ZÁKON ze dne 9. května 2002 o finančním arbitrovi

Sbírka:  229/2002 | Částka:  87/2002
4.6.2002

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

229

ZÁKON
ze dne 9. května 2002
o finančním arbitrovi


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Úvodní ustanovení

§ 1

      (1)  K rozhodování sporů
a)
mezi osobami, které provádějí převody peněžních prostředků (dále jen ,,převádějící instituce"), a jejich klienty při provádění převodů peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu,1) jestliže výše částky převodu vyjádřená v eurech nepřesahuje ke dni účinnosti příkazu k převodu částku 50 000,
b)
mezi osobami, které vydávají elektronické platební prostředky (dále jen ,,vydavatel elektronických platebních prostředků"), a držiteli elektronických platebních prostředků při vydávání a užívání elektronických platebních prostředků,1)

pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána příslušnost soudu,2) je příslušný též finanční arbitr (dále jen ,,arbitr").

      (2)  Česká národní banka poskytuje v odůvodněném rozsahu na své náklady administrativní zajištění výkonu činnosti arbitra, včetně úhrady výdajů spojených s činností osob pověřených podle tohoto zákona. Plat a další stanovené požitky arbitra a jeho zástupce jsou též nákladem České národní banky.

§ 2

      Spory podle § 1 rozhoduje arbitr a v rozsahu stanoveném tímto zákonem zástupce arbitra.

§ 3

      (1)  Institucí se pro účely tohoto zákona rozumí převádějící instituce a vydavatel elektronických platebních prostředků.

      (2)  Navrhovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí klient instituce a držitel elektronického platebního prostředku.

Arbitr a jeho zástupce

§ 4

      (1)  Arbitra a jeho zástupce volí Poslanecká sněmovna na funkční období 5 let z kandidátů navržených předsedovi Poslanecké sněmovny Českou národní bankou, institucemi, jejich profesními sdruženími a sdruženími na ochranu spotřebitelů. Shodné a společné návrhy jsou přípustné.

      (2)  Arbitrem a zástupcem arbitra mohou být zvoleny pouze osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům, mají dobrou pověst, dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti.

      (3)  Zástupce arbitra zastupuje v době nepřítomnosti arbitra v plném rozsahu jeho pravomoci a odpovědnosti. Arbitr může zástupce arbitra trvale pověřit výkonem části své rozhodovací pravomoci.

      (4)  Pro volbu, odvolání z funkce a právní postavení zástupce arbitra platí ustanovení tohoto zákona o arbitrovi.

      (5)  Plat a další požitky arbitra a jeho zástupce stanoví Poslanecká sněmovna.

§ 5

      (1)  Arbitr vykonává svou funkci nezávisle a nestranně. Musí se zdržet všeho, co by mohlo budit pochybnosti o jeho nepodjatosti.

      (2)  Za výkon své funkce odpovídá arbitr Poslanecké sněmovně.

§ 6

      Funkce arbitra a zástupce arbitra je neslučitelná s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora Parlamentu, člena Nejvyššího kontrolního úřadu nebo bankovní rady České národní banky a soudce, jakož i s jakoukoliv další činností ve veřejné správě a s činností v řídících, dozorčích a kontrolních orgánech podnikatelských subjektů.

§ 7

      (1)  Poslanecká sněmovna arbitra odvolá, pokud přestal být způsobilý vykonávat svou funkci.

      (2)  Poslanecká sněmovna může arbitra odvolat, pokud při výkonu své funkce porušil povinnosti vyplývající pro výkon jeho funkce z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů.

Řízení před arbitrem

§ 8

      Řízení se zahajuje na návrh navrhovatele.

§ 9

      (1)  Návrh je nepřípustný, jestliže
a)
spor nenáleží do působnosti arbitra,
b)
ve věci samé již rozhodl soud nebo řízení ve věci samé bylo před soudem zahájeno,
c)
spor je nebo již byl předmětem řízení před arbitrem,
d)
spor je nebo již byl předmětem rozhodčího řízení.

      (2)  Pokud navrhovatel podal návrh, ačkoliv ten není přípustný, arbitr o nepřípustnosti návrhu navrhovatele písemně vyrozumí.

