Články

Povolení k zaměstnání

Pro potřeby zákona o zaměstnanosti (dále jen zákon) mají cizinci stejné právní postavení jako občané České republiky. Výjimkou je však situace, kdy cizinec chce na území České republiky vykonávat zaměstnaní. Podle zákona mohou cizinci na území České republiky zaměstnání vykonávat jen tehdy, jestliže jim bylo uděleno povolení k zaměstnání a…

Stížnost pro porušení zákona

Vedle řádných opravných prostředků existují v trestním řízení i opravné prostředky mimořádné. Tím je i stížnost pro porušení zákona, kterou je oprávněn podat ministr spravedlnosti u Nejvyššího soudu. Jak vyplývá ze zařazení stížnosti pro porušení zákona mezi mimořádné opravné prostředky, měla by být uplatňována spíše…

Limity znečišťování ovzduší

Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon č. 309/1991 Sb.) obsahuje ustanovení, které rozděluje stanovené limity pro znečištění ovzduší do několika kategorií.
Emisní limit je nejvýše přípustné množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování vyjádřené jako hmotnostní nebo objemová …

Přezkumné jednání v konkursním řízení

Jak již z názvu přezkumného jednání vyplývá, jeho cílem je přezkoumání pohledávek přihlášených do konkursu. Přezkumné jednání nařizuje soud. Vzhledem k důležitosti účasti správce konkurzní podstaty a úpadce na přezkumném řízení, soud tyto osoby předvolává obsílkou doručovanou do vlastních rukou s poučením o nezbytnosti jejich…

Lidské pozůstatky a lidské ostatky a nakládání s nimi

Pojmy lidské pozůstatky a lidské ostatky nejsou totožné, a proto je nelze zaměňovat. Podle nového zákona o pohřebnictví (dále jen zákon), který vstoupí v účinnost 1.ledna 2002, se za lidské pozůstatky považuje mrtvé lidské tělo, jeho části nebo plod po potratu do pohřbení, pokud nejsou za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem použity…

Jednostranné právní úkony vedoucí k zániku závazkových vztahů

Občanskoprávní závazkové vztahy patří do každodenního života každého z nás. Denně nakupujeme, necháváme si opravit věci, chodíme ke kadeřníkovi či si např. půjčujeme některé věci od známých. Denně tedy vstupujeme do rozličných právně závazkových vztahů. Každý závazek či závazkový právní vztah však má také svůj…

Předmět daně z příjmů fyzických osob

Zákon o daních z příjmů, který upravuje jak problematiku zdaňování příjmů fyzických osob, tak i osob právnický vychází ze zásady, že všechny příjmy každého daňového subjektu jsou zdaňovány jedinou daní, a to daní z příjmů.

Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob

Problematiku daně z příjmu fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve své první části (z logiky věci tak vyplývá, že druhá část tohoto zákona je věnována právní úpravě daně z příjmu osob právnických). Celý zákon o daních z příjmů je vystavěn na zásadě, že každý daňový subjekt je ze všech svých příjmů zdaňován pouze jednou…

Zánik celního dluhu

Podle § 284 celního zákona, ustanovení § 283 písm. a) až c) se vztahují přiměřeně i na zánik celního dluhu uvedeného v § 253. tento dluh zanikne, jestliže byly zrušeny formality prováděné s ohledem na preferenční sazební opatření uvedená v § 253.

Budeme-li vycházet z přesného znění obou citovaných ustanovení, a nemůžeme jinak, dospějeme k…

Zvláštnosti trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou

Případy, kdy matka při porodu nebo po něm usmrtí své novorozené dítě, se čas od času v našich médiích objeví a vždy vyvolají velmi silné a většinou odsuzující reakce. Vražda novorozeného dítěte matkou je v současné společnosti vnímána jako jeden z nejtěžších trestných činů, ale nebylo tomu tak vždy. V historii lidstva najdeme etapy, kdy rodiče…

