Články

Připravovaná novela ,,Zákona o církvích“

Nejedna církev či náboženská společnost již delší dobu čeká na novelu zákona 308/1991 Sb., tedy zákona ze 4. července 1991 ,,O svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností“, který vznikl pod lehce euforickým nadšením z možnosti náboženské svobody. Za deset let od vzniku tohoto zákona se však leccos změnilo…
Zdá se, že…

Co by měl klient vědět o základních povinnostech advokáta

Existuje určitý počet jedinců, kteří slastně prožijí život bez toho, že by zabloudili do prostor jednací síně soudu. Většina ostatních lidí se však někdy ocitne v takové životní situaci, kdy se návštěva soudní budovy stane nevyhnutelnou. Vzhledem k tomu, že pro běžného slušného občana není jednací síň v soudní budově obvyklým zábavním podnikem…

Zdravotní pojišťovny, jejich postavení a povinnosti

Jedním z nejvýznamnějších práv, jež je zákonem pojištěnci přiznáno, je právo na výběr zdravotní pojišťovny. V České republice existují různé zdravotní pojišťovny, které jsou nositelem zdravotního pojištění. Jakési ústřední místo mezi nimi zaujímá Všeobecná zdravotní pojišťovna, která je zřízena na základě zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné…

Vyloučení cenného papíru organizátorem veřejného trhu z obchodování na veřejném trhu dle §78 odst. 3. zákona o cenných papírech

V tomto článku bych se ráda zaměřila na často diskutovanou problematiku vyloučení registrovaných cenných papírů organizátorem veřejného trhu z obchodování na veřejných trzích. S ohledem na skutečnost, že již uplynula lhůta pro přezkoumání registrovaných cenných papírů i pro vydaní rozhodnutí o vyloučení z obchodování na veřejných trzích, zaměřím…

Podmínky pro provozování směnárenské činnosti

Směnárenská činnost náleží podle živnostenského zákona mezi živnosti koncesované, tzn. k jejímu výkonu je třeba udělení speciální koncese. Vymezení obsahu směnárenské činnosti obsahuje opatření ČNB č. 1/2000, kde je stanoveno, že směnárenskou činností je nákup bankovek, mincí nebo šeků v cizí měně za bankovky, mince nebo šeky v české měně – jedná…

Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti

České právo umožňuje poživateli starobního důchodu, jenž má nárok na důchod z důvodu, že byl důchodově pojištěn nejméně 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na důchod nebo byl pojištěn aspoň 15 let a dosáhl nejméně 65 let věku, vykonávat pracovní činnost a získat tak při splnění zákonem stanovených podmínek vedle důchodu …

Úřady práce ve střetu zájmů aneb Nadsázka, nebo skutečnost?

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, nejzákladnějším způsobem vymezuje úlohu státu v oblasti zaměstnávání fyzických osob. Tento výsek státní činnosti, tzv. státní politika zaměstnanosti, směřuje k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, produktivnímu využití zdrojů pracovních sil a k zabezpečení práva…

Exkurs do právního strukturování offsetů jako zvláštní varianty vládních kompenzačních kontraktů

Následující pojednání je pokračováním výkladu o právních konstrukcích smluv pokrývajících kompenzačních kontraktů v mezinárodním obchodě, uzavíraných na základě iniciativy vlád a ne soukromých subjektů, tedy tzv. vládní kompenzační obchody.

Odpovědnost za přeplatek na důchodu

Při výplatě důchodových dávek může dojít k situaci, že bude důchod vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než příjemci náleží. Právní odpovědnost v důchodovém pojištění je založena na principu subjektivním, což znamená, že za přeplatek na důchodové dávce nese odpovědnost pouze ten, kdo vznik tohoto přeplatku…

Postavení a činnost Světové organizace duševního vlastnictví

V průběhu posledních desetiletí nabývá celosvětově čím dále většího významu právo duševního vlastnictví, resp. jeho předmět, tedy ochrana práv autorských a příbuzných, patentů, ochranných známek, průmyslových vzorů atd. Světová organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization – WIPO) se sídlem v Ženevě si klade za cíl…

Právo novináře chránit zdroj a obsah informací

V poslední době proběhly našimi sdělovacími prostředky některé kauzy, které se zabývali rozsahem práva novináře utajit zdroj svých informací. Jaká je tedy zákonná úpravy této problematiky?

