Články

Exhumace

Pod pojmem exhumace rozumíme vyzdvižení nebo vykopání mrtvého těla z hrobu, a to na základě úředního povolení popřípadě nařízení. V současné době se počet exhumací snížil jednak z toho důvodu, že častější variantou pohřbu je u nás pohřeb žehem, a dále také z toho důvodu, že mrtvé tělo je ohledáváno lékařem, který je povinen, pokud má podezření…

Rekognice

Rekognice je úkon, který je v platné právní úpravě zakotven v § 93 odst. 2 trestního řádu. (Má-li se výslechem zjistit totožnost nějaké osoby nebo věci, vyzve se obviněný, aby ji popsal. Teprve pak mu má být osoba nebo věc ukázána, a to zpravidla mezi několika osobami nebo několika věcmi téhož druhu.) Ze systematického zařazení citovaného…

Některé otázky související s trestným činem pytláctví

Jevy jako je pytláctví nejsou v lidské společnosti ničím novým a z dochovaných pramenů víme, že i v minulosti se takovéto jednání postihovalo. Vzhledem k tomu, že začátek devadesátých let minulého století byl poznamenán výrazným nárůstem pytláctví, přistoupil zákonodárce k tomu, že toto jednání prohlásil za trestné. Trestný čin pytláctví se tak…

Vyšetřovací pokus, rekonstrukce a prověrka na místě

V současné době existují v rámci trestního řízení úkony, které se v praxi běžně provádějí, protože mohou výrazně napomoci k objasnění případu, ale platný trestní řád neobsahuje jejich právní úpravu. Jde například o instituty jako vyšetřovací pokus a rekonstrukce. Je tedy přínosem, a to i z hlediska dodržování zákonnosti, že již od ledna roku 2002…

Náležitosti soudního spisu

Jestliže soud prvního stupně nepředloží spis odvolacímu soudu s přihláškami věřitelů, pak jedná v rozporu s ustanovením § 210 odst. 3 o. s. ř., jež předpokládá, že soud prvního stupně předloží spis soudu vyššího stupně (odvolacímu soudu, dovolacímu soudu) k rozhodnutí o opravném prostředku (odvolání, dovolání) se všemi jeho součástmi; součástí…

Rozsah převodu práv a závazků při prodeji podniku

V teorii i praxi vyvolává zajímavé otázky smlouva o prodeji podniku, resp. jeho části, která je jako tzv. absolutní obchod (tedy takový závazkový vztah, který se vždy řídí obchodním zákoníkem, bez ohledu na smluvní strany) upravena v § 476 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále ObchZ).

Knihovny elektronicky

Rozvoj moderních technologií a zejména explozivně se rozšiřující dostupnost internetu umožňují vznik nových pro uživatele velmi vstřícných služeb i na poli knihovnickém. Jedná se o tzv. digitální knihovny, jejichž fond může být přístupný mnoha zájemcům najednou a odpadá tedy nutnost čekat na vybranou knihu několik měsíců, než ji někdo přečte a…

Trestný čin neoznámení trestného činu z hlediska zpovědního tajemství

Podle v současnosti platného trestního zákona je trestný ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal některý z v ustanovení § 168 trestního zákona vymezených trestných činů, a takový trestný čin neoznámí bez odkladu státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu nebo místo toho, jde-li o vojáka, veliteli nebo…

Incest

Přestože v historii v určitých kulturách bylo poměrně běžné, že do svazku manželského vstupovali i nejbližší příbuzní např. bratr se sestrou, v našich končinách nejen morálka, ale i sám zákon takovéto jednání zakazuje a považuje za nepřípustné. Daný přístup pramení zejména z poznatku o velmi časté degeneraci potomstva, jež z takovéhoto incestního…

Jak se dělá právní smetí?

