Články

Návrh zákona o státním rozpočtu a rozpočtové provizorium

Státní rozpočet je ústředním peněžním fondem státu. V souladu s Ústavou České republiky projednání a schválení státního rozpočtu spadá výhradně do působnosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Návrh zákona o státním rozpočtu podává vláda a návrh tedy slouží jako podklad pro jeho schválení Poslaneckou sněmovnou…

Praktické otázky derivativní žaloby společníka společnosti s ručením omezeným proti jednateli

Ustanovením, jehož cílem je posílit postavení společnosti s ručením omezením vůči jejím statutárním orgánům (jednomu či více jednatelům - § 133 odst. 1 ObchZ), jež nejednají v jejím zájmu, je § 131a zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (ObchZ).

Vyhoštění a zákaz pobytu

Trestní zákon disponuje přesně stanoveným katalogem druhů trestů. Z toho vyplývá, že soud může za spáchané trestné činy uložit pouze ty tresty, které trestní zákon dovoluje. Výčet druhů trestů lze nalézt v obecné části trestního zákona v ustanovení § 27. Mezi tyto tresty patří vedle trestů odnětí svobody, obecně prospěšných prací, ztráty čestných…

Zdravotnický prostředek a požadavky na něj

Každý z nás jistě chce, aby v případě, že v souvislosti s poskytnutím zdravotní péče jeho osobě nastane potřeba použít některý zdravotnický prostředek, byl použit zdravotní prostředek, který je vhodný, bezpečný a účinný a to způsobem, který je správný a pro který je určen. Právě toto je účelem úpravy zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických…

Druh, družka a společné bydlení

V naší společnosti je již obvyklé, že někteří muži a ženy žijí ve svazku faktickém a nepociťují nutnost vstoupit do manželství. Běžnost výskytu druha a družky však stále ještě nepřesvědčila zákonodárce o tom, že by měl k tomuto druhu soužití zaujmout přívětivější postoj.V současnosti platná právní úprava dokonce tento faktický svazek nijak…

MEZINÁRODNÍ OCHRANNÁ ZNÁMKA

Výrobky označené ochrannými známkami se dnes obchodují v celosvětovém měřítku. Majitelé známek si proto zajišťují jejich právní ochranu ve všech státech, kde se budou jejich známky používat, jedná se zejména o země exportu. Ochranná známka je však chráněna vždy pouze na území toho státu, jehož orgán tuto známku…

Ustanovený obhájce a zproštění ustanoveného obhájce povinnosti obhajování

Prostřednictvím institutu ustanoveného obhájce stát mimo jiné zaručuje základní právo zakotvené v Listině základních práv a svobod, a to právo každého na obhajobu. Zvláštností ustanoveného obhájce je především skutečnost, že ustanovenému obhájci hradí jeho odměnu stát. V případech nutné obhajoby je tak obviněnému poskytnuto právo na bezplatnou…

Poštovní známky a jejich trestněprávní ochrana

S poštovními známkami se ve svém životě setkal snad každý. Jejich právní úpravu je možno nalézt v zákoně č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, a to konkrétně v ustanovení § 35. Poštovní známky vydává Ministerstvo dopravy a spojů, které je v souladu se zákonem o zřízení ministerstev mimo jiné i ústředním orgánem státní správy ve věcech…

Nájem nebytových prostor - náležitosti smlouvy, práva a povinnosti stran

Občanský zákoník sám neprovádí úpravu problematiky nebytových prostor, jejich nájmu a podnájmu. Ve svém § 720 pouze odkazuje na zvláštní zákon, kterým je zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

Pro účely tohoto zákona se za nebytové prostory považují místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního…

Předpokládané změny v zákoně o civilní službě

Celá právní úprava problematiky civilní služby pramení z článku 15 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který zakotvuje, že nikdo nemůže být nucen vykonávat vojenskou službu, pokud je to v rozporu s jeho svědomím nebo náboženským vyznáním. V souladu s tímto ustanovením pak podrobnou úpravu provádí zákon o civilní…

K rizikům formulářových smluv

V následujícím textu bych chtěl upozornit na jeden zajímavý judikát Nejvyššího soudu ČR z doby nedávné, který se týkal případu nepřímo vyplynuvšího z použití tzv. formulářové smlouvy. Za formulářovou smlouvu se označuje smlouva, která je uzavřena na formuláři, jenž v předtištěné podobě dodává jedna ze smluvních stran, obvykle ta v reálně silnější…

Osoby oprávněné podat žádost o povolení k trvalému pobytu cizince na území České republiky

Právní úpravu trvalého pobytu cizinců na území České republiky obsahuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Dle tohoto zákona může cizinec oprávněně pobývat na území České republiky v rámci trvalého pobytu na základě jedné ze dvou skutečností. První z nich je povolení k pobytu, kterým je rozhodnutí policie, jež…

Pozbývání státního občanství

Stejně tak jako existuje mnoho obecných důvodů pro nabytí státního občanství, tak existuje i mnoho důvodů, z kterých je možno občanství pozbýt. Naše právní úprava v případě pozbytí státního občanství je založena na základním principu, který je vyjádřen v Ústavě České republiky v článku 12 odst. 2, který stanoví, že nikdo nemůže být proti své vůli…

Nabývání státního občanství – naturalizace

Naturalizace nebo-li nabývání občanství udělením na žádost je jedním ze způsobů originárního nabytí občanství, tedy takového způsobu, kdy osoba nabývá státního občanství přímo od státu. Zákon váže možnost nabytí státního občanství na žádost osoby na čtyři základní podmínky.

Nabývání státního občanství – filiace, adopce,určení otcovství, nalezení, opce

Jedním ze základních znaků každého státu je, že má vlastní občany, kteří jako fyzické osoby mají ke státu určitý právní vztah, jež je základem pro vznik práv a povinností pro obě strany tohoto vztahu. Tento vztah se nazývá státní občanství.

Čistá legislativní práce

Nezřídka je možné se setkat s formulací, že je třeba přijmout zákonnou úpravu něčeho, čehokoliv. Je to univerzální formulace, která navozuje dojem, že až bude taková zákonná úprava přijata, bude vše vyřešeno a bude dobře. Vesměs tomu tak samozřejmě není, protože se zapomíná, že jedna věc je úpravu přijmout, druhá věc je jí…

Základní náležitosti smlouvy o nájmu bytu

Vedle obecné smlouvy o nájmu nalezneme v občanském zákoníku speciální smluvní typ, a to smlouvu o nájmu bytu. Zákonodárce vyčlenil tento druh zvláštního nájemního vztahu jako samostatný zřejmě s ohledem na zvýšenou ochranu, která je mu z hlediska právní úpravy poskytnuta.

Co znamená princip legality

Jak vyplývá z článku 1 Ústavy České republiky, Česká republika se považuje za svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát, který je založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Právní stát se vymezuje obecně uznávanou definicí, kterou používá i Prof. J. Filip ve svých pracích, a to že v právním státě jde o výkon státní moci, který je…

Jak založit odborovou organizaci

Odborová organizace je jedním ze subjektů kolektivního pracovního práva. Jejím posláním je ochrana nejen kolektivních, ale i individuálních zájmů zaměstnanců, a to zájmů sociálních a hospodářských. Samotné právo na sdružování v odborech je považováno za jedno ze základních občanských práv a z hlediska naší právní úpravy je jeho pramenem Listina…

Podnájemník versus návštěva

Nájemní vztah, který vzniká na základě příslušných ustanovení občanského zákoníku, je velmi specifickým vztahem, ze kterého pro obě strany tj. pronajímatele a nájemce vyplývá nejen řada povinností, ale také řada práv.