Články

Kdy má nájemce bytu právo na slevu z nájemného

Často se lze setkat s případy, kdy vlastník domu potažmo bytu neplní své zákonné i smluvní povinnosti pronajímatele vůči nájemcům bytů řádně a nejenže tímto svým chováním znepříjemňuje život svým nájemcům, ale dá se říci, že se na jejich úkor i obohacuje. Dnes se zaměříme situace, za kterých má nájemce právo požadovat a uplatňovat po vlastníkovi…

Převod vlastnictví bytu – předkupní právo nájemce bytu

Zákon o vlastnictví bytů (č. 72/1994 Sb.) upravuje některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a v jejich rámci upravuje rovněž převod vlastnictví bytové jednotky.

Je-li nájemcem bytu fyzická osoba a chce-li vlastník domu převést bytovou jednotku do vlastnictví jiné osobě, má povinnost…

Azyl a uprchlictví

Česká republika byla dosud tzv. tranzitní zemí, přes kterou se uprchlíci z asijských nebo afrických zemí snažili dostat na západ, tedy do zemí Evropské unie. S blížícím se pravděpodobným vstupem ČR do EU se však Česká republika zároveň stává i zemí cílovou, kde je dostatečně vysoká životní úroveň

Opravy chyb v katastrálním operátu

Jestliže je zjištěno, že se v katastru nemovitostí nalézá chybný údaj, musí být tento údaj opraven, a to buď samotným katastrálním úřadem z vlastního podnětu nebo na základě písemného návrhu vlastníka nebo jiného oprávněného.

Každému, jehož práva, chráněné zájmy a povinnosti se týkají katastru nemovitostí, je přiznáno právo kdykoliv požadovat…

Území obce, jejich sloučení a oddělení nové obce

Podle Ústavy ČR se Česká republika člení na obce, které jsou základními územními samosprávnými celky, a kraje, které jsou vyššími územními samosprávnými celky. Obce jsou tedy základními organizačními jednotkami systému místní správy. Mezi základní znaky každé obce patří vedle občanů obce a vlastního majetku obce také…

Sdělím, sdělíš, sdělíme... (k §18 zák. 121/2000 Sb. – institut sdělování díla veřejnosti)

Jste sdílní? Nebo spíše uzavření tichošlápci netoužící po tom, aby vaše myšlenky znal celý svět? Vše může být jinak, pokud máte vlastní webové stránky, nebo třeba používáte některý FTP archiv jako spižírnu uleželých nápadů.

Paragraf 18 nového autorského zákona je jedním z příkladů reakce legislativy na technologický pokrok a náš očekávaný vstup…

Neoprávněné užívání cizí věci a krádež

Existuje celá řada řidičů, kteří si večer na určitém místě zaparkují svoje motorové vozidlo a ráno je tam bohužel nenajdou. V některých případech se však jejich auto za pár hodin případně za pár dnů najde opuštěné někde u lesa či dokonce nedaleko na jiném parkovišti. I když většina těchto šťastných majitelů pak svým známým vypráví o tomto případu…

Údaje v katastru nemovitostí, jejich poskytování

Katastr nemovitostí České republiky lze charakterizovat jako ucelený a průběžně aktualizovaný informační systém o pozemcích a vybraných stavbách. Katastr nemovitostí tvoří soubor údajů o nemovitostech v České republice, který zahrnuje jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení.

Pomluva a její postih

Lidé jsou osoby intrikující, a tak se snad každému z nás jistě stalo, že se dozvěděl, že některý z jeho více či méně blízkých přátel nebo známých o něm sděluje skutečnosti, které se ani v nejmenším nezakládají na pravdě nebo jde o pravdy poněkud pokroucené. Postoje postiženého k takovéto situaci mohou být různé, od prostého mávnutí rukou až k…

Založení a vznik družstva. Část II. (vznik družstva)

V minulém článku jsem se věnoval problematice založení družstva, které spočívá v konání ustavující členské schůze družstva, jež určí zapisovaný základní kapitál, schválí stanovy a volí představenstvo a kontrolní komisi. V dnešním článku se zaměřím na otázky vzniku družstva, které spočívá v zápisu…

Česká obec sokolská jako oprávněná osoba

Připadá-li v úvahu jako oprávněná osoba kromě České obce sokolské i obnovená sokolská jednota či župa, nelze dovozovat, že by Česká obec sokolská pozbyla svého zákonného určení oprávněné osoby.

