Články

Zařízení sociálně-právní ochrany

Součástí sociálně-právní ochrany dětí jsou i zařízení sociálně-právní ochrany, které také výrazně napomáhají k dosahování cílů, jež jsou pro oblast sociálně-právní ochrany vytýčeny. Mezi tato zařízení patří zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovně…

Tržní řády a jejich vydávání

V živnostenském zákoně nalezneme ustanovení § 18 účinné od roku 1997, které upravuje vydávání tržních řádů obcemi. Podle tohoto ustanovení může obec v přenesené působnosti vydat tržní řád formou obecně závazné vyhlášky. (§ 18 byl do živnostenského zákona včleněn za platnosti předchozího zákona o obcích č. 367/1990 Sb., který byl zrušen novým…

Pravidla války?

Zdá se vám tato myšlenka zcela šílená nebo minimálně velice nepravděpodobná? Ač je to opravdu s podivem, i ve válce se uplatňují některá pravidla, která musí jednotlivé strany konfliktu dodržovat. Důvodem, který toto vyžaduje je bezpochyby snaha zachovat život na planetě Zemi v době jaderných a jiných podobně účinných zbraní a zároveň pokus co…

Těžká řehole diplomacie

A je to tu zase! Deník Právo dne 13. prosince 2001 uveřejnil krátkou ,,noticku“ z návštěvy prezidenta Václava Havla brněnské Právnická fakulty MU – článek se jmenoval ,,Havlovi nevadí knížata“. Při plodné diskusi se totiž pan prezident nevyhnul ani otázce možnosti obnovení monarchie v naší zemi, jakož i jeho osobní vztah k zákonu 61/1918 Sbírky…

Některé aspekty postavení starosty

Starosta je orgánem obce, jehož hlavním úkolem je zastupovat obec navenek a plnit úkoly, které jsou mu uloženy zákonem o obcích. V minulých letech byla věta, že starosta zastupuje obci navenek automaticky vykládána tak, že starosta obce byl považován za statutární orgán, a to i přesto, že tato skutečnost nebyla v zákoně (zákon č. 367/1990 Sb.)…

Latentní kriminalita

Čas od času se v některém ze sdělovacích prostředků objeví údaje, které informují o stavu a vývoji zločinnosti v České republice. Běžný občan se tak z barevně vyvedené a přehledně utvořené tabulky dozví, jak moc se oproti loňsku či dokonce předchozím letům v naší republice krade, vraždí, loupí a podvádí. Čísla se mu většinou zdají velmi vysoká, a…

Trestné činy související s drogami

V současné době platná právní úprava, tedy trestní zákon, nepostihuje samotné užívání drog. I přes ten fakt, že je nepochybné, že konzumace drog poškozuje zdraví toxikomana, není zneužívání drogy, ostatně jako většina sebepoškozujícího jednání, kriminalizována.

Pluralita obhájců

Poměrně dlouho bylo v našem trestním právu opomenuto řešení problematiky, zda má obviněný právo na to, aby byl hájen více obhájci či zda může obviněného hájit obhájce pouze jeden (jde o tzv. pluralitu obhájců, kdy obviněný v jednom proti němu vedeném trestním řízení udělil plnou moc dvěma nebo více obhájcům, a to každému samostatně, čehož…

Úkoly a postavení Úřadu průmyslového vlastnictví

Cílem dnešního článku je seznámit čtenáře s úkoly, které plní Úřad průmyslového vlastnictví v oblasti ochrany průmyslových práv. Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) je ústředním orgánem státní správy na úseku ochrany průmyslového vlastnictví. Úřad plní především funkci národního patentového a známkového úřadu a dále systematicky buduje a…

Poznámka k zprostředkování osvojení

Ne všechny manželské páry jsou obdařeny možností mít vlastní děti. Vzhledem k tomu, že mnoho lidí spatřuje ve výchově dětí smysl života a rodina bez dětí je vždy nekompletní, není překvapující, že mnoho z těch, kteří děti mít nemohou, se rozhodne pro osvojené dítěte cizího. Postup při osvojení lze rozdělit do několika fází, kterými musí rodiče…

