů povinnost před uvedením na trh vybavit tyto spotřebiče tzv. energetickými štítky.

Ohrožená a chráněná osoba a podmínky poskytování ochrany a pomoci dle z. o zvláštní ochraně svědků a jiných osob

Zákon o ochraně svědku neposkytuje ochranu pouze svědkům, ale i jiným osobám tj. osobám, které tento zákon považuje za osoby ohrožené nebo za osoby chráněné. Za ohroženou se považuje osoba, která podala nebo má podat svědeckou výpověď nebo vypovídala či má vypovídat jako obviněný anebo jinak pomáhala nebo má pomoci podle ustanovení trestního řádu…

Právní úprava změn v účelové kategorii pozemků

Případ z doby nedávné: Jedno zflašované potvrzení, několik kupních smluv, parcely, které měly být stavebními pozemky a přitom jsou ornou půdou. Co to znamená a proč? Že se zatím stavět nebude, to už došlo nejednomu vlastníkovi takové parcely, ale kde se stala chyba, to může vysvětlit (kromě viníka) především náš právní řád.

Pod pojmem účelová…

Sterilní dětské tábory?

Téměř každý absolvoval v průběhu svého dětství několik dětských, skautských, později pionýrských táborů, škol v přírodě a podobných akcí. Všechny byly jistě přínosem pro velkoměstským prostředím poškozené zdraví, ale hlavně také prověřením fyzické a psychické odolnosti a vyspělosti, když se odehrávaly většinou za drsnějších, ale romantičtějších…

Případy, ve kterých lze mimořádně snížit trest odnětí svobody při stanovení minimální meze

Trest odnětí svobody patří mezi pravidelné druhy trestů a je zároveň trestem nejpřísnějším, kterým může být potrestán každý pachatel trestného činu. Tento druh trestu je totiž obsažen v každé sankci v trestním zákoně. Trest odnětí svobody bývá vymezován jednak horní hranicí, která je uvedena vždy (trestní zákon ve svém ustanovení § 39 obecně…

Opis a výpis z Rejstříku trestů

Rejstřík trestů je organizací, jejímž hlavním posláním je vést evidenci odsouzení a evidenci podmíněného zastavení trestního stíhání. Oprávněným osobám také na jejich žádost vydává opis nebo výpis z Rejstříku trestů. Opis a výpis však neznamená totéž. Požádat o ně jsou oprávněny rozdílné osoby a každý z nich slouží k jiným…

Podněcování a schvalování trestného činu jako formy trestné součinnosti

Pachatelem trestného činu může být pouze jedna osoba, ale není vyloučeno, spíše je to obvyklé, že se na spáchání trestného činu podílí více osob. V takovém případě jde o trestnou součinnost, tedy o situaci, kdy se na trestném činu podílí více pachatelů nebo vedle pachatele i jiné osoby. V rámci trestné součinnosti rozlišujeme účastenství, kam lze…

Evidence Rejstříku trestů

Rejstřík trestů je rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu vnitra, která vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení. Údaje z evidence rejstříku trestů slouží pro potřebu trestního nebo správního řízení a k prokazování…

Přejete si zastavit doménové jméno?

S nástupem nové ekonomiky a stále častějším používáním internetové prezentace společností je spojeno hledání příhodných doménových jmen pro jejich internetové stránky. Umísťovaní internetových stránek pod příhodná doménová jména s sebou ovšem přináší i otázku aplikace různých právních institutů k doménovému jménu. Jedním z tradičních právních…

Správná výplata mzdy

Stejně jako problematika splatnosti mzdy i výplata mzdy je v právních předpisech upravena velmi podrobně. Podle zákoníku práce se mzda se vyplácí zaměstnanci v zákonných penězích, kterými jsou platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou.

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem

Poměrně novým institutem v našem trestním právu je podmíněné upuštění od potrestání s dohledem, jehož úpravu nalezneme v ustanovení § 26 trestního zákona. Tento institut byl vložen do zákona jeho novelou č. 253/1997. Zákonodárce touto úpravou vyplnil jakousi pomyslnou mezeru mezi podmíněným upuštěním od potrestání a podmíněným trestem odnětí…