Odškodňování obětí trestné činnosti

Vzhledem k tomu, že v minulosti se stát problematikou postavení obětí trestných činů v podstatě nezabýval, je nutno přivítat první kroky, které byly v posledních letech v této oblasti učiněny. Zdá se, že stát si konečně uvědomil svou odpovědnost vůči obětem trestných činů, jejichž spáchání nedokázal svými mechanismy zabránit, a začíná…

Plánování daňového zatížení jako součást plánování nákladů

Česká republika patří k územím, která přejala německý přístup k pohledu státu na daňový subjekt. To do velké míry určuje způsob sestavování účetních výkazů i to, co je považováno za úkol managementu firem. Účetní a daňová evidence má tedy charakter nástroje pro kontrolu ze strany státu popřípadě bank. Stát ovšem, až na výjimky, není vlastníkem…

Předmět daně z přidané hodnoty

Daň z přidané hodnoty lze charakterizovat jako daň nepřímou a univerzální. Této dani podléhá zdanitelné plnění v tuzemsku, dále zboží z dovozu a také nepravidelná mezinárodní autobusová přeprava osob uskutečňovaná zahraničním provozovatelem v tuzemsku.

Exhumace

Pod pojmem exhumace rozumíme vyzdvižení nebo vykopání mrtvého těla z hrobu, a to na základě úředního povolení popřípadě nařízení. V současné době se počet exhumací snížil jednak z toho důvodu, že častější variantou pohřbu je u nás pohřeb žehem, a dále také z toho důvodu, že mrtvé tělo je ohledáváno lékařem, který je povinen, pokud má podezření…

Rekognice

Rekognice je úkon, který je v platné právní úpravě zakotven v § 93 odst. 2 trestního řádu. (Má-li se výslechem zjistit totožnost nějaké osoby nebo věci, vyzve se obviněný, aby ji popsal. Teprve pak mu má být osoba nebo věc ukázána, a to zpravidla mezi několika osobami nebo několika věcmi téhož druhu.) Ze systematického zařazení citovaného…

Některé otázky související s trestným činem pytláctví

Jevy jako je pytláctví nejsou v lidské společnosti ničím novým a z dochovaných pramenů víme, že i v minulosti se takovéto jednání postihovalo. Vzhledem k tomu, že začátek devadesátých let minulého století byl poznamenán výrazným nárůstem pytláctví, přistoupil zákonodárce k tomu, že toto jednání prohlásil za trestné. Trestný čin pytláctví se tak…

Vyšetřovací pokus, rekonstrukce a prověrka na místě

V současné době existují v rámci trestního řízení úkony, které se v praxi běžně provádějí, protože mohou výrazně napomoci k objasnění případu, ale platný trestní řád neobsahuje jejich právní úpravu. Jde například o instituty jako vyšetřovací pokus a rekonstrukce. Je tedy přínosem, a to i z hlediska dodržování zákonnosti, že již od ledna roku 2002…

Náležitosti soudního spisu

Jestliže soud prvního stupně nepředloží spis odvolacímu soudu s přihláškami věřitelů, pak jedná v rozporu s ustanovením § 210 odst. 3 o. s. ř., jež předpokládá, že soud prvního stupně předloží spis soudu vyššího stupně (odvolacímu soudu, dovolacímu soudu) k rozhodnutí o opravném prostředku (odvolání, dovolání) se všemi jeho součástmi; součástí…

Rozsah převodu práv a závazků při prodeji podniku

V teorii i praxi vyvolává zajímavé otázky smlouva o prodeji podniku, resp. jeho části, která je jako tzv. absolutní obchod (tedy takový závazkový vztah, který se vždy řídí obchodním zákoníkem, bez ohledu na smluvní strany) upravena v § 476 an. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále ObchZ).

Knihovny elektronicky

Rozvoj moderních technologií a zejména explozivně se rozšiřující dostupnost internetu umožňují vznik nových pro uživatele velmi vstřícných služeb i na poli knihovnickém. Jedná se o tzv. digitální knihovny, jejichž fond může být přístupný mnoha zájemcům najednou a odpadá tedy nutnost čekat na vybranou knihu několik měsíců, než ji někdo přečte a…