Zákaz týrání zvířat

Stále častěji se můžeme dočíst o zvířatech, která byla utýrána svými majiteli nebo jinými lidmi k smrti či se dozvídáme o zuboženém stavu zvířat, v jakém se dostávají do útulků či k veterinářům. Je všeobecně známo, že týrání zvířat je zakázáno. Jelikož se jedná o velmi rozsáhlou problematiku, kterou není možno pojmout do jednoho článku, proto se…

Věcná příslušnost soudů v trestním řízení

Podle trestního řádu, jež byl pozměněn novelou účinnou od počátku nového roku, vykonávají soudnictví v trestních věcech okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy a Nejvyšší soud. Základem pro diskuzi o problematice příslušnosti soudů je vymezení dvou základních pojmů, které si neprávnická veřejnost zaměňuje, a to pravomoc a příslušnost. Zatímco…

Minimální mzda a minimální mzdové tarify

Mzdové otázky jsou v podnikatelské sféře (která postupuje podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, ve znění pozdějších předpisů) ponechány smluvnímu ujednání účastníků pracovně-právních vztahů. Výše mzdy, kterou zaměstnavatel svým zaměstnancům za vykonanou práci poskytuje, se v tržním hospodářství řídí nabídkou a poptávkou na trhu práce, a vyjadřuje…

Návrat českých dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu

I když je to možná pro někoho překvapivé, v praxi se velmi často řeší případy, kdy se v cizině ocitne české dítě zcela bez doprovodu rodičů či nějaké jiné osoby, jež je za výchovu tohoto dítěte zodpovědná. Příčiny těchto situací mohou být různé, dítě se na území cizího státu může ocitnout v důsledku svého útěku z domova či ústavního zařízení, nebo…

Ochrana památných stromů podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 114/1992 Sb. (dále jen zákon) poskytuje ochranu rovněž mimořádně významným stromům, jejich skupinám a stromořadím, které lze vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody za památné stromy.

Sledovaná zásilka

V posledních letech se i v České republice stává organizovaný zločin velkým problémem a tato velmi nebezpečná forma trestné činnosti bují ve velkých rozměrech. Dá se říci, že organizovaný zločin zastihnul náš právní řád nepřipraven mu čelit, ale situace se postupně zlepšuje a přibývá jak hmotněprávních, tak i procesněprávních institutů, které…

Zákaz konkurence podle obchodního zákoníku

Poslední rozsáhlá novela obchodního zákoníku účinná od 1.1.2001 přinesla mimo jiné i zpřísnění odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností. Obecně řečeno odchylky oproti předcházející právní úpravě nastaly zejména v tom, že zmíněné osoby nebudou moci vůbec podnikat v oboru stejném nebo obdobném podnikání společnosti, být…

Vodovody a kanalizace

Dalším z nových zákonů, jenž vstoupí v účinnost počátkem roku 2002, je zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen zákon). Obsahem zákona je úprava některých vztahů vznikajících při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a…

Povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadům práce

Výčet povinností zaměstnavatele vůči svým zaměstnancům, sociálním a zdravotním pojišťovnám či vůči finančním úřadům je častou otázkou mnoha diskuzí a článků a lze říci, že jde alespoň v základních bodech o všeobecně známé téma. Povinnosti zaměstnavatelů se však neomezují pouze na výše zmíněné subjekty, ale velká část povinností zaměstnavatelů je…

Kvalifikační předpoklady uchazečů o veřejné zakázky

Každý, kdo se uchází o zakázku hrazenou z veřejných prostředků (a ve stanovených případech i z peněz určených privátních subjektů jako zejména provozovatelů tzv. přirozených monopolů poskytujících služby veřejnosti) zadávanou formou 1. obchodní veřejné soutěže nebo 2. výzvy více (nejméně 5) zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle §49…