§ 10

      (1)  Návrh obsahuje
a)
označení účastníků řízení,
b)
doklad o tom, že instituce byla neúspěšně vyzvána k nápravě,
c)
úplné a srozumitelné vylíčení rozhodných skutečností,
d)
důkazní prostředky nebo označení důkazů,
e)
označení, čeho se navrhovatel domáhá,
f)
prohlášení, že navrhovatel nepodal v téže věci žalobu k soudu nebo k rozhodčímu soudu anebo rozhodci a že neuzavřel s institucí dohodu o mimosoudním vyrovnání a je si vědom závaznosti nálezu,
g)
plnou moc, je-li navrhovatel zastoupen na základě plné moci,
h)
datum a podpis navrhovatele.

      (2)  Je-li navrhovatelem právnická osoba, návrh musí obsahovat prohlášení osoby, která návrh podepsala, že je oprávněna za navrhovatele jednat.

      (3)  Návrh lze podat též na formuláři vydaném arbitrem. Vzor podání uveřejní arbitr též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

      (4)  Má-li návrh nedostatky, arbitr navrhovatele uvědomí o tom, o jaké vady se jedná a jak mají být odstraněny, a vyzve jej, aby je ve stanovené lhůtě odstranil.

§ 11

      Arbitr vyzve po podání návrhu instituci, aby se do 30 dnů k návrhu vyjádřila. V odůvodněných případech může lhůtu na žádost instituce a před uplynutím lhůty o 30 dní prodloužit.

§ 12

Zásady řízení

      (1)  Arbitr je povinen rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně, spravedlivě a bez průtahů a pouze na základě skutečností zjištěných v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

      (2)  Arbitr nařídí ústní jednání na návrh účastníka řízení nebo z vlastního podnětu.

      (3)  Arbitr není vázán návrhem a aktivně opatřuje důkazy. Při svém rozhodování vychází arbitr ze skutkového stavu věci a volně hodnotí důkazy.

      (4)  Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu a právo obdržet kopie písemností založených do spisu.

      (5)  V průběhu řízení je arbitr oprávněn vyžadovat od účastníků řízení předložení veškerých důkazů na podporu jejich tvrzení, a to včetně podání ústního vysvětlení.

      (6)  Instituce je povinna
a)
dostavit se na výzvu k arbitrovi a předložit požadované doklady,
b)
vyhovět žádosti arbitra o poskytnutí vysvětlení a žádosti o předložení dokumentace vztahující se k předmětu sporu,
c)
umožnit arbitrovi nahlédnout do svých spisů a elektronických záznamů, které se týkají vedeného sporu.

      (7)  Arbitr může písemně pověřit zaměstnance České národní banky nebo jiné fyzické osoby, aby prováděli šetření ve věci. Instituce je povinna plnit své povinnosti podle odstavce 6 i vůči těmto osobám. Před prováděním šetření se pověřená osoba prokáže písemným pověřením.

      (8)  Pověřená fyzická osoba je povinna dodržovat povinnosti stanovené zaměstnancům v § 73 odst. 2 zákoníku práce.

§ 13

Jednací jazyk

      Navrhovatel má právo na vedení řízení v jazyce, ve kterém je sepsána jeho smlouva s institucí nebo ve kterém s institucí obvykle písemně
jednal.
§ 14

Zastavení řízení

      Arbitr řízení zastaví, jestliže navrhovatel
a)
podal na instituci návrh v téže věci u soudu,
b)
neposkytl přes výzvu arbitra potřebnou součinnost; o tom musí být navrhovatel arbitrem poučen,
c)
vzal svůj návrh zpět.

§ 15

Nález

      (1)  Arbitr rozhoduje ve věci samé nálezem.

      (2)  Písemné vyhotovení nálezu se doručuje účastníkům řízení do vlastních rukou.

      (3)  Nález obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o námitkách.

§ 16

Námitky

      (1)  Do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení nálezu mohou strany podat proti nálezu odůvodněné námitky. Práva podat námitky se lze vzdát.

      (2)  Arbitr rozhodnutím o námitkách nález potvrdí nebo změní.

      (3)  Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje účastníkům řízení.

      (4)  Rozhodnutí o námitkách je konečné.

