Články

Vodné a stočné

Vodné a stočné – pojmy, pod kterými se nám nejspíše vybaví naše povinnost opět platit poplatky za nějaké služby. Kdy ovšem naše povinnost na zaplacení vodného a stočného vzniká, co je přesně obsahem těchto pojmů a z čeho se výsledná částka, kterou musíme uhradit, skládá – to jsou otázky, na které se v dnešním příspěvku pokusíme…

Výslech osoby, vykonávající funkci statutárního orgánu

Má-li být soudem vyslechnuta osoba, která vykonávala funkci statutárního orgánu organizace (právnické osoby) v řízení, jehož účastníkem je tato organizace (právnická osoba), může být o okolnostech, které se týkají této organizace (právnické osoby) a které nastaly v době, kdy vykonávala funkci statutárního orgánu, vyslechnuta jen jako účastník…

Neoprávněný odběr vody a neoprávněné vypouštění odpadních vod

Dne 1.1.2002 vstoupí v účinnost nový zákon, jež se zaměřuje na úpravu otázek souvisejících s vodovody a kanalizacemi. Jedním z významných ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích (dále jen zákon) je právní úprava neoprávněného odběru vody z vodovodu a neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace.

Výdělečná činnost studentů a její důsledky na nemocenské pojištění

Do okruhu osob nemocensky pojištěných, pokud splňují podmínky stanovené pro účast na nemocenském pojištění a jsou činni v České republice se považují podle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, také studenti a žáci. Pro lepší přehlednost budeme pro účely dnešního příspěvku považovat za studenta studenta vysoké školy a žáka střední školy…

Jediný společník několika společností

Stále opakovaným tématem objevujícím se nejen na našich stránkách jsou větší či menší změny a novinky, které přinesla do českého právního řádu významná novela obchodního zákoníku účinná od 1.1.2001. Novela se celkově snažila uvést české obchodní právo do souladu s příslušnými směrnicemi Evropského společenství, což se projevilo také v přísnější…

Brána ke spáse

Nebyli jste pokřtěni, přemýšleli jste o možnosti nechat se pokřtít, ale vždy Vás něco odradilo? Myslíte, že je to příliš složité nebo „že jste na to již příliš staří“? Nebyl čas? Možná právě v této hektické době by bylo dobré zamyslet se nad sebou samým a pokud Vám nebyl z jakéhokoliv důvodu udělen křest, ale ve vašem nitru září jiskřička pocitu…

Otázky kolem policejní provokace a institutu agenta - provokatéra

Policejní provokace je založena na institutu agenta – provokatéra, který vlastní aktivní činností působí na jinou osobu, podněcuje ji a svádí ke spáchání trestného činu zejména tím, že pro jeho páchání nebo dokončení vytváří předpoklady a podmínky, a to s cílem pachatele udat či získat jeho doznání.

Dovoz ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Stejně jako v případě vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou mezinárodním obchodem ohroženy na přežití, nalezneme právní úpravu dovozu těchto druhů živočichů a rostlin v zákoně č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích …

Pojem dohledu podle trestního zákona

Trestní zákon ve svém ustanovení § 26 upravuje institut podmíněného upuštění od potrestání s dohledem. Jde o institut, který se v trestním zákoně objevil na základě novely trestního zákona z roku 1997, a přinesl novou možnost, jak splnit účel trestu bez toho, aby byl vůbec trest pachateli, který byl uznán za vinného…

Veřejné a neveřejné pohřebiště

V novém zákoně o pohřebnictví (dále jen zákon), který vstoupí v účinnost v lednu následujícího roku, nalezneme jak pojem veřejné pohřebiště, tak i pojem pohřebiště neveřejné. Provozovatelem veřejného pohřebiště může být jednak obec, která veřejné pohřebiště provozuje v rámci své samostatné působnosti, dále může provozovat veřejné pohřebiště…

Zahraniční nadace a zahraniční nadační fondy

Za zahraniční nadaci či za zahraniční nadační fond se považuje taková právnická osoba, která má jednak sídlo mimo území České republiky, a dále je nadací nebo nadačním fondem podle práva státu, na jehož území má své sídlo.

Povinnost mlčenlivosti lékaře z hlediska trestního práva

Jednou z významných povinností, která je uložena pracovníkovi ve zdravotnictví, je i povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání, a to s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem ošetřované osoby nebo kdy byl této povinnosti zproštěn nadřízeným orgánem v důležitém…

Vývoz ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Ochranu volně žijícím živočichům a planě rostoucím rostlinám, které jsou mezinárodním obchodem ohroženy na přežití, poskytuje zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů (dále jen zákon) a to zejména tím, že…

Spotřebitelská loterie

Každý prodejce má zájem na tom, aby svého zboží prodal co nejvíce. Je tedy samozřejmé, že vyvíjí snahu a využívá nejrůznějších prostředků (například nejrůznějších druhů reklamy) k tomu, aby zvýšil poptávku po svém zboží. Za jeden z nástrojů ke zvýšení prodeje zboží můžeme považovat i spotřebitelské loterie, jejichž cílem není dosáhnout zisku z…

Typologie prezidentských milostí

Milosti udělované prezidentem republiky jsou často předmětem kritiky ze strany odborné i laické veřejnosti. Argumentem prvních z nich je, že narušují proces postihu pachatelů trestných činů a vytvářejí stav, kdy je stejná povinnost (dodržovat právo) vymáhána různě, což porušuje zásadu rovnosti všech osob před…

Povinnost přijmout krevní transfuzi z hlediska českého právního řádu

Možnost přijmout krevní transfuzi je z medicínského hlediska jistě úžasná věc a pravděpodobně jen těžko lze vyčíslit počet osob, kterým krevní transfuze zachránila život. Jako vše, tak i krevní transfuze má své stinné stránky. V tomto případě jsou to především rizika spojená s přenosem infekčních chorob od osoby, která krev…

Podmínky pro výkon noční práce

Zákoník práce prošel k začátku roku 2001, jak již bylo několikrát na našich stránkách zmíněno, významnou novelizací, jež zejména uvedla tento pracovněprávní předpis do souladu s nejvýznamnějšími směrnicemi Evropského společenství. Jedním z novelizovaných bodů byla také otázka výkonu noční práce.

Pojem samospráva, znaky a druhy

Vymezení pojmu samospráva odkrývá dvě základní roviny, ve kterých můžeme pojem samosprávy zkoumat. Jednak můžeme samosprávu chápat jako činnost svazků územní samosprávy. Ve druhé rovině můžeme samosprávu vnímat jako zájmovou samosprávu, kterou můžou vykonávat různé zájmové komory, např. advokátní komora, lékařská komora atd. Oběma rovinám je…

Dozor nad ochranou spotřebitele

Jedním z nejvýznamnějších právních předpisů zabývajících se ochranou fyzických a právnických osob nakupujících výrobky nebo užívajících služby pro jiný než podnikatelský účel s těmito výrobky či službami je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen zákon). Předmětem zákona jsou zejména otázky oprávnění spotřebitelů, sdružení…

Právní rámec poskytování investičních pobídek v České Republice

Poskytování investičních pobídek má přilákat a podpořit zahraniční i domácí investice do vyspělých průmyslových technologií. Podpora investováni má řadu ekonomických, politických a také právních aspektů. Poskytování investičních pobídek je především ekonomickým nástrojem regulace trhu a podpory investování.