Články

Mladiství v práci

Za mladistvého považuje zákoník práce zaměstnance ve věku od 15 do 18 let. Vzhledem k tomu, že zákonodárce si uvědomuje specifičnost této skupiny zaměstnanců, zejména z hlediska jejich možné psychické i biologické nezralosti, obsahuje zákoník práce zvláštní oddíl, jež upravuje pracovní podmínky mladistvých. Tato úprava se v určitých aspektech…

Výše škody způsobené trestným činem

Opět můžeme zaznamenat další významnou novelizaci trestního zákona způsobenou zákonem č. 265/2001 Sb. Od 1. ledna 2002 dojde k významné změně v posuzování výše škody způsobené trestným činem. Ustanovení § 89 odst. 11 obsahuje výkladové pravidlo, které stanoví, co je třeba rozumět pod pojmy škoda nikoli nepatrná, škoda nikoli malá, větší škoda…

Smluvní ovládání v ČR

Právní úprava podnikatelských seskupení měla v České republice řadu nedostatků, proto ji bylo nutné nahradit úpravou novou. Tato nová právní úprava byla do našeho právního řádu inkorporována novelou č. 370/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že některé dříve platné právní vztahy nebyly v souladu s právní úpravou a požadavky práva Evropských společenství…

Elektronické právo na Slovensku

Dne 20. září 2001 se v Bratislavě na půdě Právnické fakulty konala mezinárodní konference na téma „Elektronický obchod a elektronický podpis v právnom prostredi Slovenskej republiky" zaměřená zejména na připravované zákony o elektronické podpisu a elektronickém obchodu.

Ačkoli v českém prostředí není příliš časté psát o připravovaných…

Zajištění závazků

Zajišťovací prostředky jsou právními instrumenty, jež posilují postavení věřitele vůči dlužníkovi. Je velmi časté, že strany hlavního závazku uzavírají ještě závazek další, akcesorický, jímž zajišťují závazek hlavní a posilují tak jistotu věřitele, že bude plněno řádně a včas.
Některé zajišťovací prostředky mohou plnit vedle funkce zajištění…

Náležitosti obchodních listin

Novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 370/2000 Sb. stanovila lhůtu šesti měsíců, kdy bylo možno používat dosavadní předtištěné listiny. Od 1. 7. 2001 už musí všechny obchodní listiny obsahovat veškeré zákonem předepsané náležitosti. Ještě čtvrt roku od této účinnosti se stále objevují nejasnosti, co všechno musí být uvedeno na…

Prodlení věřitele

Nepřijme-li věřitel řádně nabídnuté plnění, či neposkytne součinnost potřebnou ke splnění dluhu v době plnění dluhu, dostává se věřitel do prodlení a je zejména povinen nahradit dlužníkovy náklady, které mu vznikly v souvislosti s prodlením věřitele. Dostane-li se věřitel do prodlení je třeba tuto situaci posuzovat podle příslušného předpisu…

Účastníci stavebního řízení, postup při odnětí možnosti účastnit se stavebního řízení

Stavební řízení je řízení, které vede příslušný stavební úřad v souladu se stavebním zákonem a jehož hlavním cílem je vydání stavebního povolení, jež je základním předpokladem pro provádění většiny staveb, jejich změn a udržovacích pracích na nich.

Kdy se vede územní řízení, vymezení účastníků

Územní řízení lze vymezit jako zákonem stanovený postup příslušných orgánů (v případě územního řízení to jsou stavební úřady), jehož cílem je vydat individuální správní akt – územní rozhodnutí tj. rozhodnutí o tom, jak bude k navrhovanému účelu konkrétně využit pozemek.