§ 17

Právní moc a vykonatelnost nálezu

      (1)  Doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci.

      (2)  Nález je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.

      (3)  Není-li v nálezu stanovena lhůta k plnění, je nález vykonatelný, jakmile nabyl právní moci.

§ 18

Náklady řízení

      (1)  Každý účastník řízení nese své náklady řízení sám, s výjimkou nákladů tlumočení podle § 13, které nese instituce.

      (2)  Řízení se nezpoplatňuje.

§ 19

Informační povinnost institucí

      (1)  Instituce sdělí arbitrovi ke dni zahájení své činnosti svoji obchodní firmu, sídlo a určenou kontaktní osobu pro styk s arbitrem s uvedením jejího jména, příjmení, adresy, funkce, telefonu a faxu, popřípadě elektronické adresy, a ve stejném rozsahu údaje o zástupci této osoby.

      (2)  Instituce oznamují bez zbytečného odkladu arbitrovi veškeré změny ve sdělených údajích.

      (3)  Arbitr vede seznam institucí, který způsobem umožňujícím dálkový přístup uveřejní.

§ 20

Mezinárodní spolupráce

      (1)  Arbitr spolupracuje na základě vzájemnosti s obdobnými orgány v ostatních členských státech Evropské unie a v dalších státech tvořících Evropský hospodářský prostor a s orgány Evropské unie.

      (2)  Arbitr vede základní informace o orgánech uvedených v odstavci 1. Arbitr tyto informace vhodným způsobem uveřejňuje.

§ 21

Informační povinnost arbitra

      (1)  Arbitr vhodným způsobem uveřejňuje jednou ročně, nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, výroční zprávu o své činnosti, včetně popisu vybraných projednávaných sporů bez uvedení identifikačních údajů navrhovatelů.

      (2)  Arbitr informuje orgány vykonávající dohled nad institucemi o zjištěných nedostatcích v činnosti institucí.

      (3)  Arbitr poskytuje navrhovatelům na jejich žádost pomoc při sepsání, podání nebo doplnění návrhu. O možnosti poskytování této pomoci a o postupu navrhovatelů v řízení podle tohoto zákona arbitr vhodným způsobem informuje veřejnost.

      (4)  Arbitr vhodným způsobem informuje veřejnost o svém postupu podle tohoto zákona.

§ 22

Povinnost mlčenlivosti

      Arbitr, jeho zástupce a pověřené osoby (§ 12 odst. 7) jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu činnosti podle tohoto zákona; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni arbitrem. Arbitra může této povinnosti zprostit pouze Poslanecká sněmovna.

§ 23

Pokuty

      (1)  Za nesplnění povinnosti uložené instituci v § 11, § 12 odst. 6 a 7, § 19 může arbitr podle povahy a závažnosti porušení zákona uložit instituci pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Pokutu lze uložit i opakovaně, jestliže porušení povinnosti trvá.

      (2)  Arbitr uloží pokutu ve výši 10 % sporné částky, nejméně však 10 000 Kč, instituci, která podle pravomocného nálezu porušila povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem.1)

      (3)  Řízení o uložení pokuty lze zahájit do jednoho roku ode dne nesplnění povinnosti. Pokutu lze uložit nejpozději do 2 let ode dne nesplnění povinnosti.

      (4)  Rozhodnutí o uložení pokuty obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o možnosti podat proti němu námitky.

      (5)  Námitky proti rozhodnutí o uložení pokuty lze podat k arbitrovi do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

      (6)  O námitkách proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje arbitr.

      (7)  Písemné vyhotovení rozhodnutí o uložení pokuty a písemné vyhotovení rozhodnutí arbitra o námitkách se doručuje účastníkovi do vlastních rukou.

      (8)  Rozhodnutí arbitra o uložení pokuty, proti kterému již nelze podat námitky, je v právní moci.

      (9)  Pokuty vybírá a vymáhá Česká národní banka; postupuje při tom podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků.3)

      (10)  Pokuta je příjmem České národní banky.

Ustanovení společná a přechodná

§ 24

Řízení

      V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 25

      Instituce splní povinnost podle § 19 odst. 1 poprvé do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 26

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
––––––––––––––––––––
1)
Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku).
2)
Občanský soudní řád. Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.