Články

Správce podstaty v konkursním řízení a některé jeho obecné povinnosti

Naprosto nepostradatelnou osobou pro konkursní řízení je osoba správce konkursní podstaty. Tuto funkci je dle zákona o konkursu a vyrovnání (dále jen zákon) oprávněna vykonávat jednak fyzická osoba a dále i veřejná obchodní společnost, a to prostřednictvím svých společníků.

Jak získat dítě pomocí druhé domněnky otcovství aneb fiktivní otcovství

Určování otcovství podle českého rodinného práva je založeno na třech po sobě jdoucích domněnkách. Druhá domněnka otcovství, která nastupuje v případě, že se neuplatní domněnka první, říká, že za otce dítěte se považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo…

S paragrafy do hrobu, část IV. – Podnikání v oblasti pohřebnictví

V následujícím článku jsou popsány jednotlivé živnosti související s pohřebnictvím a dále i povinnosti držitelů těchto koncesí.

Zákonem č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví (dále jen „zákon“) došlo ke změně §3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, ve kterém bylo doplněno písmeno ad)…

Účastníci konkursního řízení

V době od podání návrhu do právní moci usnesení o prohlášení konkursu nebo usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu anebo usnesení o zastavení konkursního řízení jsou účastníky konkursního řízení dlužník a věřitelé (popřípadě jiné osoby), kteří podali návrh.

Pohledávky úpadce patří do konkursní podstaty

Závěr o vyloučení nedobytných pohledávek z podstaty je možno učinit až po prohlášení konkursu (§ 27 odst. 6 zákona), nikoli již při rozhodování o návrhu na prohlášení konkursu v rámci posouzení, zda majetek dlužníka zřejmě nepostačuje k úhradě nákladů konkursu (§ 12a odst. 3 zákona).

Smlouva o dílo versus jiné smluvní typy

Smlouva o dílo je občanským zákoníkem vymezena jako závazek zhotovitele díla provést sjednané dílo na své nebezpečí a tomu koresponduje závazek objednatele za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu. K platnému vzniku smlouvy není zákonem předepsaná žádná zvláštní forma, může tedy vzniknou i na základě ústní dohody, ta ovšem musí obsahovat…

Vymezení rozdílu mezi pojmy odstupné a odchodné

Současný zákoník práce obsahuje právní pojmy odstupné a odchodné, které se často v běžné řeči zaměňují a dochází tak k jejich nesprávnému splynutí. Ač se oba tyto právní instituty váží na pracovní poměr resp. na jeho skončení, je jejich funkce odlišná a aplikují se na zcela jiné případy.

S paragrafy do hrobu, část III. – Hrobové místo

Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví (dále jen „zákon“) upravuje též nájem hrobového místa, vznik nájemního vztahu a možnosti provozovatelů odstoupit od smlouvy o nájmu hrobového místa v taxativně určených případech. Zákonodárce se tím snaží pravděpodobně předejít možnému „zlatokopectví“ v oblasti nájmu hrobů resp. hrobových míst.

Nájem …

Odpovědnost za jaderné škody

Odpovědnost provozovatele jaderného zařízení se v současné době posuzuje podle atomového zákona (zákon č. 18/1997 Sb.) a podle Vídeňské úmluvy o občansko právní odpovědnosti za jaderné škody („Úmluva“)vyhlášené pod č. 133/1994 Sb. Obecná ustanovení občanského zákoníku týkající se odpovědnosti příp. výše a rozsahu hrazené škody se použijí pouze v…

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Státní úřad pro jadernou bezpečnost („Úřad“) jako ústřední orgán státní správy s působností v oblasti využívání jaderné energie a ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany je řízen zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

Povinnost informovat o znečištění ovzduší

Povinnost informování veřejnosti o znečišťování ovzduší je stanovena v zákoně č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování. Povinnost informovat o stavu ovzduší má podle tohoto právního předpisu ministerstvo životního prostředí. To zabezpečuje informování veřejnosti o kvalitě ovzduší prostřednictvím …

S paragrafy do hrobu, část II. – Veřejná a neveřejná pohřebiště

V dnešním článku se budeme věnovat problematice, na jakých místech může dojít k pohřbívání (veřejná a neveřejná pohřebiště), jak jsou provozovatelé pohřebišť povinni postupovat v případě, že se pohřebiště ruší, ukládání a exhumaci lidských pozůstatků.

