Články

Hanobení lidských ostatků jako nový trestný čin

Podle platné právní úpravy není výslovně poskytována ochrana tělu zemřelé osoby, tedy lidským ostatků. Trestní zákon neobsahuje žádné ustanovení, které by postihovalo neetické a necitlivé zacházení s ostatky zemřelé osoby.

V současnosti je to pouze občanský zákoník, který obsahuje ustanovení, jež se alespoň vzdáleně této problematiky dotýká. V…

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného a jeho změny po novele

Trestní stíhání se zahajuje tím, že vyšetřovatel sdělí osobě, o které se předpokládá, že spáchala trestný čin, že ji stíhá jako obviněného. Sdělení musí proběhnout nejpozději na začátku prvního výslechu. Vzhledem k tomu, že zákonodárce se snaží předejít těm situacím, kdy by trestní stíhání bylo zahajováno i ve zjevně neodůvodněným případech, lze…

Podmínky vzniku nároku na dovolenou za kalendářní rok a co se rozumí výkonem práce

Dovolená za kalendářní rok je jedním z druhů dovolené na zotavenou, a to jejím druhem základním. Jako nejdelší doba odpočinku je jejím hlavním účelem nabídnout zaměstnanci čas k tomu, aby dostatečně zregeneroval své psychické s fyzické síly, a aby po skončení dovolené byl schopen dostát svým povinnostem vyplývajícím pro něho z pracovněprávního…

Celoživotní vzdělání aneb „oslíčku, otřes se“?

Zákonem č. 147/2001 Sb. se mění zákon č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( dále jen „zákon o vysokých školách“), ve znění zákona 210/2000 Sb.

Pro uvedení do problematiky celoživotního vzdělání srovnejme právní úpravu před a po novelizaci. Zákon č. 111/1998 Sb. ve svých odstavcích pojednává o tom, že…

Gamblerství

Gamblerství neboli chorobné hráčství je sociálně patologickým jevem, jehož výskyt se v českém prostředí v posledních letech značně zvýšil, a to zejména v souvislosti s nástupem éry výherních automatů, kasin a nejrůznějších sázkových her v 90. letech.

Teorie popisuje gamblerství jako poruchu, která spočívá v častých opakovaných epizodách…

Mladiství v práci

Za mladistvého považuje zákoník práce zaměstnance ve věku od 15 do 18 let. Vzhledem k tomu, že zákonodárce si uvědomuje specifičnost této skupiny zaměstnanců, zejména z hlediska jejich možné psychické i biologické nezralosti, obsahuje zákoník práce zvláštní oddíl, jež upravuje pracovní podmínky mladistvých. Tato úprava se v určitých aspektech…

Výše škody způsobené trestným činem

Opět můžeme zaznamenat další významnou novelizaci trestního zákona způsobenou zákonem č. 265/2001 Sb. Od 1. ledna 2002 dojde k významné změně v posuzování výše škody způsobené trestným činem. Ustanovení § 89 odst. 11 obsahuje výkladové pravidlo, které stanoví, co je třeba rozumět pod pojmy škoda nikoli nepatrná, škoda nikoli malá, větší škoda…

Smluvní ovládání v ČR

Právní úprava podnikatelských seskupení měla v České republice řadu nedostatků, proto ji bylo nutné nahradit úpravou novou. Tato nová právní úprava byla do našeho právního řádu inkorporována novelou č. 370/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že některé dříve platné právní vztahy nebyly v souladu s právní úpravou a požadavky práva Evropských společenství…

Elektronické právo na Slovensku

Dne 20. září 2001 se v Bratislavě na půdě Právnické fakulty konala mezinárodní konference na téma „Elektronický obchod a elektronický podpis v právnom prostredi Slovenskej republiky" zaměřená zejména na připravované zákony o elektronické podpisu a elektronickém obchodu.