Řízení o udělení milosti prezidentem republiky

Úpravu řízení o udělení milosti prezidentem republiky a otázek souvisejících s tímto řízením lze nalézt v § 366 a §367 a §369 trestního řádu. Prezident republiky je Ústavou ČR zmocněn k tomu, aby uděloval milost, a to v řízení o udělení milosti. Toto řízení je ve většině případů zahajováno na žádost dané osoby, ale není vyloučeno, i když zákon se…

Amnestie a milost a jejich formy

Pramenem právní úpravy problematiky udílení amnestie a milosti (pojem milost se užívá jednak jako obecný pojem, jež zahrnuje všechny druhy milosti jak v širším tak v užším slova smyslu, ale také se používá pouze pro označení milosti v užším slova smyslu - tedy pro milost individuální) je v České republice Ústava ČR. Ústava ČR se těmito instituty…

Spaste duše, revizor!

Povolání revizora je jistě nevděčné. Revizor je povětšinou vnímán jako osoba veskrze protivná, která člověka obtěžuje nějakou jízdenkou a ani ho nenechá se v klidu povozit tramvají či autobusem. Revizor je ústřední postavou zejména pro skupinu osob, které se přezdívá "čenoši“ a jejich charakteristickým znakem je to, že se pohybují v prostředcích…

Podmíněné propuštění a podmíněné upuštění od výkonu trestu

Zákonodárce vychází předpokladu, že v určitých případech a za splnění stanovených podmínek, může být účelu trestu dosaženo, i když nebyl uložený trest vykonán celý. Odrazem tohoto přístupu je institut podmíněného propuštění, který nalezneme v § 61 a násl. trestního zákona. Toto zmírnění trestu přichází v úvahu pouze u stanoveného výčtu trestů…

Mzda a základní mzdové formy

Nejvýznamnější povinností zaměstnance, která pro něj z pracovní smlouvy vyplývá, je konat sjednanou práci, a to co nejkvalitněji a v požadovaném rozsahu. Vzhledem k tomu, že hlavním důvodem pro který zaměstnanec vůbec vstupuje do pracovního poměru, je odměna za práci, využívá této skutečnosti zaměstnavatel k tomu, aby zaměstnance stimuloval k…

Internet a právo

Doprovodný program veletrhu INVEX 2001

Vedlejší pracovní poměr a vedlejší činnost

Vedlejší pracovní poměr a vedlejší činnost jsou pojmy, které není možno zaměňovat, protože jejich význam je zcela odlišný. Vedlejší pracovní poměr, jak již z jeho názvu vyplývá, má charakter doplňkového pracovního vztahu. Vedlejší pracovní poměr tak lze popsat jako pracovní poměr, jež si sjedná zaměstnanec, který již je zaměstnán v pracovním…

Jak je to s pracovními poměry existujícími souběžně vedle sebe

V naší společnosti není neobvyklé, že pracující není subjektem pouze jednoho pracovního poměru, ale že ve stejném čase je, ať už z jakéhokoli důvodu, zároveň subjektem pracovního poměru jiného. Takovéto pracovní poměry, tedy poměry, které existují vedle sebe, se označují jako souběžné <A id=3 target=_blank…

„Letadlo“, které nikdy nedoletí aneb jak rychle nezbohatnout

Říká se, že letadlo je nejbezpečnějším dopravním prostředkem. Dnes už je tato forma dopravy poměrně běžná, a tak většina z nás letadlem někdy cestovala. Ti šťastnější to stihli již před mnohými lety při poznávacím zájezdu do Moskvy. Zbytek občanů si slasti cestování letadlem užil při přemísťování se do svého prázdninového letoviska. Existují mezi…

Trestní odpovědnost fyzických osob za právnické osoby

České trestní právo nezná trestní odpovědnost právnických osob, ale trestně odpovědné mohou být individuální fyzické osoby jednající za právnickou osobu. Právní úprava této otázky je obsažena v ustanoveních občanského a obchodního zákoníku. Podle trestního zákoníku se pak účastenství na trestném činu zásadně trestá jako pachatelství. (Toto téma je…

Valorizace denního vyměřovacího základu pro stanovení dávek nemocenského pojištění v roce 2002

Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, které pro případ krátkodobých sociálních událostí zabezpečuje dávkami nemocenského pojištění. Jde o nároková plnění, která jsou po splnění zákonem předepsaných podmínek automaticky vyplácena.

Dávky nemocenského pojištění se stanoví z denního vyměřovacího…