Pokud v knihovnách či u advokátů apod. uvidíte tlusté sbírky zákonů od ,,léta Páně ani nepamatuji“, v žádném případě nevěřte tomu, že se jedná o historické relikvie a právníkovu zálibu v řemesle antikvariátním. Jsme totiž národem, který nyní, jakož i v minulosti, pečlivě ukládal jednu právní normu vedle druhé, abychom v rámci tzv. pozitivního…

Vyšší pomoc obětem trestné činnosti od 1. ledna 2002

Zločin vstupuje do lidských osudů nečekaně, nejvíce pak zabolí, když ohrozí zdraví či dokonce zasáhne samotný život. Ačkoliv hmotná nouze není hlavní újmou oběti, zdlouhavé trestní řízení či následné občanskoprávní řízení o náhradě škody složitou situaci oběti notně ztěžuje. Doba mezi spácháním trestného činu a odškodněním od pachatele…

Sazba daně z příjmu fyzických osob

Novela zákona o dani z příjmu mimo jiné výrazně zasáhla i do sazby daně z příjmu fyzických osob. Oproti částkám sazby daně, které se použijí pro daň za zdaňovací období 2000, se částky, jež budou použity pro zdaňovací období 2001, zvýšily. Novelou tak došlo k prodloužení pásem daňové sazby asi o 9 %.

Evropský trh práce a systém EURES

V rámci volného pohybu pracovníků v zemích Evroské unie má velký význam tzv. systém EURES, který funguje na principu jakési veřejné „zprostředkovatelny práce“ (obdoba úřadu práce na komunitární úrovni) a zároveň informuje občany EU o možnostech jejich pracovního uplatnění v kterékoli členské zemi. Jedná se o složitou síť lidí (euro-managerů a…

Stavební deník

Povinnost vést stavební deník je uložena podle stavebního zákona právnickým nebo fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštních předpisů při realizaci staveb a jejich změn. Tato povinnost neplatí pro realizaci ostatních staveb a jejich změn. Ale i v těchto případech musí být na stavbě, popřípadě na staveništi veden alespoň jednoduchý záznam o…

Osoby povinné poskytnout součinnost správci konkursní podstaty

Relativně novým ustanovením v zákoně o konkursu a vyrovnání (dále jen zákon), je ustanovení upravující problematiku součinnosti poskytovanou správci konkursní podstaty. Tato ustanovení vstoupila v účinnost od května roku 2000 a konečně tak vyřešila dlouho nevyjasněný problém, kdo a jak je součinnost správci podstaty povinen…

Historie územní samosprávy

Vývoj samosprávy od jejích počátků až do dnešní doby má vliv na současnou podobu územní samosprávy na našem území. Z historického hlediska se jeví jako velmi důležitý fakt, jakým způsobem proběhla v daném státě dělba moci. Současnou právní úpravu potom zásadním způsobem ovlivňuje skutečnost, jakým způsobem z historického hlediska probíhala…

Nezdanitelná část základu daně podle zákona o dani z příjmů

Zákon o dani z příjmů ve své části věnované problematice daní z příjmů fyzických osob upravuje i tzv. nezdanitelnou část základu daně. Zjednodušeně lze říci, že nezdanitelnou část základu daně tvoří částky, které se od základu daně odčítají, tedy částky, o které se základ daně snižuje pro účely…

Příjmy z pronájmu jako předmět daně z příjmů fyzických osob

Předmětem daně z příjmů fyzické osoby jsou příjmy této fyzické osoby. Vzhledem různorodosti a rozmanitosti příjmů fyzické osoby rozlišuje zákon o daních z příjmů pro účely daně z příjmů fyzických osob několik kategorií předmětu daně z příjmů.

Správce podstaty v konkursním řízení a některé jeho obecné povinnosti

Naprosto nepostradatelnou osobou pro konkursní řízení je osoba správce konkursní podstaty. Tuto funkci je dle zákona o konkursu a vyrovnání (dále jen zákon) oprávněna vykonávat jednak fyzická osoba a dále i veřejná obchodní společnost, a to prostřednictvím svých společníků.

Jak získat dítě pomocí druhé domněnky otcovství aneb fiktivní otcovství

Určování otcovství podle českého rodinného práva je založeno na třech po sobě jdoucích domněnkách. Druhá domněnka otcovství, která nastupuje v případě, že se neuplatní domněnka první, říká, že za otce dítěte se považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo…