31. 3. 2011
ID: 72652upozornění pro uživatele

Informační povinnost věřitele a zprostředkovatele dle zákona o spotřebitelském úvěru

Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen „Zákon“), který je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS do českého právního řádu.

 

WEINHOLD LEGAL

Ze Zákona, jehož cílem bylo dosažení harmonizace spotřebitelského trhu v rámci Společenství, je zřejmá snaha o posílení postavení spotřebitele, coby slabší strany. Mezi stěžejní povinností věřitele, resp. zprostředkovatele[1], které Zákon na ochranu spotřebitele zavádí, jsou rozsáhlé informační povinnosti. Zajištění dostatečného přísunu informací je těžištěm nové právní úpravy, Zákon si klade za cíl zajistit, aby spotřebitel obdržel vždy a včas potřebné informace.

(i) informace před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru:

Informační povinnost vzniká již před uzavřením smlouvy o spotřebním úvěru (tj. již ve fázi nabídky či reklamy) tak, aby byl spotřebitel schopný nabízený produkt dostatečně posoudit. Jedná se o informace výčtem uvedené v příloze č. I. a II. Zákona, tj. například informace o věřiteli, o úrokové sazbě, o počtu a výši splátek, o právu předčasně splatit úvěr či právu na odstoupení od úvěrové smlouvy, apod.

Věřitel má možnost splnit informační povinnost poskytnutím informací na standardním formuláři, jehož vzory tvoří přílohy č. VI. a VII. Zákona.

Jde o významné ustanovení z hlediska ochrany spotřebitele, které brání tomu, aby věřitel v záplavě nepodstatných informací uváděl drobným písmem či jiným nevýrazným způsobem informace zásadní a podstatné pro rozhodování spotřebitele.

Porušení informační povinnosti uvedené výše pod bodem (i) naplňuje znaky správního deliktu, za který může být uložena pokuta až ve výši 5 milionů korun.

(ii) informace uvedené ve smlouvě o spotřebitelském úvěru:

Příloha č. III Zákona dále obsahuje výčet informací, které musí být vždy uvedeny přímo ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Jedná se např. o uvedení výše úrokové sazby, RPSN, počtu a výši splátek, označení dozorujícího orgánu, dále o informace o právu obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu či právu odstoupit ve stanovené lhůtě od smlouvy o spotřebitelském úvěru, informace o postupu v případě ukončení smluvního vztahu, informace o poplatcích platných od okamžiku uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru, a další.

Nesplnění této povinnosti věřitele sice nemá za následek neplatnost smlouvy o spotřebitelském úvěru, nicméně vedle možného uložení pokuty až do výše 5 milionů korun vede též k tomu, že se spotřebitelský úvěr spotřebitele, který porušení informační povinnosti u věřitele nebo zprostředkovatele uvedené pod bodem (ii) tohoto článku uplatnil, od počátku pokládá za úročený pouze ve výši diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. V takovém případě dále platí, že ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr jsou neplatná.

Věřitel je dále mimo jiné povinen poskytnout spotřebiteli na jeho žádost bezplatně kopii návrhu smlouvy tak, aby měl spotřebitel dostatek prostoru k jejímu nastudování.

(iii) informace po dobu trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru:

V ustanovení § 7 Zákona je zakotveno právo spotřebitele na informace o každé změně výpůjční úrokové sazby, a to v přiměřeném předstihu před nabytím účinnosti této změny. Dále je např. po dobu trvání spotřebitelského úvěru ve formě možnosti přečerpání stanovena povinnost poskytovat spotřebiteli prostřednictvím výpisu z účtu pravidelně v přiměřeném intervalu informace např. o částce a datu čerpání spotřebitelského úvěru, zůstatku z předchozího výpisu a jeho datu či novém zůstatku, datu a výši plateb učiněných spotřebitelem a další.

Na porušení povinností uvedených v tomto bodu (iii) se nevztahují ustanovení Zákona o správních deliktech.
 

Iva Bělková

Iva Bělková


WEINHOLD LEGAL, v. o. s.

Charles Square Center
Karlovo náměstí 10
120 00 Praha 2

Tel.: +420 225 385 333
Fax: +420 225 385 444
e-mail: wl@weinholdlegal.com


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Zákon zavádí definici zprostředkovatele. Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která nejedná jako věřitel a která v rámci své živnosti, podnikání nebo povolání za odměnu spotřebiteli nabízí možnost uzavřít smlouvu o spotřebitelském úvěru, pomáhá spotřebitelům s jejím uzavřením či uzavírá smlouvu o spotřebitelském úvěru jménem věřitele. Mezi povinnosti zprostředkovatele patří např. povinnost uvádět rozsah svých oprávnění, informaci pro kolik věřitelů svou činnost vykonává, jakož i např. informaci o výši své odměny (pro účely výpočtu roční procentní sazby).


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz