Články

Zaměstnávání a odměňování odsouzených

V souladu se zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, je odsouzenému uložena řada povinností, které je povinen plnit. Jednou ze základních povinnosti odsouzeného je i povinnost pracovat, pokud byl zařazen do práce a je k práci zdravotně způsobilý.

Jakou pomoc je vám povinna poskytnout cestovní kancelář

Někdy se může zákazník cestovní kanceláře ne vlastní vinou dostat do problémů, které mohou být samotným zákazníkem jen velmi obtížně řešitelné. Občanský zákoník (zákon č.40/1964 Sb.) v hlavě dvacáté první obsahuje §852k, který pamatuje na vybrané nepříznivé situace a stanoví v této souvislosti pro cestovní kancelář určité povinnosti vůči…

Přehled dokladů nutných k předložení živnostenskému úřadu při ohlášení živnosti

Pokud se fyzická osoba rozhodne, že se chce stát podnikatelem nebo se podnikatel rozhodne rozšířit svůj předmět podnikání, je jednou z podmínek úspěšné realizace tohoto rozhodnutí i podání ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi. Dnešní článek vám poskytne přehled dokumentů, které po vás bude živnostenský úřad požadovat v případě podání…

Problematika tzv. obecné plné moci

Plná moc je jednostranným právním úkonem, kterým jedna osoba (zmocnitel) zmocňuje druhou osobu (zmocněnce) k několika nebo ke všem právním úkonům, které by zmocnitel mohl udělat sám, a zmocněnec zároveň tuto plnou moc přijímá. Zastupování na základě plné moci je upraveno v ustanoveních §§ 31-33b zákona č.40/1964 Sb., občanského…

Trestné činy spjaté s alkoholem

Ve zvláštní části zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, se nachází několik skutkových podstat, spjatých s alkoholem. Dvě z nich nalezneme v Hlavě páté upravující Trestné činy hrubě narušující občanské soužití. Třetí skutkovou podstatu obsahuje hlava následující, která se zabývá Trestnými činy proti rodině a…

Jak zjistit výši darovací daně

Darovací daň je upravena stejně s daní dědickou a daní z převodu nemovitosti v zákoně č. 357/1992 Sb. (dále jen zákon). Předmětem darovací daně je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu, a to jinak než smrtí zůstavitele. Majetkem se rozumí jak movitý a nemovitý majetek, tak i jiný majetkový prospěch. Darovací dani podléhá rovněž i…

Delikt trvající, hromadný a jejich příklady

Definici deliktu trvajícího v trestním zákoně (zákon č.140/1961 Sb.) nenalezneme. Za trvající trestný čin se považuje takový trestný čin, jímž pachatel vyvolá protiprávní stav a ten i poté udržuje, nebo trestným činem protiprávní stav (bez jeho vyvolání) udržuje.

Pojem pokračujícího trestného činu

Trestní zákon (zákon č.140/1961 Sb.) ve svém ustanovení § 89 odst. 3 uvádí definici pokračování v trestném činu. Pod tímto pojmem rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a v…

Cestovní smlouva

Cestovní smlouva je na základě zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o cestovním ruchu“) samostatným…

K výpovědnímu důvodu z nájmu bytu – potřeba bytu pro pronajímatele

Uvedený výpovědní důvod je v praxi poměrně často zneužíván pronajímateli vůči nájemcům, kteří řádně platí nájem a neporušují dobré mravy v domě a lze je označit za řádné nájemníky, a přesto se jich chce pronajímatel zbavit.

Povinnosti cestovní kanceláře

Nejenom povinné smluvní pojištění, ale i další povinnosti má cestovní kancelář vůči svým klientům. Jednotlivé povinnosti cestovních kanceláří jednak obsahuje zákon číslo 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.

Několik poznámek k novému zákonu o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Pod č. 139/2002 Sb. byl ve Sbírce zákonů publikován zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, který s účinností od 1.1.2003 nahradí stávající právní úpravu obsaženou v zákoně č. 284/1991 Sb. Návrh nové právní úpravy se při jeho projednávání v Poslanecké sněmovně a Senátu celkem překvapivě nestal předmětem větší pozornosti a diskusí…

Manažerská smlouva

Manažerská smlouva je pojem, který je v současnosti často skloňován, a to zejména v souvislosti s výkonem nějaké vedoucí či řídící funkce, resp. s uzavřením pracovního vztahu na výkon těchto funkcí. Často tedy padají otázky, kdy je možné manažerskou smlouvu uzavřít, co je jejím obsahem a hlavně, kde je upravena.

Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody

Novela trestního zákona, která vstoupila v účinnost od 1. ledna 2002, přinesla změny také v úpravě podmíněného odsouzení k trestu odnětí svobody. Podmíněné odsouzení spočívá v tom, že soud vynese trest odnětí svobody a jeho výkon odloží na zkušební dobu, která může být stanovena na jeden rok až pět let.

Pojem dobrovolnosti v trestním zákoně

S pojmem dobrovolnosti se v obecné části zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, lze setkat v několika ustanoveních. Termín dobrovolnost se vyskytuje především v těch ustanoveních, která souvisejí nebo upravují okolnosti způsobující zánik trestnosti činu.

Některé aspekty trestněprávní odpovědnosti majitele psa za újmu na zdraví

V případě napadení člověka psem není otázka možné odpovědnosti majitele, za tuto událost vždy jednoznačná a v úvahu připadá posouzení více variant odpovědnosti.

Státní občanství vdaných žen

Státní občanství je právním institutem označujícím zvláštní vztah mezi konkrétním státem a jeho občany. Se státním občanstvím jsou spojena různá práva a povinnosti občanů vůči státu, které nemají osoby bez státního občanství. Státní občanství jako právní vztah působí i za hranicemi státu a státního občana i vně státního území vážou k jeho státu…

K výpovědnímu důvodu z nájmu bytu – služební byt

Služebními byty se rozumí byty, které má v nájmu nájemce od pronajímatele, který je zároveň i zaměstnavatelem nájemce. Pomocí tohoto výpovědního důvodu může pronajímatel dát nájemci výpověď v případě, že nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude…

Cestovní kancelář a cestovní agentura

Pojmy cestovní kancelář a cestovní agentura užívá zákon číslo 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o cestovním…

Kdy má zaměstnanec právo na tzv. odchodné

S ukončením pracovního poměru spojuje zákoník práce (zákon č.65/1965 Sb.) mnoho právních následků. V této souvislosti se lze často setkat se zaměňováním pojmů odstupné a odchodné. Byť oba tyto pracovněprávní instituty souvisejí s ukončením pracovního poměru, nejsou totožné a každý nastupuje v jiné situaci a plní jiné…