Články

Opis a výpis z Rejstříku trestů

Rejstřík trestů je organizací, jejímž hlavním posláním je vést evidenci odsouzení a evidenci podmíněného zastavení trestního stíhání. Oprávněným osobám také na jejich žádost vydává opis nebo výpis z Rejstříku trestů. Opis a výpis však neznamená totéž. Požádat o ně jsou oprávněny rozdílné osoby a každý z nich slouží k jiným…

Podněcování a schvalování trestného činu jako formy trestné součinnosti

Pachatelem trestného činu může být pouze jedna osoba, ale není vyloučeno, spíše je to obvyklé, že se na spáchání trestného činu podílí více osob. V takovém případě jde o trestnou součinnost, tedy o situaci, kdy se na trestném činu podílí více pachatelů nebo vedle pachatele i jiné osoby. V rámci trestné součinnosti rozlišujeme účastenství, kam lze…

Evidence Rejstříku trestů

Rejstřík trestů je rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu vnitra, která vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení. Údaje z evidence rejstříku trestů slouží pro potřebu trestního nebo správního řízení a k prokazování…

Přejete si zastavit doménové jméno?

S nástupem nové ekonomiky a stále častějším používáním internetové prezentace společností je spojeno hledání příhodných doménových jmen pro jejich internetové stránky. Umísťovaní internetových stránek pod příhodná doménová jména s sebou ovšem přináší i otázku aplikace různých právních institutů k doménovému jménu. Jedním z tradičních právních…

Správná výplata mzdy

Stejně jako problematika splatnosti mzdy i výplata mzdy je v právních předpisech upravena velmi podrobně. Podle zákoníku práce se mzda se vyplácí zaměstnanci v zákonných penězích, kterými jsou platné bankovky a mince vydané Českou národní bankou.

Podmíněné upuštění od potrestání s dohledem

Poměrně novým institutem v našem trestním právu je podmíněné upuštění od potrestání s dohledem, jehož úpravu nalezneme v ustanovení § 26 trestního zákona. Tento institut byl vložen do zákona jeho novelou č. 253/1997. Zákonodárce touto úpravou vyplnil jakousi pomyslnou mezeru mezi podmíněným upuštěním od potrestání a podmíněným trestem odnětí…

Pojednání o panelu, který proběhl v souladu s ustanovením článku XXIII. odst. 2 GATTu ve věci nuceného nákupu odstředěného mléka v prášku ze zemí EEC

Evropská Komise zavedla nařízeními č. 563/76, 677/76, 746/76, 753/76 a 2076/76 následující nucené kompenzace. Dovozci a producenti olejových semen, dehydrovaného a míchaného krmiva pro hospodářská zvířata a dovozci krmiva na bázi kukuřičného lepku byli povinni kompenzovat svoje dovozy či produkci nákupem odstředěného mléka v prášku od vládních…

Změny v souvislosti s dávkami státní sociální podpory

Skutečnost, že od října se zvyšuje částka životního minima, se společně s jinými změnami výrazně projeví u dávek státní sociální podpory, které se neposkytují v závislosti na příjmech rodiny. Mezi ně patří i rodičovský příspěvek a porodné.

Rodičovský příspěvek je dávkou, která finančně zajišťuje matku či otce na rodičovské dovolené a nárok na…

Hanobení lidských ostatků jako nový trestný čin

Podle platné právní úpravy není výslovně poskytována ochrana tělu zemřelé osoby, tedy lidským ostatků. Trestní zákon neobsahuje žádné ustanovení, které by postihovalo neetické a necitlivé zacházení s ostatky zemřelé osoby.

V současnosti je to pouze občanský zákoník, který obsahuje ustanovení, jež se alespoň vzdáleně této problematiky dotýká. V…

Trestní stíhání se souhlasem poškozeného a jeho změny po novele

Trestní stíhání se zahajuje tím, že vyšetřovatel sdělí osobě, o které se předpokládá, že spáchala trestný čin, že ji stíhá jako obviněného. Sdělení musí proběhnout nejpozději na začátku prvního výslechu. Vzhledem k tomu, že zákonodárce se snaží předejít těm situacím, kdy by trestní stíhání bylo zahajováno i ve zjevně neodůvodněným případech, lze…

Podmínky vzniku nároku na dovolenou za kalendářní rok a co se rozumí výkonem práce

Dovolená za kalendářní rok je jedním z druhů dovolené na zotavenou, a to jejím druhem základním. Jako nejdelší doba odpočinku je jejím hlavním účelem nabídnout zaměstnanci čas k tomu, aby dostatečně zregeneroval své psychické s fyzické síly, a aby po skončení dovolené byl schopen dostát svým povinnostem vyplývajícím pro něho z pracovněprávního…

Celoživotní vzdělání aneb „oslíčku, otřes se“?

