13. 5. 2011
ID: 73582upozornění pro uživatele

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „Novela“ a „Zákon“). Novela byla schválena vládou a v rámci prvního čtení ji projednala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

 

PRK Parners

Cíle novely

Novela nepřináší zásadní nové řešení v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Realizuje některé body Programového prohlášení vlády, mezi něž patří (i) zvýšení částky regulačního poplatku, který pojištěnec hradí za jeden den hospitalizace, a to na 100 Kč, (ii) rozšíření rozsahu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění o péči poskytnutou s cílem zmírnit utrpení a (iii) úprava kritérií poskytnutí hrazené zdravotní péče tak, aby byla umožněna spoluúčast pojištěnce na „nadstandardní“ péči. Dále je cílem Novely odstranit významné nedostatky v právní úpravě řízení o cenách a úhradách léčiv a vyřadit z úhrady léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které obsahují léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě. Vláda neschválila Ministerstvem původně navrhované snížení poplatku 30 Kč za položku na receptu na částku na 30 Kč za celý recept.

Spoluúčast pacienta na hrazení péče

V oblasti hrazení zdravotní péče spočívá novelizace ve stanovení kritérií této péče tak, aby odpovídala zdravotnímu stavu pojištěnce, byla přiměřeně bezpečná a její poskytnutí bylo v souladu s účelným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Zdravotnická zařízení budou vždy povinna nabídnout péči, na jejíž úhradě se pojištěnec nepodílí. Nově bude možné nabídnout i „nadstandardní“ péči, která přesahuje požadavek na účelné vynakládání zdrojů pojištění. Pojištěnec bude hradit rozdíl mezi cenou nabízené nadstandardní péče a úhradou ze zdravotního pojištění.

Řízení o cenách a úhradách léčiv

Jedním z problémů současné úpravy řízení o cenách a úhradách léčiv je délka řízení. Novela se snaží tento problém řešit cestou zkrácení procesních lhůt. Příkladem je zkrácení úvodní lhůty pro vyjádření účastníka řízení z 30 dnů na 15 dnů. Vzhledem k tomu, že v řízení lze návrhy a důkazy uplatňovat pouze v této lhůtě (zásada koncentrace řízení), bude mít zkrácení této lhůty negativní dopad na možnost účastníků řízení hájit svá práva.

Pro urychlení řízení v určitých specifických případech Novela přináší nový institut zkráceného revizního řízení, který má umožnit flexibilně zohlednit zejména změny v cenových a daňových předpisech.

Novela dále přináší množství zmocňovacích ustanovení, která v současné úpravě chyběla. Prováděcímu předpisu tak bude svěřeno například stanovení rozhodného období pro zjištění zahraniční výrobní ceny, stanovení přípustné odchylky ve velikosti balení, pravidla pro zvýšení maximální ceny ve veřejném zájmu, pravidla pro zvýšení a snížení úhrady ve veřejném zájmu atd. Je třeba říci, že v řadě případů jsou zmocňovací ustanovení natolik obecná, že prakticky přenechávají řadu institutů ke komplexní úpravě vyhláškou. Vyhláška však spolu s Novelou připravena nebyla.

V souvislosti s plánovanými změnami právní úpravy řízení o stanovení cen a úhrad léčiv je třeba připomenout, že ustanovení Zákona, která tuto problematiku upravují, byla předmětem řízení u Ústavního soudu. Stalo se tak na základě návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení části šesté Zákona. NSS se domníval, že tato část Zákona je v rozporu s ústavním pořádkem, protože matoucím způsobem směšuje tvorbu práva s jeho aplikací a z právní úpravy není čitelné, k čemu zákonodárce zmocnil Státní ústav pro kontrolu léčiv: zda-li k vydávání individuálních aktů aplikace práva či k podzákonné normotvorbě. Dne 30. března 2011 Ústavní soud návrh NSS odmítl pro zjevnou neopodstatněnost.


Monika Mašková

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, člen Lex Mundi

Jáchymova 2
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 221 430 111
Fax:    +420 224 235 450
e-mail: office@prkpartners.com

   
 prf 2010 male                                                                                                                                                                                                    
   
 Chambers Europe Awards  

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz