Články

Vymezení pojmů ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví

Mezi nejzávažnější trestné činy řadí český trestní zákon trestné činy proti životu a zdraví, které jsou ne zcela vhodně zařazeny do systematiky zvláštní části a to do hlavy VII. zvláštní části trestního zákona. Vzhledem k objektu těchto trestných činů, kterým je život a zdraví člověka, by bylo vhodnější tuto skupinu trestných činů zařadit na…

Neprojde-li změněný mediální zákon, ODA se obrátí na Ústavní soud

Novým zákonem o rozhlasovém a televizním vysílání se zřejmě bude zabývat Ústavní soud, pokud Poslanecká sněmovna tuto předlohu neschválí s úpravami připravovanými v Senátu

Nesprávné označení účastníka

O nesprávné označení účastníka, jež umožňuje úvahu o jeho „upřesnění“, může jít jedině tehdy, jestliže určitý nesprávně označený subjekt nezaměnitelně identifikuje konkrétní osobu. Označení účastníka je typicky nesprávné, je-li některý z identifikujících znaků použit vadně, zkomoleně, s písařskou chybou, či vynecháním slova ve víceslovném názvu a…

Odkaz na veřejné obchodní podmínky obsahující arbitrážní doložku jako základ mezinárodního arbitrážního sporu

Ač je arbitrážní řízení jako takové per definitionem způsobem řešení konfliktů, které nepodléhá ve svém základě státní moci, je nutno si uvědomit, že každé rozhodčí rozhodnutí se nakonec musí opírat ve své vykonatelnosti o moc státní. Základní podmínkou, kterou si státy kladou k tomu, aby byly připraveny uskutečnit vykonatelnost takovéhoto…

Oprávněná osoba ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb

Správné posouzení, kdo je oprávněná osoba ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb., je ve smyslu ustanovení § 20 odst. l zákona č. 87/l99l Sb. nezbytné pro posouzení toho, zda a kdo je povinnou osobou, kterou stíhá povinnost vydat věc oprávněné osobě z řad osob rehabilitovaných podle zákona č. ll9/l990 Sb. a v případě jejich úmrtí dalším oprávněným osobám…

Věcná břemena

Vlastnické právo jako právo absolutní je charakterizováno svou působností proti všem, což znamená, že všechny ostatní subjekty jsou povinny se zdržet jakéhokoli zásahu do vlastníkova oprávnění. Přesto existuje skupina subjektivních práv, která se nazývá věcná práva k věci cizí a jež přináší možnost stanoveným způsobem cizí věci…

Vznik a zánik věcných břemen

Věcná břemena jako jeden ze souborů subjektivních práv, která umožňují užívání cizích věcí stanoveným způsobem, lze kategorizovat i na základě způsobu jejich vzniku. O vzniku věcných břemen hovoříme pouze tam, kde došlo k jejich originárnímu vzniku. Pouhou změnu některého ze subjektů právního vztahu věcných břemen za vznik věcného břemena…

Dětská práce

Přestože platná právní úprava stanoví velmi přesně podmínky, za kterých lze zaměstnat nezletilé, je poměrně běžným jevem, když se na ulicích našich měst setkáváme s dětmi evidentně nedosahujících požadovaného věku pro nabývání práv a povinností z pracovně právních vztahů a přesto vykonávajících práci na základě pokynů „zaměstnavatele“. Jedná se…

Guvernér ČNB – začátek?

Přestože oficiální cestou Ústavní soud ČR nerozhodl o návrhu vlády ve věci kompetenčního sporu s prezidentem Václavem Havlem, vědí všichni, díky indiskreci někoho, kdo měl přístup k této informaci, toto: Ústavní soud (dále jen ÚS ČR) návrh vlády ve věci kontrasignace premiérem zamítl. Není to však pravda. ÚS ČR návrh nezamítl, ale odmítl. V této…

Sněmovnu čeká debata o vládním návrhu školského zákona

Sněmovna by na nadcházející květnové schůzi měla začít projednávat vládní návrh školského zákona, který z mnoha důvodů vadí pravici. Poslanci se předlohou měli zabývat již na dubnové schůzi, ministr školství Eduard Zeman (ČSSD) ji ale stáhl s odůvodněním, že se pro ni pokusí získat širší politickou podporu

Vztahy mezi druhem a družkou

Postupným vývojem společnosti a zejména její morálky se v několika posledních desetiletích stalo běžným, že stále více partnerů dává přednost soužití faktickému tedy v nelegitimním svazku před soužitím v manželství. Přestože je výskyt nesezdaného soužití v naší společnosti poměrně hojný, platná právní úprava zákona o rodině tento institut nejen…

Ochrana osobnosti poskytovaná občanským zákoníkem

Konkretizovanou úpravu všeobecného osobnostního práva, tedy práv občana, která se týkají oblasti jeho osobního života a individuálních svobod, nalezneme v ustanoveních §§ 11 až 16 občanského zákoníku. Lze říci, že současná právní úprava této oblasti v podstatě již srovnala krok s ostatními moderními západoevropskými právními…

Smlouva o nájmu podniku – nový smluvní typ obchodního práva

Smlouva o nájmu podniku je zcela novým smluvním typem, který zařadila do obchodního zákoníku(dále jen ObchZ) novela č. 370/2000 Sb. Zavedení tohoto smluvního typu sebou přináší i takový radikální zásah, jakým je rozšíření pojmu věci bez toho, že by se změnila obecná ustanovení občanského zákoníku(dále jen OZ). Nový smluvní vztah tak přináší celou…

Senát čeká schvalování mediálního zákona a několika novel

Nový zákon o rozhlasovém a televizním vysílání je zřejmě nejvýraznějším bodem schůze Senátu, která začne ve středu. Senátoři mediální zákon v navrhované podobě odmítají přijmout, nejsou však jednotni v názoru, s jakým usnesením jej vrátí Poslanecké sněmovně

Senátní výbory se neshodly, v jaké úpravě vrátit mediální zákon

Senátní výbory se neshodly na tom, v jaké podobě by měl horní komoru opustit návrh nového zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Kulturní výbor a výbor pro evropskou integraci dnes doporučily předlohu vrátit Poslanecké sněmovně

Zákaz přenosu daňové povinnosti při prodeji podniku

Přechod závazků při prodeji podniku není na první pohled věcí potřebnou k zamyšlení, ale vzhledem k judikatuře soudů lze usoudit, že při prodeji podniku nelze převést veškeré závazky resp. je nutno rozlišovat mezi závazky soukromoprávní povahy a závazky veřejnoprávní povahy.
Obchodní zákoník upravuje prodej podniku resp. smlouvu o prodeji podniku…

Zákonné zastoupení

Každé fyzické osobě vniká v souladu s § 7 občanského zákoníku narozením způsobilost mít práva a povinnosti (právní subjektivita). Tato způsobilost zaniká až smrtí a nelze ji fyzické osobě odejmout. Způsobilost k právním úkonům tedy schopnost nabývat práv a brát na sebe povinnosti vzniká v plném rozsahu až dosažením…

Zastoupení na základě plné moci

I když je subjekt vybaven způsobilostí podle § 8 občanského zákoníku vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti, tj. způsobilostí k právním úkonům, nemusí být ochoten této právní výbavy využívat a zákon ho k tomu samozřejmě nenutí. Pro tyto případy je zde stanoven institut zastoupení na základě plné moci, který umožňuje…

Autoři zákona o přístupu k informacím chystají jeho novelu

Pokuty ve výši až 30.000 korun by mohly v budoucnu čekat na neochotné úředníky, kteří se budou občanům neoprávněně zdráhat podávat informace.

Právo na informace o životním prostřední

Jednou z nejvýznamnějších svobod demokratické společnosti je právo na informace, které je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod České republiky. Zvláštním projevem práva na informace je právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů (čl 35 odst. 2 Listiny). Toto právo úzce souvisí s čl. 31…