Zákonem č. 147/2001 Sb. se mění zákon č. 111/1998 sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( dále jen „zákon o vysokých školách“), ve znění zákona 210/2000 Sb.

Pro uvedení do problematiky celoživotního vzdělání srovnejme právní úpravu před a po novelizaci. Zákon č. 111/1998 Sb. ve svých odstavcích pojednává o tom, že…

Gamblerství

Gamblerství neboli chorobné hráčství je sociálně patologickým jevem, jehož výskyt se v českém prostředí v posledních letech značně zvýšil, a to zejména v souvislosti s nástupem éry výherních automatů, kasin a nejrůznějších sázkových her v 90. letech.

Teorie popisuje gamblerství jako poruchu, která spočívá v častých opakovaných epizodách…

Mladiství v práci

Za mladistvého považuje zákoník práce zaměstnance ve věku od 15 do 18 let. Vzhledem k tomu, že zákonodárce si uvědomuje specifičnost této skupiny zaměstnanců, zejména z hlediska jejich možné psychické i biologické nezralosti, obsahuje zákoník práce zvláštní oddíl, jež upravuje pracovní podmínky mladistvých. Tato úprava se v určitých aspektech…

Výše škody způsobené trestným činem

Opět můžeme zaznamenat další významnou novelizaci trestního zákona způsobenou zákonem č. 265/2001 Sb. Od 1. ledna 2002 dojde k významné změně v posuzování výše škody způsobené trestným činem. Ustanovení § 89 odst. 11 obsahuje výkladové pravidlo, které stanoví, co je třeba rozumět pod pojmy škoda nikoli nepatrná, škoda nikoli malá, větší škoda…

Smluvní ovládání v ČR

Právní úprava podnikatelských seskupení měla v České republice řadu nedostatků, proto ji bylo nutné nahradit úpravou novou. Tato nová právní úprava byla do našeho právního řádu inkorporována novelou č. 370/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že některé dříve platné právní vztahy nebyly v souladu s právní úpravou a požadavky práva Evropských společenství…

Elektronické právo na Slovensku

Dne 20. září 2001 se v Bratislavě na půdě Právnické fakulty konala mezinárodní konference na téma „Elektronický obchod a elektronický podpis v právnom prostredi Slovenskej republiky" zaměřená zejména na připravované zákony o elektronické podpisu a elektronickém obchodu.

Ačkoli v českém prostředí není příliš časté psát o připravovaných…

Zajištění závazků

Zajišťovací prostředky jsou právními instrumenty, jež posilují postavení věřitele vůči dlužníkovi. Je velmi časté, že strany hlavního závazku uzavírají ještě závazek další, akcesorický, jímž zajišťují závazek hlavní a posilují tak jistotu věřitele, že bude plněno řádně a včas.
Některé zajišťovací prostředky mohou plnit vedle funkce zajištění…

Náležitosti obchodních listin

Novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 370/2000 Sb. stanovila lhůtu šesti měsíců, kdy bylo možno používat dosavadní předtištěné listiny. Od 1. 7. 2001 už musí všechny obchodní listiny obsahovat veškeré zákonem předepsané náležitosti. Ještě čtvrt roku od této účinnosti se stále objevují nejasnosti, co všechno musí být uvedeno na…

Prodlení věřitele

Nepřijme-li věřitel řádně nabídnuté plnění, či neposkytne součinnost potřebnou ke splnění dluhu v době plnění dluhu, dostává se věřitel do prodlení a je zejména povinen nahradit dlužníkovy náklady, které mu vznikly v souvislosti s prodlením věřitele. Dostane-li se věřitel do prodlení je třeba tuto situaci posuzovat podle příslušného předpisu…