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) obsahuje ustanovení, jež se přímo týká ochrany zdroje a…

Souběh nároků na důchody

Při poskytování důchodů se lze poměrně často setkat se situací, kdy pojištěnec splní podmínky pro vznik nároku na více než jeden důchod, a to buď stejného druhu nebo druhu jiného. Jelikož právní úprava řešící tuto problematiku rozděluje mezi souběhem nároků na výplatu důchodů stejného druhu (důchody originální) a souběhem důchodů různého druhu…

Vinařský zákon a realita

Víno bylo vždy považováno za ,,nápoj kulturní“, společenský a i v dnešní době nalézá své místo – dosti často v různých podobách, které předčily i zákonodárcovy představy. Ve městech se rodí vinotéky a stává se módou vlastnit ,,vinný box“ v některé ,,bance vín“. Ale jaké víno vlastně pijeme? A víme, co znamenají jednotlivá…

Dárcovství krve a pracovní volno

Dárcovství krve a jiných biologických materiálů je významným úkonem v obecném zájmu a jako takovému je těmto dárcům poskytována ochrana jejich pracovně právních vztahů. Úkon dárcovství krve či jiných biologických materiálů je překážkou v práci na straně zaměstnavatele, jelikož se jedná podle vyhlášky FMPSV č. 18/1991 Sb. o jiných úkonech v…

Lituji, nemám drobné ... aneb pravidla při příjmu peněz a poskytování náhrad za poškozené peníze

Jistě každý z nás se alespoň jednou dostal do situace, kdy za menší nákup platil bankovkou větší hodnoty a prodávající odmítl její převzetí se slovy: „Lituji, nemám drobné, nemohu Vám vrátit.“ Jindy si zase dítě rozbije své prasátko a s pytlíkem pětikorunových mincí se vydá nakupovat vánoční dárky. Že Vám manželka vyprala spolu s oblíbenou košilí…

Jak se bránit proti útočníkům?

Účinným nástrojem pro obranu proti útočníkům je trestněprávní institut nutné obrany. Podstatou nutné obrany (§ 13 trestního zákona – dále jen TZ) je odvracení útoku na zájmy chráněné trestním zákonem, a to činem, který by byl jinak trestným činem namířeným proti útočníkovi. Teorie zařazuje nutnou obranu k tzv. okolnostem vylučujícím…

Povinnosti malých organizací v nemocenském pojištění

Významnou úlohu v právním vztahu nemocenského pojištění sehrávají zaměstnavatelé pojištěnců-zaměstnanců. Pro účely sociálního zabezpečení se zaměstnavatelé dělí do dvou skupin. Organizace – jedná se právnickou nebo fyzickou osobu, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců nebo sice méně, ale evidenci mezd pro ně vede jiná fyzická nebo právnická…

Zákaz klamání spotřebitele – problém nejen Oskaret

Na stránkách jiných internetových deníků jsme se v mohli nedávno dočíst o nekalých praktikách některých obchodníků, jež jsou uplatňovány při distribuci Oskaret. Pro přiblížení: jednalo se o problém, kdy nejmenovaný obchodník nabízel k prodeji Oskartu za „pouhých“ 450 Kč s tím, že si můžete vybrat kteroukoli Oskartu s číslem z aktuální nabídky, jež…

Směnka vlastní a směnka cizí

Směnka je významným právním a platebním instrumentem. Směnka je dlužnickým cenným papírem s předepsaným obsahem, typicky se jedná se cenný papír vystavený na řad určité osoby, kterým jeho vystavovatel činí platební slib nebo platební příkaz ve prospěch osoby na něm vyznačené.

Exkurs do právního strukturování vládních kompenzačních kontraktů

Následující pojednání navazuje na výklad z minulého měsíce, který obsahoval návod na právní konstrukci soukromoprávních smluv pokrývajících kompenzační kontrakty v mezinárodním obchodě. Jak již bylo předesláno minule, základní druhové rozdělení kompenzačních obchodů je na vládní (státní) a privátní…