K výpovědnímu důvodu z nájmu bytu - nezaplacení nájemného nebo úhrad za plnění spojená s užíváním bytu za dobu delší než tři měsíce

Neplacení nájemného je velmi rozšířeným nešvarem, který trápí mnoho majitelů obytných domů. V dnešním článku se tak zaměříme na výše uvedený výpovědní důvod a na možnosti jeho použití v konkrétní situaci. Protože znění písm. d. §711 odst. 1 občanského zákoníku je celkem strohé, budeme vycházet zejména z poměrně rozsáhlé judikatury, která dává…

Odpovědný zástupce nezbavuje podnikatele odpovědnosti

Institut odpovědného zástupce je zakotven v zákoně č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. Pomocí odpovědného zástupce provozuje podnikatel svoji živnost. V dnešním článku se budeme věnovat odpovědnému zástupci jednak v obecné rovině (ustanovení odpovědného zástupce, podmínky, jež musí odpovědný zástupce splňovat) a dále se zaměříme na…

Kdy vzniká nárok na předčasný důchod?

Právní úprava týkající se sociálního zabezpečení je v posledních letech ve velkém legislativním pohybu a protože ne každý má možnost sledovat, zda ta či ona novela byla přijata (např. zákon o důchodovém pojištění byl jen v roce 2001 novelizován čtyřmi zákony), zaměříme se v dnešním článku na problematiku předčasného odchodu do důchodu a na…

Založení a vznik družstva. Část I. (založení družstva)

Družstvo jako společenství neuzavřeného počtu osob (právnických i fyzických) se stává v posledním období poměrně častou formou sdružení zejména občanů fyzických osob, jež sleduje zejména účel uspokojení bytových potřeb občanů. Obchodní zákoník stanovuje pouze nejmenší počet členů, kterých musí být aspoň pět, to neplatí jsou-li jeho členy alespoň…

Některé veřejnoprávní aspekty oplocení pozemků

V předchozím článku (Právní režim oplocení pozemků) byla věnována pozornost právní kvalifikaci oplocení a důsledkům, které z ní vyplývají pro jejich převod. Zde se chceme dotknout jiného aspektu problematiky oplocení, a sice otázky, za jakých podmínek může, kdy musí a kdy nesmí vlastník pozemku pozemek oplotit.

Přitěžující okolnosti a okolnost, která je zákonným znakem trestného činu

Při soudní individualizaci trestu se postupuje takovým způsobem, aby bylo přihlédnuto ke všem specifikům konkrétního případu, jenž je posuzován, a aby tak mohl být v rámci zákonné trestní sankce vybrán pro pachatele takový druh trestu v té výměře, která splní základní účel trestu, tedy ochranu společnosti před pachatelem trestného činu, zabránění…

Polehčující okolnosti

Každé malé dítě ví, že přiznání je polehčující okolnost. Tato věta, kterou v téměř každé televizní detektivce při výslechu podezřelého kriminalista použije, se zasloužila nejméně o to, že do povědomí veřejnosti vnikla alespoň matná představa o tom, že v trestní právu existují jakési polehčující okolností.

Infekční choroby

Každá choroba, která člověka postihne, je jistě pro nemocného velmi nepříjemná. Situace je o to horší, pokud je takovou chorobou choroba infekční, která ohrožuje nejen nemocného, ale hrozí, že nákaza postihne i ostatní jedince, kteří přijdou s nemocným do styku.

Právní režim oplocení pozemků

Český právní řád zajímavým způsobem upravuje to, jak třeba právně kvalifikovat oplocení pozemků, a jakým právním režimem se oplocení řídí. Zdá se rovněž, že důsledky, ke kterým tato regulace vede, jsou do určité míry nepraktické, či alespoň nesystémové. V tomto článku se budeme zabývat jeho klasifikací a problémy spojenými s jeho…