Ačkoli v českém prostředí není příliš časté psát o připravovaných…

Zajištění závazků

Zajišťovací prostředky jsou právními instrumenty, jež posilují postavení věřitele vůči dlužníkovi. Je velmi časté, že strany hlavního závazku uzavírají ještě závazek další, akcesorický, jímž zajišťují závazek hlavní a posilují tak jistotu věřitele, že bude plněno řádně a včas.
Některé zajišťovací prostředky mohou plnit vedle funkce zajištění…

Náležitosti obchodních listin

Novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 370/2000 Sb. stanovila lhůtu šesti měsíců, kdy bylo možno používat dosavadní předtištěné listiny. Od 1. 7. 2001 už musí všechny obchodní listiny obsahovat veškeré zákonem předepsané náležitosti. Ještě čtvrt roku od této účinnosti se stále objevují nejasnosti, co všechno musí být uvedeno na…

Prodlení věřitele

Nepřijme-li věřitel řádně nabídnuté plnění, či neposkytne součinnost potřebnou ke splnění dluhu v době plnění dluhu, dostává se věřitel do prodlení a je zejména povinen nahradit dlužníkovy náklady, které mu vznikly v souvislosti s prodlením věřitele. Dostane-li se věřitel do prodlení je třeba tuto situaci posuzovat podle příslušného předpisu…

Účastníci stavebního řízení, postup při odnětí možnosti účastnit se stavebního řízení

Stavební řízení je řízení, které vede příslušný stavební úřad v souladu se stavebním zákonem a jehož hlavním cílem je vydání stavebního povolení, jež je základním předpokladem pro provádění většiny staveb, jejich změn a udržovacích pracích na nich.

Kdy se vede územní řízení, vymezení účastníků

Územní řízení lze vymezit jako zákonem stanovený postup příslušných orgánů (v případě územního řízení to jsou stavební úřady), jehož cílem je vydat individuální správní akt – územní rozhodnutí tj. rozhodnutí o tom, jak bude k navrhovanému účelu konkrétně využit pozemek.

Řízení o udělení milosti prezidentem republiky

Úpravu řízení o udělení milosti prezidentem republiky a otázek souvisejících s tímto řízením lze nalézt v § 366 a §367 a §369 trestního řádu. Prezident republiky je Ústavou ČR zmocněn k tomu, aby uděloval milost, a to v řízení o udělení milosti. Toto řízení je ve většině případů zahajováno na žádost dané osoby, ale není vyloučeno, i když zákon se…

Amnestie a milost a jejich formy

Pramenem právní úpravy problematiky udílení amnestie a milosti (pojem milost se užívá jednak jako obecný pojem, jež zahrnuje všechny druhy milosti jak v širším tak v užším slova smyslu, ale také se používá pouze pro označení milosti v užším slova smyslu - tedy pro milost individuální) je v České republice Ústava ČR. Ústava ČR se těmito instituty…

Spaste duše, revizor!

Povolání revizora je jistě nevděčné. Revizor je povětšinou vnímán jako osoba veskrze protivná, která člověka obtěžuje nějakou jízdenkou a ani ho nenechá se v klidu povozit tramvají či autobusem. Revizor je ústřední postavou zejména pro skupinu osob, které se přezdívá "čenoši“ a jejich charakteristickým znakem je to, že se pohybují v prostředcích…

Podmíněné propuštění a podmíněné upuštění od výkonu trestu

Zákonodárce vychází předpokladu, že v určitých případech a za splnění stanovených podmínek, může být účelu trestu dosaženo, i když nebyl uložený trest vykonán celý. Odrazem tohoto přístupu je institut podmíněného propuštění, který nalezneme v § 61 a násl. trestního zákona. Toto zmírnění trestu přichází v úvahu pouze u stanoveného výčtu trestů…

Mzda a základní mzdové formy

Nejvýznamnější povinností zaměstnance, která pro něj z pracovní smlouvy vyplývá, je konat sjednanou práci, a to co nejkvalitněji a v požadovaném rozsahu. Vzhledem k tomu, že hlavním důvodem pro který zaměstnanec vůbec vstupuje do pracovního poměru, je odměna za práci, využívá této skutečnosti zaměstnavatel k tomu, aby zaměstnance stimuloval k…

Internet a právo

Doprovodný program veletrhu INVEX 2001