Zákon o pohřebnictví umožňuje pohřbívat lidské pozůstatky zásadně pouze na veřejných nebo…

Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným

Z ustanovení § 432 občanského zákoníku nazvaného Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným se dozvíme pouze to, že za škodu vyvolanou povahou provozu zvlášť nebezpečného odpovídá provozovatel stejně jako provozovatel dopravního prostředku.
Abychom věděli, na které subjekty se odpovědnost za nebezpečný provoz…

Obchod se zvířaty a chov zvířat jako výkon živnosti

Máte rádi zvířata? Sdílí vaši domácnost více zvířecích mazlíčků a rádi byste se zabývali chovem zvířat? V dnešním příspěvku Vám přiblížíme alespoň ty nejzákladnější povinnosti vyžadované právními normami související s vaší zálibou provozovat chov zvířat či obchod se zvířaty.

V živnostenském zákoně (zákon č. 455/1991 Sb.) nalezneme dva různé…

S paragrafy do hrobu, část I. – Co se bude pohřbívat?

V následujících čtyřech článcích se budeme věnovat problematice, která se jednoho dne určitě dotkne každého z nás, a to buď přímo nebo zprostředkovaně. Právní normy celkem přesně určují, co se děje s lidskými pozůstatky resp. mrtvým tělem nebo jeho částmi a jak s nimi nakládat a další věci, jež se týkají pohřebnictví.

Dne 29.6.2001 byl schválen…

Proč zapisovat ochranné známky!

Jste podnikatel a užíváte v souvislosti se svou podnikatelskou činností řadu označení? Nějakým způsobem označujete své výrobky a nějak se jmenuje vaše společnost? Potom je namístě uvažovat, jakým způsobem zajistit právní ochranu těchto označení. Ochranu práv na označení poskytují instituty ochranných známek, označení původu výrobků a institut…

Účastníci konkursu a "známý věřitel"

V době od podání návrhu do právní moci usnesení o prohlášení konkursu nebo usnesení o zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu anebo usnesení o zastavení konkursního řízení jsou účastníky konkursního řízení dlužník a věřitelé (popřípadě jiné osoby), kteří podali návrh. Doručením usnesení o prohlášení konkursu se „známý věřitel” (§ 13 odst. 2…

K ustanovením § 6, § 12a odst. 3 a § 27 odst. 6 zákona o konkursu a vyrovnání

Pohledávky úpadce patří do konkursní podstaty. Závěr o vyloučení nedobytných pohledávek z podstaty je možno učinit až po prohlášení konkursu (§ 27 odst. 6 zákona), nikoli již při rozhodování o návrhu na prohlášení konkursu v rámci posouzení, zda majetek dlužníka zřejmě nepostačuje k úhradě nákladů konkursu (§ 12a odst. 3…

Monarchistická stabilita - I. část

,,Čím je ta monarchie tak zajímavá?! Proč někdo nad sebou drží jakéhosi krále?!“ – právě to by mohly být otázky republikánsky smýšlejícího občana. Řešení nalézáme v ústavách států Evropské unie, které jen ztěžka lze řadit mezi ,,země třetího světa“, jež by si takříkajíc ve své politické situaci nevěděly rady. Všezahrnující odpovědí je:…

Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor

Schůze konkursních věřitelů a věřitelský výbor lze zařadit mezi zvláštní subjekty konkursního řízení. Jsou to tzv. věřitelské orgány. Tyto věřitelské orgány reprezentují názory a stanoviska věřitelů a vykonávají oprávnění přiznaná jim zákonem. Je však nutno upozornit, že věřitelské orgány nenahrazují jednotlivé věřitele a jejich oprávnění. Podle…