Články

Poštovní známky a jejich trestněprávní ochrana

S poštovními známkami se ve svém životě setkal snad každý. Jejich právní úpravu je možno nalézt v zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, a to konkrétně v ustanovení § 35. Poštovní známky vydává Ministerstvo dopravy a spojů, které je v souladu se zákonem o zřízení ministerstev mimo jiné i ústředním orgánem státní správy ve věcech…

Nájem nebytových prostor - náležitosti smlouvy, práva a povinnosti stran

Občanský zákoník sám neprovádí úpravu problematiky nebytových prostor, jejich nájmu a podnájmu. Ve svém § 720 pouze odkazuje na zvláštní zákon, kterým je zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

Pro účely tohoto zákona se za nebytové prostory považují místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního…

Předpokládané změny v zákoně o civilní službě

Celá právní úprava problematiky civilní služby pramení z článku 15 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který zakotvuje, že nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo náboženským vyznáním. V souladu s tímto ustanovením pak podrobnou úpravu provádí zákon o civilní…

K rizikům formulářových smluv

V následujícím textu bych chtěl upozornit na jeden zajímavý judikát Nejvyššího soudu ČR z doby nedávné, který se týkal případu nepřímo vyplynuvšího z použití tzv. formulářové smlouvy. Za formulářovou smlouvu se označuje smlouva, která je uzavřena na formuláři, jenž v předtištěné podobě dodává jedna ze smluvních stran, obvykle ta v reálně silnější…

Osoby oprávněné podat žádost o povolení k trvalému pobytu cizince na území České republiky

Právní úpravu trvalého pobytu cizinců na území České republiky obsahuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Dle tohoto zákona může cizinec oprávněně pobývat na území České republiky v rámci trvalého pobytu na základě jedné ze dvou skutečností. První z nich je povolení k pobytu, kterým je rozhodnutí policie, jež…

Pozbývání státního občanství

Stejně tak jako existuje mnoho obecných důvodů pro nabytí státního občanství, tak existuje i mnoho důvodů, z kterých je možno občanství pozbýt. Naše právní úprava v případě pozbytí státního občanství je založena na základním principu, který je vyjádřen v Ústavě České republiky v článku 12 odst. 2, který stanoví, že nikdo nemůže být proti své vůli…

Nabývání státního občanství – naturalizace

Naturalizace nebo-li nabývání občanství udělením na žádost je jedním ze způsobů originárního nabytí občanství, tedy takového způsobu, kdy osoba nabývá státního občanství přímo od státu. Zákon váže možnost nabytí státního občanství na žádost osoby na čtyři základní podmínky.

Nabývání státního občanství – filiace, adopce,určení otcovství, nalezení, opce

Jedním ze základních znaků každého státu je, že má vlastní občany, kteří jako fyzické osoby mají ke státu určitý právní vztah, jež je základem pro vznik práv a povinností pro obě strany tohoto vztahu. Tento vztah se nazývá státní občanství.

Čistá legislativní práce

Nezřídka je možné se setkat s formulací, že je třeba přijmout zákonnou úpravu něčeho, čehokoliv. Je to univerzální formulace, která navozuje dojem, že až bude taková zákonná úprava přijata, bude vše vyřešeno a bude dobře. Vesměs tomu tak samozřejmě není, protože se zapomíná, že jedna věc je úpravu přijmout, druhá věc je jí…

Základní náležitosti smlouvy o nájmu bytu

Vedle obecné smlouvy o nájmu nalezneme v občanském zákoníku speciální smluvní typ, a to smlouvu o nájmu bytu. Zákonodárce vyčlenil tento druh zvláštního nájemního vztahu jako samostatný zřejmě s ohledem na zvýšenou ochranu, která je mu z hlediska právní úpravy poskytnuta.

Co znamená princip legality

Jak vyplývá z článku 1 Ústavy České republiky, Česká republika se považuje za svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, který je založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Právní stát se vymezuje obecně uznávanou definicí, kterou používá i Prof. J. Filip ve svých pracích, a to že v právním státě jde o výkon státní moci, který je…

Jak založit odborovou organizaci

Odborová organizace je jedním ze subjektů kolektivního pracovního práva. Jejím posláním je ochrana nejen kolektivních, ale i individuálních zájmů zaměstnanců, a to zájmů sociálních a hospodářských. Samotné právo na sdružování v odborech je považováno za jedno ze základních občanských práv a z hlediska naší právní úpravy je jeho pramenem Listina…

Podnájemník versus návštěva

Nájemní vztah, který vzniká na základě příslušných ustanovení občanského zákoníku, je velmi specifickým vztahem, ze kterého pro obě strany tj. pronajímatele a nájemce vyplývá nejen řada povinností, ale také řada práv.

Pracovní cesta

Pracovní cesta byla zejména v minulých letech velmi oblíbenou záležitostí, kam si poměrně často zaměstnanci jezdili spíše „vyhodit z kopýtka“ než skutečně pracovat. V posledních letech se však i přístup k pracovní cestě změnil.

Rozvod a jeho následky z hlediska výživy manžela

Rozvod manželství je vždy závažnou událostí pro oba manžely a přináší s sebou mnoho následků. Život po rozvodu je radikální změnou, se kterou se každý z manželů zpravidla nějakou dobu vyrovnává. Kromě aspektů psychologických se rozvod velmi úzce dotýká i oblasti materiální, kdy velmi častým následkem rozvodu je, že jednomu z manželů se velmi…

Správní delikt při konání místního referenda

Jedním ze základních ústavních principů České republiky je právo občanů spoluúčastnit se na správě věcí veřejných. Jednou z legálních forem této občanské participace je bezesporu místní referendum. Připomeňme si ve stručnosti, že právní život místního referenda vyrůstá z jisté „ústavní základny“, kterou tvoří především článek 100 odst.1 Ústavy…

Náležitosti návrhu na zápis fyzické osoby do obchodního rejstříku

Novelou obchodního zákoníku účinnou od počátku tohoto roku je nově upravena povinnost zápisu do obchodního rejstříku v případě fyzických osob, jež jsou podnikateli ve smyslu obchodního zákoníku. Novela upravila stávající znění §3 odst. 3 obchodního zákoníku tak, že povinnost zápisu fyzické osoby podnikatele ...

Svobodná matka a její nároky podle zákona o rodině

Současná společnost se neustále vyvíjí ve všech oblastech lidského života. Změny samozřejmě zaznamenávají i vztahy mezi lidmi, názory na to, co bylo před určitým časem považováno ze společensky neúnosné, se rychle mění. Není proto překvapující, že i postoje k problematice neprovdaných žen se proměnily a v současné době je postavení svobodných…

Druh, družka a dědictví, společná domácnost

Přestože je soužití dvou partnerů, kteří nejsou manželi, v naší společnosti stále běžnější a z hlediska většinového názoru přijímáno jako běžná záležitost, v textu občanského zákoníku tento pojem nenalezneme a případné právní nároky druha či družky musí pramenit z jiných občanským zákoníkem uznaných…

Co s nechtěným dědictvím

I přes veškerý smutek z odchodu blízké osoby, je dědictví po zemřelém zpravidla tou veselejší stránkou věcí se smrtí neodmyslitelně spojených. Není však vyloučeno a běžně se to i stává, že dědictví by potenciálnímu dědici velkou radost a zisk nepřineslo. Na tyto případy samozřejmě pamatuje i náš zákon. I přesto, že zůstavitel si výslovně ve své…