2. 9. 2010
ID: 65909upozornění pro uživatele

Modrá karta EU rozšíří možnosti vstupu cizinců na český trh práce

S účinností od roku 2009 Česká republika přijala zvláštní úpravu směřující ke zjednodušení administrativních překážek, které zahraniční zaměstnance ne zřídka odrazovaly od hledání zaměstnání na českém pracovním trhu. Jak však ukázal čas, samotný dobrý úmysl mnohdy nestačí, není-li reflektována praxe na pracovním trhu.

 

PRK Parners

Stěžejním bodem této úpravy bylo sjednocení povolení k zaměstnání a povolení k pobytu v jediné povolení, tzv. zelenou kartu, o které cizinec žádal na konkrétní pracovní pozici, která byla inzerována v centrální databázi vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Jistě se jednalo o pozitivní a chvályhodný počin, nicméně, konstrukce zvolená předkladatelem zákona se ukázala být poněkud nešťastnou. Především praxe potvrdila, že zaměstnavatelé mají pochopitelně zájem se podílet na výběru svého budoucího zaměstnance a situace, ve které zaměstnavatel poprvé spatří svého nového zaměstnance až poté co tento získal veškerá povolení a přestěhoval se do České republiky je prakticky neúnosná.

Tento stav potvrdily i dostupné statistiky, které hovoří pouze o desítkách případů, kdy zaměstnanci ze zahraničí využili možnosti získat zelenou kartu k výkonu práce v České republice. Naštěstí, zejména z důvodu splnění požadavků evropské legislativy, konkrétně směrnice Rady 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci, dochází k zavedení nového rámce pro výkon práce některých skupin cizinců na území České republiky.

V této souvislosti Vláda ČR dne 18.8.2010 schválila návrh rozsáhlé novely zákona o pobytu cizinců a některých dalších souvisejících zákonů, která by měla, mimo jiné, také transponovat výše uvedenou směrnici. Účinností novely tak Česká republika zavede speciální druh povolení k dlouhodobému pobytu, tzv. modrou kartu, která bude vydávána cizincům za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci. Ačkoliv to směrnice umožňovala, pojem vysoká kvalifikace nebude zahrnovat odbornou praxi, pouze vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, pokud studium trvalo alespoň 3 roky.

Žádost o modrou kartu bude třeba podat na zastupitelském úřadu České republiky v zahraničí. To neplatí u cizinců, kteří v České republice již pobývají v rámci dlouhodobého víza či dlouhodobého pobytu. Zajímavostí je, že v České republice bude moci požádat o modrou kartu i cizinec, který již na základě modré karty pobýval v jiném členském státě EU a příslušnou žádost podá do jednoho měsíce od vstupu na naše území.

Ohledně náležitostí žádosti o modrou kartu nedochází k zásadním změnám oproti náležitostem při podávání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem zaměstnání. Za zmínku však stojí požadavek předložení pracovní smlouvy na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy alespoň ve výši 1,5násobku průměrné hrubé měsíční nebo roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Důležitým posunem od již kritizovaných zelených karet je právě skutečnost, že celému procesu předchází výběr zaměstnavatele, který přímo s cizincem již uzavírá pracovní smlouvu, a tedy již prakticky nemůže dojít k situacím, kdy se cizinec s vydanou zelenou kartou dostavil na pracoviště zaměstnavatele, který ho následně odmítnul přijmout do pracovního poměru. Nutno však říci, že i v případě zelených karet dochází v případě schválení novely ke změně, a to v tom smyslu, že zaměstnavatel bude již moci zasáhnout do procesu udělení zelené karty a v případě jeho nesouhlasu Ministerstvo vnitra ČR zelenou kartu cizinci nevydá.

Významnou skutečností je, že oproti běžně vydávanému povolení k zaměstnání, návrh novely výslovně řeší situaci, kdy cizincův pracovní poměr skončí před uplynutím platnosti modré karty. V této situaci byl cizinec obyčejně povinen vycestovat z České republiky, a pokud si zde nalezl nové zaměstnání, byl nucen podstoupit celý proces vyřizování povolení k zaměstnání a povolení k pobytu znovu. V případě modré karty však během prvních dvou let výkonu práce je pouze nutné vyžádat si předchozí souhlas Ministerstva vnitra ČR se změnou zaměstnavatele (ministerstvo zde sleduje stejné náležitosti, které musí být splněny při nové žádosti o modrou kartu). Po odpracování dvou let dokonce postačí Ministerstvo vnitra ČR pouze informovat do 3 pracovních dnů. Možnost změnit zaměstnání cizince pobývajícího v České republice dále vyplývá i z příslušného ustanovení novely týkajícího se doby, na kterou je modrá karta vydána. Dle návrhu se modrá karta vydá s dobou platnosti o 3 měsíce delší než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky.

Závěrem je třeba upozornit, že diskutovaná novela přináší i další změny v oblasti práva pobytu cizinců na území České republiky a některé z nich se promítají i do pracovněprávních předpisů a to zejména v oblasti skončení pracovního poměru. Nutno také připomenout, že usnesením vlády Ministerstvo vnitra ČR připraví konečné paragrafové znění návrhu novely, která může ještě doznat značných změn v rámci zbývající části legislativního procesu.


Mgr. Matěj Daněk

Mgr. Matěj Daněk,
advokát


PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Jáchymova 2
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 221 430 111
Fax:    +420 224 235 450
e-mail: office@prkpartners.com

logo - male

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz