Články

K oprávnění policistů ČR v době mimo službu a k ochraně proti nezákonným zásahům

Zákon č. 283/1991 Sb., o policii ČR (dále jen zákon), upravuje ve své třetí hlavě povinnosti, oprávnění a prostředky policisty.
V případě povinností zákon rozlišuje jednoznačně povinnosti policisty v době ve službě (zejména § 7 odst. 1) a v době mimo službu.

Zpovědní tajemství

Dalo by se říci, že chceme pohovořit o „tajemství opředeném tajemstvím“. Věci, které skrýváme v nejhlubších tůních naší duše totiž lákají ostatní, stejně jako nás lákají jejich tajemství. A kde se svěřit, je-li člověk pokřtěný, katolík a tíží jej něco „na duši“? Kde jinde, než ve zpovědnici a získat tak…

Vydávací vazba podle platné úpravy trestního řádu

Velká novela trestního řádu účinná od 1.1.2002 významně rozšířila ustanovení, které upravuje vydávací vazbu při vydávacím řízení podle § 379 a násl. trestního řádu. Došlo tak k odstranění některých nejasností, byla upřesněny vazební důvody, lhůty, postupy apod.

Popularizace práva

Česká republika je právní stát. Tato stručná proklamace je obsažena v Ústavě ČR a znamená, že povinnosti občanů a oprávnění státních orgánů jsou stanovena zákonem a soužití všech občanů je regulováno vymahatelným právem. K tomuto bezpochyby ideálnímu stavu se Česká republika znatelně přibližuje, ale přesto je ještě stále co…

Kdo může být svědkem při pořizování závěti

V současné době platná právní úprava umožňuje, aby závěť byla pořízena jedním ze tří způsobů. Zůstavitel může sepsat závěť vlastní rukou a pak hovoříme o závětí holografní. V případě že se rozhodne závěť zřídit v jiné písemné formě, bude se jednat o závěť allografní.

Transplantace lidských tkání a orgánů III. – mezinárodní výměna tkání a orgánů a obchodování s nimi

Právní úprava odběru lidských tkání a orgánů to není pouze stanovení postupu při jejich odběru, podmínek, za kterých je odběr možno provést či otázka, kterým lidem mohou být orgány implantovány, ale jedná se také o určení podmínek pro mezinárodní výměnu tkání a orgánů a otázka obchodování s lidskými orgány.

Daňové ráje V - Antigua a Barbuda

Jde o malé ostrůvky v Karibském moři, objevené Krištofem Kolumbem r. 1493, které jsou od r. 1981 nezávislým státem v Britském společenství národů. Hlavou státu je britská královna, na ostrovech reprezentovaná generálním guvernérem. Výkonnou moc má vláda, které předsedá premiér. Zákonodárnou moc má dvoukomorový parlament, kdy každá komora má 17…

Držení občanského průkazu

Podle zákona č. 328/1999 Sb., který upravuje problematiku občanských průkazů, tedy především vydávání občanských průkazů, jejich platnost, povinnosti občanů související s občanským průkazem, je občanský průkaz veřejnou listinou. Tuto veřejnou listinu je povinen mít každý občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České…

Proč nelze nahlédnout do zdravotnické dokumentace zemřelého

Před časem proběhla v médiích série zpráv, které se zabývaly problémem přístupu do zdravotnické dokumentace zemřelé osoby v souvislosti s úmrtím rodinného příslušníka.

Právní styk s cizinou – vydání do ciziny

Ve vydávacím řízení, které je upraveno v § 379 a násl. zákona č.141/1961 Sb., trestní řád, se rozhoduje o vydání pachatele za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu z České republiky do ciziny. I do těchto ustanovení významně zasáhla poslední velká novela trestního řádu účinná od 1.1.2002.

Překračování státních hranic

Jelikož stále není mezi občany České republiky dostatek informací o změnách souvisejících se vstupem ČR do Evropské unie, zmíním se v následujícím článku o záležitosti dotýkající se téměř každého – překračování státních hranic. Zároveň se pokusím uvést do pořádku některé nepřesnosti, jež se často v médiích a mezi širokou veřejností…

Některé podmínky sdružování

Právo svobodně se sdružovat je jedním ze stěžejních politických práv v demokratickém státě. Toto právo je výslovně zakotveno v Listině základních práv a svobod v článku 20. Právo svobodně se sdružovat je zaručeno a každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnost a jiných sdruženích.

CESE neboli postoupení pohledávky

V římském právu zprvu personální změna na jedné či druhé straně obligačního vztahu nebyla možná – jediné řešení bylo v novaci nebo sukcesi. Následný vývoj umožnil zavést do soukromého práva institut postoupení pohledávky – cese (cessio) – jako možnost zachování obligace při změně osoby věřitele.

Církve a náboženské společnosti a podmínky jejich vzniku

Listina základních práv a svobod ve svém článku 16 stanoví, že každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.

Daňové ráje IV - Anjouan

Offshore společnosti registrované na ostrove Anjouan se registrují podle Zákona č. 1, o mezinárodní (offshore) společnosti z roku 1999, podle kterého se řídí, registrují a spravují tyto druhy společností:
- offshore společnosti
- offshore banky s plnou licencí
- offshore pojišťovny
- offshore sazkové společnosti
- offshore trusty
- offshore…

Smluvní vyloučení nebo omezení odpovědnosti za škodu v obchodněprávních vztazích

Institut náhrady škody patří mezi významné pilíře právního řádu, jehož funkcí je zabezpečení ochrany majetku a vyrovnání majetkové újmy osoby, která škodu utrpěla.

Zvláštní formy závěti

Závěť jako jednostranný právní úkon zůstavitele, kterým zůstavitel disponuje svým majetkem pro případ smrti, je ve srovnání s minulostí již mnohem běžnějším právním úkonem. Mnoho osob, a to i relativně mladých, se dnes z rozličných důvodů rozhodne závěť pořídit. Lze říci, že informovanost veřejnosti o tom, jak tento právní úkon správně učinit je…

Povodně jako překážka v práci

Povodně – téma skloňované letošní léto asi nejvíce. V minulých dnech zasáhly podstatnou část naší republiky ničivé povodně, které braly nejen majetek, ale mnohdy i zdraví a životy lidí. Po prvotním šoku, strachu a následných odklízecích pracích, které potrvají ještě dlouhé týdny, začnou vyvstávat i obyčejnější otázky než ty…

Speciální školství

Listina základních práv a svobod ve svém článku 33 zaručuje každému právo na vzdělání. Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách a podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. Toto právo na vzdělání je blíže provedeno zákonem č. 29/1984 Sb., školský…

Zajištění závazků zástavním právem ze zástavní smlouvy

Závazkový vztah je běžný občanskoprávní vztah v každé dynamicky fungující společnosti a je považován za výraz ekonomického vztahu, kterým jeho účastnící převádějí určité hodnoty. Z důvodů společenské jistoty jde se závazky ruku v ruce i jejich zajištění, které může být provedeno několika způsoby.